Pořadové číslo: 4

<

  1. Název vzdělávací akce

Fyzika jako součást všeobecného vzdělání

         

 

2.      Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace

    1. Obsah a cíle přírodovědného vzdělávání v Rámcových vzdělávacích programech  škol a význam fyzikálního vzdělávání v nich.  

            2.   Úlohy s mezipředmětovým obsahem, metody řešení těchto úloh a jejich  

                   význam pro všeobecné vzdělání.

            3.   Vybrané motivační fyzikální experimenty a jejich didaktické využití.

            4.   Hodnocení a klasifikace žáků, standardy přírodovědného vzdělání a testy

      s mezipředmětovým obsahem.

5.   Možnosti využití volně dostupných freewarových aplikací v hodinách fyziky.

 

  1. Cíl vzdělávací akce

Záměrem akce je přiblížit výuku ve fyzice více životu žáků, aby ji chápali jako organickou součást vyučování, které má utvářet osobnost žáka. Důraz je kladen na:

a)      uplatňování mezipředmětových vazeb fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a matematiky,

b)      experimentální složku vyučování a efektivnější didaktické využití experimentů i multimédií,

c)      motivaci žáků ke studiu fyziky.

 

4.   Hodinová dotace

      Vzdělávací akce č. 1 a 2 – tříhodinové, ostatní šestihodinové (2 x 2 hod.), celkem 18

      hodin.

 

5.  Upřesnění cílové skupiny pedagogů

           Semináře jsou určeny učitelům fyziky, ostatních přírodovědných předmětů a 

           matematiky ZŠ a nižších ročníků gymnázií, ale i učitelům SŠ. 

 

6.   Plánované místo konání

Posluchárna a laboratoře katedry fyziky PdF MU. Nejmenší počet účastníků: 8

 

7. Jmenný seznam lektorů:

          Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., katedra fyziky PdF MU v Brně

          Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., proděkan PdF MU

          Mgr. Ladislav Dvořák, katedra fyziky PdF MU

 

         Všichni lektoři se podílejí na pregraduální přípravě budoucích učitelů fyziky a na 

         dalším dalším vzdělávání učitelů v praxi. Jejich publikační a odbornou činnost  

         lze nalézt na stránkách   www.ped.muni cz/wphy

 

8.   Jméno odborného garanta

      Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., katedra fyziky PdF MU

 

 

 9.  Kalkulace předpokládaných nákladů 

 

Počet vyučujících lektorů : 3

 

Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na lektory

10 500 Kč

z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů

     500 

Ubytování lektorů

 

Stravování a doprava lektorů

 

Náklady na zajištění prostor

 2 100 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků

 

z toho

Doprava účastníků

 

Stravování a ubytování účastníků

 

Náklady na učební texty

 1 300 Kč

z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

   800

Rozmnožení textů – počet stran :

   550

Režijní náklady

 2 500 Kč

z toho

Stravné a doprava organizátorů

 

Ubytování organizátorů

 

Poštovné, telefony

   600

Doprava a pronájem techniky

  

Propagace

   400

Ostatní náklady

   500

Odměna organizátorům

 1 000

Náklady celkem

 

 16 400 Kč

Poplatek za 1 účastníka

 

  1 640 Kč

 

 

 

10. Materiální zabezpečení vzdělávací akce

      Sbírky katedry fyziky PdF MU, písemné podklady pro semináře, literatura speciálně 

      pro semináře.

 

11. Způsob vyhodnocení

            Na závěr účastníci vypracují test a obdrží osvědčení o absolvování akce.