Galerie publikací katedry - rok 2011

2011

VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

Klíčová slova:

Anotace:
VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2011. 592 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

Klíčová slova:

Anotace:
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), školní vzdělávací program (ŠVP), inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy výzkumného záměru.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za pátý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány obecné otázky sociálních determinant inkluzivního vzdělávání. se zaměřením na možnost měření výsledků inkluzivních aktivit prostřednictvím konceptu participace a na pojetí resilience v dětském věku a její význam pro ranou podporu. Výzkumná šetření byla orientovaná na inkluzi na 1. stupni základních škol, integraci žáků s lehkým mentálním postižením do školy hlavního vzdělávacího proudu, na intervenci žáků s poruchami chování a výskyt závislostního chování u mládeže s tělesným postižením. Dalšími tématy výzkumu byla: perspektiv žáků s odlišným mateřským jazykem, hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v předmětu cizí jazyk a téma přechod škola – povolání.
OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, žák, základní škola, tělesné postižení, celiakie, obezita, kochleární implantát, narušená komunikační schopnost, poruchy autistického spektra, neziskové organizace, determinanty při podpoře inkluze.

Anotace: Autoři odborné knihy Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním předkládají výsledky dílčích výzkumných projektů, které byly realizovány v pátém roce výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MS 0021622443). Výzkumný záměr je uskutečňován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Předkládaná odborná kniha Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním prezentuje aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Zvláštní pozornost je věnována žákům s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním. Publikace je členěna do čtyř tématických celků s úvodní kapitolou prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., která prezentuje činnost pátého roku výzkumných týmů, které se podílejí na realizaci Výzkumného záměru.
FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. 1. vyd. Brno : MU, 2011. s. 314. ISBN 978 -80-210-5602-2

Klíčová slova:

Anotace: Odborná kniha Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce je jedním z výstupů řešení výzkumného záměru MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu (2007–2013). Odborná kniha je členěná do čtyř tematických bloků, které jsou dále členěny do jednotlivých kapitol. První blok Profesní orientace jako edukační problém obsahuje pět kapitol, zpracovaných jako sonda do problému vzdělávání a výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhý blok Profesní orientace jako poradenský problém obsahuje čtyři kapitoly, které jsou věnovány problematice kariérového poradenství z hlediska možností podpory činnosti a spolupráce vnějších subjektů.Třetí blok Profesní orientace a trh práce obsahuje sedm kapitol, které se zabývají vztahem mezi profesní orientací a uplatněním osob se zdravotním postižením na trhu práce. Čtvrtý blok Vybrané výsledky výzkumů z let 2007–2010 obsahuje pět kapitol, které se týkají výzkumných šetření v oblasti profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. 1. vyd. Brno : MU. 2011. s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

Klíčová slova: speciální pedagogika, klasifikace, ICF, speciálně pedagogické metody, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, volný čas, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, bariéry, snoezelen, asistence, celoživotní učení, základní škola speciální, rodina, postižené dítě, funkce rodiny, resilience, výchovný styl, výchova, romská rodina, minorita, majorita, rodiče, sourozenci.

Anotace: Odborná publikace Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu je dalším z výstupů pátého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na realizaci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Odborná publikace do devíti tématických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku mimoškolní a na další doplňující oblasti. Přínos odborné publikce lze spatřovat v předkládaném širším pojetí trávení volného času osob se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na sociální determinismus, který volbu volnočasových aktivit zjevně ovlivňuje. Odborná publikace je určena odborné i širší veřejnosti, ale především studentům oborů speciální a sociální pedagogiky.
OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

Klíčová slova: práce, profesní orientace, příprava na povolání, zaměstnání, poradenství, diagnostika, zdravotní postižení, legislativa, asistence, pracovní rehabilitace, tranzitní program, sociální služby.

Anotace: Monografie je zaměřena na problematiku předprofesní a profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením a podporu při jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Cílem je poskytnout základní teoretické informace, uvést příklady z praxe a prezentovat výzkumy, které byly autorkami realizovány v České republice a v Rakousku.
BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra: teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 247. ISBN 978-80-210-5781-4.

Klíčová slova: porucha autistického spektra, autismus, inkluze, vzdělávání, edukace, diagnostika, výzkum, Česká republika, mezinárodní kontext, zahraničí země.

Anotace: Předkládaná publikace je shrnutím současných poznatků z oblasti poruch autistického spektra v České republice a vybraných zemích. Práce si klade za cíl přispět díky ucelenému přehledu aktuálních poznatků a získaných dat z prezentovaných výzkumných šetření, zpracovaných do dvou hlavních šetření s četnými subvýzkumy, ke komplexnějšímu pochopení poruchy, zvýšení informovanosti, podpoření trendů inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, a přispět k odborné diskusi na téma vhodnosti integrace žáků s poruchami autistického spektra do škol hlavního vzdělávacího proudu. Výzkumná šetření jsou uvedena na CD-ROM vloženém do publikace.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 158. ISBN 978-80-210-5664-0.

Klíčová slova: cizojazyčné vyučování, hodnocení, žák s SPU, diagnostika, náprava a hodnocení žáků s SPU; diferenciace; inkluzivní vzdělávání, učitel, dotazníkové šetření, ohnisková skupina

Anotace: Monografie je uspořádána v souvislosti s řešením výzkumného záměru MSM 0021622443. „Speciální potřeby žáků v kontextu RVP“. Osvojování cizího jazyka je dlouhodobým a náročným procesem pro většinu žáků, pro žáky s poruchami učení o to více Naším cílem je poskytnout souhrnný přehled o aktuálních přístupech k hodnocení ve výuce cizích jazyků a představit dílčí výsledky výzkumného šetření, které zjišťovalo reálnou situaci v oblasti hodnocení zaměřeného na výkon i proces učení se cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení (SPU) na základní škole.
ŠIMONÍK, O. Talented learner. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 210. ISBN 978-80-210-5701-2.

Klíčová slova: nadání, nadaní žáci, výzkum založený na důkazech, studenti, učitelé, škola, vzdělávací systém, vzdělávací cíle

Anotace: Přítomná kolektivní monografie představuje významný dílčí badatelský výstup výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443). Úběžníkem odborného zájmu autorů 5. výzkumné podskupiny výše uvedeného projektu byla problematika vzdělávání nadaných a velmi nadaných žáků a přístupů, které vůči nim jejich učitelé, další žáci, rodiče i veřejnost zastávají. Celá odborná kniha v příspěvcích jednotlivých autorů vychází z empiricky orientovaného výzkumu zaměřeného na žáky základních a středních škol a jako taková je cenným příspěvkem ke stávajícímu řešení problematiky.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 1. díl 1. vyd. Sborník příspěvků z pracovního semináře. CD-ROM. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5561-2.

Klíčová slova:

Anotace: Publikace je sborníkem referátů, které byly předneseny na pracovním semináři řešitelů projektu s názvem Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (číslo MUNI/A/1024/2010). Sborník obsahuje 18 příspěvků studentů doktorského studijního programu pedagogika a 6 příspěvků akademických pracovníků - školitelů těchto studentů. Autoři analyzují dílčí učitelské kompetence a uvádějí náměty na jejich utváření během studia. Řada příspěvků se opírá o výsledky empirických šetření.
ŠIMONÍK, O. (ed.) Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 2. díl 1. vyd. Sborník příspěvků z pracovního semináře. CD-ROM. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5710-4.

Klíčová slova: kompetence, participace, kooperace rodičů, žáci, studenti, učitelé, edukační konsekvence, škola, média, evaluace, vzdělávací cíle

Anotace: Přítomná publikace představuje souhrn referátů, které byly předneseny na 2. pracovním semináři řešitelů projektu Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (MUNI/A/1024/2010). Vysoce aktuální sborník tak přináší celkem 24 odborných studií (pod osmnáct z nich se podepsali studenti doktorského studijního programu pedagogika, dalších šest pak vzniklo péčí jejich školitelů), které s využitím multidisciplinárního přístupu a pestré škály metodologických postupů (včetně rigorózních empirických šetření) systematicky přezkoumávají složitě strukturovanou problematiku kompetencí ve vzdělávání.
JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Sborník referátů z virtuálního workshopu. CD-ROM. Brno: MU, 2011. s. 154. ISBN 978-80-210-5760-9.

Klíčová slova: nadaní žáci, projekt, srovnávací analýza, kreativita, klima, osobnost učitele, pedagogika nadaných, vývoj dítěte, výzkum, pedagogicko-psychologická poradna (PPP), poznatek, české školy, diagnostika

Anotace: Sborník příspěvků z virtuálního workshopu dává prostor pro diskusi k velmi aktuálnímu tématu, ke kognitivně nadaným žákům a studentům. Jde o stále hledající problematiku řešitelských záměrů s cílem zmapování možností a skutečností v naplňování příslušné školské legislativy, která se vztahuje k tomuto výchovně vzdělávacímu fenoménu. Čtenáři se seznámí i s možnostmi vyhledávání a aplikačním procesem tvůrčích inovativních výukových metod, které pro rozvoj mimořádně nadaných žáků a studentů mají vysoký motivační stimul pro efektivní rozvíjení dispozičních předpokladů skupiny nadaných žáků a studentů. Sborník má přispět i k odborně profesní vybavenosti pedagogů ve smyslu metodicky napomoci orientovat se v problematice, a tak přispět k odpovědnému a efektivnímu vyučování.
KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2011. s. 386. ISBN 978-80-210-5731-9.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, s poruchami chování a sociálním znevýhodněním, informační a komunikační technologie.

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum podpořený projektem Podpora grantových projektů specifického výzkumu v rámci podpory studentských projektů na MU. Odborná publikace je členěná do pěti tématických celků, které vycházejí ze zaměření studentů DSP oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.
PANČOCHA, K. et. al. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno : MU, 2011. 196 s. ISBN 978-80-210-5663-3.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění

Anotace: Odborná kniha s názvem Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání prezentuje průřez vědeckovýzkumné činnosti reflektující aktuální problémy speciální pedagogiky. Výzkumy autorů jednotlivých kapitol prezentovaných v této stati pokrývají oblast péče o děti v raném věku, problematiku plnění povinné školní docházky a dalšího vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a stejně tak problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením v dospělém věku.
BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 165. ISBN 978-80-210-5609-1.

Klíčová slova:

Anotace: Tématem publikace je problematika specificky narušeného vývoje řeči, konkrétně je zaměřena na analýzu možností podpory žáků s touto formou narušené komunikační schopností. V teoretické části jsou prezentovány poznatky, které posloužily jako východisko pro výzkumné šetření – pojetí specificky narušeného vývoje řeči, diagnostické a terapeutické přístupy aplikované v naší i zahraniční logopedické praxi. Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou etapách. V etapě první byla problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči analyzována z pohledu logopedů působících ve speciálně pedagogických centrech pro vady řeči v České republice. Ve druhé etapě výzkumného šetření byla provedena analýza využití pomůcek vycházejících z principu alternativní a augmentativní komunikace, které byly aplikovány u žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Na základě výsledků výzkumného šetření byla navržena opatření pro speciálně pedagogickou praxi určená osobám participujícím na terapeutickém i vzdělávacím procesu – logopedům, učitelům, žákům se specificky narušeným vývojem řeči i jejich rodičům.
HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 203. ISBN 978-80-210-5564-3.

Klíčová slova:

Anotace: Monografie se zabývá problematikou komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené v České republice a v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Zaměřuje se na analýzu komunikačních kompetencí žáků mladšího školního věku a učitelů na 1. stupni těchto základních škol. Odborná publikace je členěna do pěti kapitol. První z nich se podrobně zabývá komunikací osob se sluchovým postižením, druhá a třetí kapitola se věnují vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením v České republice a v Německu a poslední dvě kapitoly obsahují a popisují empirické výzkumné šetření – analýzu stavu komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené.
CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 232. ISBN 978-80-210-5646-6.

Klíčová slova: lehké mentální postižení, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, základní škola praktická, vyučovací proces, vyučovací metody, vyučovací formy, vyučovací prostředky, školní vzdělávací program

Anotace: Monografie je zaměřena na analýzu vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, se zaměřením na vyučovací metody, formy a prostředky. Teoretická část monografie charakterizuje mentální postižení a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením z teoretického hlediska. Empirická část monografie obsahuje dva výzkumné projekty. První výzkumný projekt je zaměřen na analýzu školních vzdělávacích programů v základních školách praktických v Jihomoravském kraji. Cílem druhého výzkumného projektu je analýza vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Součástí jsou také doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi.
FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na epilepsii. 1. vyd. Brno : MU, 2011, s. 207. ISBN 978-80-210-5591-9.

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, tělesné postižení, zdravotní znevýhodnění, epilepsie, dítě, předškolní věk, žák, školní věk, adolescence, maturita, faktory ovlivňující úspěšný přechod škola–povolání, předprofesní a profesní příprava, integrativní/inkluzivní vzdělávání

Anotace: Předmětem monografie je analýza možností vzdělávání a výchovy dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na různých stupních vzdělávání, v předškolním, základním a v středním, se zřetelem na děti a žáky se zdravotním postižením a se zaměřením na epilepsii. V teoretické části je stanoven hlavní cíl - analyzovat a komparovat faktory determinující profesní orientaci žáků se zdravotním postižením - a dílčí cíle: analyzovat podmínky, které byly žákům vytvořeny, aby mohli co nejlépe absolvovat přechod ze školy do zaměstnání, dále analyzovat, jakým způsobem žáci řešili problém týkající se tohoto přechodu a zjistit, kdo jim v těchto obtížných situacích poskytoval rady a doporučení.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education