Galerie publikací katedry - rok 2014

2014


VÍTKOVÁ, M., KOPEČNÝ, P. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák se zdravotním postižením, s těžkým postižením, s mozkovou obrnou, s epilepsií, s narušenou komunikační schopností, mladá dospělost, základní škola speciální, domov pro osoby se zdravotním postižením.

Anotace: V odborné knize je prezentována část z výzkumu podpořeného mezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního plánu rozvoje PdF MU. Úspěšná inkluze souvisí s kvalitou života lidí, rovností ve vzdělávání, humanizací ve škole. Hlavním výzkumným prostředím jsou základní školy speciální, určené pro žáky s těžkým postižením. V publikaci je použita komparace přístupů k inkluzi v rámci vzdělávací politiky Německa a České republiky. V poslední kapitole je prezentovaný výzkumný projekt zaměřený na analýzu přístupů k rozvoji komunikačních dovedností mladých dospělých osob s těžkým zdravotním postižením.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, inkluzivní vyučování, inkluzivní didaktika, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, se zrakovým postižením, rodiče, učitel, základní škola, speciálně pedagogické centrum, individuální vzdělávací plán.

Anotace: V odborné knizeje prezentována část z výzkumupodpořenéhomezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního plánu rozvoje PdF MU. Hlavním výzkumným prostředím jsou běžné základní školy realizující inkluzivní vyučování, ve kterém se v heterogenních skupinách vzdělávají ižáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Náš pohled je zaměřen jak na žáky, tak jejich učitele a rodiče. Celý text je proložen výzkumnými šetřeními podávajícími analýzy a nová zjištění v kontextu inkluzivního vzdělávání ve srovnání se zahraničními přístupy. V poslední kapitole je prezentovaný výzkumný projekt zaměřený na komparaci postojů managementu škol k facilitátorům inkluzivního vzdělávání žáků se zrakovým postižením.

KLENKOVÁ, J. et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, narušená komunikační schopnost, sluchové postižení, kochleární implantát, logopedická intervence, tělesné postižení.

Anotace: Odborná publikace Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálně pedagogické souvislosti je jedním z dílčích výstupů v rámci řešení mezioborového výzkumného projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace, který v letech 2013 – 2015 řeší kolektiv akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, Ph.D. V prezentované publikaci byla autory zvolena ke zkoumání cílová skupina žáků s narušením komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením, inkluze je pojata v psychologických, medicínských a speciálněpedagogických souvislostech.

BARTOŇOVÁ, M. Approaches to Students with Learning Disordes in Inclusive School Environment. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, školní neúspěch, proces edukace, inkluzivní prostředí školy.

Anotace: Specifické poruchy učení mohou být jednou z hlavních příčin školního neúspěchu a později i neúspěchu profesionálního a sociálního. Na jejich vzniku se podílí řada činitelů. Odborná publikace vychází ze současného pojetí inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem na žáky se specifickými poruchami učení. Hlavním výzkumným prostředím jsou běžné základní školy realizující inkluzivní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pohled autorky je zaměřen na proces edukace, strategie a přístupy vhodně volené vzhledem na silné a slabé stránky žáka se specifickými poruchami učení.

BARTOŇOVÁ, M. Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Setting. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.

Klíčová slova: inkluzivní vzděláván, inkluzivní didaktika, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, žák s mentálním postižením, škola hlavního vzdělávacího proudu.

Anotace: Komplexnější pohled do reality inkluzivních tříd a škol vedený z pozic didaktických a metodických u nás dosud chyběl. Pokusit se o takový vhled je předmětem zájmu předkládané odborné publikace, která vychází ze současných výzkumných projektů autorky směřujících k vytvoření inkluzivní didaktiky. Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jednalo se o specifikaci podpůrných opatření využívaných v inkluzivní třídě, sledování indikátorů efektivity inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.

Klíčová slova: edukace, sociální inkluze, zdravotní postižení, mentální postižení, lidská práva, interdisciplinární spolupráce, klinický obraz nemoci, mozková obrna, sluchové postižení, profesní příprava, střední vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, zákon o zaměstnanosti, pracovní uplatnění, zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, bydlení a volný čas, partnerský a rodinný život.

Anotace: Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.

Klíčová slova: inkluze, inkluzivní škola, inkluzivní principy, sociální inkluze, edukace, žák se specifickými poruchami učení, učitel, čtenářské dovednosti, jazykové roviny, koktavost, přípravná třída základní školy, dítě se sociálním znevýhodněním, metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování, motivace, tablet, alternativní a augmentativní komunikace, týmová spolupráce, determinanty edukačního procesu, poradenské zařízení, profesní příprava, pracovní uplatnění, podporované zaměstnávání, trh práce, zrakové postižení, rodina, architektonické bariéry, porucha autistického spektra, lidská práva, denní stacionář, osvětové aktivity.

Anotace: Monografie „Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti“ je výstupem projektu řešeného na Masarykově univerzitě s názvem Podpora grantových projektů specifického výzkumu v rámci podpory studentských projektů na MU. Prezentovaná monografie je členěna do šesti tematických okruhů zaměřených na jednotlivé oblasti výzkumných cílů akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu.

VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. Intervention for Inclusion for Children with Behavioural Difficulties/Disorders. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.

Klíčová slova: Intervence, inkluze dítě, problémy/poruchami v chování, výzkum, procesy podporující inkluzi, škola, segregované prostředí, středisk výchovné péče, instituce, ústavní a ochranná výchova, zájem dítěte, kvalita života, dospělost.

Anotace: Monografie „Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování“ je jedním z výstupů programu „Podpory grantových projektů specifického výzkumu“ řešeného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2014 pod názvem „Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti“. Vybrané výzkumné statě obohacují téma intervence v inkluzivním konceptu speciální pedagogiky - etopedie a kniha tak volně navazuje na monografii „Intervence pro inkluzi“ editovanou stejnými autory v roce 2013. Zatímco první publikace prezentovala převážně výzkumy zaměřené na podmínky podporující inkluzi jedinců v riziku/s problémy/s poruchami chování, v této publikaci převažují výzkumy zaměřené na procesy podporující inkluzi u stejné cílové skupiny. Specifický výzkum byl koordinován v úzké spolupráci týmem ve složení doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Karel Červenka Ph.D.. Výzkumníci hledali odpovědi na otázky spojené s efektivitou intervence jak v prostředí běžné školy, tak i v prostředí segregovaném – ve středisku výchovné péče i v institucích pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Rámec pro všechny výzkumy tvořil zájem dítěte a jeho budoucí kvalita života v dospělosti.

PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 195 s. ISBN 978-80-210-7607-5.

Klíčová slova: práce, nezaměstnanost, člověk s postižením, postoje společnosti, participace, předsudky.

Anotace: Stěžejním tématem této monografie je práce a uplatnění lidí s postižením na trhu práce. Práce a možnost seberealizace patří mezi základní lidské potřeby. Možnosti pracovního začlenění lidí s postižením závisí v nemalé míře na postojích společnosti. Úvodní kapitoly knihy tvoří teoretický vstup do tématu práce, zaměstnávání, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm. Následně jsou popsány příklady české i zahraniční dobré praxe z oblasti podpory při přípravě a uplatnění na trhu práce. V poslední kapitole jsou představeny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na postoje společnosti k pracovnímu začlenění lidí s postižením.

KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5.

Klíčová slova: logoped, logopedická intervence, dospělost, komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, zdravotní postižení, sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní stacionář.

Anotace: Publikace se zabývá poskytováním logopedické intervence osobám se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb v České republice. Předmětem prezentovaného výzkumného šetření je analýza speciálněpedagogických přístupů k rozvoji komunikačních schopností osob se zdravotním postižením ve věku mladší dospělosti, které jsou uživateli domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů a denních stacionářů v České republice. Publikace je rozdělena do dvou částí. První dvě kapitoly prezentují teoretická východiska a oblast komunikace a komunikativních kompetencí osob se zdravotním postižením v kontextu vzdělávání a v sociálních službách a vymezují speciálněpedagogická, terminologická, historiografická a metodologická východiska a narušenou komunikační schopnost. Empirická část publikace obsahuje dva výzkumné projekty realizované kvantitativní strategií. Hlavním cílem prvního projektu je analýza poskytování logopedické intervence v prostředí sociálních služeb v České republice, druhý projekt si kladl za cíl analyzovat speciálněpedagogické přístupy k rozvoji komunikačních schopností osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Publikace přináší poznatky z oblasti podpory osob se zdravotním postižením a narušenou komunikační schopností, které jsou uživateli pobytových a ambulantních služeb sociální péče.

GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 281 s. ISBN 978-80-210-7608-2.

Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, inkluzivní vyučování, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické poruchy učení, rámcový vzdělávací program, mediální kompetence, informační a komunikační technologie, multimediální technologie, počítač, interaktivní tabule, tablet, iPad, interaktivní software.

Anotace: Monografie je zaměřena na problematiku multimediálních technologií ve speciální pedagogice. Monografie obsahuje dvě výzkumná šetření. První kvantitativní výzkum je zaměřen na využití digitálních technologií (PC) se stanoveným hlavním cílem analyzovat využití digitálních technologií (včetně informačních a komunikačních technologií) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Druhý kvalitativní výzkum je zaměřen na oblast ICT, konkrétně na využití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem druhého výzkumu je analýza a zhodnocení využití tabletů ve výuce a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí z pohledu pedagogických pracovníků. Teoretické části monografie jsou zaměřeny na oblast inkluzivního vzdělávání, multimediální a digitální technologie a jejich využití ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

PRESOVÁ, J. Školní vztahová síť jako zdroj resilience dětí v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 181 s. ISBN 978-80-210-7580-1.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, resilience děti v riziku, problémy v chování, poruchy chování, vztah učitel-žák, vrstevnické vztahy.

Anotace: Stěžejním tématem publikace je školní vztahová síť dětí v riziku, s problémy či poruchami chování. Téma prezentujeme v kontextu teoretických paradigmat oboru speciální pedagogika i oborů spolupracujících, v kontextu výstupů aktuálních výzkumných šetření a současné etopedické praxe. Zastřešujícím rámcem veškerého našeho uvažování o ohrožených dětech a jejich školní vztahové síti nám je inkluzivní pojetí edukace, s důrazem na prevenci ve smyslu podpory resilience a včasnou intervenci problémů a poruch chování. Ve výzkumné části textu jsme analyzovali vztahy žáků s problémy a poruchami chování s jejich učiteli a spolužáky. Na základě našich zjištění jsme formulovali doporučení pro praxi zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání.

PITNEROVÁ, P. Role komunikace v procesu integrace žáka se slcuhovým postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7596-2.

Klíčová slova: vzdělávání; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; integrace; inkluze; sluchové postižení; komunikace; výzkum; kvantitativní metodologie; kvalitativní metodologie; případová studie.

Anotace: Monografie představuje tři výzkumné projekty, zaměřené na zkoumání připravenosti studentů učitelství a učitelů z jižní Moravy na integraci žáků se sluchovým postižením do běžných škol. Výzkum kombinuje různé výzkumné techniky pro srovnání mezi postoji a zkušenosti učitelů. Z metod a technik byly použity: analýza odborné literatury, obsahová analýza a technika dotazníku. Následuje případová studie, která představuje výsledky dlouhodobého pozorování procesu integrace chlapce se sluchovým postižením do běžné školy a doplňuje tak výstupy z předchozích statisticky zpracovaných zjištění. Soubor výzkumných nástrojů se skládá z dlouhodobého pozorování účastníků, analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů.

KUBIATKO, M. Vplyv rôznych faktorov na postoje žiakov základných škôl k prírodovedným predmetom. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 182 s. ISBN 9780-80-210-7567-2.

Klíčová slova: dotazník; postoje; prírodovedné predmety; žiaci druhého stupňa základných škôl.

Anotace: Výskum postojov žiakov a študentov je aktuálnou problematikou, týkajúcou sa vyučovacieho procesu rôznych predmetov. Postoje k prírodovedným predmetom a ich skúmanie sú radené v dnešnej dobe medzi dôležité výskumné oblasti, a to najmä kvôli vzájomnému vzťahu medzi postojmi žiakov k predmetu a ich úspešnosťou v tomto predmete. Hlavným cieľom výskumného šetrenia je zistiť postoje žiakov druhého stupňa základných škôl k prírodovedným predmetom. Okrem uvedeného hlavného cieľa je snahou zistiť, či existuje vplyv nezávislých premenných (gender, ročník, obľúbený predmet a osobnosť učiteľa) na postoje k prírodovedným predmetom. Výskumnú vzorku tvoria žiaci druhého stupňa základných škôl. Ako výskumný nástroj je použitý dotazník so škálovanými položkami. Získané dáta sú vyhodnocované metódami deskriptívnej, induktívnej a viacrozmernej štatistiky.

BALÁTOVÁ, K. Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 147 s. ISBN 978-80-210-7573-3.

Klíčová slova: dospívání; hodnoty; poruchy chování; Rokeachův test hodnot; specifické poruchy chování.

Anotace: Předložený text pojednává o hodnotách jedinců s poruchami chování v období dospívání (ve věku 10-19 let), se zaměřením na skupinu jedinců se specifickými poruchami chování. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je věnována problematice poruch chování a specifických poruch chování, osobnosti jedince, zejména tedy hodnotám a vybraným výzkumům k tématu hodnot, dospívání, poruch chování a specifických poruch chování. Výzkumná část se zabývá analýzou hodnot (pomocí upravené české verze Rokeachova testu hodnot) u dospívajících jedinců s poruchami chování (kde největší skupinu tvoří právě jedinci se specifickými poruchami chování). Tyto výsledky jsou porovnávány s dospívajícími jedinci intaktními (bez poruch chování). Cílem je zjistit a popsat, jaké jsou hodnoty u jedinců s poruchami chování, resp. se specifickými poruchami chování a jak se tyto hodnoty odlišují od jedinců bez poruch.

FRANKOVÁ, A. Prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 233 s. ISBN 978-80-210-7558-0.

Klíčová slova: inkluzívna pedagogika; špeciálno-pedagogická podpora; vývinové poruchy učenia; emocionálne prežívanie; legislatívny rámec vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia; poradenské služby a podporné opatrenia; centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; mobilné špeciálno-pedagogické služby.

Anotace: Monografia je venovaná analýze problematiky vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike a prístupmi učiteľov k uvedenej skupine žiakov. Vo svojej teoretickej časti sa zameriava na okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia a ich charakteristikou; rieši otázku školského výkonu žiakov a ich emocionálneho prežívania. Ďalej sa venuje štandardom špeciálno-pedagogickej podpory, procesom inkluzívneho vzdelávania v systéme platných legislatívnych noriem a zaoberá sa aj možnosťou poskytovania pedagogicko-psychologických poradenských služieb pre uvedenú skupinu žiakov. Empirická časť monografie je zameraná na analýzu prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v Slovenskej republike z pohľadu učiteľov v spolupráci s poradenskými zariadeniami a rodičmi.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education