OP VVV Škola pro všechny

Název projektu:
Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Grantové číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000210
Název projektu anglicky: School for all: Inclusive education as a way to better education for all pupils
Datum zahájení projektu: 1.8.2016 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.7.2019
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36
Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Číslo programu 02 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy: 02.3 Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority: 02.3.61 Název investiční priority: Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
Řešitel projektu: Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem 
Partneři projektu: Pedagogická fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta UK Praha
Člověk v tísni o.p.s.
Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu ped. pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové.
Primárním nástrojem jsou:

  1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách
  2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách


Verze pro tisk

© 2010-2018