Sonátové fragmenty fis mol  D 571  a  f mol  D 625  F. Schuberta

Mgr. art. Ján Molčan

 

      Pri analýze Schubertových sonát neustále narážame na Beethovena, na mnohých miestach môžme zachytiť stopu jeho vplyvu. Treba si však uvedomiť, že v čase, kedy sa Schubert začína „zoznamovať“ s formou klavírnej sonáty, v rokoch kedy sa ešte len snaží osvojiť si formálne postupy klasicistickej sonáty (1815-1819), Beethoven túto formu už dávno „opustil“. Dá sa povedať, že s klasickou formou ako takou sa Schubert „vyrovnal“ až okolo roku 1825, kedy začínajú vznikať jeho veľké,  zrelé sonáty (C dur D 840, a mol D 845 atď.), a to je čas, kedy Beethoven už klavírne sonáty vôbec nekomponuje. Schubert mal teda priamo pred sebou k dispozícii celú ontogenézu Beethovenovej klavírnej sonáty.

      V porovnaní s Beethovenom, Schubert v podstate nikdy nevychádza z klasického rámca sonátovej formy do takých fantazijných, formu uvoľňujúcich dimenzií ako on, nevystúpi nikdy ani z celkového plánu sonátového cyklu. Márne by sme čakali napríklad na prepojenie harmonicky otvorených častí attacca subito, recitatívy, vsuvky, intermezza, tempovo poprehadzované časti a pod., ako je tomu u Beethovena. Ani smelé pokusy z rannej mladosti, resp. ani originálnosť sonát a mol D 845, či D dur D 850 (1825), nepriviedli Schuberta k takým novátorským počinom, akými sa v zaobchádzaní so sonátovou formou preukázal Beethoven. Jeho hudbe zrejme princíp určitej skromnosti, jednoduchosti a úprimnosti klasicizmu vyhovoval.

      Fantázia op. 15  C dur je jediná svojho druhu, ktorá by sa mohla ponášať na niektoré z posledných Beethovenových sonát. Jej časti sú harmonicky otvorené a poprepájané. Tretia časť Presto, končiaca na dominante (G dur), vyústi do fugata štvrtej vrcholnej časti Allegro, ktorej téma je vystavaná z ústredného rytmického motívu prvej časti (prvý takt, ff), znejúceho aj na začiatku druhej časti Adagio (alla breve, cis mol, pp).       

      Sonáta fis mol D 571 (1817), nesmierne pútavá štúdia tvorivého postupu Schuberta. V prvej časti Allegro moderato Schubert prináša iný typ stvárnenia hudobnej myšlienky, ako by sa očakávalo od sonátovej formy, a síce „monotématickosť“ v permanentnej plynulosti. Schubert hľadá a romanticky útočí na tradíciu. V žiadnej inej sonáte nie je viac oprostenejší od akýchkoľvek vplyvov, vrátane Beethovena, ako v tejto.

Je to skutočne pokus prevravieť vlastným poetickým jazykom na sonátovej platforme, v čo možno najnižšej miere obmedzenia a zaťaženia sa jej striktnými pravidlami, pokus ponechať voľný priebeh fantázii kantabilných úsekov. Schubert sa preto nerozpakuje začať prvú časť štvortaktovým sprievodom v ľavej ruke, ako keby pripravoval nástup spevného hlasu (pp). (Ukážka č. 1) A vskutku pravá ruka v oktávach prináša smutnú, krehkú pieseň“. Schubert ju rozvíja v priebehu celej expozície, prechádza viacerými farbami – tóninami. Pravidelný pulz sprievodu v osminových hodnotách neprestane ani na okamih. O vedľajšej téme  môžme hovoriť len ako o náznaku - v 54. takte sa síce dosiahne tónina terciovej príbuznosti D dur, ale ďalší tok hudby vyrastá z pôvodného materiálu, resp. javí sa ako variácia predošlých motívov, v ktorej sa však do popredia dostáva harmonická povaha. (Ukážka č. 2) Použitá modulácia nie je pre sonátovosť zvlášť symptomatická, Schubert sa pri voľnom piesňovom rozvádzaní s ľahkosťou dostáva do rôznych tónin, a urobil by tak aj keby nemalo ísť o predpis tóniny terciovej príbuznosti či paralelnej tóniny.

 

Ukážka č. 1:  F. Schubert:  Sonáta fis mol  D 571

 

 

Ukážka č. 2:  F. Schubert:  Sonáta fis mol  D 571, vedľajšia téma

 

 

Beethovena sa s obdobným príkladom neurčitosti sonátovej formy, monotématickosti a permanentnej plynulosti stretávame v prvej časti sonáty A dur op. 101.

      Zaujímavá snaha o splynutie piesňovo - harmonického charakteru so sonátovosťou však nenašla zavŕšenie, časť je nedokončená, chýba repríza, ktorá by však s najväčšou pravdepodobnosťou nastúpila v h mol. Pre skompletizovanie sonáty sa ako druhá časť pridáva Andante A dur D 604. Scherzo D dur a nedokončené Allegro fis mol  D 506 boli údajne plánované ako súčasť sonáty. Pre rozháranosť a hľadanie novej cesty tento fragment zaujal neskorších romantikov, hlavne Schumanna.

      Zatiaľ čo u Schuberta, témy koncipované nezávisle na sebe, uzavreté a nejaviace známky evolučného vývoja, sa vyskytujú najčastejšie, u Beethovena sme svedkami práve opačného extrému. U neho totiž len zriedka nájdeme typicky melodickú vedľajšiu tému, ktorej nastolenie by s predošlým priebehom, t. j. s materiálom hlavnej témy, resp. medzivetného úseku, nemalo nič spoločného, ako je to napríklad v prvej časti sonáty C dur op. 2  č. 3. (Ukážka č. 3) Rozvedenie, v ktorom by boli témy rozvíjané melodicky, piesňovým spôsobom, a neboli by „rozložené“ na najmenšie motivické elementy, je tiež u Beethovena výnimkou (ukážka č. 4), narozdiel od Schuberta, ktorý sa zase vyžíva v uvedení ešte ďalších nových spevných tém.

 

 

Ukážka č. 3:  L. van Beethoven: Sonáta C dur  op. 2 č. 3, vedľajšia téma

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ukážka č. 4:  L. van Beethoven:  Sonáta  c mol  op. 10 č. 1, rozvedenie

 

 

      Sonáta f mol  D 625 (1818), je vnútorne spätá s Beethovenovou sonátou op. 57; Beethoven i Schubert mali zrejme rovnaký zámer, no každý z nich ho pretlmočil svojim spôsobom.[1]

      Schubert zvolil rovnakú tóninu (f mol), hlavná téma má v sebe rysy skutočného odhodlania a razancie – tempo Allegro, dynamika forte, hrmotiace trilky (ukážka č. 5), v piatom takte je úvodný štvortaktový motív posunutý o kvartu vyššie (b mol); to všetko však vôbec nepoukazuje na schopnosť jeho dramatického budovania a vystupňovania ako u Beethovena. Niektoré detaily Schubert ako keby vytrholhlavnej témy Beethovenovej Appassionaty (ukážka č. 6), a vytvoril z nich kostru svojej témy. Na rozdiel od fragmentu fis mol D 571 sa tu Schubert (aspoň na začiatku) snaží uplatniť motivickú výstavbu.

 

 

 

 

 

Ukážka č. 5:  F. Schubert: Sonáta  f mol  D 625

 

Ukážka č. 6:  L. van Beethoven:  Sonáta  f mol  op. 57  Appassionata

 

Avšak už od deviateho taktu začíname badať určitý regres tejto témy, ktorý sa Schubertovi nepodarí zvrátiť, v ďalšom priebehu sa z „rado by vášnivej, dramatickej“ hlavnej témy (od 15. taktu, ukážka č. 5) „vykľuje“ lyrická., subtílna melódia (piano) sprevádzaná akordickými rozkladmi ľavej ruky, ktorej rozvoj sa čoraz väčšmi vzďaľuje nie len od želanej predstavy appassionata, ale aj od žiadúcich formových atribútov „sonátovosti“, ktoré by snáď ani nemohli v prospech dynamickejšieho priebehu nič urobiť, a nad ktorými opäť zvíťazila Schubertovi bližšia „piesňovosť“.

Vedľajšia téma je v  Beethovenovej Appassionate v As dur, u Schuberta vedľajšia téma chýba, pretože rozvádzanie úvodného motívu, ktorý sa už medzičasom udomácnil v pokojnej atmosfére, pokračuje na spôsob variácií, prvá obmena témy sa však odohráva v As dur. (Ukážka č. 7)

 

Ukážka č. 7:  F. Schubert:  Sonáta  f mol  D 625, vedľajšia téma

 

    

 

 

 

     Ďalej Schubert nakladá s monotematickým materiálom spôsobom jemu vlastným - geniálne modulácie, farby, harmonické posuny, ktoré je radosť počúvať. Bohatá harmonická cesta (As dur-Ces dur-as mol-E dur /túto moduláciu v  53.- 54. takte si zvlášť vychutnáva, predpisuje „pp“, od ktorého sa zároveň dvíha vlna gradáciespomínanému 60. taktu/-As dur).         

     Hudobnú štruktúru záverečného úseku (ukážka č. 8) tvoria sprievodné trioly v ľavej ruke a motív témy, ktorý je rytmicky pregnantnejší a vzápätí prenesený do vysokej diskantovej polohy. Chýba akékoľvek dynamické označenie, akurát nota des 4 poslednom takte je označená prízvukom. Dosť málo na to, aby sme jednoznačne určili význam a zámer Schuberta aj v tomto úseku. Ak budeme brať do úvahy, že Schubert prebral od Beethovena triolovú štruktúru sprievodu vedľajšej témy Appassionaty, ktorá hlavne v rozvedení v taktoch 109-122 má jednoznačne progresívny význam – udržuje istú plynulosť a podporuje pohyb melodickej línieoktávach (ukážka č. 9), a snaží sa za jej pomoci dosiahnuť podobný výraz aký je v naznačenom úseku

Ukážka č. 8:  F. Schubert: Sonáta  f mol, záverečný úsek expozície

 

 

Ukážka č. 9:  L. van Beethoven:  Sonáta  f mol  op. 57

 

 

u Beethovena, a navyše pozmenil rytmus motívu smerom k jeho väčšej vyhranenosti, dokonca v poslednom takte sprízvučnil notu, mohli by sme sa nazdávať, že charakter – význam tohto úseku by mal spočívať v jeho zdramatizovaní, v záverečnom vyburcovaní, a mali by sme ho vnímať ako anticipáciu opakovania expozície alebo nástupu rozvedenia, ktoré majú presne ten charakter, resp. by v ňom pokračovali. Ak však na druhej strane pripustíme, že v Schubertovej tvorbe sa to len tak hemží triolovými sprievodmi, ktorých

 

zmyslom je priebeh upokojiť, že štyri takty pred touto štruktúrou je predsa len dynamické

označenie, a to „p“, navyše ak v posune motívu o oktávu vyššie vysledujeme snahu jeho zvuk zjemniť, potom môžme uvažovať o význame tohto úseku ako o uzatvárajúcom, usínajúcom, zmierlivom, ku koncu zneisťujúcom a tajuplnom, čomu by v neposlednom rade mohla nasvedčovať aj harmónia (nad ostinátnym ,As‘ najprv harmonické výmeny As dur - Es dur, ďalej zv. kvintakord - As dur s prieťažným tónom ,e’ k nasledujúcemu f mol sextakordu, v poslednom takte dominantný nonakord C 9), ktorú si však tiež môžme vysvetľovať aj inak. Nasledujúce opakovanie expozície alebo nástup reprízy by po takomto „zatajení dychu“ mohol vyznieť bravúrnejšie a prekvapivejšie.

      Sám Schubert musel cítiť, že jeho „Appassionata“ sa nemôže tej Beethovenovej vyrovnať, a že popri nej vyznieva tak povediac skromne, a na mnohých miestach vágne a nejednoznačne vzhľadom k pôvodnému zámeru. Preto ju asi ani nedokončil. Postráda koniec rozvedenia, v ktorom akoby sa Schubert vytrácal vôbec do akéhosi zvláštneho nadpozemského sveta a nedokázal sa už zo stavu neprítomného zadumania vrátiť späť, nieto ešte „ukočírovať“ myšlienky v ďalšom spracovaní. Záverečná časť, ktorá je tiež nedokončená, taktiež  potvrdzuje snahu priblížiť sa Beethovenovi, odhalíme v nej totiž množstvo postupov, štruktúr a figurácií príbuzných, ba skoro totožných s treťou záverečnou časťou Appassionaty.

      Pre porovnanie uvádzam ešte niekoľko príkladov spoločných alebo podobných prostriedkov, figuračných postupov atď. Schuberta a Beethovena. (ukážky č. 10 a, b, c, d)

 

Ukážka č. 10 a:  F. Schubert:  Sonáta  f mol, záverečná časť

 

 

 

 

 

Ukážka č. 10 b:  F. Schubert:  Sonáta  f mol, záverečná časť

 

 

 

Ukážka č. 10 c:  F. Schubert:  Sonáta  f mol, záverečná časť

 

 

Ukážka č. 10 d:  L. van Beethoven:  Sonáta  f mol  op. 57, 3. časť

 

     

      Zaujímavé je sa však pozrieť, ako sa interpreti vyrovnávajú s istou nevyhranenosťou či nejednoznačnosťou tohto Schubertovho diela, ktoré súc len torzom, fragmentom, predsa však obsahujeneobyčajné podrobnosti a prekvapujúco smelé detaily, ukrývajúce v sebe celé 19. storočie“.[2]   

     Pre lepšie vystihnutie názorovej konfrontácie vyberám práve dve kontroverzné nahrávky tejto sonáty v interpretácii Svjatoslava RichteraAndrása Schiffa. Obidvaja pristupujú v predfáze interpretačnej realizácie k recepcii nie len samotnej skladby, ale aj k reflexii a štúdiu tohto diela z všetkých možných aspektov, aj historických, a sú teda o ontogenéze tejto sonáty poučení. Pochopenie, poňatie a následná interpretácia je u obidvoch rozdielna, a to ako práve pre nejednoznačnosť, viacvýznamovosť skladby, tak pre rozdielnosť ich vlastných referenčných štruktúr. Slovom, obidvaja si túto skladbu vysvetlia a zrealizujú po svojom, čo je však zaujímavé, obaja to urobia takým sugestívnym a presvedčivým spôsobom, keďže sa jedná o skutočne veľké umelecké osobnosti, že výsledok nebude nijako „neostrý“, a túto skladbu začneme vnímať tak, ako keby predošlá viacvýznamovosť ani neexistovala. Samozrejme niekde v povedomí vieme aj o tej druhej možnosti interpretácie, chápeme, tušíme, že na skladbu by bolo možné nazerať aj inak, ba práve opačne, nijako to však celkový zážitok neovplyvní. Záleží na poslucháčovi, ako ktoré vyloženie skladby prijme, s ktorým sa stotožní, ktoré mu bude bližšie. Tak teda stručne k výrazu obidvoch nahrávok, aj keď treba uznať, že najlepším vodítkom by bol ich reálny posluch.

      Richter. Z jeho interpretácie cítime evidentnú snahu akceptovať výraz „appassionato“, kvôli čomu si text v mnohých ohľadoch prispôsobí, resp. na mieste kde Schubertovi tak povediac dochádza dych, Richter akokeby skladbe k chýbajúcemu výrazu náporu a zanietenosti „dopomohol“.  A tu zrazu počujeme, ako nejednoznačná skladba, tak prostá oproti Beethovenovej sonáte op. 57, môže vyznieť pod rukami geniálneho klavíristu v úplnej viere v jej vášnivosť. Richter dodrží predpísané tempo Allegro, jeho sýte forte v úvodných oktávach je ohromujúce, téma je naplnená výrazom skutočného návalu emócie, nesie sa široko a zároveň razantne a prudko.

 

Od spomínaného 15. taktu v Richterovom podaní pokračuje ústredná melódia v o niečo vyššej dynamike ako je predpísané piano, v nástojčivejšom duchu, nie tak zmäkčilo, ale skôr hrdejšie, akoby navzdory svojej jednoduchosti nebojácne. Zvuk vo vyššej dynamike je príjemne kovový a plný. Jediné štyri akordické štvorzvuky v celej expozícii (čo je na „Appassionatu“ skutočne trochu málo) obsiahnuté v taktoch 60 - 64 Richter do široka vygraduje (ff), dramaticky a zápalisto dokonca vyznieva aj spomínanácoda“ (resp. záverečný úsek), v ktorej Richter podčiarkne rytmickú prudkosť motívu (ukážka č. 8) a vygraduje ju, posledné tenuto des 4  sprízvuční tak, že človeku bude rezonovať v hlave ešte pár týždňov. Toto poňatie, resp. realizácia v žiadnom prípade neevokuje nejakú „násilnú prácu s textom“, je plná geniálneho umu a srdečnej ľudskosti, ktorých rovnováhu môžme nájsť len v Richterovi, a ktorá zároveň naplno súhlasí a korešponduje so Schubertom. Richter aj Schiff túto časť prerušujú na mieste kde končí Schubertov rukopis, hoci prípustné sú aj alternatívy aktuálne vypracovať verzie ďalšieho pokračovania.

      Schiff. Bude viac ako zrejmé, ako asi pôsobí jeho verzia. Predsa len aspoň v rýchlosti vymenujem základné rozdiely. Za prvé, Schiff sine ira et studio absolútne upúšťa od predstavy appassionata”, tempo nezodpovedá Allegru, jedná sa najskôr o Andante (sostenuto). Téma sa predstaví oveľa skromnejšie, menej dôrazne ako u Richtera, a jej následné melodické rozvinutiepianissime pôsobí ako nokturno (hudobná štruktúra prvých dvoch taktov, resp. takty 15 a 16, skutočne pripomína štruktúru témy Chopinovho nocturna cis mol op. posth.). (Ukážka č. 11) Pokoj, nadhľad, hĺbka a čas, ktorý akokeby sa zastavil... Ďalšie rozvádzania motívu tu vyznievajú ako jemná, decentná hra s farbami, tón je u Schiffa sladký, ľúbivý, tempo naďalej vláčne a pokojné. Kulminačný bod (60.- 64. takt) nevyznieva tak búrlivo, s ohľadom na celý priebeh je miernejší a pôsobí skôr ako spestrenie, ozvláštnenie.

Ukážka č. 11:  F. Chopin:  Nocturno  cis mol

                     

V záveremotív (takty 73-75, ukážka č. 57) tajuplný nádych, do ticha sa vytráca a zneisťuje. Samotný koniec fragmentu (nedokončené rozvedenie) Schiff znamenite posunie do tej zvláštnej dimenzie, ktorábola vyššie opísaná, a z ktorej by sme ťažko hľadali ďalšiu cestu. Opäť stotožnenie sa so Schubertom, aj keď trochu z inej strany. Schiff, akobolo povedané, sa nesnaží ani v najmenšom nedostatky skladby prekonávať, korigovať, zvláštnym interpretačným prístupom ich akoby „dohnať“, práve naopak, necháva stranou všetky dohady a poukazy na to, že sám Schubert neoplýval „dramatizmom“, a necháva prevravieť presne ten charakter, ku ktorému sa Schubertovi podarilo dostať, napriek tomu, že namiesto výrazu „Appassionato“ identifikujeme výraz „Calmato“, „Malinconico“ a tak podobne.

      Nedokončenosť (otvorenosť) častí u Schuberta môže byť sama o sebe tiež geniálnou, a môžme v nej vidieť istý „znak“, ktorého význam môže hovoriť, že tu žiadny záver už ani nie je potrebný, resp. že nedopovedanosť (fragmentovosť) je eo ipso symptomatická. Podobné dotvárania a dohady sú však už v plnej moci interpreta...

 
 
Pramene a použitá literatúra
 
CD:
Schubert, Franz. Piano Sonata No. 11 in F minor, D 625. Moskva: Recorded by RCA
Victor, Japan, Melodija 1981, hrá S. Richter
 
Schubert, Franz. The piano sonaten. London: Decca Record Co., 1993, 1995, hrá
A. Schiff
 
Literatúra:
Massin, Brigitte. Franz Schubert. Paris: A. Fayard, 1977.
 
Vetter, Walther. Der Klassiker Schubert. Leipzig: Peters, 1953.
 
Notový materiál:
Beethoven, Ludwig van. Klaviersonaten I., Leipzig: Edition Peters 1927
 
Beethoven, Ludwig van. Klaviersonaten II. Budapest: Editio Musica Budapest, 
1981.
 
Schubert, Franz. Sämtliche Klaviersonaten II. Wien: Wiener Urtext Edition,
1997.
 
Chopin, Fryderyk. Morceaux divers pour piano. Varsovie: Polskie Wydawnictwo
Muzyczne, 1956.

 [1] Beethoven pracoval na op. 57 asi dva roky (okolo roku 1805, teda vo veku 35 rokov), Schubert komponoval svoju sonátu f mol v septembri“ 1818, mal 21 rokov...

[2]  Vetter, Walther. Der Klassiker Schubert. Leipzig,  1953.