Pozvánka na konferenci: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2011

cíle konference program konference workshopy přihlášení na konferenci organizační pokyny


Pozvánka na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443rok výzkumu 2011


Katedra speciální pedagogiky PdF MU pořádá
5. konferenci s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na témaVzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole


Konference se koná také u příležitosti 65. výročí založení Pedagogické fakulty MU
ve středu 7. září 2011 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.Cíle konference:


Cílem mezinárodní konference je prezentovat aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Zvláštní pozornost bude věnována žákům s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním. Pozornost bude zaměřena na vzdělávací principy, které je třeba zohlednit, bez ohledu na místo školního vzdělávání, aby bylo trvale umožněno a zajištěno učení a rozvoj všech žáků. Dále v hlavním plénu budou představeny závěry mezinárodních studií, bude analyzován jejich význam pro inkluzi dětí a mladistvých s tělesným postižením.Jazyk konference:


čeština, slovenština, němčina (simultánní tlumočení zajištěno)Program konference:Dopolední program:
8:30 - 9:30 - registrace účastníků (Poříčí 9, vestibul)
9:30 - 9:45 - zahájení konference děkanem PdF MU doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
9:45 - 10:15 - prezentace výzkumného záměru prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
10:15 - 12:30 - jednání v plénu (Poříčí 9, učebna 50, přízemí)
14:00 - 16:00 - jednání v sekcích (Poříčí 7,9 a 31, učebny - viz rozpis)


V plénu se svými příspěvky vystoupí:

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Masarykova univerzita PdF

prof. Dr. Reinhard Lelgemann
Professor für Körperbehindertenpädagogik am Institut für Sonderpädagogik der Universität Würzburg

Dr. Volker Daut
Akadem. Direktor am Institut für Sonderpädagogik der Universität Würzburg

Christian Walter-Klose
Dipl.-Psychologe am Institut für Sonderpädagogik der Universität Würzburg

12.30 - 14.00 - přestávka, oběd, občerstvení14.00 – 16.00 - jednání v sekcích


připravovaná témata workshopů

 • Specifické přístupy v inkluzivní škole – žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním,
  diskuse s Prof. Dr. Reinhardem Lelgemannem, Dr. Volkerem Dautem, Christianem Walter-Klosem

  doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Žák s poruchou autistického spektra v procesu edukace
  PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., katedra technické a informační výchovy

 • Učitelé a žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v primární škole
  Mgr. J. Havel, Ph.D., PhDr. H. Filová, Ph.D., katedra primární pedagogiky

 • Sportovní činnosti a tělesná výchova žáků s tělesným postižením na běžné základní škole
  Mgr. Ondřej Ješina, Katedra aplikovaných pohybových aktivit UPOL, PhDr. Helena Vaďurová, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU

 • Jazyk a literatura v komunikaci V
  doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., katedra české literatury

 • Dilemata inkluzivní edukace dětí s poruchami chování
  Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph. D., doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph. D., katedra speciální pedagogiky

 • Matematika a její aplikace – matematické vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním
  RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky

 • Strategie intervence s využitím dramiky u žáků s poruchou chování
  PaedDr. Marie Pavlovská, Ph. D., katedra pedagogiky, doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením
  doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

 • Metody dramatické výchovy jako nástroj podpory inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., katedra pedagogiky, PhDr. Petra Röderová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky
Přihlásit na konferenci
Organizační pokyny
Konferenční poplatek činí 250 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastníci obdrží sborník a CD, v nichž budou zveřejněny jednotlivé příspěvky.

Zájemci mohou své příspěvky zasílat nově do 15.5.2011 na adresu:
opatrilova@ped.muni.cz a současně i na adresu gajzlerova@ped.muni.cz (technická podpora VZ).


Formální úprava příspěvku: textový editor MS Word; formát .rtf; okraje 2,5 cm; velikost stránky A4; řádkování 1,5; zarovnání do bloku; typ písma Times New Roman CE; velikost 12 bodů; klíčová slova česky a anglicky; anotace česky a anglicky; doporučený rozsah 10 stran.Veškeré informace k výzkumnému záměru a organizované konferenci je možné získat na webových stránkách katedry speciální pedagogiky.
Verze pro tisk

© 2010-2018