Celoživotní vzdělávání – pokyny k realizaci odborných praxí

Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

CCV_DPSS

Kód                                       Rozsah                                                Semestr

SPc101                                 22 hodin                                             4

Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce učitele s žákem, připravit se na výstupy v oblasti jazyka českého, matematiky nebo prvouky hospitacemi, sledovat metody práce speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště.

Očekávané výstupy: Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.

V průběhu praxe si student vede záznamy o praxi, které odevzdá spolu s potvrzení o absolvování praxe určenému pracovníkovi katedry speciální a inkluzivní pedagogiky (vedoucí závěrečné práce).

Místo konání praxe: střední škola speciální/ střední škola, kde je žák se speciálními vzdělávacími potřebami dle zvolené specializace

Tato praxe není hrazena (nevyplňuje se dohoda o platbě za praxi).

 

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

CCV_DVDrozSP

Kód                                       Rozsah                                                Semestr

SPc301                                 70 hodin                                             6

Pozn.: Studenti, kteří budou vykonávat závěrečnou zkoušku z SPU, musí absolvovat z celkového počtu 70h 20 hodin praxe z SPU.

Cíl praxe: Student si po absolvování předmětu částečně osvojí metody speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení.

Očekávané výstupy: Přímá speciálněpedagogická činnost a diagnostická činnost, seznámení se s metodami speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení.

V průběhu praxe si student vede záznamy o činnosti na pracovišti. Záznamy odevzdá spolu s potvrzení o absolvování praxe určenému pracovníkovi katedry speciální a inkluzivní pedagogiky (vedoucí závěrečné práce).

Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na pedagogické praxi s podpisem a razítkem školy.

Místo konání praxe: školní poradenské pracoviště nebo školské poradenské zařízení

Tato praxe není hrazena (nevyplňuje se dohoda o platbě za praxi).

 

Speciální pedagogika

CCV_DAPSP

Kód praxe                          Rozsah                                                Semestr

SPk017                                 20 hodin                                             6

Cíl předmětu: studenti budou seznámeni s chodem základní školy, s osobnostními specifiky žáka se specifickou poruchou učení.

Očekávané výstupy: Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na základní škole s integrovaným žákem s SPU, ve třídě pro žáky se specifickými poruchami učení pod supervizí určeného pedagogického pracovníka.

Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na pedagogické praxi s podpisem a razítkem školy.

Veškeré další informace/podmínky sdělí paní prof. Miroslava Bartoňová.

V průběhu praxe si student vede záznamy o činnosti na pracovišti. Záznamy odevzdá spolu s potvrzení o absolvování praxe určenému pracovníkovi katedry speciální a inkluzivní pedagogiky (prof. Miroslava Bartoňová, Ph.D, email: bartonova@ped.muni.cz).

Místo konání praxe: základní škola kde je žák/ žáci s SPU

Tato praxe není hrazena (nevyplňuje se dohoda o platbě za praxi).

 

Speciální pedagogika (čtvrtá specializace)

CCV_DPSSPCS

Kód praxe                          Rozsah                                                Semestr

SPk906                                 20 hodin                                             2

Cílem předmětu je seznámit se s diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.

Očekávané výstupy: • student umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe; • orientuje se v užívaných diagnostických materiálech; • umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.

Místo konání: praxe bude probíhat v zařízeních dle zvolené specializace a dle možnosti zajištění praxe v místě bydliště. Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na pedagogické praxi s podpisem a razítkem školy a charakteristiku používaných diagnostických přístupů.

V průběhu praxe si student vede záznamy o činnosti na pracovišti. Záznamy odevzdá spolu s potvrzením o absolvování praxe určenému pracovníkovi katedry speciální a inkluzivní pedagogiky (vedoucí závěrečné práce).

Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na pedagogické praxi s podpisem a razítkem školy.

Tato praxe není hrazena (nevyplňuje se dohoda o platbě za praxi).


Verze pro tisk

© 2010-2018