Galerie publikací katedry - rok 2013

2013

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educatinoal Needs VII. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), školní vzdělávací program (ŠVP), inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy výzkumného záměru.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za sedmý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány teoretické otázky vývoje inkluzivní školy a je uvedena systematizace problémů, které provázejí výchovu nadaných dětí a žáků. Výzkumná šetření byla realizována u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a se zdravotním postižením. Dalším problémovým okruhem, který je v monografii zpracovaný, je výuka českého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrem je pozornost věnována žákům s poruchami chování a problematice negativních jevů.
PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1.

Klíčová slova: determinanty inkluzivního vzdělávání, sociální inkluze, postoje k osobám s postižením, inkluzivní škola, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, profesní orientace.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za sedmý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány teoretické otázky determinant inkluzivního vzdělávání, postojů společnosti k osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a analyzovány otázky důležité pro vývoj inkluzivní školy, jako je školní klima, klima třídy, inkluzivní vyučování, heterogenita, inkluzivní didaktika, hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání v primárním vzdělávání a jsou rozebírány přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení na základě výzkumu se srovnáním se zahraničními zkušenostmi. Výzkumná šetření byla realizována u dětí předškolního a žáků školního věku se zřetelem na zrakové, sluchové a tělesné postižení, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra.
OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability 1. vyd. Brno : MU, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.

Klíčová slova: žák s těžkým postižením, základní škola speciální, edukace, intervence, podpora, terapie, výzkumný projekt

Anotace: Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace. Monografie je členěna do pěti kapitol. První kapitola vymezuje obor Edukace jedinců s více vadami, zabývá se terminologickými východisky a poskytuje charakteristiku osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci u těchto osob. Kapitola druhá objasňuje mechanizmy ovlivňující edukaci žáků s těžkým postižením. Vysvětluje pojetí edukace a její optimální prostředí, rozebírá procesuální a metodickou stránku edukace, zabývá se obsahovou stránkou speciálně pedagogické diagnostiky u cílové skupiny a navrhuje postup při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Třetí kapitola se zaměřuje na výukové strategie. Charakterizuje využití asistované podpory v edukaci, zabývá se intervencí v oblasti motoriky, senzoriky a kognitivních procesů, v závěru jsou uvedeny příklady vybraných facilitacích technik. Kapitola čtvrtá je věnována vybraným terapiím a terapeutickým přístupům využívaných u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Poslední kapitola pátá prezentuje výzkumný projekt autorky, který byl zaměřen na analýzu současného stavu edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Cílem projektu bylo analyzovat edukaci v základní škole speciální se zaměřením na využívání alternativních metod práce a zjištění důsledků zdravotního postižení na proces vzdělávání. Šetření mělo charakter kvantitativního výzkumu, v jehož rámci byla použita technika anonymního dotazníku vlastní konstrukce.
PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno : MU, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8.

Klíčová slova: dospělý člověk, senior, zdravotní postižení, podpora, sociální inkluze, přístup zaměřený na člověka, sociální služby, pracovní uplatnění, demence, terapie, intervence

Anotace: Tato monografie je zaměřena na dospělé jedince s různými druhy zdravotního postižení a rovněž na jedince v seniorském věku. Jednotlivé kapitoly představují charakteristické znaky vybraných zdravotních postižení, specifika chování těchto osob a dále přístupy a možnosti podpory, které povedou k jejich sociální inkluzi. Pozornost je věnována vzdělávání, začlenění na trh práce, sociálním službám a terapiím, uvedeny jsou i dílčí výsledky českých a zahraničních výzkumů.
KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie: Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Sborník příspěvků. CD-ROM. Brno : MU, 2013. ... s. ISBN 978-80-210-6208-5.

Klíčová slova: dítě, podpora, prevence, program, riziko, škola, výchova, zdraví, žák, životní styl

Anotace: Sborník z 15. celorepublikové konference Kalokagathie-Fórum výchovy ke zdraví, která se konala v dubnu r. 2012 v Benešově u Prahy, se zabývá problematikou zdraví dětí a mládeže, jeho stavem, rizikovými faktory, podporou a preventivním působením na dětskou populaci. Byly prezentovány výsledky výzkumu různých segmentů životního stylu i projekty primární prevence úspěšně aplikované na školách a zaměřené na zubní zdraví, patologické závislosti, výživové chování, formování žádoucích postojů ke zdravému způsobu života. Rovněž zazněly informace o programech WHO. Výstupy z konference souvisejí s plněním výzkumného záměru MŠMT ČR „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, evid. č. MSM0021622443, vedoucí řešitelky prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.
OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Pupils with health disabilities and health disadvantages in primary school. 1. vyd. Brno : MU 2013, 159 s. ISBN 978-80-210-6304-4.

Klíčová slova: výzkumné aktivity, odklad školní docházky, integrativní/ inkluzivní vzdělávání, žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, základní škola, pracovní uplatnění

Anotace: Publikace je zaměřena na výzkum v oblasti intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách se zřetelem na zkoumání indikátorů inkluzivního vzdělávání, a to s přesahem jak do předškolního vzdělávání, tak do oblasti přechodu ze základní školy do typu střední školy nebo do povolání. První kapitola stručně představuje výzkumné aktivity výzkumného týmu VT VZ 4 za celé období realizace výzkumného záměru (2007–2013). Druhá kapitola se zabývá analýzou příčinných faktorů odkladu školní docházky ve školních letech 2007/08–2011/12 v městě Brně. Třetí kapitola analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v základních školách. V kapitole čtvrté je prezentován výzkum, který po dobu sedmi let analyzoval problematiku edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách a sledoval volené přístupy pedagogů při výchově a vzdělávání těchto žáků. Pátá kapitola je věnována problematice žáků se zrakovým postižením. Zabývá se pohledem žáků se zrakovým postižením na své vzdělávání v běžné škole. Analyzuje témata spojená se školou i mimo ni. Poslední kapitola šestá je zaměřena na okruh problémů při volbě povolání a při následném uplatnění osob s postižením na trh práce.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, základní škola, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: odborná publikace se zabývá problematikou vzdělávání v inkluzivním prostředí základní školy. Je členěná na dvě základní části: odbornou a speciální. Obsahem obecné části je téma inkluzivního vzdělávání z pohledu vzdělávací politiky ve vybraných zemích, týkající se podmínek a speciálěpedagogické podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Ve speciální části jsou analyzována specifika v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Přínos odborné publikace je v jejím širokém využití u učitelů základních škol.
OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

Klíčová slova: člověk s postižením, participace, prostředky ucelené rehabilitace, psychologie, psychohygiena, inkluze, klinický obraz nemocí, epileptické záchvaty a syndromy, poruchy autistického spektra, žák s těžkým postižením a souběžným postižením více vad, narušená komunikační schopnost, žák s hluchoslepou, žák s tělesným postižením, žák s mentálním postižením, žák s PAS, strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením, koncept bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace.

Anotace: V odborné publikaci je zpracované téma mezifakultního výzkumného projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace. Pozornost je zaměřena na edukaci žáků s těžkým postižením a širší souvislosti jejich vzdělávání. Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků a osmnácti kapitol se zpracovanými tématy: teoretická východiska se zaměřením na participaci člověka s postižením ve společnosti, prostředky ucelené rehabilitace a psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze, legislativní rámec a klinický obraz nemocí. Dva stěžejní okruhy se zabývají charakteristikou žáků se zdravotním postižením, podmínkami a strategiemi jejich vzdělávání.
BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, inkluzivná didaktika, inkluzivní vyučování, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní škola, speciálněpedagogická podpora

Anotace: Odborná publikace Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu je dílem akademických pracovníků Masarykovy univerzity pod vedením Miroslavy Bartoňové a Marie Vítkové, kteří intenzivně řeší v letech 2013-2015 problematiku mezioborového výzkumného projektu MUNI/M/0012/2013 na téma Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace. V projektu je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém, který umožňuje řešitelům jeho komplexnější uchopení bez limitu oborovosti.
PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.

Klíčová slova: osoby s postižením, postoje, sociální participace, veřejnost, sociální distance, inkluze, kontaktní hypotéza

Anotace: Tématem monografie jsou postoje veřejnosti k sociální participaci osob s různými druhy postižní se zaměřením na vzdělávání, zaměstnání a sociální vztahy. Práce nejprve představuje změny, ke kterým v současném pojetí speciální pedagogiky dochází. Následně se věnuje společenským přístupům k lidem s postižením. V empirické části jsou prezentována dvě výzkumná šetření postojů veřejnosti vůči lidem s postižením, která proběhla v letech 2011-2013. Zaměřili jsme se na zjišťování vztahů mezi postoji k lidem s různými druhy postižení a sociodemografickými charakteristikami respondentů a posléze na vztahy mezi postoji k lidem s různými druhy postižení a sociálním kontaktem mezi majoritou a lidmi s postižením.
SAYOUD SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013, 298 s. ISBN 978-80-210-6674-8.

Klíčová slova: speciální pedagogika; facilitátor, bariéry, inkluzivní vzdělávání, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění

Anotace: Publikace Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání přinášíucelený pohled na problematiku bariér v inkluzivním vzdělávání. Publikace představuje bariéry a facilitátory inkluzivního vzdělávání osob s různými typy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění. Publikace prezentuje výzkumná šetření Ph.D. studentů Speciální pedagogiky.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, základní škola praktická, střední vzdělávání a profesní orientace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, informační a komunikační technologie a inkluze.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum podpořený projektem Podpora grantových projektů specifického výzkumu v rámci podpory studentských projektů na MU. Odborná publikace je členěná do osmi tematických celků, které vycházejí ze zaměření disertačních prací studentů DSP oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, základní škola praktická, střední vzdělávání a profesní orientace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, informační a komunikační technologie a inkluze.
VOJTOVÁ, V, ČERVENKA, K et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. Brno: MU, 2013. 256 s. Specifický výzkum. ISBN 978-80-210-6645-8.

Klíčová slova: Intervence; resilience; výzkum; institucionální výchova; dětský domov; dítě v riziku poruchy chování; porucha chování; problémy v chování; drogová závislost; čtenářská gramotnost; kvalita života; edukační potřeba; informovaný přístup.

Anotace: Monografie Intervence pro inkluzi je jedním z výstupů projektu „Podpora grantových projektů specifického výzkumu řešeného v rámci podpory studentských projektů“ Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumy byly zaměřeny na problematiku edukace a intervence jedinců v riziku, s problémy a s poruchami chování. Záměrem autorů je poskytnout školské praxi inspiraci k efektivní intervenci postavené na informovaných přístupech ve škole, v rodině i v prostředí institucionální výchovy. Předkládaná monografie je koncipována do tří tematických okruhů, které reflektují potřeby praxe a opírají se o realizované výzkumy ve školském terénu.
ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. Východiska pro speciálně pedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 111 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

Klíčová slova: intervence, speciální pedagogika, etopedie, porucha chování, problémy v chování, arteterapie, rizikové chování, strategie intervence, hyperkinetická porucha, terapie, fenomenologická reflexe, výtvarné činnosti, dítě v riziku, výchova, vzdělávání, speciální vzdělávací/výchovná potřeba

Anotace: Publikace Východiska pro speciálně pedagogické intervence v etopedii nenabízí čtenáři pouze téma poruch chování. Uvádí i způsoby, jak takové situace ovlivňovat. Kniha je rozdělena do dvou tematických okruhů. Každý z nich odráží vztah, který mají témata jednotlivých kapitol k průběhu speciálně pedagogické intervence. První část knihy je věnována Východiskům speciálně pedagogické intervence v etopedii a představuje první kroky intervenčního procesu: od vymezení problému až po plánování intervence samotné. Druhá část se věnuje samotnému procesu intervence a je specificky zaměřena na využití výtvarných prostředků v intervenci. Uvádí tři studie, které v různých podobách zpracovávají téma Arteterapie jako prostředek intervence v etopedii.
VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ. M. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

Klíčová slova: drama, dramatická výchova, speciální pedagogika, etopedie, intervence, resilience, výzkum, edukační praxe, dětský domov, dítě v riziku poruchy chování, porucha chování, zájem dítěte, institucionální výchova

Anotace: Centrálním tématem publikace jsou specifika edukačních potřeb dětí v institucionální výchově dětského domova a jejich naplňování s využitím intervence formou dramatické výchovy. Autorky předkládají odborníkům z praxe příklady výzkumem ověřených strategií cílené intervence, které posilují sociální kompetence dětí. Aktivity jsou zaměřeny na snížení rizika problémů v jejich chování a na posílení jejich resilience. Publikace je přínosná jak pro teoretiky dané oblasti, kdy zde propojením etopedie a dramiky v oblasti intervence vznikají nové koncepty a upevňuje se tak teoretická báze obou disciplín; tak i pro odborníky z praxe, kteří mohou využít jak metodických doporučení, tak i nastíněných metod a technik dramatické výchovy nejen v etopedické intervenci.
KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU, 2013, s. 179. ISBN 978-80-210-6652-6.

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, žák s narušenou komunikační schopností, žák se sluchovým postižením, inkluzivní vzdělávání

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány výsledky výzkumných šetření, která byla realizována výzkumným týmem VT9 v letech 2007 – 2013 v rámci výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. Výzkumný tým VZ 9 se zabýval intervencí u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání.
GIRGLOVÁ, V. Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 214 s. ISBN 978-80-210-6401-0

Klíčová slova: žák s narušenou komunikační schopností, integrace, základní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, inkluzivní prostředí, zdravotní postižení.

Anotace: Tématem monografie je analýza stavu a podpory komunikativních kompetencí v průběhu výchovně vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností v kontextu se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, která vyplývá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V tomto ohledu jsou prezentovány názory a zkušenosti pedagogů, kteří pracují s integrovanými žáky s narušenou komunikační schopností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu v prostředí běžných základních škol, ale i v rámci logopedických tříd. V textu jsou tedy zohledněny obě formy integrace, a to skupinové i individuální. V empirické části je prezentováno hlavní šetření, které bylo realizováno v České republice a šetření komplementární uskutečněné v Německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Celá výzkumná část reflektuje zkušenosti a názory pedagogů s výskytem obtíží žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu výuky stran komunikativních kompetencí.
BLAŽKOVÁ, R. Matematická cvičení pro dyskalkuliky. Infra, s.r.o. Stařeč, 2013. ISBN 978-80-86666-44-0.

Klíčová slova: dyskalkulie, výuka matematiky, operace s přirozenými čísly, matematika na 1. stupni ZŠ

Anotace: V úvodu publikace jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch učení v matematice a několik poznámek k práci s dyskalkulickým dítětem. Publikace obsahuje soubor 46 pracovních listů, ve kterých je metodicky uvedeno a na příkladech procvičováno učivo matematiky, které je pro děti s dyskalkulií náročné. Jedná se zejména o pochopení pojmu přirozeného čísla, operace s přirozenými čísly, zvládnutí sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset a základní spoje násobení a dělení. Každé z témat je založeno na manipulativních činnostech a pochopení dané problematiky a teprve potom na pamětném zvládnutí. Uvedené slovní úlohy jsou jednoduché, aby děti pochopily podstatu operace, která je pro řešení úlohy potřebná
BARTOŇOVÁ M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.

Klíčová slova: inkluze, vzdělávání, pedagog, rodina, žák s lehkým mentálním postižením, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, podpůrná opatření, speciálně pedagogické metody a strategie, dotazník, školní prostředí, sociální klima, žáci se speciálně vzdělávacími potřebami

Anotace: Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat. Je třeba říci, že stále více odborníků u nás i v zahraničí je přesvědčeno, že žáci s postižením potřebují stupňovitý systém pedagogické podpory. Hlavním tématem monografie je provedení komplexní analýzy problematiky edukace žáků s potížemi v učení - žáků s lehkým mentálním postižením v rámci inkluzivního vzdělávání. V teoretických kapitolách monografie jsou prezentovány základní východiska zkoumaného problému, souvisejí s vymezením filozofických, metodologických, axiologických, normativních a historiografických východisek s akcentem na inkluzi žáků s postižením, úžeji s lehkým mentálním postižením. Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jednalo se o specifikaci podpůrných opatření využívaných v inkluzivní třídě, sledování indikátorů efektivity inkluzivního vzdělávání žáků s LMP.
NOVÁKOVÁ, J. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU. 2013, 286 s. ISBN 978-80-210-6661-8.

Klíčová slova: dítě žák student poruchy autistického spektra informovanost pedagogičtí pracovníci rodiče biodromální vývoj vzdělávání mateřská škola základní škola střední škola Aspergerův syndrom vysoce funkční autismus inkluzivní vzdělávání sociometrie vrstevnické vztahy postavení šikana

Anotace: Hlavním tématem předkládané publikace je biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra (PAS) v kontextu podpory a vzdělávání. Výzkumným šetřením jsou analyzovány sociopreferenční vrstevnické vztahy žáků s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a situace o informovanosti v problematice poruch autistického spektra mezi pedagogickými pracovníky z mateřských, základních a středních škol v České republice. Monografie je členěna na dvě části. První teoretická část knihy seznamuje čtenáře s teoretickými východisky. Jsou zde shrnuty poznatky týkající se autistických poruch. Druhá část publikace empirického charakteru je rozdělena do dvou kapitol. První výzkumné šetření mělo charakter smíšeného výzkumu, v němž byl dominantní kvantitativní výzkum doplněn výzkumem kvalitativním. Významná část studie byla založena na sociometrickém šetření v 10 třídách, kde byl integrován žák s Aspergerovým syndromem či jinou pervazivní vývojovou poruchou. Druhý výzkum byl postaven na statistické proceduře, v jehož rámci byla využita kvantitativní metoda, přičemž stěžejní technikou sběru dat byl anonymní dotazník vlastní konstrukce autorky. Hlavním cílem výzkumného šetření byla deskripce stavu informovanosti v problematice poruch autistického spektra mezi pedagogickými pracovníky. Analytickou jednotkou byli pedagogičtí pracovníci z běžných i speciálních škol a rodiče dětí s PAS. Závěrečná podkapitola navrhuje také doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.


Verze pro tisk

© 2010-2018