W. A. Mozart a jeho současníci v sólových skladbách pro kontrabas

       Sólové skladby pro kontrabas nejsou bohužel v dnešní době známy hudebním posluchačům tolik, jako sólové koncerty např. pro housle či klavír. Přitom kontrabasové koncerty jsou svojí kvalitou naprosto srovnatelné s ostatními. Proto jsem se rozhodl, že ve svém příspěvku zkusím tuto skutečnost napravit a přiblížím alespoň několik z nich napsaných pro tento nástroj. V tomto roce si připomínáme Mozartovské výročí a shodou okolností se první sólové skladby pro kontrabas začínají objevovat právě v období hudebního klasicismu.

       Kontrabas byl ještě v 17. století využíván jako basový nástroj v různých instrumentálních orchestrech. Tato situace se začala podstatně měnit v průběhu 18. století. Pro kontrabas se do konce 18. století velmi často používal název violon. V orchestrální hře se používal basový klíč. Violon zněl podobně jako kontrabas, jelikož však měl kvartoterciové ladění, tak jeho prstoklady byly odlišné od prstokladů dnešních. Naproti tomu v partu sólového violonu se používal klíč houslový. Kontrabasista Martin Zpěvák ve své práci podává jedno z možných vysvětlení, proč se používal houslový klíč: „... aby bylo na první pohled jasno, že violon hraje sólově“.[1]

 

       Ve druhé polovině 20. století dochází k prosazování kontrabasových koncertů z období klasicismu, což velmi úzce souvisí s rozmachem sólové hry na kontrabas. V tomto období jsou objevovány kdysi zapomenuté klasické koncerty. Vzniká zde však jeden velmi zásadní problém. Vydavatelé i samotní interpreti řeší, jak  skladby z doby klasicismu vhodně upravit. Tyto skladby jsou v dnešní době jen velmi těžce hratelné v důsledku neznalosti již zmíněného způsobu notace. Při úpravách violonových skladeb dochází často k nepřesnostem a někdy i k zásadním chybám změnami flažoletových pasáží a hlavně změnami tónin. Jako příklad je možno použít kontrabasový koncert Jana Křtitele Vaňhala. V současnosti se můžeme setkat s dvojím provedením tohoto koncertu, tj. v tóninách E dur i D dur.Počátkem 60. let 20. století se Heinz Hermann z drážďanské akademie rozhodl vydat koncert tiskem a s největší pravděpodobností zvolil následující postup:

1)      Zajistil si kopii dochovaného rukopisu z archivu ve Schwerinu. Zde je originální kontrabasový part zapsán v tónině D dur. a orchestrální doprovod v Es dur.Vysvětlení této nesrovnalosti je velmi snadné, pokud jsme si vědomi, že Sperger používal v některých případech scordaturu. Rovněž je důležité vědět, že rozhodnutí hrát koncert bylo učiněno až později. Rukopis partitury je totiž psán v D dur a jednotlivé party nástrojů v orchestru byly poději přepsány do Es dur. K tomuto kroku vedla Spergera zřejmě snaha o prosazení zvuku sólového nástroje už třeba tím, že mohl hrát na prázdných strunách a v odpovídajících flažoletových rozkladech to, co doprovázejí houslisté, violisté, violoncellisté a dokonce i tutti kontrabasisté museli hrát za pomocí prstokladů.

2)      H. Hermann si vzal svůj kontrabas se sólovým laděním a přehrál si koncert běžným způsobem čtení. To znamená, že mu původní part psaný v D dur zněl v E dur. Obtížněji hratelná místa nepatrně opravil a nechal vypracovat klavírní výtah. K potvrzení správnosti všech postupů přispěla i grafická podoba zápisu orchestrálního doprovodu. Z Es dur se změnou béček na křížky stala E dur.

 

       Přestože tento způsob přepisování violonových partů není správný a byl použit kromě Vaňhalova Koncertu ještě u dvou Koncertů Karla Ditterse von Ditterdofa, má dodnes celou řadu příznivců. Je zcela jasné, že řešení tohoto problému při přepisu skladeb pro kontrabas vyžaduje mnoho kompromisů. Je třeba respektovat fakt zásadního významu a to ten, že vrchní struna violonu a dnešního sólového kontrabasu je  totožně naladěna – na tón „A“. Tomuto faktu je nutno přizpůsobit čtení zápisu a naučit se číst violonové party tak, aby zněly v původní tónině. Rovněž je třeba použít správné klíče a správně opravit předznamenání skladby.

 

Obrázek 1: Mozart (J. Lange 1789)

 

 

 

 

 

       Jedna z prvních sólových skladeb pro kontrabas, která vstoupila do kontrabasové literatury,  je  árie  Wolfganga Amadea  Mozarta (1756 – 1791)  Per questa bella mano   pro bas, kontrabas a orchestr (obsazení orchestru: smyčce, flétna, 2x hoboj, 2x fagot, 2x lesní roh).

 

 

Sólista pěvec a kontrabas obligato (označení obligato v operách a kantátách 17. - 18. století označovalo koncertantní part sólového nástroje). Na titulní straně autografu partitury této árie je uvedeno místo a datum vzniku skladby: Vídeň, 8. března 1791. Mozartova Árie je napsána v tónině D dur a má dvě rozdílné části: Andante a Allegro. Po osmitaktové předehře orchestru se rozezní kontrabas, jehož part začíná dvojhmaty v triolách. Part je zapsán tak, jak bylo zvykem v zápisech této doby – zapisoval se ve vysokých polohách violoncella, v houslovém klíči, avšak hraném o oktávu níže.

 

 

Po deseti taktech provedeného sólovým kontrabasem začíná srovnávání dvou sólistů. O technických obtížích kontrabasového partu se můžeme přesvědčit v 26. - 29. taktu. Jestliže v Andante nepředstavují dvojhmaty žádný technický problém, tak v Allegru jsou při hře na kontrabas velmi složité (viz 28. takt této části).

 

 

 

       Koncert pro kontrabas rovněž napsal Joseph Haydn (1732 – 1809). V jeho tématickém katalogu je uvedeno pouze vstupní téma, které tvoří dohromady pouhých osm taktů.  Zbylá větší část koncertu se bohužel nedochovala. V literatuře, která se J. Haydnovi věnuje,  se nejednou zmiňuje jeho Koncert pro kontrabas. B. Dobrochotov se počátkem 70. let 20. století domníval, že Haydnův Koncert pro kontrabas je uložen v Meklenburské knihovně ve Schwerinu[2].

Někteří autoři uvádějí (jako např. J. Kment[3]), že jej hrál společně s koncertem Jana Křtitele Vaňhala  ve Varšavě kontrabasista J. Kämpfer v dubnu 1781.

 

       První větší okruh skladeb pro sólový kontrabas vznikl v souvislosti s rozvojem a působením tzv. Vídeňské kontrabasové školy. Pro dnešní české kontrabasisty je velni podnětná skutečnost, že tuto kontrabasovou školu tvořili čeští kontrabasisté a skladatelé.

       Typickým příkladem koncertu pro kontrabas byl Koncert D dur pro kontrabas  českého skladatele Václava Pichla (1741 – 1805). Jeho koncert má tři části. Hudba se zde jeví jako typický obrázek rané vídeňské klasiky. Part sólového kontrabasu je značného rozsahu. Ve všech částech koncertu jsou předepsány kadence, které nejsou napsány autorem. O charakteru faktury první části  vypovídá to, že se zde nacházejí technické obtíže, které jsou reprezentovány šestnáctinovými triolami.

 

 

Druhá část tohoto koncertu s názvem Andante molto, má charakter noční serenády. V celé této větě zní klidná melodie, která je mírně variovaná v následujících složení a místy je provedená v prvním plánu. Třetí věta (Presto) tvoří radostný závěr celého koncertu. Je psána ve svižném tempu a je velmi obtížná, takže ji může zahrát pouze technicky dobře vybavený kontrabasista.

 

 

V Pichlově koncertu se objevují dvojhmaty a flažolety, které se již objevují v Koncertě jeho současníka, rovněž českého skladatele patřícího k vídeňské škole, Jana Křtitele Vaňhala (1739 – 1813). Vaňhalův Koncert pro kontrabas je umělecky i technicky zajímavější než Koncert pro kontrabas již uváděného Václava Pichla.

       Vaňhalův koncert má rovněž tři části. První část představuje dle provedení velmi obtížné části, zejména při opakování hlavního tématu, které se hraje o kvintu výše. Ve všech částech tohoto vydání jsou rozvinuty kadence. Je velmi zajímavé, že skladatel poprvé v kontrabasové literatuře použil dvojhmaty a flažolety. Velmi obtížná na interpretaci je třetí část, ve které jsou zakomponovány skoky, flažolety i dvojhmaty.

       U Dittersdorfa nacházíme ještě další dva koncerty pro kontrabas a orchestr – Es dur a E dur. Je zjištěno, že celá partitura prvního z koncertů, kromě sólového nástroje, byla v originále zapsaná Es dur, avšak part sólového nástroje byl napsán v tónině D dur. Partitura druhého Koncertu je napsána v tónině D dur. V současnosti redaktor prvního vydání uchoval tonálnost zápisu sólového partu, ale přeměnil obvyklé sólové ladění výše než u originálního vydání.Ve spojitosti s tímto aktem byl celý orchestr transponován do tóniny E dur.

       Velmi cenné jsou kontrabasové koncerty rakouského skladatele Karla Ditterse von Dittersdorfa  (1739 – 1799). Jednou z jeho nejhodnotnějších skladeb je Sinfonie D dur, která byla napsána jako dvojkoncert pro violu, kontrabas a orchestr. Tato skladba se dochovala do dnešních dob ve šverinské knihovně. Na původním titulním listu si můžeme přečíst: „Sinfonia in D pro koncertní kontrabas a violu, 2 housle, violu, kontrabas, 2 hoboje, 2 lesní rohy. Pod označením bas, tak jako skladeb W. A. Mozarta a J. Haydna, se skrývá part violoncella a o oktávu níže hrající kontrabas. Tato Sinfonia  se skládá celkem ze čtyř vět. V první větě,  Allegro, po 16 taktech předehry nastupují sólové nástroje s čtyřtaktovým hlavním tématem. Poté začíná „soutěžení“ mezi oběma sólovými nástroji. Je zajímavé, že v první části je part kontrabasu  rozvinutější než part violy. Druhá věta s názvem Andantino in A je zajímavé z jednoho důvodu. První i druhé housle hrají jednu melodickou linku, sólová viola v celé větě kopíruje jejich part, avšak o oktávu níže a sólový kontrabas tvoří melodii.V provedení třetí věty (Menuet D dur) kontrabas nehraje. Zato v triu vystupují pouze dva nástroje: kontrabas hraje sólo a viola jej doprovází. Čtvrtá část Allegro ma non troppo je po hudební stránce nejslabší částí.  Úvodní  takty této věty nám připomínají tarantellu. Vrchní struna je očividně „A“. Jinak se v této větě vyskytují nepohodlné skoky. Tato část při hře na současném kontrabasu představuje neobyčejnou obtíž. Jestli v předchozích částech sólové výstupy byly podpořeny orchestrem, tak ve Finále jsou v orchestru pomlky. Sinfonia s koncertantními nástroji zaujímá přední místo v repertoáru kontrabasu.

       Oba Dittersdorfovy koncerty mají po formální stránce oddělené části, v uspořádání cyklu a stylu hudby jsou analogické se Symfonií s koncertantními nástroji. Hudba koncertu D dur je protkána bohatými melodiemi a zdálo by se, že není složena z těžkých, složitých prvků.

       Velmi zajímavou postavou v dějinách kontrabasu je Johann M. Sperger, který byl velmi plodný skladatel a pro kontrabas napsal velké množství kvalitních skladeb. V počtu skladeb se dnešní literatura rozchází. V práci profesora Jiřího Bortlíčka[4] a u Martina Zpěváka[5] se setkáme s číslem 17 u kontrabasových koncertů, kdežto Jan Kment uvádí celkem 18 Koncertů pro kontrabas.[6]

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bych se zde zmínil jen o některých skladbách:

a) První koncert je zajímavý tím, že Sperger v původním rukopisu použil v názvu slovo

    Violone, které později přeškrtnul a nahradil jej slovem Contrabasso.

b) V Koncertu č. 2 je zajímavé že sám autor měnil některé fráze v souvislosti s transpozicí

     doprovodu z D dur do Es dur.

c) Koncert č. 4 podle Spergerova vlastního označení, avšak podle data vzniku jde o třetí

        (napsán v červenci 1778 v Bratislavě), je trojkoncertem pro flétnu, violu a kontrabas).

d) Šestý koncert je napsán v dosti nezvyklé G dur. Byť se jedná o tóninu, která je od základní

    violonové tóniny D dur vzdálena jen o jeden křížek, tak neposkytuje takové technické  

    možnosti, jako například o tentýž jeden křížek vzdálená tónina A dur.

e) V tónině A dur napsal Johann Sperger svůj 11. Koncert, který byl jako jediný vydán tiskem

    v edici Pro Musica Leipzig – Berlín v přepracování Erwina Müllera. Byl vydán po roce

    1790.

f) Dvanáctý koncert je napsán v tónině D dur s půlmetrovou scordaturou a jsou k němu ještě

    přiloženy skizzy kadencí k prvním dvěma větám.

g) Koncert č. 16 A dur se scordaturou byl dokončen 8. listopadu 1805. Druhou větu tohoto

    koncertu Sperger poději upravil a použil ve své další skladbě, která nese název Sonáta pro

    violoncello a kontrabas.

       Sólový kontrabas najdeme i u dalších skladeb Johanna M. Spergera. Můžeme zde jmenovat např. Tři árie, Kvartet pro hoboj, housle, violu a kontrabas, Duet pro kontrabas a violu, 3 sonáty pro violu a kontrabas a mnoho dalších.

       Velmi důležitou úlohu při rozvoji sólové hry na kontrabas na přelomu 18. a 19.  století sehrál kontrabasista a skladatel  Domenico Dragonetti (1763 – 1846), který pro sólový kontrabas zkomponoval deset koncertů.

       Prací o kontrabasových koncertech je v současné době stále málo. Ty práce, které byly vydány v češtině, vyšly v malém nákladu a jsou již dávno rozebrány. Zahraniční literatura je dostupná ještě méně než česká. Existují jen dvě základní zahraniční publikace (německy a rusky), které jsou jednak nedostupné pro širší veřejnost, nebo pokud jsou k dostání, tak se jejich cena pohybuje téměř v astronomických částkách. Jako příklad bych rád uvedl publikaci Alfreda Planyavského Geschichte des Kontrabasses, které vyšla v Tutzingu roku 1970. V současnosti ji na svých internetových stránkách nabízí jedno z největších brněnských knihkupectví. Cena této knihy je však 7.800,- Kč. Za takovou cenu si ji těžko může někdo pořídit, obzvláště studenti, kteří chtějí tuto tématiku dále rozvíjet. Byl bych velmi rád, kdyby se tato situace v dohledné době zlepšila. Jedním z mála, kteří mají chuť se tímto oborem zabývat a vydávat alespoň drobné práce z oboru Dějiny kontrabasu, je prof. Mgr. Miloslav Gajdoš z Konzervatoře Kroměříž. Kéž by se objevili další takoví nadšenci a zasloužili by se o větší popularizaci tohoto nástroje. Rád bych k tomu alespoň trochu přispěl.

Obrázek 2: Dopis Mozarta F. Hofdemelovi, 1789

 

       V tomto příspěvku jsem se snažil v krátkosti na několika stránkách přiblížit kontrabasové koncerty skladatelů, kteří byli současníky W. A. Mozarta. Chtěl jsem připomenout, že i kontrabasová literatura je srovnatelná s literaturou ostatních sólových nástrojů. Kontrabas má, bohužel, zatím takové postavení, že mnozí hudebníci i širší veřejnost se domnívají, že jde pouze o doprovodný nástroj. Opak je pravdou. Je velký rozdíl mezi kontrabasem – doprovodným nástrojem a kontrabasem – sólovým nástrojem. Jde o vysoce kvalitní kontrabasové skladby, které mohou obohatit posluchače po všech stránkách.

 

Literatura

Bortlíček, Jiří: Dějiny a literatura kontrabasu, Brno 1984

Dobrochotov, Boris Vladimírovič: Istoria i metodika kontrabasa, MUZGIS 1974

Gajdoš, Miloslav: Slovník kontrabasistů, Kroměříž 1994

Hertl, František: Kontrabas jako nástroj komorní a koncertantní, Sborník JAMU 1959

Kment, Jan: Nejhlubší z rodu smyčců, Editio Supraphon 1988

Planyavski, Alfred: Geschichte des Kontrabasses, Tutzing 1970

Trumpf, Karl: Verzeichnis der Kontrabass-Kompositionen von Johann Sperger, Schwerin

                       1970 (autograf)

Warnecke, Friedrich: „Ad infinitum“. Der kontrabass,seine Geschichte und seie Zukunst,

                               Hamburk 1909

Zpěvák, Martin: Kontrabas renesance, baroka a klasicismu, BCK Kroměříž 1997

 

Obrazová příloha čerpá z následující literatury:

JANSEN, J. Wolfgang Amadeus Mozart. 1. vydání. Köln : Taschen, 1999. 96s. – obr. 1

Kol. autorů, Mit Mozart durch das Jahr 2006, 1. vydání. Kastel : Bärenreiter-Verlag, 2005. – obr. 2

 

 

 

Resumé

 

In my article, I have tried to introduce several significant double-bass concerts for double-bass from the classicist period there. Even though they are not generally known, I believe they should not be forgotten and they should be appeared on the concert podiums more often; they would enrich the cultural insight of the listeners and they would complete the cognizance or understanding of the variety of musical production in the classicist period.

 

 

Tento článek vznikl jako výsledek řešení výzkumného fakultního projektu financovaného PdF MU - č. 22/06, název projektu „Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků“. 

 

 

 [1]   Zpěvák, Martin: Kontrabas  renesance, baroka a klasicismu, str. 9, BCK Kroměříž 1997

[2]   Dobrochotov, Boris Vladimírovič: Istoria i metodika kontrabasa, s. 28, MUZGIS 1974

[3]   Kment, Jan: Nejhlubší z rodu smyčců, s. 124, Editio Supraphon 1988

[4]   Bortlíček, Jiří: Dějiny a literatura kontrabasu, str. 18, JAMU Brno 1984

[5]   Zpěvák, Martin: Kontrabas renesance, baroka a klasicismu, str. 12-13, BCK Kroměříž 1997

[6]   Kment Jan, Nejhlubší z rodu smyčců, str. 124, Editio Supraphon 1988