Mezioborový výzkumný projekt

Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace

 


Číslo projektu: MUNI/M/0012/2013


Řešitel projektu:

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.


Výzkumný tým:

Pedagogická fakulta Lékařská fakulta Filozofická fakulta
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.   Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.   Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.    
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.    

Abstrakt projektu

Cílem projektu je komplexně analyzovat proces inkluze ve škole, a to zejména s ohledem na jeho teoretická východiska, podmínky pro realizaci v rámci české školy a strategie podpory na úrovni školské politiky. Téma inkluze bude řešeno jako interdisciplinární problém, což umožní řešitelům jeho komplexní uchopení bez limitu oborovosti. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale týká se celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství a sociologie. Výzkumný projekt bude řešen nově vzniklým konsorciem šesti spolupracujících výzkumných týmů ze tří fakult MU (PdF, LF a FF). Zaměříme na vzdělávací politiku a kritické analýze podrobíme relevantní národní a mezinárodní dokumenty a další zdroje. Dále nás bude zajímat perspektiva organizačně řídící – budeme se věnovat strategiím řízení školy jako instituce a organizace, ve které inkluze probíhá. Pedagogicko-didaktické hledisko uplatníme v další části výzkumu. V této oblasti se zaměříme na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Z perspektivy speciálněpedagogické budeme zkoumat možnosti inkluze žáků s narušenou komunikační schopností, se sluchovým, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V rámci zkoumání inkluze ve škole z hlediska medicínského se budeme věnovat zdravotním předpokladům a kompetencím žáků z perspektivy teoretické i klinické medicíny. Při zkoumání psychologických aspektů inkluze budou předmětem zkoumání souvislosti inkluze a kvality života. V rámci sociologické perspektivy budeme zkoumat sociální participaci jedinců se zdravotním postižením jako indikátor úspěšné inkluze. Interdisciplinární výzkum inkluze ve škole nebyl v českém prostředí dosud proveden. Činnost výzkumných týmů nebude probíhat izolovaně, ale využijeme řady mezioborových synergií. Výsledkem bude komplexní poznání toho, jaké podmínky je nutné vytvořit pro úspěšné inkluzivní vzdělávání. Ve výše uvedeném spatřujeme také inovativnost a originalitu projektu. Výzkumným prostředím budou běžné základní školy realizující inkluzivní vzdělávání. Využijeme standardní postupy sociálně vědního a medicínského výzkumu. Výsledky budeme prezentovat v kolektivních monografiích (7), v předních odborných časopisech (12) a v řadě výstupů na významných národních a mezinárodních konferencích. Realizovaný projekt bude východiskem pro další výzkumnou práci členů konsorcia.


Průběžné zprávy


Galerie výsledků

  • OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
  • BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  • SLEPIČKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Aktéři školní inkluze. School Inclusion Actors. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6688-5.
  • KLENKOVÁ, J. et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communiaction Ability and with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educationa Context. MVP MUNI/M/0021/2014. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. From Education to Social Insclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  • BARTOŇOVÁ, M. Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Settings. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.
  • BARTOŇOVÁ, M. Approaches to Students with Learning Disorders in Inclusive School Environment. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0.
  • VÍTKOVÁ, M., KOPEČNÝ, P. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.


Verze pro tisk

© 2010-2018