Galerie publikací katedry - rok 2010

2010

HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

Klíčová slova: základní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze

Anotace: Příspěvky ve sborníku prezentují výsledky Výzkumného záměru ve čtvrtém roce jeho realizace, korespondují s jeho cíli a záměry, odpovídají jeho obsahu. Příspěvky jsou rozčleněny do tří skupin: v první části jsou příspěvky zaměřené na inkluzivní vzdělávání v primární škole, ve druhé části jsou zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ve třetí části jsou zveřejněny příspěvky zahraničních hostů.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2010. s. 384. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, žák se sociálním znevýhodněním, základní škola, výzkum

Anotace: V knize je prezentován Výzkumný záměr (MSM0021622443) Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., a výzkumné týmy určené k jeho realizaci. VZ je koncipován na období let 2007-2013. Předmětem bádání je systematická činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními potřebami v základní škole.
VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno : MU, 2010, 332 s. ISBN 978-80-210-5159-1.

Klíčová slova: porucha chování, riziko poruchy chování, vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, vzdělávací potřeby, kvalita života školy, vylučování, resilience, kvalita života, výzkum

Anotace: Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí/žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : MU, 2010, 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

Klíčová slova: cizojazyčná výuka, nadaný a talentovaný žák, pokročilý žák, výsledky výzkumu

Anotace: Monografie Cizojazyčná výuka a nadaný žák představuje jeden z výstupů činnosti výzkumných pracovníků pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve čtvrtém roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443), jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková,CSc.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive education in current czech school. Brno: MU, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora, česká škola

Anotace: Monografie Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu, řešeného Pedagogickou fakultou MU, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání v roce 2010. Projekt byl svým zaměřením úzce napojen na cíle výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013), řešitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., který je realizován na Pedagogické fakultě MU, jak akademickými pracovníky, tak studenty, zejména doktorského studia. Monografie Inkluzivní zvdělávání v podmínkách současné české školy je koncipována do osmi tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu, podle zaměření jednotlivých výzkumných pracovníků, doktorandů, studentů.
SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU, 2010. 238 s. ISBN 978-80-210-5287-1.

Klíčová slova: stáří, neurologické onemocnění, zdravotní postižení, Parkinsonova nemoc, syndrom demence, Alzheimerova nemoc, cévní mozkové příhody, aktivizace, rehabilitace, intervence narušené komunikační schopnosti, logoped, neziskové organizace, rezidenční zařízení, domácí péče, rodina, Francie

Anotace: Odborná kniha analyzuje vybrané prvky rehabilitace, jejich přínos a možnost využití v terapii neurologických onemocnění v seniorském věku. Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část a je strukturována do sedmi kapitol. Teoretická část vymezuje problematiku stáří, neurologických onemocnění a vybraných prvků rehabilitace ve vztahu k nim, prezentuje rodinu jako významný prvek v životě osoby se zdravotním postižením. Obsahem empirické části práce jsou tři výzkumné projekty řešené v letech 2008 až 2010 analyzující služby určené dospělým a stárnoucím osobám s neurologickým onemocněním a využití prvků rehabilitace v péči o tyto osoby v České republice a ve Francii.
BROŽOVÁ, D. Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU, 2010, 190 s. ISBN 978-80-210-5329-8.

Klíčová slova: školní neprospěch, poruchy učení, snížení rozumových schopností, hraniční žák, poradenství, pedagogicko-psychologická poradna, vzdělávání, výzkum, dotazník

Anotace: Monografie se zaměřuje na oblast vzdělávání a poradenské podpory žáků s poruchami učení v širším smyslu. Cílem teoretické části je upřesnit užívanou terminologii a popsat možnosti diagnostiky, poradenské podpory a vhodné postupy v edukaci žáků s poruchami učení v širším smyslu, vše v komparaci s německy mluvícími zeměmi. Výzkumné šetření, které bylo realizováno na jaře 2010, je pak zaměřeno na užší skupinu hraničních žáků. Jeho cílem bylo zjistit, jak probíhá zařazení těchto žáků do vzdělávání a jaká péče je jim v rámci vzdělávání nabídnuta či doporučena. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly zpracovány doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.
BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno : MU, 2010, 110 s. ISBN 978-80-210-5395-3.

Klíčová slova: výzkumné šetření, poruchy učení, výuka matematiky, žáci na druhém stupni ZŠ

Anotace: Publikace uvádí výsledky výzkumného šetření o procentuelním zastoupení žáků s poruchami učení a žáků s dyskalkulií na druhém stupni základní školy. Dále jsou uvedeny výsledky případových studií, na jejichž základě byly vypracovány doporučené postupy pro práci se žáky s poruchami učení na 2. stupni ZŠ v matematice.
PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. Brno : MU, 2010, 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

Klíčová slova: inkluzivní prostředí, výzkum

Anotace: Odborná kniha se zabývá problematikou výzkumu inkluzivního vzdělávání osob se specifickými potřebami.
VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno : Paido, 2010, 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9.

Klíčová slova: speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, souběžné postižení více vadami, neurologická onemocnění, epilepsie, edukace, terapie ve speciálně pedagogické péči.

Anotace: Studie se zabývá edukací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, s postupným zaměřením na všechny věkové skupiny. Do hloubky rozvíjí téma edukace jedinců se souběžným postižením více vadami s akcentem na neurologická onemocnění, zejména epilepsii.
PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010, 3., přepracované a rozšířené vyd. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

Klíčová slova: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání, diagnostika ve speciální pedagogice, systém vzdělávání, specifika edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: Publikace se zabývá základními otázkami oboru speciální pedagogika. Text je členěn do dvou základních částí, obecné a speciálněpedagogické. Jednotlivé kapitoly publikace řeší problematiku jednotlivých oborů speciální pedagogiky včetně inkluzivních trendů v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení Brno: MU, 2010, 197 s. ISBN 978-80-210-5184-3.

Klíčová slova: vada sluchu, sluchové postižení, žák, hodnotový profil, jazykové uvědomění, profesní orientace, profesní příprava, integrované vzdělávání, psychologické vyšetření, psychologické testy

Anotace: Publikace „Psychosociální aspekty sluchového postižení“ je zaměřena některé parametry, vymezující komunitu osob se sluchovým postižením. V první části je předloženo pojednání o hodnotovém profilu, který je velmi často uváděn jako specifický a „kulturotvorný“ prvek. V další časti je zařazena studie, v níž je uvedena problematika pojetí znakového jazyka a jeho uvědomění u nositelů vady sluchu. V dalších kapitolách je přiblížena problematika psychologického vyšetřování osob se sluchovým postižením a úpravy psychologických testů, dále pak aspekty v současné době tolik diskutovaného integrovaného vzdělávání. Míra integrace se projevuje v praktickém životě každého člověka s postižením mimo jiné i jeho konkurenceschopností na pracovním trhu. Příprava žáků se sluchovým postižením ke vstupu na trh práce je obsahem poslední kapitoly. Závěry, které jsou s odvoláním na původní výzkumy uvedeny v jednotlivých kapitolách, by měly být důležitou zprávou pro speciální pedagogy – surdopedy. Cílem publikace je ukázat na rezervy, objevující se v průběhu času a měnící svojí přítomností pojetí výchovy a vzdělávání dětí a žáků s vadami sluchu.


Verze pro tisk

© 2010-2018