Pozvánka na konferenci: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2013

Conference Invitation: Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – Research Year 2013


cíl konference program konference workshopy přihlášení na konferenci organizační pokyny
Aim of the Conference Conference Program Workshops Registration Instructions for Participants


Pozvánka na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Conference Invitation: Conference in the frame of the research project
of the Faculty of Education, Masaryk University

Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443

Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education MSM0021622443


rok výzkumu 2013
Research Year 2013


Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU pořádá
7. konferenci s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na téma

The Department of Special Education and the Institute for Research in Inclusive Education, Faculty of Education, Masaryk University hold
the 7th conference in the frame of the research project under the theme of

Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Social Conditions for Inclusive Education
Education of Pupils with Special Educational Needs


v úterý a ve středu 10. a 11. září 2013 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.
on 10th and 11th September 2013 at the Faculty of Education, Masaryk University, Brno, Poříčí 9.

pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.,
a děkana PdF MU doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.
under the auspices of the Rector of the Masaryk University doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
and the Dean of the Faculty of Education, Masaryk University doc. RNDr. Josef Trna, CSc.


Cíl konference:
Aim of the conference:

Cílem mezinárodní konference je prezentovat inkluzivní vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozornost bude zaměřena na řešení problematiky v mezinárodním měřítku, budou prezentovány některé výsledky výzkumů a diskutovány problémy současné teorie i praxe.
The aim of the conference is to present up-to-date information in the field of professional preparation of pupils with special educational needs. The focus will be put on the international context, presentation of research outcomes, and furthermore, space will be devoted to discussions on current issues, both theoretical and practical.


Představení akce:
Information on the conference:


První den konference (10. 9. 2013)
First conference day (10th September 2013)
se uskuteční formou kulatého stolu na téma: Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tématem akademické diskuse budou sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, jejich komparace ve vybraných zemích EU a zemích mimo EU a faktory determinující inkluzivní proces.
will be organized as a round table on inclusive education of pupils with special educational needs. The topic of the discussions will be social conditions for inclusive education and their comparison in EU as well as non EU countries and conditions determining the process of inclusion.

Druhý konferenční den (11. 9. 2013)
Second conference day (11th September 2013)
bude věnován prezentaci závěrů výzkumné činnosti výzkumného záměru „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Jedná se o systematickou tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole, s důrazem na postupnou implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a výuku podle školních vzdělávacích programů. Druhý den konference bude věnován praktickým výstupům a bude realizován formou workshopů.
will be devoted to the presentation of research outcomes of the research carried out in the frame of the research project “Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education”. It is a long-term and systematic research work in the field of inclusive education of pupils with special educational needs at primary schools, with the focus on the implementation of the Framework Educational Programme for Basic Education and education according to School Educational Programmes. The second day will be organized in the form of workshops and will present practical outcomes.


Tématické oblasti konference:
Conference topics:

 • Inkluzivní vzdělávání
  Inclusive education

 • Rámcový vzdělávací program
  Framework Educational Programme

 • Speciální vzdělávací potřeby
  Special educational needs

 • Předprofesní a profesní příprava
  Professional preparation

 • Determinanty sociální inkluze
  Social conditions for inclusion


Den a místo konání konference:
Dates and conference venue:

 • 10. 9. 2013 od 14 do 20 hodin (akademická veřejnost)
  10th September 2013 from 2 to 8 P.M. (academic public)
 • 11. 9. 2013 od 9 do 17 hod. (odborná veřejnost)
  11th September 2013 from 9 A.M. to 5 P.M. (professional public)
vždy v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno
Both days in the premises of the Faculty of Education, Masaryk University, Poříčí 9, 603 00 Brno


Zvětšit mapu
Enlarge map

Jazyk konference:
Conference language


čeština, angličtina (simultánní tlumočení všech příspěvků zajištěno)
Czech, English (simultaneous interpreting will be provided)Program konference:
Conference programme:

1. den konference - 10.9.2013
1nd conference day – 10th September 2013

čas
time
název
title
autor/autoři
Author/s
učebna
room
14:00 Zahájení konference
Official welcome
Marie Vítková 50
14:10 Vystoupení zahraničních účastníků
Foreign speakers
50
  Dyslexie a inkluze - v perspektivě vzdělávání a životní dráhy
„Dyslexia and inclusion – moving though the phases of education and lifespan“
Sheena Bell M.A.
The Centre for Special Needs Education and Research (CeSNER), University of Northampton
50
  Inkluzivní vzdělávání a Úmluva OSN
„Inclusive Education and the UN Convention“
Prof. (FH) Dr . Tom Schmid
Sozialökonomische Forschungsstelle Wien
50
16:00 Panelová diskuse
Panel discussion
Karel Pančocha 50
18:00-20:00 Společné setkání
Meeting together
Zasedací místnost děkana
Dean´s meeting room


2. den konference - 11.9.2013
2nd conference day – 11th September 2013

čas
time
název
title
autor/autoři
Author/s
učebna
room
9:00 Zahájení uvítání RMU, děkan
Official welcome
uvítání RMU, děkan 50
  Hudební vystoupení
Music performance
Richter 50
  Prezentace VZ
Presentation of the research project
Vítková 50
  Vstupní referát k inkluzi
Keynote lecture on inclusion
Sheena Bell M.A.
Foreign keynote speaker
50
11:00-11:30 Přestávka
Break
11:30-13:00 workshopy I
Workshops I
  Specifické poruchy učení
Specific Learning Difficulties
Bartoňová, Blažková, Mikulášek, zahraniční hosté 50
  Cizí jazyky
Foreign languages
Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková 51
  Jazyk a jazyková komunikace VII
Language and Communication VII
Sieglová 10
  Inkluze na I. stupni ZŠ
Inclusion at Lower Primary schools
Havel, Kratochvílová, Filová 39
  Nadaní a mimořádně nadaní
Gifted and Especially Gifted Pupils
Šťáva, Střelec, Trna, Trnová 38
  Narušená komunikační schopnost, sluchové postižení
Impaired Communication Ability and Hearing Impairment
Klenková, Bočková, Bytešníková, Hricová, Horáková 52
  Poruchy chování
Behaviour Disorders
Vojtová, Červenka, Pavlovská 60
  Škola a zdraví
School and Health
Řehulka, Kachlík, Čech 53
13:00-14:00 Přestávka
Break
14:00-15:30 Workshopy II
Workshops II
  Zdravotní postižení
Health Disabilities
Pipeková, Opatřilová, Bazalová, Friedmann 50
  Možnosti aktivace a podpory sociálně znevýhodněných skupin
Ways of Stimulation and Support of Socially Disadvantaged Groups
Němec, Gulová, Pavlovská, Remsová 33
  Cizí jazyky
Foreign Languages
Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková 51
  Inkluze na I. stupni ZŠ
Inclusion at Lower Primary schools
Havel, Kratochvílová, Filová 39
  Nadaní a mimořádně nadaní
Gifted and Especially Gifted Pupils
Šťáva, Střelec, Trna, Trnová, Blažková 38
  Narušená komunikační schopnost, sluchové postižení
Impaired Communication Ability and Hearing Impairment
Klenková, Bočková, Bytešníková, Hricová, Horáková 52
  Poruchy chování
Behaviour Disorders
Vojtová, Němec 60
  Škola a zdraví
School and Health
Řehulka, Kachlík, Čech 53
15:30-16:00 Zakončení
Conclusion
  50

Přihlásit na konferenci
Register
Organizační pokyny
Organisation information:

Prosíme zájemce o aktivní účast na kterémkoliv dni konference, aby vyplnili přihlašovací formulář ZDE, a to nejpozději do 31. 5. 2013.
Participants interested in active participation, please, register HERE by 31st may 2013 at the latest.

Současně vyzýváme aktivní účastníky, aby si připravili 10 minutovou prezentaci na zvolené téma dle tematických oblastí konference (workshopy).
Furthermore, for active participation prepare a 10-minute presentation on topic related to the main topics of the conference.

Pokud se budete chtít konference zúčastnit bez vlastního příspěvku, vyplňte prosím přihlášku nejpozději do 1. 9. 2013.
Nabízíme Vám možnost účasti i na druhém dni konference, který bude zaměřen na téma realizace inkluzivního vzdělávání v praxi, případně bude zajištěna možnost návštěvy vybraných zařízení.
If you are interested in passive participation, please, register by 1st September 2013.
You are welcome to take part in the second conference day. The focus will be put on inclusive education in practice. Alternatively, visits to schools and institutions will be organized.

Konferenční poplatek činí 250 Kč (úhrada bude provedena při prezenci).
Účastníci obdrží sborník a CD, v nichž budou zveřejněny jednotlivé příspěvky.
Conference fee is 250 CZK (to be paid at presentation).
Participants will receive printed conference proceedings with abstracts and full papers on CD.

Zájemci mohou své příspěvky do sborníku zasílat do 31.5.2013.
Příspěvek vložte pomocí přihlašovacího formuláře, nebo zašlete na adresu kontaktní osoby:
PhDr. Lenka Gajzlerová, gajzlerova@ped.muni.cz
Participants may send their papers to the conference proceedings by 31st May 2013.
Please insert the paper to the registration form or send to the contact person:
PhDr. Lenka Gajzlerová,
gajzlerova@ped.muni.cz

Formální úprava příspěvku: textový editor MS Word; formát .doc nebo .docx; okraje 2,5 cm; velikost stránky A4; řádkování 1,5; zarovnání do bloku; typ písma Times New Roman CE; velikost 12 bodů; název česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky; anotace česky a anglicky; doporučený rozsah 10 stran.
Formal requirements: MS Word, format .doc or .docx; margins 2,5cm; page size A4; s15 space; block format; font Times New Roman CE; font size 12pt; title in Czech and English; key words in Czech and English; recommended length is 10 pages.Veškeré informace k výzkumnému záměru je možné získat na webových stránkách Katedry speciální pedagogiky.
Complete information on the research project can be foud
at web pages of the Department of Special Education.back

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education | http://www.ped.muni.cz/wsedu/