Přihlášení na konferenci Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2013

Přihlášení na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443
Registration to the Conference in the frame of the research project of the Faculty of Education, Masaryk University Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education MSM0021622443

rok výzkumu 2013
Research Year 2013Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Social Conditions for Inclusive Education
Education of Pupils with Special Educational Needs


Přihlášení pouze na
1. den
Registration for the 1st day only

  Přihlášení pouze na
2. den
Registration for the 2nd day only

  Přihlášení na
oba dny
Registration for 1st and 2nd day

10. 9. 2013
10th september 2013
  11. 9. 2013
11th September 2013
  10. a 11. 9. 2013
10th and 11th September 2013
pro akademickou veřejnost
for academic public
  pro odbornou veřejnost
for professional public
   


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education