Galerie publikací katedry

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2004

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. 463 s. 2. rozšířené a přepracované vydání. ISBN 80-7315-071-9.

SASSE, A., STÖRMER, N., VÍTKOVÁ, M. (Hrsg.) Integrations- uns Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. Bad Heilbrunn/Obb.: Verlag Julius Klinkhard, 2004. 384 s. ISBN 3-7815-1342-4.

VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání. s. 261. ISBN 80-86633-23-3

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004, s. 204-218. 2. vydání. ISBN 80-86633-22-5.

MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: MU, 2004, 203 s. 1. Vydání, 300 výtisků. ISBN 80-210-3345-2.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (Hrsg.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 2004. 1. vydání 300 výtisků. s. 271. ISBN 80-86633-17-9.

 
BARTOŇOVÁ, M., JANÍKOVÁ, V. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2004, s. 120. 1. rozšířené vydání, 1. dotisk. 120 výtisků. ISBN 80-210-3135-2.

BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. s. 128. 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 80-210-3613-3.

 

2005

BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005. 1. vyd. 300 výtisků, s. 420. ISBN 80-86633-37-3.

BARTOŇOVÁ, M. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení Brno: MSD, 2005. 1. vyd. 300 výtisků, s. 267. ISBN 80-86633-38-1.

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handikepovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005. 300 výtisků. 1. vydání s. 201. ISBN 80-86633-31-4.

MÜHLPACHR, P. Schola Gerontologica. Brno: MU, 2005. s. 314. 300 výtisků, 1. vydání. ISBN 80-210-3838-1.

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU, 2005. s. 132. 300 výtisků. 1. vydání. ISBN 80-210-3718-0.

VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, P. Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska. Brno : MU, 2005. s. 143. 1 vyd. 300 výtisků, ISBN 80-210-3754-7.

   
OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno : MU, 2005. s. 146. 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 80-210-3819-5.

   

2006

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. 302 s. 2. rozšířené a přepracované vydání. ISBN 80-7315-134-0.


 

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada. 2006, s. 228. 1. vyd. ISBN 80-247-1110-2.

MÜHLPACHR, P. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD, 2006. s. 228. 300 výtisků. ISBN 80-86633-62-4.

PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. s. 208. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-86633-40-3.

VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii. Brno: MSD. 2006. s. 148. 200 výtisků. ISBN 80-86633-60-8.

OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko - psychologické poradenství a intervence v předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, s. 292. 2006. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-210-3977-9.

BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2006. s. 152. 1. dotisk 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 80-210-3822-5.

PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. s. 404. 2. rozšířené a přepracované vyd. ISBN 80-7315-120-0.

PANČOCHA, K. Sociálně pedagogická dimenze závislostního chování. Brno: MSD, 2006. s.167. 1. vyd. 200 výtisků. ISBN 80-86633-61-6.

 

 

BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v další vybraných zemích. Brno: MU, 2006. s. 188. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-210-3971-X.

   

2007

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník anotací v českém a anglickém jazyce z konference s mezinárodní účastí s přílohou CD s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. Brno: Paido, 2007, 380 s. ISBN 978-80-7315-163-8.

BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007. s. 290. ISBN 978-80-7315-162-1.

PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD, 2007. s. 160, 1. vydání. 100 výtisků. ISBN 978-80-86633-92-3.

DOLEŽEL, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příručka pro zaměstnavatele k projektu OPR LZ 3.1. "Aktivizační a vzdělávací centrum" Brno: Paido, 2007. s. 125, 1. vydání. ISBN 978-80-7315-143-0.

MÜHLPACHR, P. (ed.) Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 269, 1. vyd. ISBN 978-80-7392-012-8.

PŘINOSILOVÁ, D. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007.

VÍTEK, J. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 125. ISBN 978-80-7315-154-6.

HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 125. ISBN 978-80-7315-145-4.

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somtopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 123. ISBN 978-80-7315-137-9.

BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 150. ISBN 978-80-7315-161-4.

BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vydání. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-9.

KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. s. 116. 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 978-80-210-4463-0.

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2007. s. 103. 1. vyd. ISBN 978-80-7392-011-1.

BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU. 2007. s. 200. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4454-8.

ŠLAPAL, R. Vývojová neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2007.

 

 

KACHLIK, P., MUŽÍK, V. (ed.) Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. Sborník z konference Fórum výchovy ke zdraví (10. ročník) Brno: MU, 2007. s. 34. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4369-5.

   

2008

KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. / Education of Pupils with Special Needs II. Brno: Paido, 2008, 363 s. ISBN 978-80-7315-170-6. MU: ISBN 978-80-210-4736-5.

KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido) ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MU, 2008, 98 s. ISBN 978-80-7392-024-1.

ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MU, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-033-3.

GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Lnguage Teaching in Learners with SLD. Brno: MU. 2008, s. 123, 100 výtisků. 1. vydání. ISBN 987-80-210-4782-2.

OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU, 180 s. 500 výtisků, 1. vydání ISBN 978-80-210-4575-0.

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 148 s. 1. vydání ISBN 978-80-7392-050-0.

VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2008. s. 127. ISBN 978-80-7315-166-9.

DINGOVÁ, N. HORÁKOVÁ, R., ZAHUMENSKÁ, J. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Hewer. 2008 2. opravené vydání. ISBN 978-80-87153-92-5.

HORÁKOVÁ, R., SOURALOVÁ, E. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Hewer 2008 2. opravené vydání. ISBN 978-80-87218-08-2.

KACHLIK, P., MUŽÍK, V. (ed.) Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. Sborník z konference Fórum výchovy ke zdraví (11. ročník) Brno: MU, 2008. s. 30. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4677-1.

ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Essay Slelection. Brno: MSD 2008. s. 224. ISBN 978-80-7392-057-9.

ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 2. Essay Slelection. Brno: MSD 2008. s. 223. ISBN 978-80-7392-058-6.

ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3. Essay Slelection. Brno: MSD 2008. s. 223. ISBN 978-80-7392-059-3.

 

MÜHLPACHR, P. (Ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech Brno: MU. 2008. s. 160. 1.vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4762-4.

MÜHLPACHR, P. Sociopatologie. Brno: MU. 2008. s. 194. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4550-7.

 

2009

VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009, s. 27, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vydání, 320 kusů, 443 s. Brno: Paido, MU. ISBN 978-80-210-5032-7 (MU), ISBN 978-80-7315-189-8.

NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání, 320 kusů, 381 s. Brno: Paido, MU, ISBN 978-80-210-5033 (MU), ISBN 978-80-210-5033-4 (Paido).

VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU. 2009. ISBN 978-80-210-5106-5.

BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.

GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, s. 142. 1. vyd. 200 kusů, ISBN 978-60-210-5074-7.

PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, 2009. s. 170. 1. vyd. 200 kusů. ISBN 978-80-7392-094-4.

OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2009. s. 322. ISBN 978-80-210-5030-3.

MÜHLPACHR, D. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky 1. vyd. 200 kusů. Brno: MU, 2009. s. 188. ISBN 978-80-210-4951-2.


2010

HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2010. s. 384. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno : MU, 2010, 332 s. ISBN 978-80-210-5159-1.

GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : MU, 2010, 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive education in current czech school. Brno: MU, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU, 2010. 238 s. ISBN 978-80-210-5287-1.

BROŽOVÁ, D. Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU, 2010, 190 s. ISBN 978-80-210-5329-8.

BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno : MU, 2010, 110 s. ISBN 978-80-210-5395-3.

PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. Brno : MU, 2010, 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno : Paido, 2010, 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9.

PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010, 3., přepracované a rozšířené vyd. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení Brno: MU, 2010, 197 s. ISBN 978-80-210-5184-3.


2011

VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2011. 592 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. 1. vyd. Brno : MU. 2011. s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 158. ISBN 978-80-210-5664-0.

BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra: teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 247. ISBN 978-80-210-5781-4.

KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2011. s. 386. ISBN 978-80-210-5731-9.

PANČOCHA, K. et. al. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno : MU, 2011. 196 s. ISBN 978-80-210-5663-3.

BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 165. ISBN 978-80-210-5609-1.

HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 203. ISBN 978-80-210-5564-3.

 
CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 232. ISBN 978-80-210-5646-6.

FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na epilepsii. 1. vyd. Brno : MU, 2011, s. 207. ISBN 978-80-210-5591-9.

 


2012

VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educationa Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno : MU, 2012. 607 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educationa Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2012. 78 s. ISBN 978-80-7315-231-4.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. 1. vyd. Brno : Paido, MU. 2012. s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities 1. vyd. Brno : Paido, 2012. 232 s. ISBN 978-80-7315-236-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 272 s. ISBN 978-80-210-6044-9.

BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 278 s. ISBN 978-80-210-5930-6.

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 3218 s. ISBN 978-80-210-5880-4.

PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.

PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1.

VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educationa Needs of Cildren at Risk and with Behavioural Disorders. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7.

BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie III. Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti 1. vyd. Brno : MU, 2012. ISBN 978-80-210-6142-2.

GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie: Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Sborník příspěvků. CD-ROM. Brno : MU, 2012. ISBN 978-80-210-5800-2.

OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. I. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 298 s. ISBN 978-80-210-5995-5.

OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. II. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 266 s. ISBN 978-80-210-5996-2.

PANČOCHA, K. a kolektiv. Celoživotní inkluzivní vzdělávání: možnosti a perspektivy. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 276 s. ISBN 978-80-210-6101-9.

DOLEŽALOVÁ, L. Terciální vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 199 s. + 1CD-ROM. ISBN 978-80-210-5993-1.

FRANKOVÁ, A. Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 197 s. ISBN 978-80-210-6022-7.

   
SYCHROVÁ, P. Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 185 s. ISBN 978-80-210-5860-6.

   

2013

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educatinoal Needs VII. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).

PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1.

OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability 1. vyd. Brno : MU, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.

PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno : MU, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8.

KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie: Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Sborník příspěvků. CD-ROM. Brno : MU, 2013. ISBN 978-80-210-6208-5.

OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Pupils with health disabilities and health disadvantages in primary school. 1. vyd. Brno : MU 2013, 159 s. ISBN 978-80-210-6304-4.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.

BARTOŇOVÁ M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.

PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.

OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

SLEPIČKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Aktéři školní inkluze. School Inclusion Actors. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6688-5.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.

VOJTOVÁ, V, ČERVENKA, K et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. Brno: MU, 2013. 256 s. Specifický výzkum. ISBN 978-80-210-6645-8.

SAYOUD SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013, 298 s. ISBN 978-80-210-6674-8.

ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. Východiska pro speciálně pedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 111 s. ISBN 978-80-210-6617-5.

VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ. M. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.

KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU, 2013, s. 179. ISBN 978-80-210-6652-6.

GIRGLOVÁ, V. Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 214 s. ISBN 978-80-210-6401-0.

NOVÁKOVÁ, J. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU. 2013, 286 s. ISBN 978-80-210-6661-8.

BLAŽKOVÁ, R. Matematická cvičení pro dyskalkuliky. Infra, s.r.o. Stařeč, 2013. ISBN 978-80-86666-44-0.


2014

VÍTKOVÁ, M., KOPEČNÝ, P. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.

KLENKOVÁ, J. et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.

BARTOŇOVÁ, M. Approaches to Students with Learning Disordes in Inclusive School Environment. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0.

BARTOŇOVÁ, M. Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Setting. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. Intervention for Inclusion for Children with Behavioural Difficulties/Disorders. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.

PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 195 s. ISBN 978-80-210-7607-5.

KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5.
GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 281 s. ISBN 978-80-210-7608-2.
PRESOVÁ, J. Školní vztahová síť jako zdroj resilience dětí v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 181 s. ISBN 978-80-210-7580-1.
 

PITNEROVÁ, P. Role komunikace v procesu integrace žáka se slcuhovým postižením. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7596-2.

KUBIATKO, M. Vplyv rôznych faktorov na postoje žiakov základných škôl k prírodovedným predmetom. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 182 s. ISBN 9780-80-210-7567-2.

BALÁTOVÁ, K. Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 147 s. ISBN 978-80-210-7573-3.

 

 

FRANKOVÁ, A. Prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 233 s. ISBN 978-80-210-7558-0.
   

2015

 

 

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.

 

 
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education