Pořadové číslo: 1                                                                                 

 

 1. Název vzdělávací akce

    Obnovitelné zdroje energie, úspory energie

 

 1. Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace
  1. Pojem energie v běžném pojetí a ve fyzice. Přehled produkce a spotřeby energie ve světě, v EU a v ČR.
  2. Klasické a obnovitelné zdroje energie.
  3. Enviromentálně energetická výchova ve škole a mimo školu. Jednoduché žákovské projekty a pokusy.
  4. Příprava projektu ve škole a jeho realizace účastníky akce.

 

3.   Cíl vzdělávací akce

ČR se zavázala ke zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů na 8 % do roku 2010. Vzhledem k současnému stavu je třeba změnit postoj obyvatelstva k této problematice, a to od nejmladší generace. Akce si klade následující cíle:

·        Seznámit pedagogické pracovníky se základními údaji o využívání energie z obnovitelných zdrojů.

·        Dát náměty na jednoduché žákovské projekty a pokusy, které mohou realizovat na škole.

·        Zdůraznit mezipředmětové vazby ve vyučovacích předmětech v oblasti energie.

 

4.   Hodinová dotace

Tématům  1. a 2. věnovat po 3 hodinách, tématu 3. věnovat 4 hodiny.

Téma 4. rozdělit na 3 hodinovou přípravu projektu, který budou účastníci realizovat na škole a potom věnovat 2 hodiny vyhodnocení projektů.

Celková doba všech 4 témat: 21 hodin

 

5.   Cílové skupiny pedagogů

Akce je určena pedagogickým pracovníkům a učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ. Nejmenší počet účastníků: 8

 

6.   Plánované místo konání

Prostory přírodovědných kateder PdF MU a školící středisko PdF MU v Jedovnicích. Nejnižší počet účastníků: 8.

Propagace akce na www stránkách MU, PdF MU, EI Veronica.

 

 1. Jmenný seznam lektorů

Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., tajemník katedry fyziky PdF MU

Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., vedoucí katedry fyziky PdF MU

Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., katedra fyziky PdF MU

RNDr. Jindřiška Svobodová, PhD., katedra fyziky PdF MU

RNDr. Jiří Svoboda, CSc., ÚFM AV ČR Brno

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., EI Veronica Brno

RNDr. Jan Hollan, CSc,  Hvězdárna a planetárium Brno.

 

Všichni lektoři se podílejí na pregraduální přípravě budoucích učitelů fyziky a na dalším vzdělávání učitelů v praxi. Jejich publikační a odbornou činnost lze nalézt na stránkách   www.ped.muni cz/wphy

 

 1. Jméno odborného garanta

Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., tajemník katedry fyziky PdF MU

 

 1. Kalkulace předpokládaných nákladů

 

Počet vyučujících lektorů : 7

 

Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na lektory

12 010 Kč

z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů

     500 

Ubytování lektorů

     750

Stravování a doprava lektorů

     760

Náklady na zajištění prostor

 2 100 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků

 3 600 Kč

z toho

Doprava účastníků

 1 000

Stravování a ubytování účastníků

 2 600

Náklady na učební texty

 1 250 Kč

z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

   800

Rozmnožení textů – počet stran :

   450

Režijní náklady

 3 050 Kč

z toho

Stravné a doprava organizátorů

 

Ubytování organizátorů

 

Poštovné, telefony

   600

Doprava a pronájem techniky

   550

Propagace

   400

Ostatní náklady

   500

Odměna organizátorům

 1 000

Náklady celkem

 

22 010 Kč

Poplatek za 1 účastníka

 

 2 200 Kč

 

 

 

 1. Materiální a technické zabezpečení

Vybavení učeben katedry fyziky PdF MU a školícího střediska Jedovnice (zpětný projektor, dataprojektor, video, PC zapojené do sítě).

 

 1. Způsob vyhodnocení vzdělávací akce

Diskuse a u tématu 4 oponentura zpráv účastníků o jimi realizovaném projektu na škole. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.