Participující školy - Základní škola a Dětský domov Předklášteří

Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200


Adresa: Komenského 1200, 666 02, Předklášteří

Ředitel: Mgr. Petr Jůza

Telefon: 549 410 375

Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Dana Hudečková

webové stránky: www.zsadd-predklasteri.net


Naše škola se nachází v obci Předklášteří, v krásném prostředí podhůří Vysočiny, nedaleko města Tišnova. Areál školy je umístěn v prostorách parku v blízkosti známého kláštera Porta Coeli, "Brány nebes".
Celé zařízení se skládá ze základní školy a dětského domova, který je zaměřen na péči o děti s nařízenou ústavní výchovou.
V současnosti navštěvuje školu celkem 77 žáků. Žáci se každoročně zúčastňují různých soutěží. Škola spolupracuje s řadou odborných pracovišť nejen v rámci regionu. Po ukončení povinné školní docházky odcházejí žáci na odborná učiliště nebo praktické školy, kde se připravují na své budoucí povolání.

Žáci naší školy se v současnosti vzdělávají podle těchto vzdělávacích programů:

  1. Školní vzdělávací program "Společně to půjde lépe – Učení pro život"
  2. Zvláštní škola č. 22 980/97-22
  3. Pomocná škola č. 24 035/97-22

Škola je umístěna v areálu 2,5 ha parku anglického stylu, který je plně využíván nejen pro výuku, ale i pro aktivní vyžití dětí v tělesné výchově. V parku se nachází průlezky, houpačka, altán, pergola, pískoviště, lavičky pro využití ve volném čase pro děti z dětského domova a veřejnost, protože park je přístupný i pro veřejnost. Škola v parku vybudovala skleník a hřiště, které je však po nedávné stavbě Domova důchodců v havarijním stavu. Před budovou školy se nachází nekrytý venkovní bazén.


Charakteristika školy

Jsme základní školou, která má následující organizační útvary:

  • Základní škola, kapacita 99 žáků
  • Dětský domov, kapacita 32 dětí
  • Internát, kapacita 8 žáků
  • Školní jídelna, kapacita 80 stravovaných

Základní škola je tvořena ZŠ praktickou a ZŠ speciální.

ZŠ praktická je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem, která poskytuje základy vzdělání dětem s lehkým mentálním postižením.
ZŠ speciální poskytuje vzdělávání žákům – dětem s mentálním postižením, které neuspějí v základní škole praktické. Tyto děti většinou tvoří oddělení ve třídě svých stejně starých spolužáků ZŠ praktické, kteří jim poskytují tolik potřebnou motivaci v jejich cestě za vzděláním – odtud i název vzdělávacího programu „Společně to půjde lépe - učení na míru“, na kterém pracujeme.
Nedílnou součástí školy, lépe však školského zařízení, je dětský domov. Vzhledem k tomu, že zařízení je zařazeno do systému náhradní rodinné výchovy, jsou zde vzděláváni žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením. Kapacita domova je však taková, že umožňuje ubytovat i další žáky, tzv. „na dohodu.“ Tuto možnost má součást zařízení s označením – internát. Tato forma umožňuje na základě žádosti rodičů ubytovat v době od pondělí do pátku žáky, kteří z nejrůznějších důvodů (dopravních, ekonomicko-sociálních, výchovně-vzdělávacích, zdravotních) nemohou každodenně dojíždět do školy.


Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 11 učitelů a 2 asistenty pedagoga. Spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové, jejichž spolupráce je na velmi vysoké úrovni. Všichni učitelé, kromě zástupu za MD, jsou plně kvalifikováni v oboru speciální pedagogika. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a správce počítačové učebny. Školní psycholožka do naší školy externě dochází na pravidelné konzultace 2x měsíčně.


Charakteristika žáků

Do naší školy jsou zařazováni žáci – děti s mentálním postižením, diagnostikovaným poradenským pracovištěm, na základě žádostí rodičů. Část žáků jsou děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Škola má dlouhodobé zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí s ústavní výchovou, které mají svůj domov v "našem" dětském domově. V odůvodněných případech využíváme vzdělávání žáků podle individuálních plánů.


Kulturní, sportovní a vzdělávací akce

Realizace dlouhodobých kulturních, sportovních nebo vzdělávacích pobytů pro žáky naráží na problémy, respektive na nestabilní finanční situaci v rodině žáků. Proto se třídní kolektivy zaměřují na krátkodobé akce jako je návštěva ZOO, muzea, galerie, hvězdárny, plavání, bruslení, vycházky do přírody a návštěvy aktuálně nabízených pořadů (divadlo, kino, koncert, prezentace zvířat apod.). Škola každoročně pořádá různé akce, např.: slavnostní zahájení školního roku, vánoční besídku spojenou s výstavou prací našich žáků, dále jsou to různé sportovní akce – Olympijský den, turnaj v ringu, přespolní běh k výročí 17. listopadu, turnaj ve floorballu, branně sportovní den, triatlon. Zúčastňujeme se i sportovních soutěží pořádaných školami bývalého okresu Brno – venkov, např. turnaje ve stolním tenisu, malé kopané, plážové přehazované, atletický čtyřboj - SHM. S velmi dobrými výsledky se zúčastňujeme soutěží zručnosti a různých výtvarných soutěží.


Verze pro tisk

© 2010-2018