Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Základní informace

Forma: Kombinovaná

Studium je rozvrženo do 350 hodin konzultací povinné výuky včetně odborné souvislé praxe s doplněním volitelných předmětů.
Výuka se realizuje v pátek nebo v sobotu 1x za 14 dní po dobu šesti semestrů.
Studium je zakončené odevzdáním písemné závěrečné práce v rozsahu cca 60 stran.
Po závěrečné zkoušce a obhajobě závěrečné práce obdrží student osvědčení


Závěrečná zkouška

Povinné

1) Speciální pedagogika (část obecná a část specializační)
2) Speciálněpedagogické poradenství a intervence (logopedie, surdopedie, psychopedie, somatopedie, oftalmopedie v předškolním a školním věku)
3) Závěrečná práce (odpovídá požadavkům kladeným na magisterské diplomové práce v souladu s předpisy příslušné vysoké školy)


Volitelné

4) Poradenství a intervence ve specifických poruchách učení a chování
5) Poradenství a intervence v etopedii


Vzdělávací cíl:

Cílem Doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogika (§6a zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je, aby jeho absolvent získal způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga, tzn. pedagogických pracovníků v pedagogicko-psychologických poradnách, ve speciálněpedagogických centrech, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, zřízeném pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve výchovném ústavu, v dětském domově, v diagnostickém ústavu, popř. ve školách).


Hodinová dotace:

Studium se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání 350 vyučovacích hodin. Studium je rozloženo do 6ti semestrů. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.


Jedná se o učitele, absolventy magisterských studijních oborů

  • Předškolní pedagogika
  • Učitelství pro MŠ
  • Učitelství pro 1. st. ZŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ
  • Učitelství VVP pro SŠ
  • Vychovatelství

Kvalifikaci speciálního pedagoga vzděláním v programu CŽV na VŠ absolventi jiných oborů nezískají, např. absolvent magisterského neučitelského oboru Matematika a Doplňujícího pedagogického studia v programu CŽV získá kvalifikaci učitele 2. st. ZŠ nebo SŠ, dalším vzděláním v programu CŽV na VŠ – studiem Speciální pedagogiky podle §2 vyhl. č. 317/2004 Sb. může získat kvalifikaci učitele 2. st. ZŠ nebo SŠ, zřízené pro žáky se SVP, kvalifikaci speciálního pedagoga však vzděláním v programu CŽV nikdy nezíská.


Přihláška do programu - viz www studijního oddělení PdF MU

Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. ledna 2015 včetně, přičemž rozhodující je razítko podání zásilky na poště.

Délka programu - 6 semestrů

Cena - 5.000,- Kč/1 semestr


Sylabus oboru

sylabus pro ak. rok 2016/2017


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education