Participující školy - Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24

Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24


"Poskytneme vám smysluplné vědomosti,
příjemné a bezpečné klima školy a připravíme
vás na skutečný život."

Dr. Jiří Staněk, ředitel
Charakteristika školy

Jsme plně organizovanou školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věkovém rozpětí od 3 do 26 let s 50letou tradicí.

Kmenový areál je situován do klidné a tiché části města, obklopen zahradami a městskými sportovišti. Odloučená pracoviště se nacházejí v 18 km vzdálené obci Morkůvky – jedno v budově bývalé MŠ a druhé v domově Narnie – týdenním stacionáři České církve evangelické. Souhrnná kapacita školy je 148 žáků ve 4 součástech a 20 žáků ve školní družině a 20 žáků ve školním klubu.

V zásadě navštěvují naši školu žáci s různou mírou zdravotního postižení (mentální, tělesné, smyslové, specifické vývojové poruchy a kombinovaná postižení včetně autismu).

Škola disponuje 14-ti kmenovými učebnami a 15-ti odbornými pracovnami – jedná se převážně o odborné pracovny pro zkvalitnění výuky ve výchovách - kovo a dřevodílna pro pracovní výchovu chlapců, šicí dílna a střižna pro pracovní výchovu dívek, dvě cvičné kuchyně, odborná pracovna pro výuku informatiky, výtvarný ateliér, společenská multifunkční místnost pro školní akce a zároveň pracovna hudební výchovy, cvičebna pro výuku rehabilitační tělesné výchovy, učebna a pracovna školní družiny, pracovna pro individuální logopedickou péči, lego pracovna, v Morkůvkách pak několik odborných pracoven – koutků pro výuku autistických dětí.

Ve všech podlažích je bezbariérový přístup schodišťovými plošinami.

Kmenová budova školy je na území obce s rozšířenou pravomocí, procentuální zastoupení místních žáků se pohybuje kolem čísla 20%, 80% žáků dojíždí přibližně z 26 obcí 4 okresů.

Náš typ školy je specializovaným pracovištěm se specifickými pracovními metodami, kompenzačními učebními pomůckami a zákonnými normami upravenými počty žáků ve třídách.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení a následně, po absolvování povinné školní docházky, o co nejlepší zařazení do společnosti, potažmo do pracovního procesu.

Běžnou praxí, pokud dítě nezvládá standardní výukový program, je vypracovávání individuálních vzdělávacích programů.

www stránky: www.www.skolahustopece.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018