Pořadové číslo: 2

 

  1. Název vzdělávací akce

     Záření kolem nás

 

 

  1. Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace

1. Druhy záření, zdroje záření, využití záření v technické praxi, vliv záření na zdraví.

            2. Radon v životním prostředí, měření koncentrace radonu ve vzduchu a ve vodě.

            3. Měření různých druhů záření v laboratoři.

      4. Využití získaných poznatků o záření a ochraně proti záření ve výuce přírodovědným     

          předmětům.

 

3.  Cíl vzdělávací akce

            Zvýšit informovanost obyvatelstva o možnostech využití záření i o riziku, které přináší   

            i o možnostech ochrany zdraví. Cílem je seznámit pedagogické pracovníky se        

            základními údaji o druhu záření, jeho vlastnostech a možnostech využití. Kromě   

            teoretických poznatků získají účastníci též dovednost záření měřit.

 

4.  Hodinová dotace

            Témata 1, 2, 4 tříhodinová, téma 3 – měření záření 2 x 4 hodiny. Celkem 17 hodin.           

 

5.   Cílové skupiny pedagogů

Akce je určena pedagogickým pracovníkům a učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ.

 

6. Plánované místo konání

Učebny a laboratoře katedry fyziky PdF MU, popř. UNOB Brno a školícího  střediska PdF MU v Jedovnicích. Nejnižší počet účastníků: 8.

Propagace akce na www stránkách MU, PdF MU.

 

  1. Jmenný seznam lektorů

Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., vedoucí katedry fyziky PdF MU

Prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc., katedra fyziky PdF MU

Prof. RNDr. František Cvachovec, CSc. katedra fyziky UNOB Brno

Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., tajemník katedry fyziky PdF MU

Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., katedra fyziky PdF MU

RNDr. Jindřiška Svobodová, PhD. katedra fyziky PdF MU

RNDr. Miroslav Komárek, CSc., katedra fyziky UNOB Brno

 

Všichni lektoři se podílejí na pregraduální přípravě budoucích učitelů fyziky a na dalším vzdělávání učitelů v praxi. Jejich publikační a odbornou činnost lze nalézt na stránkách   www.ped.muni cz/wphy

 

  1. Jméno odborného garanta

Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., vedoucí KF PdF MU

 

 

 

  1. Kalkulace předpokládaných nákladů

 

Počet vyučujících lektorů : 7

 

Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na lektory

10 010 Kč

z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů

     500 

Ubytování lektorů

     750

Stravování a doprava lektorů

     760

Náklady na zajištění prostor

 1 700 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků

 3 600 Kč

z toho

Doprava účastníků

 1 000

Stravování a ubytování účastníků

 2 600

Náklady na učební texty

 1 150 Kč

z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

   800

Rozmnožení textů – počet stran :

   350

Režijní náklady

 2 950 Kč

z toho

Stravné a doprava organizátorů

 

Ubytování organizátorů

 

Poštovné, telefony

   500

Doprava a pronájem techniky

   550

Propagace

   400

Ostatní náklady

   500

Odměna organizátorům

 1 000

Náklady celkem

 

19 410 Kč

Poplatek za 1 účastníka

 

 1 940 Kč

 

 

 

  1. Materiální a technické zabezpečení

Vybavení učeben katedry fyziky PdF MU a UNOB Brno i školícího střediska Jedovnice: zpětný projektor, dataprojektor, lab. učebna se šesti PC zapojenými do sítě.

 

  1. Způsob vyhodnocení vzdělávací akce

Diskuse a oponentura jednotlivých protokolů z měření prováděných účastníky kurzu. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.