Pořadové číslo: 3

 

  1. Název vzdělávací akce

           Jak učit fyzice i netradičně, aby jí žáci rozuměli a aby je bavila

 

2.      Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace

    1. Zařazení fyziky do RVP školy a význam fyzikálního  vzdělání pro žáky. Rozvržení  učiva do ročníků a do obsahově (příp. časově) propojených tematických celků.
    2. Práce s učebnicemi fyziky a tabulkami. Příprava na vyučovací hodinu z hlediska „co si má z hodiny odnést žák“.
    3. Uplatňování mezipředmětových vztahů fyziky, ostatních přírodovědných                       

                   předmětů a matematiky na ZŠ a v nižších ročnících gymnázií – konkrétní   

                   náměty.

4.      Metodický rozbor tematického celku Mechanika.

5.      Metodický rozbor tematického celku Termika.

6.   Metodický rozbor tematického celku Elektřina a magnetismus.

7.   Metodický rozbor tematických celků Optika  Atomistika.

    Rozbor každého tematického celku bude mít následující strukturu:  

a)      Základní fyzikální pojmy tematického celku a jejich didaktická transformace do školské fyziky.

b)      Vhodné pokusy k jednotlivým tematickým celkům s tím, že pokus není cílem výuky, ale prostředkem k dosažení konkrétního cíle a k motivaci žáků.

c)      Řešení konkrétních úloh tématu a metodika hodnocení řešení z hlediska matematiky a fyziky.

d)      Význam učiva pro praxi.

 

3.  Cíl vzdělávací akce

            Na konkrétních příkladech ukázat a v diskusi s učiteli objasnit jak lze vyučovat fyzice  

            i netradičně, aby žáci získali solidní vědomosti a zájem o fyziku. Aby fyziku chápali  

            jako součást všeobecného vzdělání a též jako „dobrodružství poznání“.

 

4.   Hodinová dotace

Sedm  tříhodinových interaktivních seminářů, cekem 21 hodin.

 

5.  Upřesnění cílové skupiny pedagogů

           Semináře jsou určeny učitelům fyziky ZŠ a nižších ročníků gymnázií, ale i zájemcům       

           ostatních přírodovědných předmětů a matematiky. Nejmenší počet účastníků: 8 

 

6.   Plánované místo konání

Laboratoře katedry fyziky PdF MU. Propagace akce na www stránkách MU a PdF MU.

 

7. Jmenný seznam lektorů:

          Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., katedra fyziky PdF MU v Brně

          Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., proděkan PdF MU

          Mgr. Ladislav Dvořák, katedra fyziky PdF MU

 

Všichni lektoři se podílejí na pregraduální přípravě budoucích učitelů fyziky a na dalším vzdělávání učitelů v praxi. Jejich publikační a odbornou činnost lze nalézt na stránkách   www.ped.muni cz/wphy

 

8.   Jméno odborného garanta

      Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., katedra fyziky PdF MU

 

 

 9.  Kalkulace předpokládaných nákladů 

 

Počet vyučujících lektorů : 3

 

Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na lektory

10 500 Kč

z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů

     500 

Ubytování lektorů

 

Stravování a doprava lektorů

 

Náklady na zajištění prostor

 2 100 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků

 

z toho

Doprava účastníků

 

Stravování a ubytování účastníků

 

Náklady na učební texty

 1 300 Kč

z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

   800

Rozmnožení textů – počet stran :

   550

Režijní náklady

 2 500 Kč

z toho

Stravné a doprava organizátorů

 

Ubytování organizátorů

 

Poštovné, telefony

   600

Doprava a pronájem techniky

  

Propagace

   400

Ostatní náklady

   500

Odměna organizátorům

 1 000

Náklady celkem

 

 16 400 Kč

Poplatek za 1 účastníka

 

  1 640 Kč

 

 

 

 

10. Materiální zabezpečení vzdělávací akce

      Sbírky katedry fyziky PdF MU, písemné podklady pro semináře, literatura speciálně 

      pro semináře.

 

11. Způsob vyhodnocení

            Na závěr účastníci vypracují test a obdrží osvědčení o absolvování akce.