Participující školy - Mateřská škola a Základní škola Kyjov

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304, 697 01 Kyjov


Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Dagmar Novotná

Telefon: 518 614 581

E-mail: novotna@skolazahumnykyjov.cz

www stránky: www.skolazahumnykyjov.czCharakteristika školy

Naše škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním a mentálním postižením, základní školy speciální a přípravného stupně, školní družiny, a speciálně pedagogického centra.

  • Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním.
  • Základní škola praktická a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.
  • Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
  • Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání.
  • Speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost.

Charakteristika žáků

Kapacita školy je celkem nastavena na 184 žáků základní školy, 11 žáků přípravného stupně základní školy speciální a 36 žáků mateřské školy.
Všichni naši žáci mají speciální vzdělávací potřeby, jsou zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění. Většinou se jedná o mentální postižení všech stupňů, někteří mají souběžné postižení více vadami (i s autistickými rysy).


Charakteristika míst poskytovaného vzdělání nebo školských služeb

Hlavní budova školy se nachází v Kyjově-Boršově. V hlavní budově je 12 tříd, v nichž se učí žáci základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně a 1 třída mateřské školy s kapacitou 9 dětí.
V areálu Domova Horizont, který se nachází v sousedství kyjovské nemocnice, je postaven nový, moderní školní pavilon, kde se ve 4 třídách vzdělávají uživatelé Domova Horizont. Realizují se zde i kurzy pro doplnění vzdělání.
V kyjovské nemocnici je pro hospitalizované žáky zřízena 1 třída základní školy a 2 třídy mateřské školy. Učitelé docházejí i na oddělení.
Speciálně pedagogické centrum se nachází v přízemí vily na Husově ulici (bývalý areál školy). Je snadno dostupné z nádraží ČD.
Tělocvična je součástí areálu DDM (Husova ul. 370), škola si ji pronajímá na výuku tělesné výchovy.


Charakteristika pedagogického sboru

Výchovně vzdělávací proces zabezpečuje 30 pedagogických pracovníků. Činnost speciálně pedagogického centra zabezpečují 2 speciální pedagogové, 1 psycholog a 1 sociální pracovník.


Charakteristika školního vzdělávacího programu

Vzdělávání na základní škole praktické probíhá podle školního vzdělávacího programu „Putování za poznáním“ vytvořené dle RVP ZV-LMP již od školního roku 2006 – 2007, protože naše zařízení bylo jedním z deseti, kde se tento program pilotně rozvíjel a ověřoval.
Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Preferujeme výuku pracovního vyučování. Rozvíjíme manuální zručnost žáků. Osvědčil se zvýšený počet hodin V. Je to první krok přípravy na budoucí povolání.
V současnosti tvoříme ŠVP ZŠsP, podle kterého bude zahájena výuka ve školním roce 2010-2011.Verze pro tisk

© 2010-2018