Katedra HV PdF MU

TEORETICKÉ ZÁKLADY HRY NA KEYBOARD

E-learnigový kurz

(zpracoval PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.)

Keyboard (z angličtiny "klávesový nástroj") patří mezi tzv. elektronické klávesové nástroje. Obsahuje vedle zvukových vzorků (tj. nástrojů a zvuků) také rytmickou doprovodnou složku. Zvuky jsou většinou uměle generovány pomocí tzv. FM syntézy nebo jsou digitalizovány v co nejmenší velikosti, což má zpravidla za výsledek poněkud umělejší, z hlediska nástrojové imitace kvalitativně méně věrný zvuk – záleží však na konkrétním modelu a ceně nástroje. Díky zmíněné rytmické složce má komerčnější využití v oblasti taneční hudby. (Čeština doposud nenašla pro „keyboard“ vlastní výraz; nejčastěji se používá slangově "samohrajka".zubit se) Keyboardy dnes lze pořídit v ceně od cca 5.000,- („dětské hračky“ i od 2.000 Kč.) Nástroje vyrábějí firmy YAMAHA, CASIO, KAWAI, ROLAND, KORG ad.


Syntezátor (nebo také syntenzátor, syntetizér – z angl. sythesizer) obsahuje kvalitnější zvukové vzorky, které lze (často v reálném čase) různě upravovat, editovat. Přestože jsou vzorky tvořeny synteticky, mívají kvalitnější výsledek než keyboardy. Doprovodnou rytmickou složku obvykle neobsahuje, vyžaduje připojení externího sekvenceru (pokud není v nástroji přímo obsažen) nebo počítače, které mohou fungovat jako vícestopé MIDI rekordéry a umožnit tak kombinaci více nástrojů či zvuků v diachronně synchronním hudebním kontinuu. Cena bývá několikanásobně dražší. Nástroje vyrábějí firmy YAMAHA, CASIO, KAWAI, ROLAND, KORG ad.
Existují však i kombinace těchto dvou nástrojů (keybordu a syntezátoru); některé dokonce v sobě mají jako řídící jednotku namísto mikroprocesoru integrován přímo minipočítač.

Sampler - druh nástroje, kde jsou vzorky zaznamenané speciální technikou, tzv. samplingem - tzn. nástroj přirozeným způsobem reprodukuje nástroje, zvuky. Z hlediska věrnosti zvuku patří k nejdokonalejším. Nástroj může existovat buď jako pouhý zvukový modul (vyžaduje připojení ke klávesovému nástroji) nebo jako modul s klaviaturou. Existují také kombinace sampleru a keyboardu (např. YAMAHA typu CLP, CVP, S80, S90).

Výběr ze škol hry na keyboard:
•Bezděk, J. Česká škola hry na keyboard. Plzeň : Hra, 1997.
•Dřevikovský, F. Každý se může stát kouzelníkem. 3.vyd. Jablonné nad Orlicí : Music Distribuce Mistrovice, 1998.
•Spáčil, E. Hrajeme s Yamahou. Rokycany : Midi Music Studio, c1992.

Doporučená literatura:
•Forró, D. Elektronika a hudební výchova. Opus musicum, 21, 1989, č.1
•Forró, D. Stylistika hry na klávesové nástroje. Musicus, 1996-1997.
•Forró, D. Teorie a praxe klávesových nástrojů. Musicus, 1991-1997.

 

 Demonstrační výukový nástroj : CASIO, model CTK - 750:

Casio CTK 750

 

1. Základní funkce nástroje

1. Zapnutí: POWER

(pozn.: některé nástroje mají funkci AUTO POWER OFF - řízení spotřeby el. proudu; po několika minutách nečinnosti (obvykle 5 min.) se nástroj automaticky vypne).

Mnoho nástrojů vyžadují speciální adaptér pro připojení k el. síti (pozn.: pokud není používán originální adaptér, je třeba dát pozor na zapojení - nesmí dojít k přepólování (+ -)!).

Některé keyboardy lze napájet i z běžných baterií (6x 1.5V monočlánků).

2. Nastavení hlasitosti nástroje VOLUME: posuvné tlačítko se nachází v levé části.

3. Multifunkční DISPLAY: zobrazuje prováděné operace a různá nastavení nástroje.

display1

4. Volba zvukového rejstříku: stisknout tlačítko TONE (aktivace tlačítka je na displeji naznačena červeným svítícím bodem) a vybrat vpravo příslušný zvuk z banky 128 TONES zvuků nebo 6 bank bicích nástrojů, jehož číslo, kód zadáte pomocí číselných tlačítek. Lze použít i tlačítek (+) a (-). Např. VIOLA (041):

nástrojové rejstříky

(Upozornění: kód je nutno volit s nulou!)

(Možnost výběru je tedy ze 134: 0-127 + 6)

Banky bicích nástrojů mají zkratku dr0-5. (z angl. drums – bicí nástroje)

5. Funkce TUNE znamená ladění nástroje: pomocí tlačítek (+/-) lze keyboard v mikrointervalech sladit např. s dechovými nástroji, které nelze naladit na 440 Hz (viz obr. 2).

Funkce TRANSPOSE: obdobným způsobem lze transponovat nástroj po půltónech směrem nahoru a dolů (-6/+5). Funkce umožňuje rychlé sladění s nástrojem, který je laděn např. v A, Es, B, F.

MIDI - tlačítko pro propojení keybordu s počítačem prostřednictvím MIDI rozhraní.

JACK - tlačítko pro aktivaci tzv. sustain pedálu (simulace klavírního pravého pedálu), je-li připojen.

6. Většina keyboardů již v dnešní době má tzv. dynamickou klávesnici, která dokáže reagovat na sílu úhozu. Na tomto nástroji lze nastavit pomocí tlačítka TOUCH RESPONSE (reakce na dotyk) a následně tlačítky (+/-) tři úrovně citlivosti, popřípadě dynamiku úplně vypnout. (Upozornění: volbu je nutno provést nejpozději do 3 sec!!! po stisknutí tlačítka Touch Response)

7. Kolečko ohýbání tónu (na levé straně nástroje) je tzv. PITCH (plynulé zvyšování a snižování na způsob hry glissando) - zde lze nastavit rozsah 2-3 půltóny.

8. Tlačítko DEMO spouští 3 výrobcem zhotovené demonstrační skladby, které volíte opět tlačítky (+/-). Skladbu zastavíte buď opětovným stiskem DEMO nebo jedním z modrých tlačítek (Start/stop). Během reprodukce skladeb je aktivní klaviatura - lze do skladby hrát.

9. Tlačítko DIGITAL EFFECT (seznam efektů najdete na nástroji vpravo dole) s číselnými tlačítky (00-15) nebo (+/-) dovoluje obohatit zvolený zvukový rejstřík o zvukové efekty jako dozvuk (REVERB), echo - zpoždění (DELAY), tremolo , vibrato, efekt CHORUS apod.

(Pozn.: odstranění nežádoucího efektového zkreslení pro rytmickou doprovodnou složku - stisknout MIXER ACCOMP + nastavit " Snd " na "00" - efekt bude použit pouze pro sólový nástroj).

10. Černé trojúhelníkové tlačítko RHYTHM umožňuje navolit rytmus automatického doprovodu. Nástroj umožňuje obdobně jako u tlačítka TONE volbu ze 128 rytmů (viz seznam na levé straně nástroje):

rytmy

 Rytmus se spouští tlačítkem START/STOP. S touto funkcí souvisejí tlačítka v levé části nástroje.

Tlačítko MODE přepíná čtyři režimy:

Mode

Normal : pokud nesvítí žádná ze tří indikačních diod, nástroj hraje zvoleným zvukovým rejstříkem po celé klaviatuře, tlačítko START/STOP zde spouští pouze automatického bubeníka bez doprovodných složek.

Casio Chord : automatika v levé části (po klávesu malé f) reaguje na jednotlivé klávesy a vytváří v doprovodu tyto 4 akordy:

1 stisknutá klávesa = durový kvintakord (např. C), 2 klávesy (směrem nahoru - např. C-Cis nebo C-D) = mollový kvintakord (C mi), 3 klávesy = tvrdě malý septakord (dominantní - C7), 4 klávesy = měkce malý septakord (C mi7). (Upozornění: jiné značky keyboardů , např. YAMAHA, mají klávesové zkratky uspořádány odlišným způsobem.)

Fingered : nástroj reaguje na hru akordů v levé ruce, tedy na minimálně 3 klávesy zahrané současně. Tento režim umožňuje rozšíření o akordy jako maj7, dim , sus2, sus4, reaguje na obraty apod. Tento způsob se osvědčuje jako univerzální - jelikož je založen na principech harmonie, nečiní pak problém přejít na jiné značky keyboardů . Tento mód je rovněž omezen hraniční klávesou malé f

Full-range Chord : nástroj analyzuje harmonii z celé klaviatury a automaticky vytváří doprovod. Podmínkou je hra minimálně o třech hlasech.

 

2. FUNKCE AUTOMATICKÉHO RYTMICKÉHO  DOPROVODU

Rytmika

Chcete-li spustit synchronizovaný start (aby automatický bubeník a doprovodná rytmika začaly současně), stiskněte modré tlačítko SYNCHRO, rozsvítí se červená dioda a nástroj čeká na zadání základního (tónického) tónu/akordu (podle nastaveného MODu), tj. na zadání tóniny. Poté keyboard synchronizovaně aktivuje navolený rytmus. Pro předehru je třeba stisknout SYNCHRO, INTRO a následně zadat tóninu. Podobně je tomu při ukončování skladby. Tlačítko ENDING skladbu přirozeně zakončí v daném předvoleném rytmu.

Tlačítko NORMAL/FILL, vytvoří v bicích nástrojích krátký rytmický přechod. Tlačítko VAR/FILL vytvoří rytmický přechod a spustí variaci rytmu. Přechod může být různě dlouhý (záleží na momentu stisknutí tlačítka), povětšinou 1 až 2 takty. NORMAL/FILL v tomto případě vrací standardní variantu rytmu.

Modrými trojúhelníkovými tlačítky TEMPO měníte tempo v rozsahu 40 - 255 úderů/min. Základní, od výrobce přednastavené optimální tempa dosáhnete současným stiskem obou tempových tlačítek.

Obdélníkovými tlačítky pod displejem s názvy TRACK lze vypínat a zapínat jednotlivé stopy-hlasy doprovodu (track 1-6, Rhytm, Bass, Chord 1-3). Tlačítkem ACCOMP MIXER (+/-) lze nastavovat pro jednotlivé hlasy zvlášť úroveň hlasitosti, stereopozici (tzv. panorama efekt) a úroveň efektů (vol, PAn, Snd ). Indikátor u zvolené stopy/hlasu červeně bliká.

ovladace

Hlasitost celého doprovodu lze měnit tlačítkem ACCOMP VOLUME a dále tlačítky (+/-). (Pozn.: užitečná funkce pro vyrovnání hlasitosti doprovodu a vedoucího sólového nástroje.)

Další funkce a editace sólového rejstříku TONE (tlačítko MODE je v pozici NORMAL - je vypnutý autom. doprovod):

Split

Praktická funkce SPLIT umožňuje rozdělit klávesnici, tak aby byly aktivovány dva zvuky. Jeden zní na spodních 2 oktávách klaviatury, druhý na horních 3 oktávách. Dělící klávesou je standardně nastaveno c1.

Postup je následující: Stiskněte TONE a volte zvuk pro pravou ruku. Stiskněte SPLIT a volte zvuk pro levou ruku.

Dělící klávesu můžete libovolně posunout tak, že stisknete a podržíte tlačítko SPLIT tak dlouho, až se na displeji objeví číslo klávesy. Pak stačí na klaviatuře stisknout novou dělící klávesu.

Funkce LAYER umožňuje vrstvit na sebe dva zvuky. Postup je stejný jako u funkce SPLIT. Lze také aktivovat obě funkce SPLIT i LAYER současně.

Postup:

1. volba základního zvuku

2. tlačítko LAYER + volba vrstveného základního zvuku + tlačítko LAYER

3. SPLIT + volba zvuku spodní klávesnice

4. LAYER + volba vrstveného zvuku spodní klávesnice.

Pomocí funkce EXPANDER:

LOWER1 (spodní základní zvuk) UPPER 1 (horní základní zvuk)

LOWER2 (spodní vrstvený zvuk) UPPER 2 (horní vrstvený zvuk)

se volí hlasitost (vol), ladění (tun), nastavení oktávy (oct), stereopozice (PAn), intenzita efektu (Snd).

Nadstandardní funkce:

Funkce MAGICAL PRESET (zelená čísla + přísl. tlačítko) je specifická pro tento nástroj, na keyboardech jiných značek se zpravidla nevyskytuje. Jedná se o banku speciálních funkcí a efektů - např. hra krátkých frází, arpeggia , hotové vrstvené zvuky, automatické  melodicko-rytmické smyčky (tzv. riffy) apod.

Efektové PADy (oranžová tlačítka) jsou krátké melodicko-rytmické fráze.

  

3. Práce s pamětí:

Vyšším stupněm operací je práce s pamětí. Slouží buď k uchování nastavení parametrů, nebo záznamu celé skladby.

Tlačítko REGISTRATION umožňuje uložit do paměti nastavení většiny parametrů pro pohotové vyvolání. Po nastavení příslušných registrů 2x stisknout tlačítko REGISTER. objeví se nápis " rEc " a indikátor u tlačítka bliká. Je třeba zvolit do 2 sekund číslo paměti v rozsahu 0-9. Probíhá záznam. Po opětovném stisknutí tlačítka REGISTRATION je záznam uložen. Vyvolání je možné stisknutím REGISTRATION, objeví se "PLY". Navolte číslo paměti.

ovladace

Tlačítkům INTRO, VARIATION a ENDING lze přidělit různé rytmické doprovody: po stisknutí příslušného tlačítka do 2 sec zadat číslo rytmu. Uložení platí do doby, než je navolen (změněn) nový základní rytmický doprovod.

Záznam skladby:

Paměť u tohoto typu CASIA umožňuje vícestopý záznam 2 skladeb o celkovém obsahu 5.800 tónů. (Před překročením limitu indikátor u tlačítka SONG MEMORY začne blikat (100 tónů před koncem). V okamžiku překročení kapacity paměti bude záznam automaticky ukončen. Záznam je možné provést postupně, každou stopu zvlášť (TRACK 1-6). Při reprodukci skladby z paměti je možné na nástroj současně hrát, popřípadě upravovat tempo reprodukce.

Základní volbu provedete tlačítkem SONG MEMORY:

1. režim NORMAL

2. reprodukce z paměti - PLAYBACK

3. záznam do paměti - RECORD

Postup při záznamu celé skladby:

1. Zapnout nástroj a navolit režim s výjimkou MAGICAL PRESET; zvolit rytmus, tempo popř. vypnout doprovodné hlasy, které nemají být zaznamenány.

2. Opakovaným stiskem SONG MEMORY nastavit na displeji " rEc "

3. Číselnými tlačítky zadejte číslo paměti (0 nebo 1)

4. Stiskem TRACK NUMBER 1 zvolte první stopu

5. Tlačítkem MODE zvolte CASIO CHORD, FINGERED ...

6. Stiskem tlačítka Start/stop popř. SYNCHRO (a INTRO - s předehrou).

7. Nyní můžete hrát a vaše hra bude zaznamenána do paměti

8. Záznam ukončíte stiskem Start/stop nebo SYNCHRO/ENDING. 

Do paměti lze zapsat:

- číslo zvukového rejstříku

- číslo rytm . doprovodu

- předehry a dohry

- použití funkce FILL-IN, VARIATION

- harmonické změny

- modulační pitch kolečko

- použití pedálu

- použití efektových padů

- typ ovládání doprovodu (CASIO CHORD ...)

- volba funkce ovládané pedálem

- přidělení rytmů tlačítkům INTRO, NORMAL/FILL-IN, VAR/FILL-IN, SYNCHRO

Do paměti nelze zapsat:

- transpozice

- ladění

- změny tempa

- typ efektu

- funkce SPLIT ON/OFF a LAYER ON/OFF

- nastavení hlasitosti doprovodu.

Vícestopý záznam:

Nástroj umožňuje záznam do 6 stop.

Zaznamenáme-li výše uvedeným způsobem základní (první) stopu, máme ještě volných zbývajících pět (pozor nástroj je 32- hlasý ). Do těchto stop lze zapsat jen melodii! Stopy jsou na sobě nezávislé, každá může mít odlišné nastavení MIXERu. Je možné nahrávat do doprovodných stop baskytaru i doprovodné hlasy.

V takovém případě ovšem vypněte příslušné hlasy z automatického doprovodu zaznamenaného v první stopě.

Postup je stejný jako u jednostopého záznamu - volíte pouze TRACK 2-6.

MIXER nahraných stop:

Každým stiskem TRACK MIXER se přepíná hlasitost (vol), ladění (tun), stereopozice (pan) a intenzita efektu (Snd). (Je třeba vždy zadat TRACK NUMBER - tzn. číslo stopy.)

Reprodukce z paměti:

- stisknout tlačítko SONG MEMORY - až se objeví "PLY"

- zvolit číslo paměti (0,1)

- stiskněte Start/stop

Vymazání paměti:

- SONG MEMORY stisknout 2x

- zadat číslo paměti, z níž chcete vymazat stopu

- podržet SONG MEMORY, až se objeví DEL

- do 5 sec stisknout a podržet tlačítko stopy (TRACK 2 apod.), jejíž obsah chcete vymazat

- opět stisknout SONG MEMORY a vrátíte se do normálního režimu.