Tvary tónů. Téma hudby ve výtvarném projevu

Radek Horáček

Předehra

Ptáme-li se, co spojuje hudbu a výtvarné umění, nacházíme z hlediska recepce a interpretace jeden ústřední společný problém. Výtvarná díla, která promlouvají vizuálními obrazy, i hudbu, která žije tóny, jsme velmi často nuceni interpretovat formou textu. Účinek barevných tvarů se snažíme přiblížit slovy, o hudebním rytmu a melodiích píšeme a sdělujeme věty. Jak velkého zkreslení se přitom dopouštíme?

Současně ale víme, že v jiné, přímější podobě můžeme výtvarná díla interpretovat jejich kvalitním vystavením, hudební skladby interpretujeme jejich provedením. Určitou ověřující či rozšiřující roli pak může naplnit pokus interpretovat dílo jednoho uměleckého oboru jazykem umění jiného. Osobitým průzkumným prostorem jsou výstavy věnované tvorbě výtvarných umělců, kteří se nechali hudbou inspirovat nebo se pokusili její postupy použít ve výtvarném projevu. V tomto směru zde existuje jistá brněnská tradice, kterou částečně dokládají informace v následujícím archivním textu.

 

Tvary tónů

(původní text k výstavě v Galerii Mánes v Praze, 6 - 27. 4. 1993)

Hudební a výtvarný projev jistě byly v hlubině pravěku společnými prostředky jediné magie. Člověk se jimi dotýkal světa. Ale zatímco leckterá kostěná soška se zachovala, zvuky zmizely. Stále složitější proměny civilizace pak vytvořily z hudby a výtvarného umění natolik výlučná média, že každé z nich se vyvíjelo samostatně a mělo dokonce svůj specializovaný okruh příznivců, neschopný adekvátně komunikovat s médiem druhým. Naštěstí však přichází magie postmoderny, v níž hudba, slovo a tvar opět slouží jedinému rituálu. A zatímco objektové instalace a často i malby se nezachovají, jejich obraz na filmu, ale také nahrávka hudby zůstávají trvale zaznamenány.

Možná to ani nebude zkreslující generalizace, když celé období mezi koncem pravěku a modernami 20. století budu považovat za jediný celek, v němž cesty hudebního a výtvarného vývoje byly oddělené. Když hudebník realizoval koncertní vystoupení v prostředí výtvarné výstavy či chrámu nebo když malíř zobrazil třeba „dívku s loutnou“, nebylo to víc než pohled přes plot. Věřím, že i zastánci syntetizující funkce chrámových chorálů uznají, že teprve produkce futuristů a dadaistů zúročují ojedinělé experimenty, předcházejících staletí (např. první barevný klavír údajně sestavil jezuita L. B. Castel ještě s obyčejnými svíčkami a filtry v r. 1750) a pokoušejí se oslovit diváka společným působením hudebního a výtvarného projevu. Už to není jen hudba ve výtvarných kulisách nebo namalované hudební nástroje či pištec s jemně nakročenou nožkou, ale živé spojení obou médií. Přesto však většina obrazů, v nichž stoupenci futurismu, dadaismu či kubismu explicitně s hudebními motivy pracovali, zachovává neměnný stereotyp pouhého zobrazení hudebního nástroje.

V roce 1979 se zlínská galerie pokusila téma hudby ve výtvarném projevu pojednat výstavou s výmluvným názvem Hudební motivy v českém moderním malířství, na níž vedle Čapkova Harmonikáře, Matalova Křídlovkáře a hudebních zátiší Filových či Lacinových představoval stěžejní hodnotu obraz Františka Kupky Klávesy piana. Jezero. Tato malba s komplikovaným názvem má navíc hudebně výtvarný podtitul „a-cis-e, vertikála“ a je datována rokem 1909. Kupka tu předznamenává budoucí orfismus, který už hudbu zobrazuje v rovině abstraktní šifry. Jeden z prvních kroků hledání společné řeči byl učiněn.

Co naznačili a rozpracovali dadaisté, to znovu pokračuje především v akčních vystoupeních příslušníků hnutí Fluxus. John Cage už v roce 1952 realizoval na akademické univerzitní půdě první happening, v němž společně účinkovali klavírista David Tudor, malíř Robert Rauschenberg a tanečník Merce Cunningham (Black Mountain Collegue vznikla v New Yorku v r. 1947 se snahou volně pokračovat v odkazu Bauhausu). Zde už máme kořeny, ba počátky syntetizujících akcí, které pak s různými obměnami pokračují až do let devadesátých. Joseph BeuysNam Jun Paikem brzy pracují s nahraným zvukem a videotechnikou, hudební hodnota je pro ně rovnocenným partnerem aspektů výtvarných a dějových. V Praze se o slovo hlásí Aktual Milana Knížáka, Milan Grygar realizuje své první akustické kresby. Na konci šedesátých let dvacátého století spojuje hudbu, balet a malbu pražská skupina Syntéza.

Specifický aspekt tvůrčího snažení mezi hudbou a výtvarným projevem postihla mimořádná mezinárodně koncipovaná výstava Partitury, kterou pořádal v roce 1969 brněnský Dům umění. Tehdy teprve třiadvacetiletý teoretik Jiří Valoch tu v širokých, a přitom jednoznačně vymezených souvislostech zhodnotil například objevy Milana Grygara v oblasti grafické hudby, vystaveny byly i výtvarně chápane partitury vytvořené hudebníky vedle kreseb a konceptů umělců výtvarných. Z tehdejší výstavy si z našich autorů můžeme připomenout mj. Jiřího Koláře, Ladislava Nováka či Jana Steklíka. Na začátku let sedmdesátých realizoval Dalibor Chatrný společně s A. S. Piňosem několik krátkých hudebně výtvarných filmů. Tón a tvar se v konceptuální tvorbě stávají společným výsledkem jediné magie. V umělcově mysli a zprostředkovaně pak v záznamu partitury je skryto poselství, jehož akustické a vizuální hodnoty jsou rovnocenné.

Výstava Tvary tónů byla původně koncipována pro Galerii J. Matičky jako přehlídka tvorby těch členů TT klubu, jejichž práce s hudbou v různých podobách koresponduje. Také dnešní rozšířená repríza postihuje poměrně širokou oblast kontaktů hudby a výtvarného projevu, i když záměrně vynechává na jednom pólu explicitní zobrazování hudebníků a hudebních nástrojů a na pólu druhém se v dílčích ukázkách pouze dotýká toho typu akčního umění, v němž je tvarosloví hudební živě propojeno s výtvarným.

Záměr je tedy do značné míry riskantní – totiž soustředit širší spektrum výtvarného projevu v rozmezí od ilustrace prožitku hudby přes různé podoby vnitřních i vnějších příbuzností až po projev konceptuální, který může být konkrétním záznamem hudby, stejně jako jejím koncentrovaným symbolem či naopak konceptem pro potenciální vznik hudby příští. Riziko roztříštěnosti je zřetelné, stejně jako riziko neúplnosti při absenci několika důležitých autorů. Ovšem uvážíme-li existenci hluboce soustředěných a úzce vymezených akcí typu Plasy 1992, pak naše výstava zachycuje jistý mezistupeň mezi klasikou, kterou sledovala zmíněná výstava ve Zlíně, a akčním projevem, který s fenomény zvuku a hudby pracuje jako se základními prostředky. Možná mohou být Tvary tónů pobídkou k definování dalších ostřeji a úžeji konturovaných proudů uvnitř širokého spektra, v němž se hudba, výtvarné umění, ale také literatura, filozofie i technika ba dokonce sport a třeba i reklama vzájemně ovlivňují a prolínají.

Hudba tu dýchá vedle výtvarného projevu, obrazy žijí společně s tony. Staré rituály jsou znovu naplňovány. Člověk se znovu dotýká světa všemi prostředky.

Jako by to bylo poprvé, totiž postpoprvé.

 

Dovětek

V listopadu 2008 hostí Brno další výstavu věnovanou výtvarným interpretacím hudebních partitur. Jako doprovodnou akci k novému hudebnímu festivalu Janáček Brno 2008 připravili hudební teoretik Jiří Zahrádka s Daliborem Chatrným výstavu několika výtvarných umělců, kteří se ve své tvorbě hudby opakovaně dotýkali, a předložil jim kopie notových záznamů Leoše Janáčka. S vizuálně výrazným skladatelovým rukopisem pracovali Jiří Kubový, Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Pavel Hayek, J. H. Kocman, Jiří Valoch, Inez Tuschnerová, Dezider Tóth, Eduard Ovčáček, Pavel Rudolf, Václav Stratil.

 

 

 

Popiska k fotografii:

Vernisážová akce v Domě umění města Brna 5. září 2006 navazuje na letitou tradici mezioborových experimentů. Před nástěnnou malbou Američanky Morgan O´Hara, vytvořenou podle kresebného záznamu pohybu členů orchestru při hře, probíhá improvizovaný „koncert“. Dalibor Chatrný trhá svoje kresby a na rytmus jeho pohybů dalšími hudebně vizuálními projevy navazují (zleva) Morgan O´ Hara, Jiří Zahrádka, Jaroslav Šťastný a Ivan Palacký. (foto R. Horáček)

 

Seznam vyobrazení k přednášce:

 1. Vladimír Havlík: Léčivá hudba, 1981
 2. Katalogy Tvary tónů 1992/1992 a Partitury 1994
 3. Josef Daněk: Rituální čapka z pořadu „Opera  - nápravně výchovný koncert“, 1990
 4. Pavel Rudolf: Interpretace partitury, 1979
 5. Jan Steklík: Ňadrovka, 1992
 6. Jiří Valoch: Hudba, 1974-1992
 7. Jan Wojnar: Vztahová partitura, 1980
 8. Václav Dosbaba: Na tomto A4 s oblibou hari ES DUR, 1985
 9. Vladimír Havlík: Partitury pro ruce, 1980

9b. Vladimír Havlík: Partitura pro ruce, 1980

 1. J. H. Kocman: Anonymous notation, 1986
 2. Blahoslav Rozbořil: Hran na fyziofonografu, 80. léta
 3. Olga Karlíková: Linduška (zpěv), 1976
 4. Olga Karlíková: Žáby, 1994
 5. Jiří Kolář: Le toirent, 1993
 6. Jan Kubíček: Vizuální partitura se čtverci a dislokacemi, 1985
 7. Václav Stratil: Ticho, 1990
 8. Milan Knížák: Miluju tebe a Lenina, 1968
 9. Milan Knížák: Atentát na kulturu, 1967
 10. Milan Knížák: Destruovaná hudba, 1988
 11. Milan Knížák: Destruovaná hudba, 1988
 12. Morgan O´Hara: Záznamy hudby, 90. léta
 13. Morgan O´Hara
 14. MorganHara
 15. Pohled do expozice Morgan O´Hara a Vladimíra Havlíka
 16. Vladimír Havlík: Elektrická hudba, 1981
 17. Vladimír Havlík: 195 malých koncertů
 18. Hudba pro nádvoří, výtvarné etudy žáků 5. ročníku, Brno 1987
 19. Hudba pro trávu, výtvarné etudy žáků 5. ročníku, Brno 1987

 

Resumé

Die Frage, was die Musik und die Bildende Kunst verbindet, ist nicht leicht zu beantworten. Da findet man ein gemeinsames Problem vom Gesichtspunkt der Reception und der Interpretation. Die Bildwerke, die sich durch visuelle Bilder ausdrücken und die Musik, die uns mit Tönen anredet, müssen wir oft in Form von einem Text interpretieren. Die Wirkung der farbigen Formationen versuchen wir mit den Worten anzunähern, von dem musikalischen Rhythmus und Melodien schreiben wir Sätze. Es ist hier mit gewisser Verzerrung zu rechnen.

Gelichzeitig wissen wir aber, dass in einer anderen, aufrichtigeren Form die Bildwerke durch das qualitätsvolle Ausstellen und die Musikwerke durch hochwertige Aufführung interpretiert werden können. Eine gewisse beurkundende und unterscheidende Rolle könnte da ein Versuch das Werk eines Künstlerischen Bereiches mit der Sprache einer anderen Sparte zu interpretieren.