Wolfgang Amadeus Mozart a české země

 

České země a především hlavní město Praha se v průběhu staletí staly místem, které se výrazně zapsalo do hudební historie. Z Čech a Moravy vzešel světové hudbě nejeden hudební velikán a naopak málokterá zahraniční význačná hudební osobnost na svých cestách české země minula. Tato tradice sahá až do středověku, kdy v době svého kulturního rozkvětu ve čtrnáctém století hostila Praha jednoho z největších představitelů renesanční hudby, Guillauma de Machaut. Ten v Praze pobýval v letech 1323 – 1340, kdy byl ve službách českého krále Jana Lucemburského. Mohli bychom jmenovat i Johanna Sebastiana Bacha, vrcholný zjev hudby barokní. Koncertoval v Karlových Varech v letech 1718 a 1720.  V životě žádného z těchto vynikajících komponistů však nesehrála Praha tak významnou úlohu, jaké se jí dostalo u Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart zde v době svého tvůrčího vrcholu zaznamenal úspěch, jakého se mu ve Vídni nikdy nedostalo.

 

Wolfgang Amadeus Mozart ve věku 6 let

 

První kontakt nesmrtelného hudebního velikána s českými zeměmi však nesouvisí s českou metropolí, ale s prostorem moravským – s městy Brnem a Olomoucí. Na podzim roku 1767 měl jedenáctiletý Wolfgang vystupovat u vídeňského dvora u příležitosti svatby arcivévodkyně Marie Josefy s neapolským králem (Mozart a jeho starší sestra Anna Marie vystupovali před císařovnou Marií Terezií a její rodinou již v roce 1762 a vzbudili veliký zájem). Město však zachvátila epidemie neštovic, které podlehla i sama nevěsta, a Leopold Mozart se rozhodl z Vídně narychlo odcestovat. Za nejvhodnější azyl zvolil moravskou metropoli Brno. Mozartovi odjeli z Vídně 23. října a po příjezdu do Brna byli přijati moravským zemským hejtmanem, hrabětem Franzem Antonem Schrattenbachem. Leopold Mozart při této příležitosti sjednal vystoupení svého syna v Brně. Následně je však odložil, protože u Wolfganga propukly obávané neštovice. Rodina pokračovala do Olomouce – Leopold se rozhodl využít pozvání svého přítele, olomouckého kapitulního děkana hraběte Leopolda Antonína Podštatského z Prusinovic (1717 – 1776), který zajistil nemocnému chlapci lékařskou péči. V Olomouci složil Mozart svou 6. symfonii F dur KV 43, nazvanou Olomoucká. Zpět do Brna se rodina vydala 23. prosince. Přijeli na Štědrý den a ubytovali se u hraběte Schrattenbacha na dnešní Kobližné ulici. Dne 30. prosince 1767 se uskutečnil i dohodnutý koncert, na němž vystoupil Mozart i jeho sestra. Koncert se uskutečnil v Divadle Reduta – tehdy nazývaném Městský dům Taverna – na Zelném trhu. Tato budova bývá považována za nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě. Obě děti doprovázel se svým orchestrem věžních a městských hudebníků kapelník Johann Abraham Fischer, který v Brně působil v letech 1765 – 1802.

 

Mozartova starší sestra Marie Anna v r.1763

 

 

První cestu do Prahy podnikl Mozart ve svých jedenatřiceti letech v lednu roku 1787. Mozart byl již dříve informován o pražském úspěchu své opery Únos ze Serailu, která vznikla v roce 1782 a ve Vídni nebyla přijata zcela jednoznačně. Podobně i Figarova svatba (KV 492), premiérovaná v roce 1786, byla ve Vídni přijata chladně – částečně i díky intrikám Mozartových nepřátel. Tím více jej nadchly zprávy o nadšeném přijetí Figarovy svatby a následné pozvání od divadelního orchestru.

 

 

„Žádné dílo nevzbudilo tolik vzrušení jako italská opera Svatba Figarova, která byla dávána operními virtuosy zdejší Bondiniovy společnosti s nejlepší pochvalou … Hudba jest od našeho slavného Mozarta. Znalci, kteří tuto operu viděli ve Vídni, tvrdí, že tu dopadla mnohem lépe … Náš velký Mozart se o tom jistě doslechl, neboť od té doby jest pověst, že sem přijede sám, aby viděl kus, k jehož tak šťastnému provedení mnoho přispěly dobře obsazený orchestr a řízení Štrobachovo.“

Prager Oberpostamtszeitung, 12.12.1786[1]

 

 

Pražské publikum mělo možnost setkat se s operním žánrem již od dvacátých letech 18. století, kdy hrabě František Antonín Špork inicioval provádění barokních oper a zpívaných frašek v dřevěné budově v sousedství svého paláce. V roce 1738 bylo vybudováno dřevěné divadlo v Kotcích na Starém Městě, které bylo majetkem obce a bylo pronajímáno jednotlivým divadelním společnostem. Význam divadla v Kotcích vrcholil v sedmdesátých letech, kdy byly operním ředitelem Josefem Bustellim prosazovány vedle tradičních italských děl německé singspiely a později i české zpěvohry. Nejvýznamnější byla provedení oper Josefa Myslivečka, Jana Antonína Koželuha a Antonia Salieriho. Po smrti Bustelliho se iniciativy ujímá hrabě František Antonín Nostic, který si divadlo v Kotcích najal. Posledním ředitelem divadla se stává Karel Wahr, který zde v roce 1782 provádí Mozartovu operu Únos ze Serailu. Hrabě Nostic již od roku 1781 začal realizovat stavbu nového divadla, které by v sobě spojilo domácí šlechtické divadlo a veřejnou scénu a povzneslo by německý kulturní život v Praze. Současně však vyjádřil přání, aby budova sloužila všem bez rozdílu národnosti a jazyka. Tak vzniklo Hraběcí nosticovské národní divadlo, zvané krátce Nosticovo divadlo – později Stavovské divadlo. Klasicistní budova navržená Antonínem Hafeneckerem byla dokončena v roce 1783 a stala se nejcharakterističtější památkou své doby.  Mezitím, v roce 1781, zahájila v Thunovském paláci na Malé straně činnost italská operní společnost Pasquale Bondiniho. Její úspěchy zakrátko zastínily Wahrovu společnost. Tu rozpustil hrabě Nostic v roce 1784. Současně pronajal nové divadlo Bondinimu, který tam působil do roku 1788 – tedy v době Mozartova pražského úspěchu. V této době dosáhla nosticovská opera nebývale vysoké úrovně, na níž měli významnou zásluhu i čeští kapelníci Josef Štrobach a Václav Josef Praupner.   

 

„Včera večer přibyl sem z Vídně náš velký a milovaný hudební umělec pan Mozart. Nepochybujeme, že pan Bondini dá provést na počest tohoto muže oblíbené dílo jeho hudebního génia, Figarovu svatbu, a náš proslulý orchestr neopomine přitom podat nové důkazy svého umění. Pražané, známí svým vkusem, jistě v hojném počtu navštíví představení díla, jakkoli je již často slyšeli. Přáli bychom si rovněž, abychom mohli obdivovat hru pana Mozarta samotného.“

Prager Oberpostamtszeitung, 13.1.1787

 

 

V Praze byl Mozart přijat velice vřele, na jeho počest byl pořádán ples, skladatel byl čestným hostem mnoha společenských akcí. Dne 17. ledna řídil provedení Figarovy svatby v Nosticově divadle – operu nastudovala operní společnost Pasquale Bondiniho, představení bylo opakováno ještě 20. ledna. Vedle toho, jako dík za projevené uznání, uspořádal Mozart 19. ledna v Nosticově divadle hudební akademii, kde byla poprvé provedena jeho Symfonie D dur (KV 504) od té doby zvaná Pražská. Také vystoupil na dvou klavírních recitálech a koncertoval a improvizoval při mnoha dalších společenských příležitostech. Pro večerní ples u hraběte Jana Pachty z Rájova, jednoho ze svých hostitelů, napsal při svém pobytu v Praze Šest německých tanců. Mozart opustil Prahu koncem února se závazkem složit pro Prahu novou operu, která by zahájila novou sezónu Nosticova divadla.

 

Nosticovo divadlo

 

 

Na druhou návštěvu Prahy se Mozart vypravil v srpnu téhož roku. Tato cesta posloužila jako námět pro novelu Eduarda Mörikeho „Mozartova cesta do Prahy“. Mozart s sebou přiváží nedokončenou partituru slíbené opery – Dona Giovanniho (KV 527). Tentokrát měl připravovanou premiéru sám nazkoušet – proto byl jeho druhý pražský pobyt spíše pracovního rázu. Mozart Dona Giovanniho osobně nastudoval se sólisty i s orchestrem. O jeho velkém zájmu na dokonalém provedení a úspěšnosti díla svědčí i skutečnost, že během zkoušek celou operu opravoval, škrtal a dokomponovával. Na jeho popud přicestoval do Prahy i autor libreta, básník Lorenzo da Ponte, který se rovněž aktivně účastnil zkoušek. Mozart zasahoval i do režie představení. Představení se však nepodařilo nastudovat v termínu, proto byla premiéra odložena a v určený den 14. října byla provedena Figarova svatba, opět za řízení autora. Premiéra Dona Giovanniho se uskutečnila 29. října a dočkala se mimořádného úspěchu. Do Mozartova odjezdu z Prahy 16. listopadu byla mnohokrát reprízována a ještě dlouho poté se velmi často hrála.

 

Domenico Guardasoni (1731 – 1806),

režisér světové premiéry opery Don Giovanni v Praze

 

„V pondělí dne 29. byla italskou operní společností dávána toužebně očekávaná opera mistra Mozarta Don Giovanni aneb Kamenný host. Znalci a hudební umělci říkají, že v Praze dosud nebylo jí rovné. Pan Mozart sám dirigoval, a když vstoupil do orchestru, byl uvítán trojnásobným jásotem, který se opakoval i při odchodu. Provedení opery je ostatně krajně obtížné a každý obdivuje, že přesto bylo představení po tak krátkém studování dobré. Všechno, divadlo i orchestr, vynaložilo své síly, aby se Mozartovi odvděčilo dobrým provedením.“

Prager Oberpostamtszeitung, 3.11.1787

 

Lorenzo da Ponte, libretista Mozartových oper

Figarova svatba, Don Giovanni a Cosi fan tutte

 

 

Volné chvíle svého druhého pražského pobytu trávil Mozart v úzkém kruhu svých českých přátel, k nimž patřil např. skladatel a varhaník Jan Křtitel Kuchař (1751 – 1829), který vypracoval klavírní výtah Figarovy svatby, Dona Giovanniho a některých dalších oper, dále František Xaver Němeček (1766 – 1849), pozdější autor vůbec první mozartovské monografie, a především skladatel a pedagog František Xaver Dušek (1731 – 1799) a jeho manželka, zpěvačka Josefina Dušková – Hampacherová  (1754 – 1824). Letní sídlo manželů Duškových, Bertramka, se stalo místem, které Mozartovi poskytovalo klid potřebný k jeho práci.

 

Bertramka, letní sídlo manželů Duškových

 

 

Josefině Duškové dedikoval Mozart množství árií, nejznámější z nich je „Bella mia fiamma, adio“, kterou napsal 3. listopadu 1787. Styky s rodinou Duškovou a ostatními pražskými přáteli udržovali Mozartovi synové ještě dlouho po jeho smrti.

 

Koncertní pěvkyně Josefina Dušková

 

 

Mozartova třetí a čtvrtá návštěva Prahy se uskutečnila v roce 1789, kdy doprovázel knížete Lichnowského do Berlína.  Cestou tam i zpět učinili dvoudenní zastávku v Praze, kde Mozart navštívil své přátele. Poslední cestu do Prahy učinil Mozart o dva roky později. V červenci roku 1791 si u něj čeští stavové objednali slavnostní operu pro oslavu korunovace císaře Leopolda II. českým králem. Mozart přijel do Prahy v srpnu, nemocen a vyčerpán – zbývaly mu sotva tři měsíce života. Opera „La clemenza di Tito“, kterou Mozart zkomponoval víceméně z finančních důvodů, se nedočkala výrazného úspěchu. Její premiéra 6. září v Nosticově divadle zapadla mezi množstvím slavnostních akcí, jimiž byla Praha v době korunovace zahlcena. Neúspěch opery se autora výrazně nedotkl – v této době byl již těžce nemocen a svou pozornost směřoval k tvorbě Requiem a k jiné opeře – Kouzelné flétně, jejíž premiéra se měla odehrát 30. září ve Vídni. Mozart opouštěl Prahu v polovině září, aby se do města, v němž zažil největší slávu a úspěch svého dospělého věku, již nikdy nevrátil. Náklonnost k Mozartovi a obliba jeho hudby však v Praze a v českých zemích zůstala nastálo.  

 

Wolfgang Amadeus Mozart

* 27. 1. 1756 Salzburg

+ 5. 12. 1794 Wien  

 

 

Literatura a prameny :

Bartoš, F. Mozart v dopisech. Praha : 1991.

Bělina, P., Valšubová, A.: Mozart a jeho Praha. Praha : Melantrich, 1996.

Erhartová, O. Mozart a Brno. Brno : Doplněk, 2005.

Malá encyklopedie Opera. Praha : Mladá fronta, 1996.

Mozartovy opery pro Prahu. Praha : Divadelní ústav, 1991.

Němeček, F. Život c. k. kapelníka W. A. Mozarta. Praha : 1956.

Volek, T. Mozart a Praha. Praha : 1973.

 

Resumé :

The article describes the relations between W.A.Mozart and the Czech lands. It speaks about Mozart´s stay in Moravia in his chilhood. The article continues by description of the situation in culture in Prague. It speaks about his several stays in the capital of Bohemia and about his preparation of the opera for Nostic Theatre in Prague.

 

 

 

Tento článek vznikl jako výsledek řešení výzkumného fakultního projektu financovaného PdF MU - č. 22/06, název projektu „Hudba W.A.Mozarta a jeho současníků“. 

 [1] Články z dobového tisku jsou i v dalším textu z důvodu názornosti uváděny v rámečku.