Participující školy - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou

Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou

Adresa: Komenského 8, 591 01, Žďár nad Sázavou

www stránky: www.asociacezr.cz

Zřizovatel organizace: Kraj Vysočina.

Součástmi uvedenými ve zřizovací listině jsou:

  1. Praktická škola
  2. Speciálně pedagogické centrum

kontaktní osoba na praxe: Mgr. Jarmila Fraiová

e-mail: spc.zr@seznam.cz


Charakteristika jednotlivých pracovišť

Praktická škola dvouletá – obor: 78-62-C/002

Dle počtu žáků většinou 1 třída se dvěmi odděleními, šk.rok 2009/10 – 9 žáků (absolventi pomocných škol a žáci s nedokončeným základním vzděláním - z nižších ročníků zvláštních a základních škol).
Hodinová dotace je 28 hodin týdně, ve škole pracují tři učitelé ( 1 na plný úvazek – 21 hodin týdně , 2 dobírají zbylé hodiny)

Praktická škola (dvouletá) připravuje žáky k zvládání prací spojených s rodinným životem, výchovou dětí a pro výkon jednoduchých činností. Očekávanými výstupy se stávají: rozvoj komunikačních dovedností, plnění stanovených povinností, dodržování morálních zásad, orientace v mravních hodnotách a společenském chování, osvojení si ochrany životního prostředí, osvojení si podstaty fungování demokratické a občanské společnosti a v neposlední řadě osvojení si základních pracovních dovedností, návyků, pracovních postupů, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.
Žáci se uplatňují (kromě domácnosti) ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, případně na chráněných pracovištích.


Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením (MP, TP, KV, SP) a zdravotním znevýhodněním doma, ve školách a školských zařízeních (ve třídách, studijních skupinách), v rámci skupinové i individuální integrace, dále dětem s hlubokým mentálním postižením a s více vadami (jiný způsob plnění povinné školní docházky).
Náplní práce je diagnostická a metodická činnost, zpracovávání odborných podkladů pro vzdělávání (doporučení k integraci ,doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, doporučení kompenzačních pomůcek, podklady pro zpracování IVP aj.), dále poskytování ambulantní péče (Portage, bazální stimulace, orofaciální stimulace, synergetická reflexní terapie, VOKS, stimulace ve snoezelenu, stimulace prostřednictvím PC), návštěvy v rodinách, školách a školských zařízeních a spolupráce s orgány státní správy ve školství i v dalších rezortech.
SPC velmi úzce spolupracuje s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí se kterou jsou pořádány pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi týdenní a víkendové psychorehabilitační kurzy, zprostředkováváme různé terapie- hipoterapii, cvičení a plavání v bazénu . Tradičními aktivitami jsou i velikonoční a vánoční tvořivé dílny a další sportovní a kulturní programy vycházející z poptávky rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením.
Důraz je kladen na integraci, kdy výše uvedené volnočasové aktivity realizujeme společně pro širokou veřejnost , např v dětském oddělení místní knihovny, ve spolupráci s běžnou školou apod.


Verze pro tisk

© 2010-2018