Sborník prací PdF MU - řada společenských věd

Vydavatel:
PdF MU
Poříčí 9/11
603 00 Brno
Česká republika

ISSN 1211-6068 (Print)
ISSN 2571-0427 (Online)

Internetová adresa:
http://www.ped.muni.cz/sbspolecenskevedy

Poslání časopisu:
Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.

Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vychází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

All contributions received are submitted for blind review by two peers, additionally to review by the Editorial Board.

Vedoucí redaktor:
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., Masarykova univerzita

Výkonný redaktor:
Mgr. Lukáš Kratochvíl, Masarykova univerzita

Členové redakční rady:
Mgr. Roman Baron, Ph.D., Historický ústav AV ČR Praha
doc. PhDr. František Čapka, CSc., Masarykova univerzita
PhDr. et Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., Moravský zemský archiv Brno
prof. PhDr. František Hanzlík, CSc., Univerzita obrany v Brně
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D., Brno
PhDr. et Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., gymnázium Křížkovského, Brno
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Masarykova univerzita
doc. Michail Kovaljov, CSc., Saratovská státní technická univerzita
doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr., Masarykova univerzita
PaedDr. Štefan Kucík, Ph.D., Katolická univerzita v Ružomberok
prof. PhDr. Robert Letz, Ph.D. Univerzita Komenského Bratislava
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Masarykova univerzita
dr. Miroslav Piwowarczyk, Uniwersytet Wrocławski
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., Masarykova univerzita
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Masarykovo muzeum Hodonín

Časopis vychází od roku 1959.

Časopis vychází 2x ročně.

Časopis je recenzovaným odborným časopisem.

Vydavatelem časopisu je Masarykova univerzita a její pedagogická fakulta, která připravuje budoucí učitele základních škol.

Contents
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 32/2018/1
KOVÁRNÍK, Jaromír: Objevy letecké prospekce zaniklých středověkých vesnic na jižní a jihozápadní Moravě / Discoveries of Aerial Prospecting of Extinct Medieval Villages in Southern and Southwest Moravia
SEDLÁČEK, Petr: Listinný materiál ke vztahu Jana Železného a města Litomyšle / Written Material about the Relationship between Jan Železný and Litomyšl
VACULÍK, Jaroslav: K podílu vojenské správy na repatriaci bývalých zajatců po Velké válce / The Contribution of the Military Administration on the Repatriation of Former Prisoners after the Great War
ČAPKA, František: České socialistické odbory při zrodu Československa v roce 1918 / Czech Socialist Unions at the Birth of Czechoslovakia in 1918
JARNECKI, Michał: Zmierzch tzw. „Ruskiej akcji” w świetle nowych wyzwań i priorytetów czechosłowackiej polityki zagranicznej / Twilight of the socalled Russian action in the light of new challenges and priorities of Czechoslovak foreign policy
JIREČEK, Miroslav: Bitva u Slavkova – verze 1945 osvobození obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války / Battle of Austerlitz – Version 1945 Liberation of “Slavkov Battlefield” villages at the End of World War II
KONEČNÝ, Karel: Městská organizace Československé strany lidové v Brně v letech 1968–1972 / Municipal Organization of the Czechoslovak People's Party in Brno in 1968–1972
Czech History in the Works of the Scientists of the Saratov University
Historiography and an Overview of the Sources on Historical Geography of the Steppe Regions of Kazakhstan in the 19th and the Beginning of the 20th Century
HÝSEK, Ondřej: Výuka moravských zemských dějin na gymnáziu Akademia v Brně / Teaching of Moravian History at the Akademia Grammar School in Brno
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Tematika i symbolika československých známek v období 1948–1989 a jejich dějepisný didaktický potenciál / Theme and Symbolism of Czechoslovak Stamps in the Period 1948–1989 and Their Historical Didactic Potential
MAREČEK, Petr: Co lze říci o autorovi Jakubova listu / What Can Be Said about the Author of Jakub’s Letter
VACULÍK, Jaroslav: Řešení vztahu státu a církve v Polsku a ČSR po první světové válce / The Solution of the Relationship between the State and the Church in Poland and Czechoslovakia after the First World War
Před šedesáti lety zemřel Zdeněk Hájek (J. Vaculík)
Cena Rudolfa Medka za rok 2018 (L. Kratochvíl)
Diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MUv roce 2018 (J. Vaculík)
25 let archeologické praxe a pracovních aktivit studentů historie PdF MU ve Znojmě Hradišti (B. Klíma)
KOVAŘÍK, Jiří: Napoleon I. Generál Bonaparte (1769–1804). Třebíč: Akcent, 2017. 487 s. (M. Jireček)
JIROUŠEK, Bohumil: Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století. Praha: ARSCI, 2018. 287 s. (J. Vaculík)
Istoki čechoslovackoj gosudarstvennosti i Rossija. Minsk: Kolorgrad, 2018. 164 s. (J. Vaculík)
BAYEROVÁ, Adéla a kol.: Slavkov u Brna v době světových válek. Slavkov: BM typo, s. r. o. 2017, 394 s. (F. Čapka)
UHLÍŘ, Jan Boris: Protektorát Čechy a Morava 1939–1942. Srdce Třetí říše. Praha: Ottovo nakladatelství, 2017. 704 s. (F. Čapka)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 32/2018/1Contents
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/2
SAHEB, Jan: Moravská epizoda v životě humanisty Ondřeje Dudiče z Hořehovice (1533–1589) / The Moravian Episode in the Life of Humanist Ondřej Dudic of Hořehovice (1533– 1589).
KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Chov ovcí na hospodářských dvorech knížat Lichnovských v Hradci nad Moravicí v I. pol. 19. století / Sheep Farming on Farm Yards of the Lichnov Princes in Hradec nad Moravicí in the First half of the 19th Century.
HUPKO, Daniel: Z Uhorska na Moravu. Barónka Lujza Stillfriedová, rod. grófka Pálffyová (1857 – 1909) / From Hungary to Moravia. Baroness Lujza Stillfried, Née Countess Pálffy (1857 – 1909).
VACULÍK, Jaroslav: K podílu vojenské správy na repatriaci Čechů a Slováků z Ruska po první světové válce / The Contribution of Military Administration in the Repatriation of Czechs and Slovaks from Russia after the First World War.
ATANASIADIS, Dimitris – JIRÁSEK, Zdeněk: Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945 / Reminiscence for the Former Homeland of the Displaced Germans from Krnov Region after 1945.
HASIL, Jiří: Zkoumání jazyka příslušníků českých ostrovů v cizině a možnosti posilování jejich národního vědomí / Exploring the Language of the Members of the Czech Localities Abroad and Strengthening Their National Consciousness.
KLÍMA, Bohuslav František: Archeologické výzkumy katedry historie PdF MU na velkomoravském hradišti Sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996–2005 / Archaeological Research of the Department of History of the Faculty of Education of the Masaryk University in the Great Moravian Fortification of St. Hippolytus in Znojmo in 1996-2005.
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Poštovní známka, nenápadný svědek i jubilant československo státnosti a její didaktický potenciál / A Postage Stamp, an Inconspicuous Witness and Jubilee of Czechoslovak Statehood and Its Didactic Potential.
ŠMAJSTROVÁ, Dana: Pojetí národa ve výuce občanské nauky za první republiky / The Concept of a Nation in the Teaching of Civic Education in the Period of the First Republic.
MAREČEK, Petr: Závěr Markova evangelia / The Conclusion of Mark's Gospel.
SEDLÁČEK, Petr: Donace Vavřince Toulovce pro špitál v Litomyšli. Pramenná edice / Donation of Laurel Toulovec for a Hospital in Litomyšl. Edition of Sources.
NEČAS, Ctibor: Res Parvae Memoriales .
VACULÍK, Jaroslav: Historická polonistika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity po roce 1989 / Historical Polish Studies at the Faculty of Education of the Masaryk University after 1989.
Zemřel prof. Ctibor Nečas (J. Vaculík)
Vzpomínka na Pavla Balíka (B. Klíma)
Češsko-Slovackij (Čechoslovackij) korpus 1914-1920. Dokumenty i matěrialy. Tom 1. Češsko-slovackije vojinskije formirovanija v Rossii. 1914-1917. Moskva: Novalis, 2013. 1016 s. (J. Vaculík).
RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje: 1918 god. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut REU im. G. V. Plechanova, 2017. 219 s. (J. Vaculík).
JIRÁNEK, J. – BARTEČEK, I.: Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 272 s. (J. Vaculík).
ŠTUMBAUER, Jan: Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v meziválečném Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 1. vydání. 379 s. (F. Čapka).
GOŁDYN, Piotr: W kręgu polsko-rumuńskiej wspólpracy oświatowej w pierwszej polowie XX wieka. Wybrane aspekty. Poznaň – Kalisz: UAM, 2017. 123 s. (J. Vaculík).
JARNECKI, Michał – KOŁAKOWSKI, Piotr: „Ukraiński Piemont“. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939. Warszawa: RYTM, 2017. 378 s. (J. Vaculík).
MOTYKA, Grzegorz: Wołyń ´43. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016. 285 s. (J. Vaculík).
KOPROWSKI, Marek A.: Mord na Wołyniu. Tom I. Zakrzewo: Replika, 2017. 317 s. (J. Vaculík).
BASLER, Helena – KROUPA, Jiří K. (eds): Die Wiener Tschechen 1945-2015. Ein Beispiel für eine gelungene Integration? Wien – Praha: Tsechechisches kulturhistorisches Institut, 2017. 292 s. (J. Vaculík).
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/2Contents
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/1
ŠANDERA, Martin: Bedřich ze Strážnice a spojené východočeské landfrýdy1440–1453 / Bedřich of Strážnice and the Joined East Bohemian Landfrieds 1440–1453
VAŘEKA, Marek: Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742–1848 / The Role of Learned Societies in the Process of Modernization of Agriculture in Austrian Silesia 1742–1848
ROMANĚNKO Władysław – ROMANĚNKO Stanislaw: Kieliszek „Buntowniczy” / The “Rebellious” Chalice
JARNECKI, Michał: W obliczu nowych wyzwań i zagrożeń: lata 1931–1938 / Faced with New Challenges and Threats: The Years 1931–1938
VYHLÍDAL, Milan: Zapomenutá mise mjr. Karla Vosátky. Příspěvek k fungování československého zpravodajství před 2. světovou válkou / The Forgotten Mission of mjr. Karel Vosátko. Contribution to Functioning of the Czechoslovak Intelligence before the Second World War
KYSELÁK, Jan: Geneze ochrany obyvatelstva a branné výchovy v Československu (1925–1945) / Genesis of Civil Protection and Military Training in Czechoslovakia (1925–1945)
JIREČEK, Miroslav: Bitva u Slavkova – verze 1945. Situace před osvobozením obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války / The Battle of Austerlitz – Version 1945. The Situation Before the Liberation of the Municipalities at the “Battlefield of Austerlitz” at the End of World War II
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Výroční komiksy (o 1. světové válce, legiích a vzniku ČSR) – analýza a didaktizace / Annual Comics (about the First World War, the Legions and the Establishment of Czechoslovakia) – Analysis and Didactization
MENNINGER, Josef: Přímá cesta k dobrému učiteli? / Direct Way to Good Teacher?
MAREČEK, Petr: Marie Magdalská: její význam a role dle svědectví novozákonních evangelií / Mary Magdalene: Her Importance and Role according to the Testimony of the New Testament Gospels
SEDLÁČEK, Petr: Listiny (údajně) z počátku 15. století z rodinného archivu Kinských. Pramenná edice / Documents (allegedly) from the Early 15th Century from the Kinsky Family Archive. Edition of Historical Sources
VACULÍK, Jaroslav: Dvakrát na katedře dějepisu PdF MU / Twice at the Department of History at the Faculty of Education of the Masaryk University
VACULÍK, Jaroslav: Poznámky k mému původu / Notes to My Origin
Jan Patočka – 110 let od narození (J. Vaculík)
Bibliografie Jaroslava Vaculíka za léta 2012–2016 (L. Kratochvíl)
Magisterské diplomové práce z dějepisu a křesťanské výchovy obhájené na Pedagogické fakultě MU v roce 2017 (J. Vaculík)
Polské historické časopisy o moderních dějinách v roce 2016 (J. Vaculík)
KASPER, Tomáš – PÁNKOVÁ Markéta a kol.: Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia – Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského, 2015. 319 s. + 8 obrazových příloh. (J. Vaculík)
KRAJČIROVIČ, Jan – KRATOCHVÍL, Lukáš: Vilda & Jožka Jakš. „...Když tento dopis dostanete, tak už mě doma nečekejte.“ Brno: Obec Bratčice, 2016. 209 s. (M. Jireček)
KYNCL, Vojtěch – PADEVĚT, Jiří (Eds.): Ležáky a odboj ve východních Čechách. Praha: Nakladatelství Academia – Památník Lidice, 2016. 268 s. (M. Jireček)
PISULIŃSKI, Jan: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947. Rzesów: Libra, 2017. 590 s. (J. Vaculík)
PAŁYS, Piotr: Kwestia Żytawska 1945–1949. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. 154 s. (J. Vaculík)
POLÓNYOVÁ, Soňa: Z kultúrnych dejín Slovákov v Maďarsku (1945–1990). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. 178 s. (J. Vaculík)
70 let Vídeňských svobodných listů 1946–2016. Vídeň: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, 2016. 70 s. (J. Vaculík)
MILLER, Jaroslav – BUREŠOVÁ, Jana – TRAPL, Miloš: Český exil v Austrálii (1948–1989). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 276 s. (J. Vaculík)
BOŠTÍK, Martin: Monstrproces „Stříteský a spol.“ Litomyšl 1950. Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2016. 3., opravené a doplněné vydání. 83 stran. (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/1Contents
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/2
GOLTZ, Piotr: Mity założycielskie i tradycja dynastyczna u Piastów i Przemyślidów na podstawie kronik anonyma zw. Gallem i Kosmasa / Founding Myths and Dynastic Tradition at the Piast and Přemyslids Based on Chronicles Written by an Anonymous Called Gallo and by Kosmas
GALYAMICHEV, Aleksandr Nikolayevich: Karl IV v trudakh istorikov Rossii / Charles IV., in the Works of Russian Historians
KRAFL, Pavel Otmar: Liturgický zpěv ve statutech vídeňské kanonie sv. Doroty z 15. století / Liturgical Chant in the Statutes of Viennese Canon of St. Dorothy from the 15th Century
SAHEB, Jan: Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském období / Normative Framework for Temporal Administration of the Olomouc Bishopric During the Sede Vacante in the Period Preceding the Bílá Hora
SEDLÁČEK, Petr: Průnik kurentu do české novogotické kurzívy na příkladu boskovické rychtářské knihy 1556–1667 (1687) / The Penetration of Kurent into the Czech Neo­Gothic Italics on the Example of the Bailiffs Books of Boskovice 1556–1667 (1687)
SMETANOVÁ, Jaroslava: Spisovatel Charles Sealsfield a jeho názor na postavení původních Američanů / The Author Charles Sealsfield and His Opinion on the Status of Native Americans
VACULÍK, Jaroslav: K dělnické emigraci z českých zemí a Slovenska do Německa v letech 1885–1938 / The Working­class Emigration from the Czech Lands and Slovakia to Germany in the years 1885–1938
KALETA, Petr: Rusové a ruská témata v meziválečném lužickosrbském periodiku „Łužica“ / The Russians and Russian Themes in the Interwar Lusatian Periodical “Lusatia”
ZMÁTLO, Peter: Česi na Slovensku – prípad úradníka Vojtěcha Süssa / Czechs in Slovakia – the Case of the Official, Vojtěch Süss
ČAPKA, František: K sociálnímu vývoji v letech velké hospodářské krize v českých zemích (v Československu) s přihlédnutím k úloze odborů (1930–1934/1935) / The Social Development in the Years of the Great Depression in the Czech Lands (Czechoslovakia) with Regard to the Role of Trade Unions (1930–1934 / 1935)
LUSEK, Joanna: Status kandydatów na nauczycieli oraz nauczycieli pochodzenia żydowskiego na terenach III Rzeszy w latach 1933–1939 / The Status of Candidates for Teachers and Teachers of Jewish Origin on the Territory of the Third Reich in the Years 1933–1939
ZONA, Pavel: První československá partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii v materiálech archivu Svazu Čechů v Republice Chorvatsko / The First Czechoslovak Partisan Brigade of Jan Žižka in Yugoslavia in the Archive Materials of the Association of Czechs in the Republic of Croatia
HANZLÍK, František: Ovládnutí bezpečnostních složek ministerstva vnitra komunistickou stranou v roce 1945 a jeho důsledky / Taking Control of the Security Forces of the Ministry of Interior by the Communist Party in 1945 and its Consequences
KUDELOVÁ, Monika: Edukace dětí a mládeže v tzv. nových průmyslových muzeích jako fenomén německé muzejní pedagogiky / Education of Children and Youth in the so­called New Industrial Museums such as the Phenomenon of German Museum Education
ŠTĚPÁNEK. Kamil: K modelové analýze vizuálních médií pro dějepisnou výuku: kreslené příběhy o Karlu IV. / The Model Analysis of Visual Media for History Lessons: Cartoons about Charles IV
MAREČEK, Petr: „Učedník, kterého Ježíš miloval“: jeho role a význam v Janově evangeliu / “The Disciple Whom Jesus Loved”: His Role and Importance in the Gospel of John
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Výběrová bibliografie prací k dějinám brněnského městského práva a správy do roku 1620 / Selected Bibliography of Works on the History of the Brno Municipal Law and Administration until 1620
CHAROUZ, Jindřich Zdeněk: Křtinská záhada – klášter premonstrátek / The Mystery of Křtiny – The Convent of Premonstratensian Nuns
VACULÍK, Jaroslav: Společnosti polsko­československého přátelství v Krakově v meziválečném období / Societies of Polish­Czechoslovak Friendship in Cracow in the Interwar Period
SZCZEPANKIEWICZ – BATTEK, Joanna: Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce. Warszawa: Biblioteka JEDNOTY, 2015. 151 s. (J. Vaculík)
MUSIL, František: Neznámé zámky Moravy a Slezska. Ostrava: Šmíra­print, 2015. 632 s. (P. Sedláček)
FILIP, Vladimír: Boskovice v historických fotografiích a pohlednicích. Brno: Josef Filip 1938, 2015. 231 s. (P. Sedláček)
Życie codzienne, gospodarka, kultura i spoleczeństvo polskie w latach 1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów. Poznań: UAM, 2015. 314 s. (J. Vaculík)
MAJEWSKI, Marcin Łukasz: Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2014. 303 s. (J. Vaculík)
MOTYKA, Grzegorz: Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Warszawa: RYTM, 2015. 720 s. (J. Vaculík)
Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania. Poznań: IH UAM, 2015. 308 s. (J. Vaculík)
Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne. Tom 1–3, 2014–2016, 196+182+249. s. (J. Vaculík)
Ročenka Spolku Slovákov z Juhoslávie, číslo 5. Bratislava: Spolok Slovákov z Juhoslávie, 2016. 109 s. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/2Contents
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/1
VACULÍK, Jaroslav: Sedmdesát let didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (1946–2015) / Seventy Years of Didactics of History at the Faculty of Education of the Masaryk University (1946–2015)
SAHEB, Jan: K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po Tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství. / To the Process of Recatholisation in Moravia in the First Decades after the Council of Trent (1619). Taking into Account the Circumstances at the so-called Mensal Domains of the Olomouc Bishopric
KRŮL, Martin: Kníže Josef Václav Lichtenštejn „Spiritus agens et movens“ modernizace rakouského dělostřelectva / Prince Joseph Wenzel of Liechtenstein “Spiritus agens et movens” modernization of the Austrian Artillery
SEDLÁČEK, Petr: Paleografický rozbor tzv. Kroniky Antonína Johanna Pardubského 1714–1858 / Palaeographical Analysis of the so-called Anthony Johann of Pardubsky’s Chronicle 1714–1858
FILIP, Aleš: Paternalistický model správy dominia jako téma edukačních programů. Příklady z jižní Moravy / The Paternalistic Administration of Dominion as the Theme of Educational Programmes. Examples from South Moravia
JEŘÁBEK, Miroslav: K počátkům novinářské, publicistické a pedagogické činnosti Františka Šelepy (1904–1908) / The Origins of Journalistic, Publishing and Educational Activities of František Šelepa (1904–1908)
ČAPKA, František: Prosazování sociálních aspektů ve „zlatých letech“ prosperity českých zemí za přispění odborů (1926–1929) / Promoting the Social Aspects in the “Golden Years” of Prosperity of the Czech Lands with the Assistance of the Trade Unions (1926–1929)
ŠEVČENKO, Kirill: Prague Slavic Magazine “Slovanský přehled” (Slavonic Survey) about Polish Policy towards the Belarusian Minority in the Interwar Period
JARNECKI, Michal: Ukraiński Piemont na Rusi (Ukrainie) karpackiej w dobie autonomicznej / Subcarpathian Ruthenia (Carpathian Ukraine) at the Time of Autonomy
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Migrace v moderní historii, reflexi vizuálních médií a ve výuce dějepisu: poštovní známka, karikatura / Migration in Modern History, Reflection in Visual Media and History Teaching: Postage Stamp, Cartoon
MAREČEK, Petr: Význam údajů o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a / The Significance of Data on Historical Conditions in Lk 3, 1–2a
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Výběrová bibliografie prací k dějinám brněnského městského práva a správy do roku 1620 / Selected Bibliography of Works on the History of the Brno Municipal Law and Administration until 1620
VACULÍK, Jaroslav: Soudobé dějiny v polských historických časopisech v roce 2015 / Contemporary History in Polish History Periodicals in 2015
VACULÍK, Jaroslav: Argentinští Češi na konci Velké války / Argentinian Czechs at the end of the Great War
Za třiceti ročníky řady společenských věd (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2016 (J. Vaculík)
ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Praha: Kalich, 2014. 530 s. (J. Vaculík)
JINDRA, Zdeněk – JAKUBEC, Ivan a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha: Karolinum, 2015, 526 s. (F. Čapka)
MAHEL, Richard: Beda Dudík (1815–1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti. Praha: Národní archiv, 2015. 542 s. (F. Čapka)
VLHA, Marek: Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: MM, 2015. 422 s. (J. Vaculík)
BALÍK, Stanislav – FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – VLHA, Marek: Český antiklerikalismus. Praha: Argo, 2015. 490 s. (J. Vaculík)
JUŘÍK, Pavel: Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu. Praha: Libri, 2015. 358 s. (F. Čapka)
SYRNÝ, Marek: Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Povstaní. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013. 335 s. (J. Vaculík)
BŘEČKA, Jan.: Před sedmdesáti lety skončila válka… Průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu–květnu 1945 / Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… Verlauf der Befreiungskämpfe in Richtung Brünn im April–Mai 1945. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 75 s. (M. Jireček)
GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek (eds): Jozef Lettrich. Publicistika (1945–1948). Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2014. 351 s. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/1Contents
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/2
KLOČKOVÁ, Lenka – ŠTÉR, Roman: Volyňští Češi v zrcadle archivních dokumentů uložených v Národním archivu / Volhynian Czechs in Archival Documents Stored in the National Archives
CINGROŠ, Miroslav: K příchodu Čechů na Volyň / The Arrival of the Czechs to Volhynia
MARTINKOVÁ, Dagmar: Podíl ruských Čechů na československém odboji na počátku Velké války / The Contribution of Russian Czechs to Czechoslovak resistence at the beginning of the Great War
VACULÍK, Jaroslav: Organizace českých a slovenských reemigrantů z Ruska po první světové válce / Association of Czechs and Slovaks of Russia after WWI
BORÁK, Mečislav: Politická perzekuce Čechů na Ukrajině v době sovětského režimu / Political Persecutions of the Czechs in Ukraine during the Soviet Regime
ŠTÉR, Roman: Volyňské ženy v československých vojenských jednotkách na východní frontě / Volhynian Czech Women in the Czechoslovak Military Units on the Eastern Front
MORAVEC, Jaroslav: Dopad událostí let 1939–1945 (1947) na rodiny volyňských Čechů / The Impact of the Events of the Years 1939–1945 (1947) on the Families of Volhynian Czechs
SEDLÁČEK, Petr: Pozemkové knihy města Boskovice 1694–1786 / Land Registers of the Town of Boskovice 1694–1786
GALJAMIČEV, Alexandr Nikolajevič: Jan Gus v ruskoj litěrature XIX veka / Jan Hus in Russian Literature of the 19th Century
ČAPKA, František: Státní sociální politika a odbory v českých zemích v první fázi poválečného vzestupu (1923–1925) / State Social Policy and Trade Unions in the Czech Lands in the First Phase of Post-war Rise (1923–1925)
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Karel IV. – člověk i vladař v didaktizovaných médiích a výuce dějepisu / Charles IV. – Man and the governor in teaching media and teaching history
MAREČEK, Petr: Vesnice Emauzy v Lk 24/13: její lokalizace a význam / The Village of Emauzy in Lk 24/13: its Location and Importance
ČAPKA, František: Působení Kuneše Sonntaga v zemědělském a mlékárenském družstevnictví / The Activities of Kuneš Sonntag in Agricultural and Diary Cooperatives
ŠTĚPÁNEK, Kamil: „Největší Čech“ na poštovní známce v kontextu historické edukace / “The Greatest Czech” on a postage stamp in the context of historical education
NODL, Martin – SOMMER, Petr (eds.): Jeden den ve středověku. Praha: Lidové noviny, 2014. 216 s. (F. Čapka)
MATĚJEK, Marek: Dětský svět ve středověku. Ostrava: Moravapress, 2014. 128 s. (F. Čapka)
ČECHURA, Jaroslav: Sex v době temna. Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenbergů (1660–1770). Praha: Rybka Publishers, 2015. 654 s. (F. Čapka)
HLAVAČKA, Milan – CIBULKA, Pavel a kol.: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939. Praha: HÚ AV ČR, 2015. 635 s. (F. Čapka)
LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, Tomáš: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918. Praha – Litomyšl: Paseka, 2015. 277 s. (F. Čapka)
VAŠKŮ, Zdeněk: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu. Pranostikum. Praha: Academia, 2014. 1180 s. (F. Čapka)
PAVLÍK, Jiří: Otakar Červený, mecenáš československých legií v Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 172 s. (J. Vaculík)
ZYCHOWICZ, Piotr: Pakt Piłsudski-Lenin. Poznań: REBIS, 2015. 472 s. (J. Vaculík)
BARON, Roman – MADECKI, Roman a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/2Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/1
VAŘEKA, Marek: Hospodářské aktivity Jana z Pernštejna (1561–1597) na příkladu plumlovského panství / Economic activities of Jan Pernštejn (1561–1597) on the example of Plumlov estate
SEDLÁČEK, Petr: Tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského a přijímání měšťanů v Boskovicích v letech 1716–1858 / The so-called chronicle of Antonín Johann Pardubský and the burgess admission in Boskovice in the years 1716–1858
VACULÍK, Jaroslav: Nedovedli si pohovořit (Vondrák versus Švihovský) / They could not talk to each other (Vondrák versus Švihovský)
KUCÍK, Štefan: Clevelandská a Pittsburská dohoda v kontexte najnovšieho výskumu / The Cleveland and Pittsburgh Agreements in the Light of the Latest Research
VASILČENKO, Maxim Anatoljevič: Czechoslovak legions and their role in unifying the anti-Bolshevik forces in the Volga region
ČAPKA, František: Podíl českých odborů na rozvoji sociálně politických aktivit v počátečním období Československé republiky (1918–1923) / The involvement of Czech trade unions on the development of social and political activities in the initial period of the Czechoslovak Republic (1918–1923)
JARNECKI, Michał: W stronę względnej stabilizacji i prób porozumienia. przed i wokół decyzji rady ambasadorów / At the time of stabilization and trying to understand before and during the decision of the Council of Ambassadors
HANZLÍK, František: Čepičkova justice jeden z nástrojů perzekucí po únoru 1948 / The justice of Čepička one of the tools of persecution after February 1948
LABISCHOVÁ, Denisa: Genderová dimenze zahraničních učebnic dějepisu: obsahová analýza edukačního média / The gender dimension of foreign history textbooks: Content Analysis of educational media
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Mírová soupeření studené války v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově / Peace rivalry of the Cold War in the reflection of a postage stamp: from the historical source to media education
MAREČEK, Petr. Doba a místo vzniku Lukášova dvojdíla / The Date and Place of the Composition of Lucan Writings (Luke-Acts)
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Výběrová bibliografie prací k pronikání římského práva v Čechách a na Moravě do roku 1620 / Selected bibliography of works about) infiltration of Roman law in Bohemia and Moravia until 1620
VACULÍK, Jaroslav: Znovu k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků z Ruska po Velké válce / Again to the emigration and repatriation of Czechs and Slovaks from Russia after the Great War
Přehled o činnosti katedry historie PdF MU za léta 2000 – 2015 ( J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015 (J. Vaculík)
Práce o volyňských Češích po roce 1989 (J. Vaculík)
Před 20 lety zemřel didaktik dějepisu Stanislav Opatřil (J. Vaculík)
Za profesorem Jerzym Tomaszewskim (J. Vaculík)
Zemřel český historik Jiří Kořalka (J. Vaculík)
Obraz průmyslu na Moravě a ve Slezsku (F. Čapka)
JAN, Libor: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2013. 1071 s., 86 s. barev. obr. příl. (L. Šmídová Malárová)
Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, sv. 26. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013, 384 s. (F. Čapka)
Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, 195 s. (F. Čapka)
NAMONT Jean-Philippe: Československá kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914–1940). Praha: Academia, 2015. 562 s. (J. Vaculík)
JANÁK, Dušan – JIRÁSEK, Zdeněk: Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923–1939). Opava: Slezská univerzita, 2014. 241 s. (J. Vaculík)
BORÁK, Mečislav. Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita, 2013. 273 s. (J. Vaculík)
KOVANDA, Karel: Zápas o podnikové rady pracujících 1968–1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014, 172 s. (F. Čapka)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/1Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/2
KRAFL, Pavel: Loupení či napadání církevního majetku a zajímání kleriků v českém a moravském církevním zákonodárství / The Pillaging or Invading of Church Property and Detaining of Clergy Men in Bohemian and Moravian Ecclesiastical Legislation
VAŘEKA, Marek: Štěpán Illésházy (1541–1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů / Stephen Illésházy (1541–1609) and his Dispute with Emperor Rudolf II. on the Background of the Execution of the Hodonín Estate. Edition of Major Documents
LIŠČÁK, Marian: Vysťahovalectvo z Kysúc do juhovýchodného Uhorska v rokoch 1834–1835 / Emigration from Kysuce in South-east Hungary in 1834–1835
HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana: Aristokrat s povesťou liberála. Niekoľko poznámok k životu grófa Jána Nepomuka Wilczeka (1837–1922) / Aristocrat with a Reputation as a Liberal. Some Notes about the Life of Count Johann Nepomuk Wilczek (1837–1922)
RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Ot nějtralitěta k vojennomu protivostojaniju / From Neutrality to Military Conflict
VACULÍK, Jaroslav: Ještě k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce / Once more to the Re-emigration and Repatriation of the Czechs and Slovaks after the Great War
JARNECKI, Michal: Klopotliwy nabytek. Problemy z Rusią Podkarpatską i na wschodniej Slowacji / Difficult Territorial Gains. Problems with Subcarpathian Ruthenia and the eastern Slovakia
KALETA, Petr: Karaimská komunita v Československu / The Karaim Community in Czechoslovakia
BARTÁSKOVÁ, Pavla: Oslavy 17. května jako zrcadlo historického vývoje norské společnosti / The Celebrations of 17th May as a Mirror of Historical Development of Norway
LABISCHOVÁ, Denisa: Badatelsky orientovaná výuka – základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu / Inquiry – based Education – Basic Paradigm for Creating Modern History Textbook
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově / The Cold War in Reflection Stamp: From Historical Source to Media Education
PINKAS, Jaroslav – SELMBACHEROVÁ, Tereza: Československo 1938–1989. Využití počítačové simulace pro výuku dějepisu. / Czechoslovakia 1938–1989. The Use of Computer Simulation in History Teaching
HANZLÍK, František: Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů Armády České republiky / Possibilities of Using of Military History in the Preparation of Professional Soldiers of the Army of the Czech Republic
HREHOVÁ, Helena: Vojny v teórii a praxi. Etický pohľad a hľadanie zodpovedných riešení / War in Theory and in Practice. Ethical Perspective and Finding Responsible Solutions
MAREČEK, Petr: Obraz Šimona Petra v Lukášově evangeliu / Simon Peter in the Gospel of Luke
VACULÍK, Jaroslav: Američtí Češi a Slováci v průběhu Velké války a reemigrace 1914–1923 / American Czechs and Slovaks during the Great War and the Reemigration 1914–1923
ČAPKA, František: Nezapomínat! Hroby a pomníky vojáků a legionářů padlých v první světové válce / Not to forget! The graves and headstones of fallen soldiers and legionaries in the First World War
Sexuální trestné činy včera a dnes (L. Šmídová Malárová)
Rusko a Slovensko v průsečících dějin (J. Vaculík)
Saratovská konference Rusko v letech první světové války (J. Vaculík)
Konference v Senátu Parlamentu ČR (J. Vaculík)
Miloš Trapl osmdesátníkem (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014 (J. Vaculík)
ŠMAHEL, František a kol.: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 931 s. (P. Krafl)
KOSTJUK, Mychajlo: Evangelično-ljuteranska kircha v Lucku. Istoryko-architěkturnyj narys. Luck: NVD Tverdynja, 2010. 68 s. (J. Vaculík)
RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje 1918–1920 gody. Dokumenty i materiály. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut Rossijskogo ekonomičeskogo universitěta im. G. V. Plechanova, 2014. 184 s. (J. Vaculík)
SERAPIONOVA, Jelena Pavlovna: Socialnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: Istoričeskaja pamjať. Moskva – Sankt Petěrburg: Nestor – Istorija, 2014. 370 s. (J. Vaculík)
VYKOUPIL, Libor: Český fašismus na Moravě. Brno: Matice moravská, 2012. 384 s. (F. Čapka)
ISAKOWICZ – ZALESKI, Tadeusz: Przemilczane ludobójstwo na kresach. Kraków: Małe wydawnictwo, 2010. 175 s. (J. Vaculík)
KOPROWSKI, Marek A.: Wołyń. Epopeje polskich losów 1939–2013. Akt I. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2013. 150 s. (J. Vaculík)
FILIP, Vladimír a kol.: Brno – Brünn 1939–1945, II. díl. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938, 2012. 238 s. (F. Čapka)
ŠUSTROVÁ, Radka: Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě. Politika, každodennost a paměť 1940–1943. Praha: Filozofická fakulta UK, 2012. 318 s. (F. Čapka)
Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku, sv. 1. Horní Planá 2014. 202 s. (F. Čapka)
TUPÝ, Jan: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/2Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/1
VAŘEKA, Marek: Edice urbáře lednického panství z roku 1618 / The Edition of the Land Register of the Lednice Estate from 1618
Čechy a Češi v historiografii Oděsy (druhá polovina 19. století – první desetiletí 20. století)
VACULÍK, Jaroslav: Příspěvek k reemigraci a repatriaci krajanů po Velké válce / Contribution to the re-emigration and repatriation of expatriates after the Great War
ČAPKA, František: Státní řízené cukerní hospodářství v Československu v prvních poválečných letech (1918–1921) / State control of the sugar economy in Czechoslovakia in the early postwar years (1918–1921)
JARNECKI, Michał: Pomiędzy konfrontacją a poprawnością w relacjach polsko-czechosłowackich. „Usychająca“ przyjaźń czechosłowacko-ukraińska: lata 1921–1931 / Mezi konfrontací a nápravou v polsko-československých vztazích. „Usychající“ československo-ukrajinské přátelství: léta 1921–1931
MARŤÁK, Michal: Slovenskí agrárnici a ľudáci. Pohľad na vzájomné vzťahy v rokoch 1935–1938 / Slovak Agrarians and the Ludaks. View of Their Mutual Relations in 1935–1938
HANZLÍK, František: Úloha armádního obranného zpravodajství a Bedřicha Reicina při mimosoudní perzekuci vojáků po únoru 1948
SLABOTÍNSKÝ, Radek: Jihomoravský krajský výbor KSČ v Brně v letech 1968–1971. Od srpnové okupace k porážce reformních sil a „vítězství“ normalizačního režimu / The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in 1968–1971. From the August occupation forces to the defeat of reformist forces and the “victory” of the normalization regime
KRÁTKÁ, Eliška: „Archiv“ Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze / "Archive" of the Congregation of Sisters of Mercy of St. Borromeo in Prague
JIREČEK, Miroslav: K výuce dějepisu na základních školách v České (Československé) republice v letech 1989–2013
ŠTĚPÁNEK, Kamil: K sekvenční analýze hraného filmu a její implementaci do dějepisné výuky / The sequence analysis of feature film and its implementation into the teaching of history
VACULÍK, Jaroslav: O tzv. antipolské činnosti českých kolonistů na Volyni / About the “Anti-polish” Activities of the Czech Colonists in Volhynia
JAN, Libor a kol. Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 2012. 209 s. (J. Vítová)
JAKOUBEK, Marek: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 199 s. + 28 s. obr. příl. (M. Jireček)
ZŘÍDKAVESELÝ, František: Soustavná elektrizace Moravy a Slezska 1918–1955 do připojení poslední obce. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, 230 s. (F. Čapka)
BURIANOVÁ, Miroslava: Móda v ulicích protektorátu. Život – oděv – lidé. Praha: Národní muzeum – Grada Publishing, a. s., 2013. 288 s. (L. Šmídová-Malárová)
VANĚK, Pavel a kol. (eds.): Ochrana státní hranice 1948–1955. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. 141 s. (F. Čapka)
SELUCKÁ, Alena (eds.): Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, 89 s. (F. Čapka)
ČAPEK, Vratislav: Historik na přelomu dvou staletí. Co jsem prožil a na co si pamatuji. Pelhřimov: Nová tiskárna ve spolupráci s katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2013. 338 s. (F. Čapka)
BARON, Roman: Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia. Nedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX–XXI w.). Studia i szkice. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, 372 s. (P. Kaleta)
DANIEL, Ondřej: Bigbít nebo turbofolk. Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. Praha: Antropo Web, 2013. 154 s. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/1Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/2
LIŠČÁK, Martin: Obraz života poddaného na Kysuciach v zrkadle záznamov mobilného súdneho orgánu Forum vicecomitis v druhej polovici 18. storočí / Picture of Serf Life in Kysuce in the Mirror Entries of Mobile Judicial Authority Forum Vicecomitis in the Second Half of the 18th Century
Alexandr Nikolajevič Pypin jako historik husitského hnutí
DOBROTKOVÁ, Marta: Vznik a vývin slovenského krajanského hnutia v USA do roku 1907 / Formation and Development of the Slovak Compatriotic Movement in the USA before 1907
PALKOVIČOVÁ, Hana: Slovenské krajanské hnutie v USA (1907–1914) / Slovak Compatriotic Movement in the USA (1907–1914)
KUCÍK, Štefan – ŠVORC, Peter: Česko-slovenský zahraniční odboj v USA (1914–1918) / Czecho-Slovak Liberation Movement in the USA (1914–1918)
VACULÍK, Jaroslav: K reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků ze Spojených států a Ruska po Velké válce / The Re-Emigration and Repatriation of the Czechs and Slovaks from the United States and Russia after the Great War
Odlišnosti národnostní politiky polských a sovětských vlád vůči Čechům na Ukrajině ve dvacátých a třicátých letech 20. století
ČAPKA, František: Počátky jednotných odborů v českých zemích v poválečném roce 1945 s přihlédnutím k sociální problematice / The Beginnings of the United Trade Unions in the Czech Lands in Post-War 1945 with a View to Social Issues
SLABOTÍNSKÝ, Radek: Jihomoravský krajský výbor KSČ v Brně v letech 1968–1971. Od srpnové okupace k porážce reformních sil a „vítězství“ normalizačního režimu I / The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in 1968–1971. From the August Occupation Forces to Defeat Reform and "Victory" Normalization I
ZERBST, Jan: Systém evidence nepřátelských osob po roce 1968 / The System of Registration of Enemy Persons after 1968
KRAFL, Pavel: Přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických pramenů české provenience za poslední dvě desetiletí / Overview of Editions of Medieval and Early Modern Legal-Historical Sources of Czech Provenance Published in Last Twenty Years
PAŃKO, Grażyna: O najnowszych polskich podręcznikach do historii dla gimnazjalistów, czyli co daje uczniom praca z podręcznikiem / O nejnovějších polských učebnicích dějepisu pro gymnazisty, čili co dává žákům práce s učebnicí
LABISCHOVÁ, Denisa: Interkulturní postoje a stereotypy žáků, studentů a učitelů ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem / Intercultural Attitudes and Stereotypes of Pupils, Students and Teachers in Relation to Chosen European Nations and Nationalities
JIREČEK, Miroslav: K výuce dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu v letech 1948–1989 / History Teaching in Schools Which Are Adequate to the Current Elementary Schools in the Czechoslovakia between 1948 and 1989
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Reflexe moderních národních dějin na poštovních známkách: od historického pramene k mediální výchově / Reflection of National History on Postage Stamps: from the Historical Source to Media Education
GAŠPAROVÁ, Miroslava: Kultúrne dedičstvo v primárnej edukácii / Cultural Heritage in the Primary Education
POKORNÝ, Jiří: Eduard Štorch jako učitel na "českém severu" / Eduard Štorch as a teacher in Northern Bohemia
MAREČEK, Petr: Simeonovo kantikum v Lukášově evangeliu 2,29–32 / Simeon’s Canticle in Luke 2:29–32
VACULÍK, Jaroslav: Češi na Slovensku v letech 1919–1939. Poznámky k jejich příchodu a odchodu / Czechs in Slovakia in the Years 1919–1939. Notes on Their Arrival and Leasing
Zemřel Stanislav Julínek (J. Vaculík)
115 let od narození didaktika dějepisu Jaroslava Kopáče (J. Vaculík)
K osmdesátinám profesora Ctibora Nečase (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce z dějepisu obhájené na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2012–2013 (J. Vaculík)
Milníky československo-polských vztahů ve 20. století (A. Binar)
RICHÉ, Pierre – VERGER, Jacques: Učitelé a žáci ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2011. 270 s. (F. Čapka)
Uničov. Historie moravského města. Uničov: Město Uničov, 2013. 692 s. (F. Čapka)
KRAFL, Pavel et al.: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly. Brno: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, 2012. 208 s. + 40 s. obrazových příloh. (Z. Vostrý)
KŘEHLÍKOVÁ, Jana et al.: Ruda 1353–2013. Ruda: Obec Ruda, 2013. 291 s. (Z. Vostrý)
PROKŠ, Petr: Habsburkové & Velká válka (1914–1918). První světová válka a rozpad Rakouska-Uherska 1914–1918. Praha: Naše vojsko, 2011. 285 s. (F. Čapka)
SMYKAŁA, Piotr: Piotrówka – Petersgrätz – Petrův Hradec. Opole: Wydawnictwo MS, 2012. 271 s. (J. Vaculík)
PAŁYS, Piotr: Pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikt górnośląski w raportach konsulatu czechosłowackiego w Opolu 1920–1922. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW, 2011. 240 s. (J. Vaculík)
CAT-MACKIEWICZ, Stanislav: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939. Kraków: Universitas, 2012. 545 s. (J. Vaculík)
KUCÍK, Štefan: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin: Matica slovenská, 2011. 136 s. (A. Binar)
JUNEK, Václav: Druhá republika. Nultá hodina. Brno: Computer Press, 2011. 223 s. (F. Čapka)
MICHLOVÁ, Marie: Protentokrát aneb česká každodennost 1939–1945. Brno: Nakladatelství ČAS, 2012. 119 s. (F. Čapka)
JENŠÍK, Miloslav: Heydrich kontra Anthropoid. Známe celou pravdu? Praha: Epocha, 2011. 124 s. (F. Čapka)
BRUMMER, Alexandr – KONEČNÝ, Michal: Brno nacistické. Brno: Host – vydavatelství, 2013. 197 s. (F. Čapka)
HRUŠKA, Emil: Konrad Henlein. Život a smrt. Praha: Nakladatelství BMSS-START, 2010. 214 s. (F. Čapka)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/2Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/1
SLEZÁK, L.: Mladý sedmdesátník František Čapka / The Young František Čapka at the Age of Seventy
KRAFL, P.: Kostomlaty pod Řípem a klášter řeholních kanovníků v Kladsku. Edice listin z kladského archivu / Kostomlaty pod Řípem and the Monastery in Kladsko. An Edition of Documents from the Kladsko Archive
RUBÁŠ, Stanislav: Cukrovar v Židlochovicích / Sugar Factory in Židlochovice
MORÁVKOVÁ, N.: K plzeňským kořenům historika a politika Kamila Krofty / To Pilsen Roots of Historian and Politician Kamil Krofta
KUCÍK, Š.: K misii Ladislava Moyša a Jána Pociska medzi americkými Slovákmi v roku 1920 / Concerning the Mission of Ladislav Moyš and Ján Pocisk among American Slovaks in 1920
HARNA, J.: Střídání vlád a stabilita politického systému první Československé republiky / Changes in Government and the Stability of the Political System in the First Czechoslovak Republic
BARON, R.: Prof. Marian Szyjkowski a česko-polská vzájemnost I (1921–1939) / Prof. Marian Szyjkowski and the Czech-Polish Mutuality I (1921–1939)
VACULÍK, J.: K působení viceguvernéra Podkarpatské Rusi Jaroslava Mezníka v letech 1937–1938 / On the Activities of Deputy Governor of Carpathian Ruthenia Jaroslav Mezník in the Period of 1937–1938
KORDIOVSKÝ, E.: Právní úpravy řešení válečných škod 1938–1945 / Legislation of War Damage Settlements 1938–1945
HANZLÍK, F.: Nelegální finance a tajné fondy na cestě KSČ k moci / Illegal Financing and Secret Funds on the Czechoslovak Communist Party’s Path to Power
KOŚCIELAK, L.: „Sprawy czechosłowackie” w działalności edukacyjnej Instytutu Śląskiego po II wojnie światowej / „Československé záležitosti“ ve vzdělávací činnosti Slezského ústavu po druhé světové válce
BALVÍN, J.: Přemysl Pitter: významná osobnost v historické paměti Čech a Evropy / Přemysl Pitter as a Prominent Personage in the Historical Memory of Bohemia and Europe
DVOŘÁK, J.: Pozůstatky jihočeského hornictví v historické krajině jižních Čech / Relics of South-Bohemian Mining in the Historical Landscape of South Bohemia
PODGÓRNY, M.: Knowledge management – from qualifications to competences / Znalostní management – od kvalifikací po kompetence
GRACOVÁ, B.: Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu / History Textbooks from the Viewpoint of Empirical Research
LABISCHOVÁ, D.: Rodinná paměť v historickém vědomí (perspektivou oborově didaktického výzkumu) / Family Memory in Historical Consciousness (from Didactic Research Perspective)
ŠTĚPÁNEK, K.: Hraný film a historická paměť – kritická reflexe v kontextech dějepisné výuky / Feature Film and Historical Memory – Critical Reflection in the Context of History Teaching
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27/2013/1

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/2
MIHOLA, J.: Hérodotos volyňských Čechů. K jubileu Jaroslava Vaculíka / Herodotus of the Volhynian Czechs. On the jubilee of Jaroslav Vaculík
History of Olomouc in X–XII Centuries and Problem of Early Medieval Cities
KRAFL, P.: Olomoucké panoptikum. Obraz moravských biskupů v Granum catalogi praesulum Moraviae / An Olomouc Panopticon. The Portrayal of Moravian Bishops in Granum Catalogi Praesulum Moraviae
VAŘEKA, M.: Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511–1553 (příběh renesančního aristokrata) / Volf Christopher of Liechtenstein 1511–1553 (Story of Renaissance Aristocrat)
MIHOLA, J.: K nerealizovaným fundacím, proměnám počtu řeholníků, jejich původu a zaměstnání v konventech řádu nejmenších bratří německo-česko-uherské provincie / About unrealised foundations, changes in the number of friars, their origin and employment in the convents of the Order of the Minims in the German-Czech-Hungarian province
KALETA, P.: Výrazná česká stopa ve východohaličské Medyce / Striking Czech Traces in Medyka, East Galicia
SZYMCZAK, D.: Galicja, federalizm, Czesi. Działalność Kazimierza Grocholskiego, jako pierwszego ministra dla Galicji (kwiecień–listopad 1871) / The Activities of Kazimierz Grocholski as the First Minister for Galicia (April–November 1871)
VLČEK, R.: Ke kořenům ruského politického konzervatismu (Konstantin Pobědonoscev) / The Roots of Russian Political Conservatism (Konstantin Pobedonoscev)
JEŘÁBEK, M.: Pokusy o německo-české porozumění ve Vídni v posledních letech před první světovou válkou / First Attempts at German-Czech Understanding in Vienna in Last Years before the Outbreak of the First World War
KUCÍK, Š.: K vývinu myšlienky česko-slovenskej štátnosti v krajanskom hnutí v USA / To the Development of the Idea of the Czecho-Slovak Statehood in the Compatriotic Movement in the USA
JARNECKI, M.: Czas konfrontacji: lata 1918–1921. Trudne narodziny państw i konfliktu / Period of Confrontation: Years 1918–1921. Difficult Beginnings of States and Conflict
The Agreement Between the Syzran Soviet and Czechoslovak Legionaries as a Source of Knowledge of the Soviet-Czechoslovak Relations on the Eve of the Armed Appearance of the Czechoslovak Troops
Czechs in Area of Kiev in the Twenties and the Thirties of the 20th Century
PAŃKO, G.: O stosunkach kulturalnych polsko-czechosłowackich w świetle Wiadomości literackich z lat 1924–1930 / Polish-Czechoslovak Cultural Relations in the Light of the Weekly Magazine Wiadomości Literackie in the Years 1924–1930
JAKOUBEK, M.: Drobné střípky z vyprávění mých rodičů Mileny Haškové aneb Vojvodovští Češi očima (jejich) učitele / Fragment from the Stories of My Parents Written by Milena Hašková or Vojvodovo-Czechs in View of (Their) Teacher
WALASEK, S: Stanisława Niemcówna (1891–1961) – nauczycielka, wychowawczyni i naukowiec / Stanisława Niemcówna (1891–1961) – Teacher, Tutoress and Researcher
BARON, R.: Zdeněk Hájek – český (moravský) historik polských dějin / Zdeněk Hájek – Czech (Moravian) Historian of Polish History
HANZLÍK, F.: Američtí krajané a Únor 1948 v Československu / The Czechoslovak Community in America and the Events of February 1948 in Czechoslovakia
BÍLEK, L.: Odhalení odbojové protikomunistické skupiny „BOZ 38“ na Hodonínsku v roce 1949 / Disclosure of Subversive Group “BOZ 38” in the Area of Hodonín and Its Surroundings in 1949
TĚŠÍK, M.: K organizaci brněnské věznice Cejl na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století / Organisation of Prison in the Cejl Street in the City of Brno at the Turn of the Fortieth and Fiftieth Years of the 20th Century
ČAPKA, F.: Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o „novou odborovou politiku“ v mezinárodních vztazích / Czechoslovak Trade Unions in 1968 and Their Effort to the “New Trade Union Policy” in International Relations
Russian Historian Yurii Fëdorovich Ivanov and His Works about Czech History
BALVÍN, J.: Osobnost a historie / Personages and History
JIREČEK, M.: K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů / History Education at Primary Schools in Czechoslovakia in 1945–1948 in Terms of Development of Curricula
GRACOVÁ, B.: Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů. (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005–2011) / Cartoons as a Source of Memory of Events and Personalities of Totalitarian Regimes. (The Results of Empirical Research among Young Students 2005–2011)
LABISCHOVÁ, D.: Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí / What Do We Find Interesting in History? From Empirical Research on Historical Consciousness
JULKOWSKA, V.: Projekt krytycznej dydaktyki historii / Project of Critical Didactics of History
ŠTĚPÁNEK, K.: Hraný historický film jako podnět oborově didaktického výzkumu / Historical Fiction Film as a Theme of Didactic Research
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/2

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/1
MALÁROVÁ, L.: Pronikání římského práva v českých zemích ve středověku (The Penetration of Roman Law in Czech Lands in the Middle Ages. Research Overview and Perspectives)
GALJAMIČEV, A. N.: Rasprostraněnije německogo prava v gorodach Čechii i zapadnoj Rusi: obščeje i osobennoje (The Spreading of German Right in Towns of Bohemia and Western Russia: Likeness and Features)
MIHOLA, J.: Poustevníci versus reformace (Hermits versus Reformation. The formation, Life and Downfall of German-Czech Pre-White Mountain Province of the Minim Order in the 15th and 16th Century)
HOLUBOVÁ, M.: Barokní cesty českých poutníků do hornouherského Šaštína (Baroque Journeys of Czech Pilgrims in the Upper Hungarian Town Šaštín)
ČAPKA, F.: Zakladatelské období cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku do hospodářské krize v roce 1873 (Founding Period of the Sugar Industry in Moravia and Silesia up to Economic Crisis in 1873)
VACULÍK, J.: K reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce (On the Topic of Re-emigration and Repatriation of Czechs and Slovaks after the Great War)
BÍLEK, L.: Sedlák Jan Melichar, Státní bezpečnost a některé protirežimní aktivity na Hodonínsku na přelomu 40. a 50. let 20. století (Farmer Jan Melichar, State Security and Some Anti-regime Activities in the Region of Hodonín at the Turn of 1940´s and 1950´s)
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt (Publicized Conflict II. Specifics of Media Educational Reflection of the Second World War in School Teaching)
JIREČEK, M. : K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů (The History Teaching at Primary Schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in Terms of Development of Curricula)
Drobnosti (particularities):
VASILČENKO, M. A.: O vnutrennich pričinach antibolševistskogo soprotivlenija čechoslovackogo korpusa (About the Internal Causes of the Antibolshevik Resistance of the Czechoslovak Corps)
MEHRALIJEV, E.: K otázce ázerbajdžánsko-českých historicko-literárních vztahů (On the Question of the Azerbaijani-Czech Historical and Literary Relations)
GADŽIJEV, I.-DŽAFAROV, G.: Status avtonomii Nachičevana (The Autonomy Status of Nakchivan)
VACULÍK, J.: Společnost polsko-československého přátelství v letech 1946-1951 (Polish-Czechoslovak Society of Friendship in the years 1946-1951)
Zprávy (news):
K pětašedesátinám Jaroslava Vaculíka (J. Mihola)
František Čapka dvakrát „pětatřicátníkem“ (K. Štěpánek)
Za ing. Jiřím Hofmanem (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty MU v roce 2011 (J. Vaculík)
Rožmberkové. Malé ohlédnutí za Rokem růže 2011 a jeho nabídkou (J. Mihola)
Národní muzeum přiblížilo poklady a dějinný příběh Moravy (J. Mihola)
Anotace (anotations):
ČIČAJ, V.- BERNHARDT, J. A.: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuripäische Welt. (M. Marečková)
KOSMAN, M.: Dějiny Polska (J. Vaculík)
LENDEROVÁ, M.-JIRÁNEK, T.-MACKOVÁ, M.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století (F. Čapka)
DOBROTKOVÁ, M.: A Slovak Woman and America. Destinien of Slovak Women in the U. S. between 1891 to 1939 (M. Marečková)
ZUBOV, A. B. (ed.): Istorija Rossii. XX vek 1894-1939 (J. Vaculík)
SZYMCZAK, D.: Między Habsburgami i Hohenzollernami (J. Vaculík)
JARNECKI, M.: Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939 (J. Vaculík)
CAT-MACKIEWICZ, S.: Polityka Becka (J. Vaculík)
RYCHLÍKOVÁ, M.: Životní anabáze jednoho krajan. Ludvik Feigl - Čech známý neznámý (J. Vaculík)
LAKOSIL, J. – SVOBODA, T.- ČERMÁK, L.: Souboj bez vítěze (L. Kratochvíl)
ROKOSKÝ, J.: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany (F. Čapka)
NENUTIL, J. a kol.: Druhá světová válka/ případ Tachovsko (F. Čapka)
Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. Dokumenty z českých archivů. (F. Čapka)
HANZLÍK, F.: Bez milosti a slitování (F. Čapka)
Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum (F. Čapka)
BENEŠ, Z. - GRACOVÁ, B. - PRŮCHA, J. Sondy a analýzy (J. Doleželová)
D´AGOSTINI, P.: Legendární filmy (K. Štěpánek)
Journal of Education Media, Memory and Society (J. Stejskalíková)
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918–1989 (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/1

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/2
VACULÍK, J.: Posledních deset let dějepisné práce na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Historical Works in the Department of History of the Faculty of Education of Masaryk University in Recent Years)
LABISCHOVÁ, D.: Klíčové momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol (Key Moments and Controversial Events of Czech History after 1945 in Historical Consciousness of Students and History Teachers)
BUŠLJETA, R.: Didactic-methodical Elements of High School History Textbook (Didakticko-metodologické prvky ve středoškolských učebnicích dějepisu)
JIREČEK, M. – STEJSKALÍKOVÁ, J.: Možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisného kurikula (Possible Methodological Approaches to Evaluation of History Curriculum)
TONKOVÁ, M.: Predstavy a realita – skúsenosti s digitalizáciou dejepisného učiva a dejepisnej výučby v slovenskej republike
KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D.: Didaktické podmínky využití filmů a televizních programů ve výuce dějepisu
ŠTĚPÁNEK, K.: K rozvoji mediální gramotnosti a podpoře výuky moderních dějin: hraný film (The Development of Media Literacy and the Promotion of Modern History Teaching: Feature Film)
SZEWCZUK, D.: Możliwości wykorzystania zasobów internetu w szkolnej edukacji historycznej (Možnosti využití internetu ve výuce dějepisu)
AUSZ, M.: Multimedia in History Teachers Training (Multimédia v přípravě učitelů dějepisu)
BUGAJSKA- WIĘCŁAWSKA, J.: Medieval Art Websites as a Source of Historical Images (Středověké umění na vebových stránkách jako pramen historických představ)
MIHOLA, J.: Populárně naučné a historicko-didaktické časopisy a jejich místo ve školním dějepisu I. (Popular Educational Historical and Historio-didactic Magazines and their Place in School History Teaching I.)
ČAPKA, F.: Mediální aspekty při využívání historické paměti ve výuce dějepisu (Medial Aspects in the Using Historical Memory in History Teaching)
MAREČKOVÁ, M. – KRYZAN, O.: Kontexty mediálních aspektů pomocných věd historických na příkladu informačního systému Masarykovy univerzity (Context of the medial Aspect of auxiliary historical Sciences for Example of the Information System of Masaryk-University)
BIČÁK, M. – TICHÝ, F.: Webové stránky věnované tvorbě mládeže v terezínském ghettu a jejich využití při výuce (Website dedicated to the Creation of Youth in the Terezin Ghetto and thein Use in Teaching)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/2

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/1
JIREČEK, M.: Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918–1939 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů (History Education at Primary and Secondary Schools in Czechoslovakia in 1918–1939 in Terms of Curricula Documents’ Development)
ČAPKA, F.: K obrazu moravského cukrovarnictví v prvním desetiletí československého státu (On the Image of Moravian Sugar Industry in the First Decade of the Czechoslovak State)
SLEZÁK, L.: Kuneš Sonntag, významný moravský agrární politik a národohospodář (Kuneš Sonntag, Important Moravian Politician and Economist)
VACULÍK, J.: K českým a slovenským migracím v letech 1918–1938 (On the Czech and Slovak Migration in 1918–1938)
JARNECKI, M.: Miejsce problematyki ukraińskiej w relacjach Polski i Czechosłowacji w okresie międzywojennym (Ukrainian Problem in Polish and Czechoslovak Reports from the Interwar Period)
KOVALJOV, M. V.: Stolica ili provincija: obrazy Pragi v soznanii russkoj emigracii 1920–1930ch godov (Capital City or Province: Images of Prague in the Consciousness of the Russian Émigré Community of the 20s’ and 30s’ 20th Century)
KUCÍK, Š.: Delegácia Slovenskej ligy v Amerike v Československu v roku 1938 a slovenské autonomistické hnutie (The Delegation of the Slovak League of America to Czechoslovakia in 1938 and Slovak Autonomist Movement)
GALJAMIČEV, A. N.: Rossijskij učjonyj A. I. Okolin i jego trudy po istorii gusitskogo dviženija (Russsian Scientist A. Okolin and his Historical Works about Hussite Movement)
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt III. (Hyped Conflict III.)
VASILČENKO, M. A.: Čechoslovackij korpus v sovetskoj istoriografii 1920–1940 gg. (The Czechoslovak Corps in Soviet Historiography 1920–1940)
STEJSKALÍKOVÁ, J.: Evropská dimenze v dějepisném kurikulu (European Dimension in History Curriculum)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/1

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/2
KLÍMA, B.: Using of results of the Archeological Excavations of the Department in Znojmo-Hradiště to the knowledge of Early Christianity in Moravia (Využití výsledků archeologického výzkumu katedry ve Znojmě-Hradišti k poznání počátků křesťanství na Moravě)
MAREČKOVÁ, M.: On the Issue of the 16th and 17th Century Confessionalisation in the Example of East-Slovakian Towns (K problematice konfesionalizace 16. a 17. století na příkladu východoslovenských měst)
AUSZ, M.: Christian Upbringing in Piarist Schools at the Time of the Grand Duchy of Warsaw and the Polish Kingdom (1807–1809) (Křesťanská výchova v piaristických školách ve velkovévodství Varšavském a království Polském(1807–1809)
SZEWCZUK, D.: Religious Education and Christian Upbringing in the Polish Territory under Russian Rule in the Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century. (Výuka náboženství a křesťanská výchova na polských územích pod nadvládou Ruska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
VACULÍK, J.: Religious Relations of Czech Emigrants Abroad (Náboženské poměry českých vystěhovalců v cizině)
ČAPKA, F.: Features of Solidarity in Czech Christian Social Unions (Prvky solidarity u českých křesťanskosociálních odborů)
ŠEBEK, J.: Some Reflections on the Papal Visits to Czechoslovakia and the Czech Republic in the Context of Changes Taking Place in the Ecclesiastic and Social Area (Reflexe papežských návštěv Československu a České republice v kontextu přeměn v církevně-společenské sféře)
MIHOLA, J.: An End to Myths and Stereotypes? Concerning Problems, new Works an Interpretations in Czech Ecclesiastical History after 1989 (Konec mýtů a stereotypů? K problémům, novým dílům a interpretacím v českých církevních dějinách po roce 1989)
BURDA, B. – SAWICKA, A.: Philosophical Contents and the History of the Christian Churches in Contemporary Instruction in History on the Example of Elementary and Secondary Junior Schools as well as in the opinion students majoring in history at the University of Zielona Góra (Filozofie a dějiny křesťanských církví v současné výuce dějepisu na příkladu základních škol, gymnázií a lyceí a studentů oboru historie na Univerzitě Zielona Góra)
SZYMCZAK, M.: Evolution of a Personal and Moral Model of Woman in Polish History Books in the Years 1945–1999 (Vývoj morálního vzoru ženy v polských učebnicích dějepisu v letech 1945–1999)
BUGAJSKA-WIĘCŁAWSKA, J.: Christian Patterns and the Ethics – Opinions of the Polish Youth Towards Historical Characters (Křesťanské vzory a etika – hodnocení historických postav mladými Poláky)
ŠIPR, K.: Beginning of Bioethics Teaching in Humanities (Počátky bioetiky jako součást vzdělávání v humanitních oborech)
SMÉKAL, V.: Forming of Moral and Civic Maturity in the Family (Formování morální a občanské dospělosti v rodině)
LORMAN, J.: “And the Word became Flesh…”, or Is there a Specifically Christian Morality? (“A slovo se stalo tělem”, aneb existuje specificky křesťanská morálka?)
BIEDROŃ, M.: Intimate Emotional Relations in Modern Youth Narrations. Erosion of Ethos of Christian Love and Religious Values. (Intimní citové vztahy ve vyprávění moderní mládeže. Eroze etosu křesťanské lásky a náboženských hodnot)
WAWRZAK-CHODACZEK, M.: Values in Teaching and Education (Hodnoty ve výuce a vzdělávání)
MITRĘGA, A.: Postmodern Threats of a Traditional Family Order in Empiric Perspective (Postmoderní ohrožení tradičních rodinných pořádků v empirické perspektivě)
FURMANOWSKA, M.: The Controversy around Sexual Education (Kontroverze kolem sexuální výchovy)
MUCHOVÁ, L.: Dialogue between Culture and Christianity – Content of Education at Elementary and Secondary schools? (Dialog kultury s křesťanstvím – obsah výuky na základních a středních školách?)
KOFLEROVÁ, Š. – MUROŇOVÁ, E.: Inputs into Teaching and Didactic Projects with Religious Themes as a Service to Current School and to Teachers of Social Sciences (Vstupy do výuky a didaktické projekty s náboženskými tématy jako služba současné škole a vyučujícím společenskovědních předmětů)
PLAČKOVÁ, J.: The Development of Critical Thinking in Religious Lessons at Primary Schools (Rozvoj kritického myšlení v předmětu náboženství na základních školách)
CYLULKO, P. – GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, J.: Educational and Therapeutic Values of Carols and Pastorals in Work with Young Handicapped People (Výchovné a terapeutické hodnoty koled a pastýřských zpěvů při práci s mladými postiženými lidmi)
ADAMKIEWICZ, J.: On Christian Education in Family and School (Ke křesťanskému vzdělávání v rodině a škole)
DĄBROWSKI, J.: Christian Model of Parenhood in the Opinions and Views of University Students (Křesťanský model rodičovství v názorech a pohledech studentů univerzity)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/2

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/1
KLÍMA, B.: Zdroje pitné vody ve vývoji osídlení hradiště Sv. Hyppolita (The Sources of drinking water on the Development of the Settlement on Stronghold of St. Hyppolitus)
MIHOLA, J.: Ke kazatelské, literární a vědecké činnosti řeholníků německo-české provincie řádu paulánů v 17. a 18. století (About the preaching, literary and scientific work of the order of the Minims in the German-Czech provinces in the 17th and 18th Century)
KOVALENKO, S.: Češi v Kyjevské gubernii před rokem 1917 (The Czechs in Kyiv gouvernorate before 1917)
JEŘÁBEK, M.: „Slunci vstříc!“ Sportovní a tělovýchovná tematika v revue Salon 1922–1925 (“Going towards the sun!” Topics of sports and physied education in the 1922–1925 Salon revue)
VACULÍK, J.: K vystěhovalectví z Československa a poměrům krajanů v polovině 20. let 20. století (To Emigration from Czechoslovak Republic and Conditions Czechs on Abroad in the middle of 20s of the 20th Century)
ČAPKA, F.: K průběhu cukerní krize ve 30. letech 20. století v českých zemích (Comments on the Course of the Sugar Crisis in the Czech lands in the 30s of the 20th Century)
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt (War in the Media)
VAŘEKA, M.: Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180–1416) (The county of Vaduz under the reign of Earl of Monfort)
BARTŮŠEK, V.: Úloha knihovny v řádové každodennosti v baroku (Role of the monastery library in the daily life in baroque)
JIREČEK, M.: Příspěvek k historii piaristického řádu v Mikulově ve 20. století (Contribution to the history of Piarist Order in Mikulov in the 20th Century)
KALETA, P.: Český kulturní život v Haliči a dílo Františka Řehoře ve druhé polovině 19. století (Czech cultural life in Galicia and work of František Řehoř in the second half of 19th Century)
PAVLENKO, L.: Přínos Evžena Rychlíka ke studiu historického kulturního dědictví Čechů na Ukrajině (Contribution of Evžen Rychlík to the study of historical cultural heritage of the Czechs in Ukraine)
STEJSKALÍKOVÁ, J.: Příspěvek k obsahové analýze učebnic dějepisu (Contribution to the content analysis of the history book)
MALISZEWSKI, T.: Grundvigian School for life – between Tradition and Modernity of Education in Rural Areasy (Grunvigova škola pro život – mezi tradicí a modernizací vzdělávání na venkově)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/1


Forma bibliografických záznamů pro poznámkový aparát Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd


Informace pro autory:
Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahující příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vychází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

K úpravě rukopisu:
1) Rukopis napsaný na počítači odevzdejte na CD (WP nebo Word) nebo zašlete na e-mailovou adresu redakce vaculik@ped.muni.cz.

2) Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem.

3a) V odkazech na archivní prameny dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a jeho umístění (při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, inventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.

3b) V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto pořadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno – iniciálou) – spoluautoři: Název. Podnázev (kurzivou). Místo vydání, rok vydání, rozmezí stran. Stať ve sborníku: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou). In: Editor sborníku – spolueditoři (obdobně jako u autora monografie, ale ne verzálkami) s doplněním zkratky (ed., respektive edd.): Název sborníku. Podnázev (ne kurzivou). Místo a rok vydání, rozmezí stran. Stať v časopisu: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou). Název časopisu (případně ročník), rok vydání, případně číslo, rozmezí stran. Stať v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.

Vzory citací:
Monografie:
ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno 2005.
Stať ve sborníku:
VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945-1948. In: Heumos, P. (ed.): Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.
Stať v časopisu nebo periodickém sborníku:
ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.
Stať v denním tisku:
Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.
Archivní materiál:
Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, fol. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí pomlčkou bez mezer.

4) Připojte abstrakt, klíčová slova a resumé v anglickém jazyce.

5) Průběh recenzního řízení: Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z hodnocení vychází redakční rada při jejich zařazování do tisku. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a zahraniční a jeho redakce za ně předem děkuje.

Redakce