Participující školy - Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenova


je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním a vícečetným postižením a žáků s poruchami autistického spektra.

Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Prostřednictvím různých aktivit směřuje k plnohodnotnému rozvoji klientů a jejich maximální integraci do společnosti podle jejich fyzických a mentálních schopností.

Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace. V rámci tohoto systému škola nabízí: logopedii, arteterapii, canisterapii, hiporehabilitaci, bazální stimulaci a metodu snoezelen, muzikoterapii, ergoterapii.

K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Mezi pravidelné aktivity školy patří školy v přírodě, návštěva divadel a kulturních akcí, školní besídky, sportovní odpoledne, oslavy Valentýna a Dne dětí, výlety do blízkého okolí, účast na festivalech v Plumlově a Rájci Jestřebí a prezentace ve výtvarných a keramických soutěžích.

MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola má na pracovištích Ibsenka, Otnice, Kyjevská, Střelice, Efeta, Srdíčko:

  • 52 žáků v 6 třídách MŠ
  • 92 žáků v 14 třídách ZŠ
  • 15 žáků ve 2 třídách Prš
  • 7 žáků v Kurzu pro doplnění vzdělání
  • 25 žáků v ŠD

Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Mateřské škole speciální, Základní škole speciální a Praktické škole, Brno, Ibsenova 1 poskytuje dětem, mládeži a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, s kombinovaným postižením a s Downovým syndromem, jejich rodinám, školám a školským zařízením, ústavům sociální péče i veřejnosti psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, speciálně pedagogické poradenství, psychologické poradenství, sociální poradenství, poradenství a konzultace v rodinách, školách, školských zařízeních i v ústavech sociální péče, pomoc při integraci do mateřských a základních škol běžného typu aj.Ředitel školy: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Baierová

Zástupce ředitele školy pro MŠ: Bc. Eva Kuklová

Kontaktní učitel pro projekt MU: Mgr. Zdena Dlapalová
e-mail: dlapalova@ibsenka.cz

www stránky: www.ibsenka.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018