PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/ 549 49 7266
e-mail: stepanek@ped.muni.cz

Konzultační hodiny:
PO 12:50- 13:50 14:45-15:45

Specializace:
didaktika dějepisu

Charakteristika:
1975-1979 studium na katedře historie a rusistiky FF MU
1986 PhDr. (FF MU, katedra historie)
1993 CSc. (FF UK v Praze) kandidátská disertace: "Didaktický videozáznam ve výuce dějepisu"
Odborná praxe:
1985-1986 studijní pobyt - katedra historie PdF MU Brno
1986-1987 učitel dějepisu ZŠ 9. května Boskovice
1987-1990 studijní pobyt - katedra historie PdF MU Brno
1990-1993 interní aspirantura (školitel PdF MU Brno, obhajoba FF UK Praha)
1993-1996 středoškolský profesor HOŠ Jílová 36g, Brno
1996 odborný asistent katedry historie PdF MU Brno
Publikační činnost:
Podíl na monografiích
1. Mládež a dějiny. Brno, CERM 2000. 199 s. (s B. Klímou a kol.).

Učební texty
1. Obecné dějiny novověku II. - III. (17. - 18. stol.). Brno, MU, 2000. 82 s. (s J. Vaculíkem).
2. Obecné dějiny novověku I. (16. století). Brno, MU, 2003. 68 s.

Populárně naučné publikace
1. První evropská válka. Brno, CERM 1999. 27 s.
2. Exkurze do světa antických Římanů. Brno, CERM 2000. 39 s.

Studie a články ve vědeckých časopisech a sbornících
1. Poznámky k tvorbě a ověřování účinnosti dějepisného videozáznamu. In: Videodidakta 91. Formy a metody využití videa ve výchově a vzdělávání. Brno, MU 1992, s. 32-38.
2. Příspěvek k didaktickému využití hraných historických filmů. In: Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno, MU 1996. s. 100-105.
3. Oliwer Cromwel, filmový a skutečný a školní dějepis. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13. Brno, Masarykova univerzita, 1996, s. 100-109.
4. Wien und Brno im Vergleich mit ausgewaehlten Beispielen (Didaktische Bearbeitung der Stadtgeschichte und Sehenswuerdigkeiten fuer den Unterricht). In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16. Brno, MU 1997, s. 117-131.
5. Vznik novodobého národního povědomí a některá jeho úskalí. In: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Brno, MU 1999, s. 142-146.
6. Příspěvek k regionálním dějinám Blanenska. In: Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd, č. 17. Brno, MU 1999, s. 140-148.
7. Příspěvek k metodice tvorby amatérského didaktického videozáznamu pro školní dějepis. In: Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd, č. 18. Brno, MU 2001, s. 74-93.
8. Środki audiowizualne w nauczaniu historii (kilka doswiadczeń z Republiky Czeskiej). In: Uczeń w Nowej Szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań, Instytut Historii UAM 2002, s. 125-127.
9. Hraný historický film k období 1434-1620 a školní dějepis. In: České země 1434-1620 (Od Lipan k Bílé hoře). Brno, MU 2002, s. 59-62.
10. K úloze a významu audiovizuálních médií při řešení multikulturní problematiky v dějepisné výuce. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno, MU 2003, s. 207-211.
11. Příspěvek k didaktickému využití hraných historických filmů. In: Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno, MU 1996, s. 100-105.
12. Hraný historický film k období 1620-1848 a školní dějepis. In: České země v 17. a 18. století. Brno: MU 2003, s. 79-82.
13. K ověření účinnosti didaktického videozáznamu v dějepisu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd, č. 19. Brno, MU 2003, s. 73-92.
14. Korzystanie ze srodków dydaktycznych w nauczaniu historii we wspólczesnej szkole. In: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Toruń 2003, s. 124-129.
15. K otázkám tvorby a didaktického využití videoprogramu. In.: JULÍNEK,St.a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2004. s. 203-214. ISBN 80-210-3495-5.
16. Hraný historický film jako prostředek multikulturní výchovy v dějepise? In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (Sborník příspěvků z konference konané 13.-14. září 2004 na PdF MU v Brně, CD-ROM). 5 s.
17. Problem wielokulturowości w podręcznikach do nauczania historii w republice czeskiej. In Wielokulturowoşć w nauczaniu historii. Zielona Góra : Uniwersytet zielenogórski, 2004. od s. 37-41, 5 s. ISBN 83-89712-50-4.
18. Hraný historický film k období 1781-1918 a školní dějepis. In.: MIHOLA, J (ed.).: České země v období 1790-1918. PdF MU: Brno 2004, s. 76-79. ISBN 80-210-9748-2.
19. Ziemie czeskie (i Czesi) były (i) rzadko same (i): Poster i Projekt wstępny do plakatu informującego o pierwiastkach świadomości historycznej w nauczaniu historii Ziem czeskich). Sjezd polských historiků Krakow 2004.
20. Svoboda a nesvoboda ČSR v souvislostech hraného historického filmu a dějepisného vyučování. In: VACULÍK, J. – MIHOLA, J(ed.).: Československo 1918 – 1945. PdF MU: Brno 2005, s. 54-59. ISBN 80-210-3747-4.
21. Hraný historický film k napoleonskému období v kontextu dějepisné výuky. In: FASORA, L.- HANUŠ, J. – MALÍŘ, J.(ed.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005, s. 267- 272. ISBN 80-86488-23-3.
22. K mezipředmětovým vztahům v rámci obsahové dimenze kurikula ZŠ: na příkladu českého jazyka a dějepisu. (společně s E. Minářovou). In: MAŇÁK, J. - JANÍK, T.: Problémy kurikula základní školy Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 189-203. ISBN 80-210-4125-0.
23. Dopravní výchova v dějepisu. In Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu (CD). 1. vyd. Brno : MS Press Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Centrum dopravního výzkumu Brno, 2006,. od s. 49-62, 14 s. ISBN 80-900915-4-7.
24. Tradycje, współczesność i perspektywy korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu historii w Republice Czeskiej. In Korelacja-integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006,. od s. 31-36, 6 s. ISBN 83-901518-9-8.3.
25. Hraný historický film k období 1945-1992 v kontextu dějepisné výuky. In: VACULÍK, J.- MIHOLA, J.(ed.): Československo 1945-1992. Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 81-85.
26. Absolvent základní školy v kontextech historického vědomí, vlastenectví a evropanství. In Absolvent základní školy. Brno: MU, 2007. od s. 147-153, 7 s..
27. Fabularne filmy historyczne i nauczanie historii w szkole w kontekście wychowania do obywatelskości. In Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych. 1. vyd. Kraków: Unywersytet Wrocławski, 2007. od s. 251-255, 5 s.
28. Osídlení a vývoj krajiny okresu Blansko. In Brněnsko. : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2007. od s. 118-119, 2 s. Chráněná území ČR, svazek IX.
29. Hraný historický film k období 1945-1992 v kontextu dějepisné výuky. In Československo 1945-1992. Brno: MU, 2007. od s. 81-84, 4 s.
30. Ruské revoluce v metodické interpretaci základní a střední školy. In Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. od s. 162-171, 10 s.
31. To the context of multicultural and media-aided education in teaching history. Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno : Masaryk Univesity, Faculty of Education, 1/2009, 1, od s. 43-47, 5 s. ISSN 1803-6546. 2009.
32. K metodické implementaci mediální výchovy do školního dějepisu. In Historie a cestovní ruch perspektivní a podnětné spojení. Praha : Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Katedra společenských věd, 2009. od s. 215-224, 10 s. VŠO. ISBN 978-80-86841-10-6.
33. K mediální výchově optikou dějepisu a kurikulární reformy. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4927-7.
34. K čemu potřebujeme a využijeme v dějepise hraný film? Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 23, Brno : MU, 2009, 23, od s. 130-135, 6 s. ISSN 1211-6068.
35. The Past, the Present and the Prospects of Inter-Subjects Correlation in the Context of History Teaching. In Education and Integrative Process. Wroclaw : ATUT, 2009. Historical and Present Contexts, ISBN 978-83-7432-572-1, s. 135-142.
36. K roli filmu v současném školním dějepise. In Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philoso, ISBN 978-80-7414-257-4, s. 178-185.
37. Medializovaný konflikt (1. světová válka v didaktické a metodické inspiraci dějepisu ZŠ). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISSN 1211-6068, 2010, vol. 24/2010, no. 1, s. 107-115.
38. Mity i stereotypy wychowania państwowego i narodowego w kontekście filmu fabularnego i historii jako przedmiotu nauczania. In Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009). Vyd. 1. Kraków : impuls (Instytut Pedagogiky Uniwersytetu Gdańskiego), 2010. Szkola - Państwo- Społeczeństwo. Tom III serii, ISBN 978-83-7587-503-4, s. 488-496.
39. Problematyka reformy programów nauczania w Republice Czeskiej w kontekście historii jako dziejów przeszłości i jako przedmiotu nauczania. In Szkolnictvo pijarskie w czasach minionych. Vyd. 1. Kraków-Lublin : ESPE, 2010. ISBN 978-83-7482-355-5, s. 289-298.
40. Refleksje na temat włączenia historii pogranicza do nauczania historii. In "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji. Vyd. 1. Zielona Góra : Uniwersytet zielonogórski, 2010. ISBN 978-83-7481-366-2, s. 325-329. 2010, Zielona Góra.
41. The migration phenomenon seen by history, subject matter didactics and reform of the curriculum. Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno, Masaryk Univesity, Faculty of Education. ISSN 1803-6546, 2010, vol. 2010, no. 2, s. 59-62.
42. Wzajemne przenikanie czeskiego programu nauczania, historii i filmu fabularnego. Wiadomości Historyczne, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Polsko. ISSN 0511-9162, 2010, vol. 290/54, no. 4, s. 51-57.
43. Z problematyki opracowywania i wprowadzania podręczników do nauczania historii w Republice Czeskiej. In Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii. Toruń : UMK, 2010. Toruńskie spotkania dydakticzne, ISBN 978-83-7352-184-1, s. 268-271.
44. History of Silesia in 17th – 20th Centuries and Current Textbooks of History (contents and teaching media). Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno, Masaryk University, Faculty of Education. ISSN 1803-6546, 2011, vol. 2011/3, no. 1, s. 13-18.
45. K ROZVOJI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI A PODPOŘE VÝUKY MODERNÍCH DĚJIN: HRANÝ FILM. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2011, vol. 25/2011, no. 2, s. 61-66.
46. MEDIA EDUCATlON AND MENTAL HEALTH CONTEXTS lN THE SUBJECT OF HISTORY. In SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2011. ISBN 978-80-210-5720-3, s. 21-26. 2011, Brno.
47. Medializovaný konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a Mediální výchovy). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISSN 1211-6068, 2011, vol. 25/2011, no. 1, s. 98-108.
48. Problematyka wychowania wielokulturowego w kontekście nauczania historii i reformy edukacji w Republice Czeskiej. In Konflikt i dialog w wybranych społecznościach. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011. ISBN 978-83-7432-730-5, s. 245-251.
49. Wychowanie medialne, nauczanie historii i wirtualne muzea. In Muzea skansenovskie we współczesnej edukacji historycznej. Lublin : Polskie Towaryzstwo Historyczne, 2011. Neuveden, ISBN 978-83-929582-2-2, s. 85-88.
50. HRANÝ HISTORICKÝ FILM JAKO PODNĚT OBOROVĚ DIDAKTICKÉHO VÝZKUMU. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,. ISSN 1211-6068, 2012, vol. 26, no. 2/2012, s. 349-357.
51. MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2012, vol. 26/2012, no. 1, s. 114-122.
52. On the History of Lifelong Learning in the Czech Lands. Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno, Masaryk Univesity, Faculty of Education. ISSN 1803-6546, 2012, vol. 4/2012, no. 1, s. 6-10.
53. W jaki sposób można wykorzystać fotografie na lekcjach historii? Fotografia,wychowanie medialne i historia. In FOTO-HISTORIA FOTOGRAFIA W EDUKACJI HISTORYCZNEJ. Poznań : INSTYTUT HISTORII UAM, 2012. ISBN 978-83-63047-12-2, s. 101-104.
54. ŠTĚPÁNEK, K. - MEMMINGER, J.: Reine Methodenlehre oder wissenschaftliche Disziplin? Geschichtsdidaktische Entwicklungen in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Gőttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, Německo. ISSN 1610-5982, 2013, vol. 12/2013, no. 1, s. 128-140.
55. HRANÝ FILM A HISTORICKÁ PAMĚŤ – KRITICKÁ REFLEXE V KONTEXTECH DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/1, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2013, vol. 27/2013, no. 1, s. 186-192.
56. Media Reflexion of Contemporary Polish History in Czech History Textbooks. Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno, Masaryk University, Faculty of Education. ISSN 1803-6546, 2013, vol. 5/2013, no. 1, s. 70-75.
57. REFLEXE MODERNÍCH NÁRODNÍCH DĚJIN NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 27/2013/2, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2013, vol. 27/2013, no. 2, s. 186-192.
58. K SEKVENČNÍ ANALÝZE HRANÉHO FILMU A JEJÍ IMPLEMENTACI DO DĚJEPISNÉ VÝUKY. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 28/2014/1, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2014, vol. 28/2014, no. 1, s. 149-154.
59. Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 28/2014/2, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2014, vol. 28/2014, no. 2, s. 128-137.
60. MÍROVÁ SOUPEŘENÍ STUDENÉ VÁLKY V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 29/2015/1, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2015, vol. 29/2015, no. 1, s. 111-121.

Ostatní články časopisecké a novinové
1. Velké drama v Tichomoří. Rovnost - příloha Magazín Rovnosti č. 26, 26. 6. 1992, s. 6-7.
2. Co byl východní Stalingrad? Lidová demokracie - nedělní příloha č. 33, 15. 8. 1992, s. 9.
3. Vpád Švédů na Moravu. In: Zemské noviny. Čtení na víkend 15. 12. 1995, s. 4.

Zprávy
1. Historické vědomí mládeže a její postoje. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 17. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 173-175.
2. Na téma: Historické vzdělávání. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16. Brno, MU 1997. s. 133-136.
3. František Čapka pětašedesátiletý. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, 22, od s. 187-194, 8 s.

Recenze
1. Cibula, V.: Objevujeme Prahu. Praha 1988, 236 s. In: Komenský, r. 114, 1989/90, č. 8, s. 511.
2. Vykoupil, L.: Slovník českých dějin, Brno, Georgetown 1994. 427 s. In: Historický obzor 1-2, roč. 7, 1996, s. 13.
3. Vaculík, J.- Zwettler, O: Politické myšlení Čechů a Slováků v letech 1948-1989 ve vybraných dokumentech. Brno, MU 1994, 130 s. In: Universitas, 1995, č. 4, s. 77.
4. Vaculík, J.: Hledali svou vlast. Praha, Česká expedice 1995. 38 s. In: Universitas, 1996, č. 2, s. 71-72.
5. Vaculík, J.: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. In: Universitas, 1994/1, s.78.
6. Dufek, V.: Návrat volyňských Čechů v archivních materiálech. In: Slovanský přehled, 1999/2, s. 206.
7. Nappo, S.: Pompeje znovu objevené. In: Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd, č. 18. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 131-133.
8. Hofman, J. – Širc, V.-Vaculík, J.: Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. In: Universitas 2001/2, s. 67.
9. Nosková, H.: Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost 1945-1954. ČČH, 2001/1, s.169-170.
10. Nosková, H. – Váchová, J.: Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska (1945 –1954). In: Slovanský přehled, 2000/4, s. 575-576.
11. Jací vlastně bývali Čechové? In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16. Brno, MU, 1997, s. 137-140.
12. Vaculík, J.: Die Geschichte der Wolhynischen Tschechen in den Jahren 1868-1914. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 47. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 47/1999, H 3, s. 470-471.
13. Vaculík, J.: Die Geschichte der Wolhynischen Tschechen in den Jahren 1914-1945. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 48. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 48/2000, H 4, s. 629-630.
14. Čapka, F.: Dějiny Moravy v datech. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2001. In: VVM 3/2003. s. 339.
15. Vaculík, J.: Die Geschichte der wolhynischen Tschechen III. (1945-1948). Brno 2001. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 51. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 2003, s. 145.
16. Vaculík, J.: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Displaced Persons). Brno, Masarykova Univerzita 2004. In.: Soudobé dějiny 2/2005, s. 401-402.
17. GIES, Horst. Geschichtsunterricht. Ein Handbuch zur Unterrichtsplanung. Köln-Weimar-Wien:Bőhlau Verlag, 2004.307 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, 22s. 270-270.

Granty
1. Aktion (AIA). Spoluřešitel 1996-1997.
2. RS 97 003 MŠMT ČR Mládež a dějiny. Odborný spolupracovník. 1996-1998.
3. GA ČR 409/04/0562 Češi v cizině. Řešitel 2004-2006.
4. GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Odborný spolupracovník. 2005-2007.
5. GA ČR 409/08/0161 České a slovenské migrace 1918-1938. Řešitel 2008-2010.


Mediální výchova v kontextech českého jazyka a dějepisu I. – hraný film (společně s E. MINÁŘOVOU) In: http://svp.muni.cz. WWW. (2)-(2.3)- Učební pomůcky a využití ICT ve výuce Projekt: Modelování a ověřování integrovaného systému CZV učitelů ZŠ a SŠ na MU v Brně.
Mediální výchova v kontextech českého jazyka a dějepisu II. – projektové vyučování (společně s E. MINÁŘOVOU) In: http://svp.muni.cz. WWW. (2)-(2.3)- Učební pomůcky a využití ICT ve výuce Projekt: Modelování a ověřování integrovaného systému CZV učitelů ZŠ a SŠ na MU v Brně.