Didakticko-metodické aspekty využití multimédií v hudební výchově na ZŠ

 

 

Předkládané studie doktorandů a pedagogů Katedry hudební výchovy PdF MU v Brně představují metodický výstup reflektující závěry vyplývající z výzkumu s názvem „Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově“, který provedl tým pracovníků této katedry v roce 2010 na základě schváleného fakultního projektu „Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově, MUNI/A/1025/2009“. Cílem uvedeného výzkumu bylo mj. akcentovat nejaktuálnější otázky možnosti využití multimediálních technologií k podpoře a prospěchu hudebně výchovného procesu na základních školách.

Tematické zaměření příspěvků bylo determinováno některými vybranými fakty vyplývajícími z vyhodnocení výsledků výzkumu:

1. Za fenomén, který nejvíce ovlivňuje hudební vkus žáků, byl největší částí respondentů z řad žáků označen internet.

2. Znalost hudebních počítačových programů a jejich využívání ve výuce je zcela minimální. Učitelé hudební výchovy využívají hudebního softwaru spíše pro přípravu pracovních listů. Žáci výjimečně znají a používají program Sibelius Instruments.

3. Typický žák nenavštěvuje koncerty, pokud už se pro jejich návštěvu rozhodne, navštěvuje pouze koncerty populární hudby a navštěvuje je jen výjimečně. Alternativou živých koncertů se jeví internetový portál YouTube.com s hudebními videoklipy.

Na uvedené skutečnosti reagují z metodického hlediska referáty Využití internetu v hodinách hudební výchovy, Využití internetového portálu YouTube v hodinách hudební výchovy, Živá hudba a internet ve výuce Hv na ZŠ (ad 1.), Analýza hudebního softwaru v návaznosti na dotazníkové šetření na základních školách v ČR, Využití počítačových aplikací ve výuce hudební nauky na ZUŠ a nepřímo též Myšlenka zavedení konceptu škol Yamaha do ZŠ (ad 2.) a Využití multimediálních aplikací při tvorbě a presentaci výchovných koncertů pro 3. - 9. ročníky základních škol (ad 3.).

Metodický návod vychází z jasně deklarované ochoty velké části učitelů hudební výchovy dále se vzdělávat v oblasti využívání moderních multimediálních technologií, což by mohlo do budoucna významným způsobem ovlivnit a zkvalitnit jejich aplikaci v celém hudebně výchovném procesu na základních i středních školách.

Brno 14. prosince 2010                                                                                                                                                                                                      doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.

 

 

 

Mgr. Dagmar Janečková

Využití internetu v hodinách hudební výchovy

Mgr. Petra Obršlíková              

Využití internetového portálu YouTube v hodinách hudební výchovy

Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.  

Živá hudba a internet ve výuce Hv na ZŠ

PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Analýza hudebního softwaru v návaznosti na dotazníkové šetření na základních školách v ČR

Mgr. Lucie Kunovová

Využití počítačových aplikací ve výuce hudební nauky na ZUŠ

Mgr. Magda Veličková

Myšlenka zavedení konceptu škol Yamaha do ZŠ

MgA. Marek Olbrzymek

Využití multimediálních aplikací při tvorbě a prezentaci výchovných koncertů pro 3. - 9. ročníky základních škol

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2010 jako 2. číslo 6. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

(vzniklo za finanční podpory fakultního projektu PdF MU: MUNI/A/1025/2009)