Participující školy - Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí


Adresa: 594 01 Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3

Identifikátor zařízení: 600 025 951

IČO: 70831432, DIČ: CZ70831432

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární zástupce: Mgr. Josef Prokop

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČO: 70890749

Koordinátor pedagogických praxí: Mgr. Dana Prokopová

Pracoviště školy:

 1. Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3
 2. Křižanov, Zámek 1

tel.: 566 522 828

mob.: 605 086 068

fax: 561 207 040

e-mail: spec.skola@mybox.cz
info@zsspecialnivm.cz

www stránky: www.zsspecialnivm.cz


Charakteristika školy

Speciální škola byla ve Velkém Meziříčí zřízena výnosem Zemské školní rady číslo 72610/46-II/2 dne 23. srpna 1946. Pod názvem Pomocná škola byla zahájena výuka ve školním roce 1946/1947.
Škola byla od roku 1993 umístěna v adaptované budově na Čechově ulici. Jelikož prostorové podmínky nevyhovovaly počtu vzdělávaných žáků, byla škola přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor na ulici Poštovní 1663/3. Výuka zde byla zahájena 1. listopadu 2008.
Zřizovatelem školy je od 1. října 2001 kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Do sítě škol byla tehdy Zvláštní škola ve Velkém Meziříčí zařazena Rozhodnutím MŠMT ze dne 24. 5. 1996 s účinností od 1. září 1996.
Škola má dvě pracoviště - ve Velkém Meziříčí, kde je ředitelství, a pracoviště při Ústavu sociální péče v Křižanově.

Pracoviště Velké Meziříčí: Ke konci školního roku 2008/2009 bylo vzděláváno ve třech třídách 27 žáků podle programu základní škola praktická. Jedna třída s 6 žáky pracovala podle programu základní škola speciální, přípravný stupeň základní školy speciální nebyl v tomto roce aktivní. Další třída s 8 žáky pracovala podle rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální. V této třídě byli vzděláváni i žáci s lékařskou diagnózou autismus. Skladba žáků v základní škole speciální zůstává poměrně stabilní, podíl klientů základní školy praktické se z důvodu častější integrace žáků na základních školách snižuje. Díky lepším prostorovým podmínkám, které nová škola nabízí, jsme mohli rozšířit výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v kombinaci s různým druhem postižení.
Přestěhováním do nových prostor získala škola nesrovnatelně lepší podmínky pro vzdělávání žáků. Díky velikosti jednotlivých tříd je v každé z nich zřízen odpovídající relaxační prostor pro odpočinek žáků. Školní dílna i cvičná kuchyň mají své samostatné odborně zařízené učebny. Samostatnou místnost získala i sborovna pedagogů a školní knihovna, která je zároveň zázemím pro výchovného poradce. Sociální zařízení žáků i zaměstnanců splňuje všechny hygienické normy. Do školy je zajištěn zcela bezbariérový přístup – zvedací plošina na schodišti a přístupová rampa u druhého vchodu.
Během hlavních prázdnin byla ještě provedena finální úprava podlahových krytin a pro zlepšení akustiky v jednotlivých třídách nalepeny velkoplošné koberce na zdi. Tepelně izolační vlastnosti budovy byly zlepšeny rekonstrukcí střechy a výměnou oken v celé budově. Na financování těchto úprav se podílel zřizovatel školy kraj Vysočina i majitel budovy Město Velké Meziříčí.

Pracoviště Křižanov: Od školního roku 2000/2001 probíhá výuka v novém vzdělávacím centru, které vzniklo spolu s výstavbou stravovacího areálu. Zde má škola tři učebny pro výuku žáků, jednu učebnu pro potřeby rehabilitační třídy a relaxaci, školní kuchyň pro nácvik praktických činností a zázemí pro pedagogický personál. Dále škola užívá pro potřeby rehabilitační třídy jednu učebnu přímo v prostorách ústavu. Školu navštěvovalo v letošním školním roce celkem 23 žáků, kteří byli vzděláváni podle programů základní školy speciální a praktické školy jednoleté. Pracovali zde dvě třídy pro žáky s hlubším mentálním handicapem, kteří se vzdělávali podle rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (celkem 13 žáků), jedna třída (4 žáci) vzdělávající žáky podle programu základní škola speciální. Praktická škola jednoletá (6 žáků) ukončila šestý školní rok své činnosti. Tento typ vzdělávání zůstává nadále prospěšný nejen pro samotné žáky, ale ukázal i možnost profesní orientace klientů ÚSP. Další aktivitou bylo organizování kurzu k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou speciální, ve kterém bylo zařazeno šest frekventantů.
Tyto různé stupně a typy vzdělávání umožňují klientům ÚSP návštěvu ucelené soustavy speciálně pedagogických vzdělávacích programů. Je třeba zvážit, zda by bylo v budoucnu reálné otevřít vzdělávací centrum pro zájemce z celého regionu a nejen pro klienty ÚSP. Všechna další rozšíření vzdělávácích aktivit v Křižanově budou řešena ve spolupráci se zřizovatelem školy, který je také zřizovatelem ÚSP.


Školská rada

Již čtvrtým rokem pracovala při škole školská rada. Z rozhodnutí Rady kraje Vysočina byl počet členů školské rady zvýšen na šest. Jedna třetina členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena dne 18. září 2008. Do školské rady byli zvoleni tito členové: paní Marcela Chmelová a pan Zdeněk Doležal. Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni Mgr. Michal Koudelík a Mgr. Jitka Trifanová. Za zřizovatele školy byli do školské rady navrženi a schváleni tito zástupci: Ing. František Bradáč a pan Miroslav Jágrik. Zápisy z jednotlivých zasedání školské rady jsou uveřejněny na webových stránkách školy.

Díky vzájemné spolupráci a vstřícnosti majitele objektu Města Velké Meziříčí, zřizovatele školy kraje Vysočina a vedení naší školy mohlo v tomto školním roce dojít na tolik očekávané přestěhování školy do nových vyhovujících prostor. Nesrovnatelně se tak zkvalitnily podmínky pro tak náročnou práci jakou je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věříme, že na tyto dobré vztahy budeme navazovat i v dalších jednáních týkajících se chodu našeho zařízení.


Odborní pracovníci školy

Mgr. Josef Prokop: koordinár ICT (MZLU Brno),
Člen organizačního výboru atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a speciálních (MŠMT)
Člen školské komise (MÚ Velké Meziříčí)
Mgr. Dagmar Jánová: výchovná poradkyně, koordinátor tvorby ŠVP (PdF UP Olomouc)
Mgr. Jitka Trifanová: metodik prevence (PdF UK Praha)
Mgr. Marcela Hammerová: koordinátor EVVO (PdF UK Praha)


Stálé aktivy školy

Organizace okresního a krajského kola atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a speciálních
Zapojení do projektu „Zdravé město“
Zapojení do projektů v oblasti ICT, EVVO
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (SPC: Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlava, Havlíčkův Brod – vzdělávání žáků s kombinovaným postižením a autismem)


Přehled oborů vzdělání

A. Přípravný stupeň ZŠ speciální - IZO: 150 002 831

B. Základní škola - IZO: 102 943 427
Obor vzdělání poskytující:

 1. 79-01-B Základy vzdělání
  79-01-B/001 Pomocná škola (dobíhající obor)
  79-01-B/01 Základní škola speciální

 2. 79-01-C Základní vzdělávání
  79-01-C/001 Základní škola (dobíhající obor)
  79-01-C/01 Základní škola (ŠVP)

C. Střední škola - IZO: 150 028 393
78-62-C/001 Praktická škola jednoletá


Další součásti školy

Školní družina - IZO: 110 005 155


Přehled učebních plánů

 1. Přípravný stupeň základní školy speciální:
  Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 a platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu § 39, odst.1 šk. zákona ISBN 80-7216-030-3, nakladatelství SEPTIMA 1997

 2. Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální:
  Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 15 988/2003-24 jako učební dokument ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., s účinností od 1. září 2003

 3. Základní škola speciální:
  Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 a platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu § 39, odst.1 šk. zákona ISBN 80-7216-030-3, nakladatelství SEPTIMA 1997

 4. Základní škola praktická:
  Vzdělávací program zvláštní školy, schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 22 980/97-22 dne 20. 6. 1997 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.258/1996 Sb. s platností od 1. 9. 1997 ISBN 80-7216-025-7, nakladatelství SEPTIMA 1997
  Škola harmonie - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, schváleno ředitelstvím školy Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí dne 26. 6. 2007, pod č.j. ZŠ specVM/200/2007, s platností od 1. 9. 2007

 5. Praktická škola jednoletá:
  Schválilo MŠMT ČR dne 9. 12. 2004, č.j. 32 089/2004-24 s platností od 1. září 2005 KKOV 78 - 62 - C/001


Fotogalerie


bezbariérový vstup (rampa)zvedací plošina


šatna žáků


prostory chodby


bezbariérové sociální zařízení žáků


třída základní školy praktické


třída základní školy speciální


Odloučené pracoviště Křižanov

ÚSP Křižanov ZŠS a PrŠ v areálu ÚSP
učebna školní kuchyň herna
třída základní školy speciální


Verze pro tisk

© 2010-2018