Přijímací řízení - Bakalářský studijní program

Přijímací přízení: Písemný Test studijních předpokladů

Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexi celospolečenských snah o inkluzi dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení. V průběhu studia si student volí specializaci logopedie/surdopedie nebo psychopedie/somatopedie nebo psychopedie/oftalmopedie, psychopedie/etopedie, psychopedie/zdravotní postižení v dospělosti.

Bližší informace o studiu poskytuje Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF.

Absolvent bakalářského studia speciální pedagogiky může pokračovat v navazujícím studijním programu Speciální pedagogika, Speciální pedagogika – komunikační techniky, Speciální pedagogika pro učitele nebo Speciální andragogika.

U uchazečů o studium speciální pedagogiky, kteří se v průběhu studia chtějí zaměřit na specializaci logopedie, je předpokladem intaktní komunikační schopnost. V případě, že se projeví narušení komunikační schopnosti v prvním roce studia, např. nesprávná výslovnost hlásek, nebude možné studium specializace logopedie absolvovat. Totéž platí pro studijní obor Speciální pedagogika – komunikační techniky.

V akademickém roce 2017/2018 se otvírá:
Studijní program/studijní obor Speciální pedagogika;
Studijní obor Speciální pedagogika – komunikační techniky.


Verze pro tisk

© 2010-2018