Janáčkovo notové písmo – příspěvek k proměnám jeho podoby

 

Miloš Štědroň

 

1: Dvojí Janáček

 

Detailní znalost Janáčkova života a tvorby díky úsilí jeho biografů /Brod, Helfert, Vogel, Hollander, Racek, B. Štědroň, Tyrrell a mnozí další/ nás opravňuje k jistým korekcím v chápání jeho uměleckého vývoje i ve studiu proměn jeho tvůrčího typu. V tomto příspěvku budeme sledovat proměny Janáčkova notového písma a jeho kreseb, náčrtů, popřípadě ilustrací, kterých není mnoho, ale existují a opravňují nás k jistým úvahám.

Proč dvojí Janáček? Zřejmě proto, že tato proměna a dozrávání skladatele- ostatně probíhající u převážné většiny skladatelských generací- je v tomto případě zvláště markantní. Rozdíl mezi mladým Janáčkem s jeho kompozičními juveniliemi a skladatelem po roce 1900 a později je totiž tak markantní jako málokde jinde. To nás opravňuje k tomu, abychom obrazně hovořili o dvou Janáčcích, jednom mladém konzervativci s formalistickými sklony a se zájmem o vědecký výklad hudby – o skladateli běžné invence provozujícím velké množství aktivit, z nichž kompoziční činnost se nejeví jako jednoznačně dominantní a o skladateli, který od kantáty Amarus soustřeďuje velkou většinu tvůrčí aktivity jen a právě na kompoziční činnost a její experimentální sféru /nápěvky mluvy/.

Janáček skladeb pražského sborníku z dob studií druhé poloviny 70. let 19. století je např. ve srovnání s obdobně juvenilním Dvořákem mnohem konzervativnější a konformnější, zvláště v oblasti instrumentální hudby má evidentně méně zkušeností. Pokusíme se zachytit bod tvůrčí proměny a aspoň v hrubých rysech přiblížit momenty krystalizace Janáčkovy originality. Předtím je možné apriorně pojmenovat pro hypotézu dvojího Janáčka soubory příčin proměny - jsou sociální, institucionální a individuální.

Sociální souvisejí s Janáčkovým postavením ve fundaci a s jeho základními existenčními problémy během dospívání a při budování vlastního postavení. S tím souvisí okruh institucionálních problémů- snaha o vzdělání, vědecké zájmy, vstup do brněnského kulturního života a aktivní podíl na řadě aktivit- nejdůležitější z nich je jistě národopisná a sběratelská činnost. Způsob, jak ji Janáček chápal a provozoval, je totiž diametrálně odlišný od dosavadního - jeho “terénní“ výzkum a splývání s lícem i rubem folklóru a nejen folklóru je něčím, co mezi českými skladateli nemohlo doposud existovat. Propojení sociálních a institucionálních příčin je logické a přirozené a nebudeme je z pochopitelných příčin dále v tomto příspěvku zkoumat. Jen upozorníme na to, že z individuálních příčin na Janáčkovu proměnu nejvíce zapůsobil rozpad jeho rodiny, ztráta dětí a upnutí se ke kompoziční činnosti.

V rovině individuálních příčin by bylo možné pochopitelně sledovat srážky různých sociálních a mentálních postojů Janáčka a rodiny Schulzovy, do níž se přiženil. I to v našem příspěvku pomineme a pokusíme se připomenout onen již zmíněný bod stylové proměny konzervativního mladého Janáčka na Janáčka 20. století. Nabízím k tomu v krátké ukázky a jako vždy v takovém případě s plným vědomím rizika zploštění a zjednodušení. Zde jsou:

 

Příklad 1

Na památku, 1887 ?, /Janáček Works, autoři: Nigel Simone, John Tyrrell a Alena Němcová, A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček, Clarendon Press, Oxford 1997, s.248, dále jen JW/

 

Příklad 2

Pilky. 1904, JW, s.263

 

2. Proměna duktu písma - pokračování obrazu dvojího Janáčka

 

Když jsme se pokusili ukázat a částečně vyjmenovat stigmata proměny „prvního“ Janáčka na „druhého“ v rovině strukturálních a fenomenologických úvah, doveďme tuto myšlenku k závěrům v rovině, která je pro tento příspěvek nejdůležitější - u proměn Janáčkova notového písma a podob jeho grafického projevu. Co změnilo od základu Janáčkův rukopis a jak tato změna probíhala? Na první část otázky lze odpovědět celkem jednoznačně: byla to proměna skladatelské tvůrčí typologie a určitě souvisí především s Janáčkovou činností folkloristy, sběratele a i s jeho výzkum lidské řeči a vyvinutím zvláštních entit tohoto zkoumání, což jsou - jak víme - nápěvky mluvy. Ruku v ruce s tím jde i jeho literární činnost, kterou je po kritickém vydávání jeho literární ho díla potřeba dost podstatně přehodnotit. Tedy summa summarum: Janáček druhé poloviny 80. let a první poloviny 90. let XIX. století je v situaci, kdy neaspiruje primárně na kompoziční tvorbu, ale do popředí všech svých aktivit klade zachycování, studium a evidenci folklóru. Jeho přístup je neopozitivistický s jistými anticipovanými rysy předstrukturalistického myšlení. Lidovou píseň a vše okolo ní pojímá jako nikdo jiný před ním jako výsledek působení různých sil a zbavuje se romantických iluzí o její „neposkvrněnosti“ a „čistotě“. Protože střídá prostředí a zachycuje folklór v jeho všednodennosti, musí reagovat rychle, aby zachytil neopakovatelnost atmosféry, sónického objektu. Zde se mění jeho zápis z tradičního výborně čitelného a hratelného na zápis rychlých skic. Postupně si zvykne na tento styl skicování a v kompoziční činnosti k němu průběžně po roce 1900 stále častěji zapojuje montážní tektoniku. Montáž je vrstvení takto vznikajících objektů v atmosféře uvolněné harmonické vázanosti. Jaroslav Volek - jak často a rádi znovu připomínáme - to označil za proces, v němž harmonie ztrácí úlohu tektonicky zodpovědné vazby nebo se aspoň tato funkce tektonicky zodpovědné vazby oslabuje a přenáší i k jiným parametrům - k rytmu a barvě. Ve stylu klavírních skladeb vzniklých po roce 1900 je tento proces dobře sledovatelný a zde si ho také povšimli různí muzikologové. Za všechny připomínám Hanse Hollandera, který ve své monografii zkoumal klavírní styl a vedl jeho paralely s klavírní tvorbou Musorgského. V poslední době pak nelze nevzpomenout zejména anglického pianisty, skladatele a teoretika Thomase Adéle a jeho pozoruhodné studie“Nothing but Prunks and Puns“.[1]

Janáček „druhý“, skladatel montáže, nápěvků mluvy, které sice nepřecházejí podle skladatelova přání přímo do procesu tvorby, ale jsou – málo naplat- jakýmisi „okny do duše“ ať už subjektu či objektu děje, ale hlavně katalogem novodobých rétorických figur, jak si už dávno povšimli ti, kteří se zaobírají proměnami barokní hudby /W.Serauky/, tedy tento Janáček takto morfologicky vybaven a připraven i motivován začně vstřebávat okolní podněty světových vln verismu, impresionismu, expresionismu a posléze po roce 1918 i nové věcnosti a avantgardy 20. let.

Druhá část otázky - jak probíhala změna duktu písma - zná odpověď v podobě zachycení procesuality. Připadá mi to až komické, když znovu - a dělám to často - připomenu Eggebrechtovu tezi o tom, že jedinou „správnou“ definicí termínu jsou jeho dějiny. Postihnout tedy komplexně polohy této proměny duktu písma by znamenalo sledovat detailně systematicky vzorky písma a jeho strukturování v jednotlivých letech po roce 1900. To pochopitelně nemůžeme, ale můžeme nabídnout malou komentovanou antologii situací, k níž připojíme jako bonus i některé Janáčkovy kresby. Ty samozřejmě nehodnotíme a jako představitelé zcela laické hudební veřejnosti se z nich jen těšíme a nabízíme je k pozorování a introspekci.

 

      3. Antologie

           

Po několika teoretických úvahách a hypotézách lze nyní přejít k praktické části tohoto referátu. Jsou připraveny příklady, které mají doložit proces proměny duktu Janáčkova písma, jak jsme se to pokoušeli zachytit a motivovat.

Nejprve typ zcela konvenčního a krásně čitelného Janáčkova rukopisu Z doby pražských studií na varhanické škole. Faksimilovaný Benedictus je datován 17/2 1875 a pochází ze Sborníku skladeb z pražských studií 1874-1875, Editio Janáček, Brno 2001, editoři T.Straková a J.Zahrádka. Proměna duktu písma probíhala od 90. let v souvislosti se sběratelskou činností- jak jsme na to upozornili. Jakýmsi katalyzátorem tohoto rychlopisu a zachycování hudby v plenéru, na ulici atp. jsou nápěvky mluvy. Dokládáme tento typ grafiky příklady. Duktus písma nápěvků mluvy se prolíná úzce s Janáčkovým literárním dílem, s koncepty přednášek, analýzami a fejetony nebo studiemi. V tomto příspěvku to dokládáme dvěma analýzami – jedna z nich je rozbor Debussyho La Mer z roku 1921, kterému je v muzikologických kruzích zvláště v poslední době věnována značná pozornost, druhý je koncept přednášky z 20. let s názvem Experiment.

Následují příklady z houslového koncertu Putování dušičky - Duše, který Vznikal po Janáčkově anglické cestě na jaře 1926 a byl částečně využit v poslední opeře Z mrtvého domu. Jednotlivé ukázky dokládají montážní spojení, kdy do dvou vrstev často přistoupí nový objekt. Dále soubor příkladů ze 2. smyčcového kvartetu Listy důvěrné- ze skici, dokončené v únoru 1928, z níž přepisoval opisovač Jaroslav Kulhánek party. Závěrem jen několik dokladů toho, jak Janáček zapojoval kresby nebo grafické náčrty do literárních textů.

 

Resumé

Das Referat sollte auf meritorische Abänderung der Schrift von Janacek hinweisen, die mehrere Quellen hat – einer der Hauptanlässe ist die Umsetzung des schöpferischen Typs unter dem Einfluss von seiner Sammel- und Folklortätigkeit und in Folge der Herausbildung des Instituts von „Singweisen der Rede“ (nápěvky mluvy). Die Abhandlung ist gleichzeitig die Anregung für weitere Entwicklung von der Idee, dass es an der Zeit ist eine Anthologie von Ausschnitten des Janaceks Schriftductus und dessen Entwicklung anzuschaffen.[1] Janáček solo piano music. In: Janáček Studies. Edited by Paul Wingfield, CUP - Cambridge University Press 1999.