Flažolety při hře na kontrabas a jejich výuka

 

Mgr. Martin Hanák

 

Úvod

            Ve svém příspěvku bych se rád zabýval velmi úzkým a zcela specifickým pedagogickým jevem. Jsou jím přirozené a umělé flažolety, které hráči na smyčcové nástroje všeobecně považují za vyšší techniku hry. Na počátku bych rád vysvětlil pojem „flažolet“. Toto označení pochází z italského slova „flagioletto“ a znamená „lehký dotyk struny“. Flažolety vznikají rozdělením kmitající struny na pravidelné (t.j. poloviční, třetinové, čtvrtinové ad.) díly. Tímto dělením na stále menší a menší zlomky se postupně vytvoří řada alikvotních tónů, jejichž skladba a postup jsou zcela pravidelné a zákonité. Tuto zákonitost znali již staří Číňané (v době kolem roku 3000 př. Kr.), částečně Indové a Egypťané. S matematickým vyjádřením této řady propracovali již starořečtí teoretikové. Jejich představitelem byl Pythagoras ze Samu (580 – 496 př. Kr.), který poměrně složitě matematicky odvozoval flažolety z čistých konsonancí, t.j. oktávy (1:2), kvinty (2:3) a kvarty (3:4) a všechny další intervaly.[1]

Problematice kontrabasové flažoletové hry se věnoval zejména německý kontrabasista a pedagog Friedrich Warnecke (1856 – 1931) ve své knize Ad infinitivum – Der Kontrabass, Seine Geschichte und seine Zukunft[2], kde položil teoretické i praktické základy moderní flažoletové kontrabasové hry. Friedrich Warnecke se v této publikaci zaměřil na oblast přirozených flažoletů, kterou velmi podrobně rozpracoval. Uvádí zde následující dělení flažoletů[3]:

a)                                   jednozvučný flažolet je ten, který pevně nebo jako flažolet hraný dá stejný tón. Nachází se ve spodní menzuře (t.j. od středu struny ke kobylce)

b)                                  oktávový flažolet zní o jednu nebo dvě oktávy výše než pevně hraný tón (nachází se na celé menzuře)

c)                                   kvintový flažolet dá vyšší kvintu pevně hranému tónu (na celé menzuře)

d)                                  terciový flažolet dá vyšší tercii hraného tónu (pouze v horní menzuře)

 

 Na Fr. Warneckeho dále navázali: v Německu Theodor Albin Findeisen (1881 – 1936), v Čechách Vojta Kuchynka (1871 – 1942) a Jindřich Piáček (1908 – 1999), který je rovněž autorem podrobné studie s názvem „Studium hry flageoletové na základě akustickém“. Jindřich Piáček zde zkoumal možnosti umělých flažoletů a dvojhlasé flažoletové hry. Tato studie se dochovala pouze v rukopisné podobě.

Vlastní počátky flažoletové hry na kontrabas jsou datovány ovšem mnohem dříve. Již ve druhé polovině 18. století vzniklo několik kontrabasových koncertů, ve kterých skladatelé  (např. J. Kř. Vaňhal, V. Pichl) předepisují v sólovém partu pro kontrabas hru flažoletů. V průběhu 19. století se můžeme setkat s celou řadou skladeb pro kontrabas, ve kterých se objevují flažolety. V pedagogické literatuře pro kontrabas se ale s flažolety můžeme poprvé setkat až ve druhé polovině 19. století (např. u Františka Simandla, Gustava Lásky, Františka Simandla ad.). V průběhu 20. století se staly již běžnou součástí každé učebnice hry na kontrabas (např. u V. Borovičky, Fr. Černého, L. Montaga, L. Streichera atd.).

 

Didaktická část

1. Nácvik přirozených a umělých flažoletů[4]

            V této pasáži bych rád předložil návrh (doporučení), jak nacvičovat přirozené a umělé flažolety při hře na kontrabas:

 

1. nácvik přirozených flažoletů

a) mít dobře naladěný nástroj, v tomto případě kontrabas

b) cvičit flažolety každý den

c) nenasazovat prst kolmo na strunu, ale bokem ke struně

d) vést správě smyčec, t.j. paralelně ke kobylce

e) cvičit flažolety nad palcovými polohami tak, aby nezaostávaly nad ostatními

f) cvičit flažolety rovnoměrně na všech strunách

g) cvičit flažolety ve spojení normální + palcová poloha

 

2. nácvik umělých flažoletů[5]

a) čisté ostrunění

b) cvičit s co největším tónem

c) nástroj musí sedět pevně v ruce

d) smyčec musí běžet velmi přesně ve chvění příslušné struny

e) dolní tón se musí pevně stlačit palcem

f) svrchní tón se hraje flažoletem

 

            Tyto didaktické zásady, které jsem zde uvedl, se více méně bez zásadních změn používají při pedagogické praxi již od dvacátých let 20. století. Vycházel z nich i další německý kontrabasista a pedagog Theodor Albin Findeisen (1881 – 1936). I když by se na první pohled mohlo zdát, že jde o zastaralé metodické postupy, tak opak je pravdou. Dnes, téměř po sto letech, jde o velmi aktuální metodický postup. Česká kontrabasová metodika se těchto zásad stále drží, neboť jsou velmi jasné a srozumitelné. K výše uvedenému problému T. A. Findeisen poznamenal: „Při flažoletové hře platí zákon, že tón dělá hudbu. Flažolety, které znějí slabě, bojácně a naříkavě, nepřipadají vůbec v úvahu  pro koncertní přednes. Proto je musíme zahrát tak silně, jako bychom měli hrát jiný tón ve fortissimu. Zvláště to platí pro umělé nebo dvojité flažolety.“[6]

 

 

Rozbor hodiny věnované přirozeným flažoletům

Typ školy: Konzervatoř

Studijní obor: hra na kontrabas

Rok studia: 5. – 6. ročník (dle pokročilosti žáka)

Týdenní počet vyučovacích hodin: 2/týden (90 minut)

 

1. Stupnice

a) G dur v rozsahu tří oktáv, včetně tónického kvintakordu s jeho obraty a včetně dominantního septakordu (bez obratů)

b) g moll v rozsahu tří oktáv včetně tónického kvintakordu s jeho obraty a dominantním  septakordem (bez obratů)

c) C dur ve dvojhmatech (v rozsahu dvou oktáv)

 

2. Základní cvičení:

František Hertl: Škola hry na kontrabas, strana 148, cvičení 85 – 90 (probrat pokud možno všechna)[7]

 

 

 

3. Technická cvičení

František Černý: Technické studie pro kontrabas, strana 68 – 71, cvičení 204 – 222 (probrat s žákem pokud možno všechna)[8]

 

 

 

4. Etudy

František Simandl: Gradus ad Parnassum für Kontrabas, Heft I. + II., výběr cvičení dle vlastního uvážení.[9]

 

5. Přednesová skladba

Alexandr Sergejevič Kusevickij: Koncert fis moll kontrabas a klavír, op. 3[10]

 

 

 

Závěrem

            Příspěvek do sborníku s výše uvedeným názvem se zabývá flažolety, které se řadí mezi vysokou techniku při hře na kontrabas. Jejich nácvik je velmi obtížný a v současné době neexistuje žádná odborná publikace, která by se výše uvedenému problému věnovala. Příspěvek je  zkrácenou verzí jedné z kapitol mé disertační práce s názvem Česká kontrabasová metodika v evropském a světovém kontextu, která se věnuje všem  metodickým problémům hry na kontrabas, vývoji a významu české kontrabasové školy. Problematiku flažoletů se pokouším vysvětlit zejména na notových příkladech jednotlivých kontrabasových pedagogů, které jsem vybral z jejich učebnic s názvem Škola hry na kontrabas. Disertační práce je již hotova a její konečnou podobu pročítá školitel Mgr. Miloslav Jelínek z Hudební fakulty JAMU v Brně. Mohla by přispět k rozšíření znalostí studentů konzervatoří při nácviku této techniky.

                                              

 

                                                                                              Mgr. Martin Hanák

                                                                                               interní doktorand

                                                                                              Katedra hudební výchovy 

 

Flageolet technique at Playing the Double Bass and Its Training

            My paper in anthology vith the above mentioned title deals with flageolets which rank among high technique at playing the double bass. Their practice is very difficult and at present there is no special publication about this problem. The article forms part of my doctoral thesis called Czech Double Bass Methodics in the World Context wich deals with methodical problems of playing the double bass school, the developt and the importance of the Czech double bass school. I am trying to explain the problem of flageolets using the music of different double bass teachers which I have chosen from their textbooks called School of Playing the Double Bass.

                                                                                  Mgr. Martin Hanák

                                                                                   Department of Music

 

 

 

 

Literatura

a) Prameny

ČERNÝ, Fr. Technické studie pro kontrabas. Praha : Editio Supraphon, 1983

FINDEISEN, Th. A. Der Lehrer des Kontrabasses-Spieles. Heft 1 – 5 . Fr.Hofmeister, 1950

HERTL, F. Škola hry na kontrabas. Praha : Editio Supraphon, 1989

KUSEVICKIJ, A. S. Koncert fis moll pro kontrabas a klavír. Moskva : MUZGIS, 1956

PIÁČEK, J. Studium hry flažoletové na základě akustickém. Bratislava, 1957

SIMANDL, Fr. Gradus ad Parnassum für kontrabass. Leipzig,1953

 

b) Literatura

BOROVIČKA, Kv. Připomínky k návrhu na nové učební  osnovy pro konzervatoře, obor hra na kontrabas. Teplice, 1984

DOBROCHOTOV, B. V. (red.). Kontrabas, metodika i istoria. Moskva : Muzyka, 1974

DUŠEK, B. „Existuje souvislost mezi konsonantními útvary a zlatým řezem?“. Brno : Opus Musicum, 1975, č. 9, s. 263 –  266

FINDEISEN, Th. A. Reforma pedagogické hry na kontrabas. Leipzig, 1929

FINDEISEN, Th. A. Poznámky k flažoletové hře. Leipzig, 1930

GAJDOŠ, M. Metodika kontrabasové interpretace. Kroměříž : BCK, 1992

GAJDOŠ, M. Technika přirozených a umělých kontrabasových flažoletů. Kroměříž : BCK,         1980

HANÁK, M. Přirozené a umělé flažolety při hře na kontrabas. Závěrečná práce DPS na Filosofické fakultě MU v Brně. Brno : FF MU, 2004

JANOUŠEK, I. ABC akustiky pro hudební praxi. Praha: Editio Supraphon, 1979

KMENT, J. Nejhlubší z rodu smyčců. Praha: Editio Supraphon, 1988

NEJEDLÝ, Zd. Všeobecné dějiny hudby. Praha: B. Kočí, 1930

PLANYAVSKI, A. Geschichte der Kontrabasses. Tutzing, 1970

SVOBODA, K. Vývoj antické estetiky. Praha: ORBIS, 1926

ŠPELDA, Antonín: Hudební akustika. SPN, 1978

VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky I. Od antiky k počátku XX. století. PANTON, 1985

WARNECKE, F. „Ad infinitum“, Der Kontrabass, seine Geschichte und seine Zukunst. Hannover, 1909               [1] VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky I. Od antiky k počátku XX. století. Panton, 1985, s. 54-55

[2] WARNECKE, F. Ad infinitivum. Der Kontrabas, seine Geschichte und seine Zukunst. Hamburk, 1909, s. 5

[3] WARNECKE, F. Ad infinitivum. Der Kontrabas, seine Geschichte und seine Zukunst. Hamburk, 1909, s. 7

[4] FINDEISEN, T. A. Pedagogická reforma hry na kontrabas. Leipzig, 1929

[5] týž

[6] Findeisen, Theodor Albin. Poznámky k flažoletové hře. Leipzig, 1930, s. 1

[7] Hertl, Fr. Škola hry na kontrabas. Editio Supraphon, 1989, s. 148

[8] Černý, Fr. Technické studie pro kontrabas.  Editio Supraphon 1983. s. 68 - 71

[9] Simandl, Fr. Gradus ad parnassum für kontrabass. Leipzig, 1953

[10] Kusevickij, A. S. Koncert fis moll pro kontrabas a klavír. MUZGIS, 1956