Pořadové číslo: 5

  1. Název vzdělávací akce

Motivace žáků v přírodovědných předmětech

         

2.      Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace

      1.  Psychologická podstata poznávací motivace žáka. 

            2.  Přehled poznávacích potřeb žáka.

            3.  Předmětové a mezipředmětové poznávací motivační výukové techniky.

            4.  Zásady aplikace poznávacích motivačních výukových technik ve výuce.

5.      Vytváření výukových prostředků pro poznávací motivaci žáka.

6.      Diagnostika poznávacích motivů žáka.

          

 

  1. Cíl vzdělávací akce

Cílem je tvorba vědomostí a dovedností učitelů přírodovědných předmětů v oblasti motivačních výukových technik, kterými je možno provádět poznávací motivaci žáků základních a středních škol.

 

4.   Hodinová dotace

      V průběhu pololetí 4 pětihodinové bloky, celkem 20 hodin.     

 

5.  Upřesnění cílové skupiny pedagogů

           Semináře jsou určeny učitelům fyziky, chemie, přírodopisu (biologie) a zeměpisu

           základních a středních škol. Nejmenší počet účastníků: 8

 

6.   Plánované místo konání

Posluchárna a laboratoře katedry fyziky PdF MU.

 

7. Jmenný seznam lektorů:

          Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., proděkan PdF MU, katedra fyziky PdF MU

          RNDr. Eva Trnová, gymnázium Boskovice            

 

       Všichni lektoři působí na PdF MU. Jejich publikační a odbornou činnost lze nalézt   

          na stránkách  www.ped.muni.cz/wphy

 

8.   Jméno odborného garanta

      Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky PdF MU

 

 9.  Kalkulace předpokládaných nákladů  - viz tabulka

 

10. Materiální zabezpečení vzdělávací akce

      Posluchárna a sbírky katedry fyziky PdF MU.

 

11. Způsob vyhodnocení

            Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.

 

                           

 

 

 Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci  č. 5

 

 

Počet vyučujících lektorů : 2

 

Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na lektory

 10 000 Kč

z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů

     500  

Ubytování lektorů

 

Stravování a doprava lektorů

 

Náklady na zajištění prostor

  2 000Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků

 

z toho

Doprava účastníků

 

Stravování a ubytování účastníků

 

Náklady na učební texty

 1 200 Kč

z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

   800

Rozmnožení textů – počet stran :

   400

Režijní náklady

 2 700 Kč

z toho

Stravné a doprava organizátorů

 

Ubytování organizátorů

 

Poštovné, telefony

    500

Doprava a pronájem techniky

  

Propagace

    400

Ostatní náklady

    800

Odměna organizátorům

 1 000

Náklady celkem

 

 15 900 Kč

Poplatek za 1 účastníka

 

   1 590 Kč