Galerie publikací katedry - rok 2005

2005

BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005. 1. vyd. 300 výtisků, s. 420. ISBN 80-86633-37-3

Klíčová slova: edukace, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní edukace, žák romského etnika, vzdělávací proces.

Anotace: Monografie podává analýzu empirických a teoretických zdrojů týkajících se edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na problematiku multikulturní edukace jedinců.

BARTOŇOVÁ, M. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení Brno: MSD, 2005. 1. vyd. 300 výtisků, s. 267. ISBN 80-86633-38-1

Klíčová slova: specifické poruchy učení, vzdělávání, poradenský systém, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, dítě s mentálním postižením.

Anotace: Učební text vznikl v rámci rozvojového projektu ve spolupráci Katedry speciální pedagogiky a společnosti Dyslexie. Jednotlivé příspěvky představují tvorbu vysokoškolských pedagogů a poradenských pracovníků. Společným tématem je problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se specifickými poruchami učení a to v postavení školského a poradenského systému.

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handikepovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005. 300 výtisků. 1. vydání s. 201. ISBN 80-86633-31-4.

Klíčová slova: osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním, přechod škola - povolání, trh práce.

Anotace: Odborná kniha je jedním z výstupů řešeného projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (evropská iniciativa EQUAL 2002-2005) a završuje činnost českého partnerství v TCA Transition from School to Work. Je členěna na tři části: první část tvoří příspěvky pojednávající o činnosti transnacionálních partnerů, druhou část tvoří statě na téma přechod škola - povolání, třetí část příspěvky odborníků z praxe (Německo, Rakousko, Česká republika.

MÜHLPACHR, P. Schola Gerontologica. Brno: MU, 2005. s. 314. 300 výtisků, 1. vydání. ISBN 80-210-3838-1

Klíčová slova: gerontologie, gerontopedagogika, stáří, kvalita života, péče o seniory.

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky k řešení problematiky gerontologie se zaměřením na gerontopedagogiku v mezinárodním srovnání – Česká republika, Slovensko a Polsko. Publikace vyšla jako výsledek grantového projektu GA ČR č. 406/0398 Kvalita života – axiologická kategorie speciální pedagogiky.

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU, 2005. s. 132. 300 výtisků. 1. vydání. ISBN 80-210-3718-0

Klíčová slova: profesní orientace, profesní poradenství, zdravotní postižení a zaměstnávání, problémy profesní přípravy, pracovní uplatnění zdravotně postižených.

Anotace: Studijní text je zaměřen na problematiku profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením. Zabývá se významem práce, prostředky v poradenství, cíli a úkoly pro volbu povolání. V závěru publikace je uveden souborný přehled o možnostech pracovního uplatnění.

VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P. Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska. Brno : MU, 2005. s. 143. 1 vyd. 300 výtisků, ISBN 80-210-3754-7.

Klíčová slova: kvalita života, dimenze kvality života, měření kvality života, nástroje měření, specifické skupiny populace.

Anotace: Monografie je výsledkem řešení grantového projektu GA ČR č. 406/0398 Kvalita života – axiologická kategorie speciální pedagogiky (2004-2006). Skládá se ze sedmi kapitol. V prvních čtyřech kapitolách je uveden historický úvod, teoretické vymezení kvality života, dimenze kvality života a globální souvislosti QOL v současné době (přístup medicínský, psychologický, sociologický, pedagogický). Další tři kapitoly jsou věnované problematice měření kvality života a nástrojům na měření. Poslední kapitola je věnována kvalitě života u vybraných skupin populace: děti s vývojovým postižením, adolescenti s dg. spina bifida, senioři, umírající, osoby s epilepsií, s HIV/AIDS.

OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno : MU, 2005. s. 146. 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 80-210-3819-5

Klíčová slova: těžké tělesné postižení, intervence, edukace, speciálně pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací plán, stimulace, polohování, facilitace, senzomotorika, psychomotorika, komunikace, hra, relaxace, snoezelen, bazální stimulace, masáže.

Anotace: Učební text je zaměřen na problematiku metod práce, intervenčních přístupů a opatření v procesu edukace u jedinců s těžkým postižením a soubežným postižením více vadami.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education