Galerie publikací katedry - rok 2009

2009

VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009, s. 27, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí v rámci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV s přílohou CD ROM s plným zněním všech příspěvků.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vydání, 320 kusů, 443 s. Brno: Paido, MU. ISBN 978-80-210-5032-7 (MU), ISBN 978-80-7315-189-8.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Okruhy témat: sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, připravenost dítěte se SVP na školu, utváření podmínek pro žáky se SVP v inkluzivní škole, vzdělávání žáků s NKS, intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v ZŠ, specifika v edukaci žáků s PAS, specifika vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, specifika výuky české literatury žáků se SVP, výuka cizích jazyků u žáků s SPU, předprofesní a profesní příprava žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání, 320 kusů, 381 s. Brno: Paido, MU, ISBN 978-80-210-5033 (MU), ISBN 978-80-210-5033-4 (Paido)

Klíčová slova: žák se sociálním znevýhodněním, inkluzivní vzdělávání, sociální vylučování ze vzdělávání, intervence

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku sociálního znevýhodnění. Publikace obsahuje dvacet šest statí rozdělených do šesti tematických bloků a úvodní stati. ve které je prezentován výzkumný záměr. V prvním bloku je analyzováno inkluzivní vzdělávání z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním, ve druhém bloku jsou rozebírány (speciální) edukační potřeby těchto žáků, ve třetím bloku jsou uvedeny strategie výuky a učení a ve čtvrtém bloku strategie podpory a provázení žáků se sociálním znevýhodněním v inkluzivním vzdělávání. Obsahem pátého bloku je specifická prevence sociálního vylučování ze vzdělávání, šestého bloku pak cílená intervence jako prevence sociálního vylučování.
VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU. 2009. ISBN 978-80-210-5106-5.

Klíčová slova: edukace, žáci se sociálním znevýhodněním, Evropa.

Anotace: Monografie je výsledkem třetího roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku sociálního znevýhodnění. Publikace obsahuje 11 statí v anglickém jazyce, z toho šest statí zahraničních autorů, účastníků konference VZ (David Johnstone, John Visser, Ladislav Nykl, Victoria Soriano de Gracia, Amanda Watkins, Jette Lentz a Kirsten Hansen).
BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.

Klíčová slova: dítě se sociálním znevýhodněním, asistent pedagoga, přípravná třída základní školy, edukace, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, romské etnikum

Anotace: Odborná publikace podává komplexní analýzu teoretických i empirických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců. Úžeji se zaměřuje na důležitý mezník v osobnosti dítěte se sociálním znevýhodněním. Jedná se období předškolního věku s akcentem na vstup dítěte do školy. Další důležitou oblastí, kterou se dále zabývá, je vhled do výzkumů školní praxe, přípravná třída základní školy a postavení asistenta pedagoga v edukaci.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, s. 142. 1. vyd. 200 kusů, ISBN 978-60-210-5074-7.
PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, 2009. s. 170. 1. vyd. 200 kusů. ISBN 978-80-7392-094-4.

Klíčová slova: zdravotní postižení, integrace, poradenství, trh práce.

Anotace: Monografie je výsledkem řešení VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV a zabývá se problematikou podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Monografie obsahuje pět kapitol. V první kapitole jsou vymezená teoretická východiska, je charakterizován okruh osob se zdravotním postižením, obraz člověka s postižením ve společnosti a uvedena metodologická východiska. Ve druhé kapitole je vysvětlen termín integrace, a to se zřetelem na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. Ve třetí kapitole jsou charakterizovány poradenské a asistentské služby pro osoby se zdravotním postižením. Ve čtvrté kapitole jsou charakterizovány vybrané projekty jako EQUAL, INTequal, ProFit, Corportare Social Responsibility (CSR). Výzkumný projekt zaměřený na analýzu podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku je obsahem páté kapitoly.
OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2009. s. 322. ISBN 978-80-210-5030-3.

Klíčová slova: integrace, inkluze, vzdělávání, žák s tělesným postižením, diagnostika, vzdělávací potřeby, pedagogická intervence.

Anotace: monografie s názvem prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.
MÜHLPACHR, D. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2009. s. 188. ISBN 978-80-210-4951-2.

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP.

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše s důrazem na sociální inkluzi.


Verze pro tisk

© 2010-2018