Oddělení fyziky KCHO vychovává budoucí učitele fyziky zejména pro základní školu a odborníky pro všechny oblasti související s přírodovědným vzděláním. Obecným teoretickým základem studia je všeobecný čtyřsemestrální kurz obecné fyziky, základy užité matematiky a společný pedagogický základ. V rámci studia je věnována přiměřená pozornost zakladům práce s výpočetní technikou, jak uživatelsky, tak pro automatizaci fyzikálního experimentu a modelování fyzikálních situací. Absolvent získá základní vědomosti z kvantové mechaniky, elektroniky, teorie pevných látek a astronomie. Po celou dobu studia je kladen důraz na schopnost správné interpretace fyzikálních jevů, porozumění a cit pro aplikace fyzikálních zákonů.

V didaktických disciplinách jsou studentům předávány zkušenosti z praktické výuky fyziky, prostředky, metody a postupy vhodné pro učitelské povolání. Po celou dobu studia je studentům k dispozici experimentální vybavení katedry, knihovna a studovna.

Fyzikové z KFCHO se podílí na výuce Přírodovědy pro studenty učitelství 1.stupně a výuce Enviromentálních předmětů a ekologie. Pro všechny studenty připravujeme výběrové předměty Hygiena prostředí, Metodika plánování přírodovědných aktivit, Pokusnictví a  Moderní měřicí metody.

Oddělení fyziky je školícím pracovištěm v oboru 75-02-9 "Teorie vyučování fyzice" a úzce spolupracuje s fyzikálními katedrami Přírodovědecké fakulty MU.[ main | info | studium | akce | výzkum | enviromnt | odkazy | English ]


© 1998  fyz01@ped.muni.cz        Aktualizace: 2012.