Katedra psychologie

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity

Poříčí 31, 603 00 Brno, mail: sekaninova(at)ped.muni.cz, tel: (+420) 549 49 3207, fax: (+420) 549 49 1622

Aktuality

Základní informace o katedře

Katedra psychologie je psychologickým výukovým a výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ve spolupráci s Institutem výzkumu školy a zdraví zajišťuje výuku psychologických kurzů ve všech akreditovaných studijních programech fakulty. Jedná se o profesní přípravu učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů Katedra psychologie zajišťuje psychologické kurzy i ve studiu sociální pedagogiky. Katedra tradičně zajišťuje výuku některých psychologických kurzů i na dalších fakultách Masarykovy univerzity (na fakultě přírodovědecké, lékařské a filozofické).

Na poptávku pedagogické praxe katedra reaguje i vlastní nabídkou dvou ucelených programů celoživotního vzdělávání: "Studium pro výchovné poradce" a "Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů". A také krátkého kurzu "ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi". Více informací o našich kurzech najdete na na stránkách oddělení CŽV PdF MU.

Výzkumné aktivity katedry probíhají v úzké spolupráci s dalšími pracovišti Pedagogické fakulty a zaměřují se do tří hlavních oblastí. Jedná se profesní vývoj učitele a vývoj jeho profesní identity, sociálně-psychologická témata (vztahy mezi učiteli a žáky, sociální klima školy a třídy) a na problematiku dětského myšlení (dětské prekoncepce různých fenoménů). Výzkumné projekty, na kterých členové katery v roce 2018 spolupracují:

Ve spolupráci s dalšími pracovišti fakulty se človové katedry také podílejí na řešení projektů OP VVV:

Krom vlastních výzkumných aktivit pracovníků katedry jsou v těchto oblastech nabízena témata pro bakalářské i magisterské práce studentů Pedagogické fakulty.

V roce 2014 Katedra psychologie ve spolupráci s partnerskými katedrami z českých univerzit úspěšně iniciovala vznik sekce pro výuku psychologie při Českomoravské psychologické společnosti.

Historie katedry psychologie

Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně vznikla jako samostatné pracoviště až v roce 1990 vyčleněním oddělení psychologie z katedry pedagogických věd (nyní katedry pedagogiky). Vedoucím katedry se stal doc. PhDr. Ivan Šmahel, CSc. V letech 1993 - 1994 vedla katedra i samostatnou výuku oboru učitelství psychologie na středních školách.
Od roku 1999 do začátku roku 2014 vedl katedru prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.. Pod jeho vedením katedra koordinovala široký multidisciplinární projekt v podobě Výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Na tradici tohoto výzkumného záměru nyní tým pod vedením prof. PhDr. Evžena Řehulky, CSc. navazuje od roku 2014 v Institutu výzkumu školy a zdraví Pedagogické fakulty.
Současným vedoucím katedry je Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D..


Všechna práva vyhrazena © 2000-2016 Katedra psychologie, jednotliví autoři a autoři publikace manuálPdF - designmanuál jednotného vizuálního stylu fakulty - společnost EXACTDESIGN
Validní HTML, validní CSS | optimalizovnáno pro libovolný prohlížeč