Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

vedoucí katedry

 Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/ 549 49 4988
e-mail: mihola@ped.muni.cz, mihola@mail.muni.cz

Konzultační hodiny:
PO 7:25 – 8:25, 12:00 – 13:00
dle domluvy

Specializace:
dějiny pozdního středověku a raného novověku (se zaměřením na církevní dějiny a dějiny kultury)
vycházky a exkurze v dějepisné výuce

Charakteristika:
1996 Mgr. - Pedagogická fakulta MU, obor zeměpis – dějepis
2008 Ph.D. - Historický ústav FF MU, disertační práce: Fratres minimi. Německo-česká provincie řádu paulánů v 16. – 18. století
Odborná praxe:
1993-2003 středoškolský učitel (Soukromé gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací v Brně)
1999-2007 asistent
2008-dosud odborný asistent
Publikační činnost:
Studie a články
1) Paulánská komunita na Vranově u Brna a její zrušení 1784. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd (dále jen Sborník), č. 17. Brno 1999, s. 66 - 79.
2) K počátkům paulánského řádu a jeho rozšíření v českých zemích. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně - řada společenských věd, č. 18, Brno 2001, s. 25 - 36.
3) Církevní správa a řeholní instituce v českých zemích ve 14. století (s nástinem předchozího vývoje). In: České země ve 14. a 15. století (Lucemburkové, husitská revoluce). Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Editor: J. Mihola. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 41 - 48.
4) Cesta k novému obrazu Mistra Jana Husa. In: Dialog - Evropa XXI. Revue křesť. orientace pro vědu a kulturu, 1-4, 2001, s. 82-87.
5) Most mezi konfesemi aneb nový obraz mistra Jana. In: Sborník Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 18. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 124 - 130.
6) Na cestě k Bílé hoře. In: České země 1434-1620. (od Lipan k Bílé hoře) Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu na ZŠ a SŠ. (Editor: J. Mihola), Brno, Masarykova univerzita 2002, s. 46-58.
7) Necrologium Minimorum seu catalogus pie in Domino defunctorum fratrum ordinis Sancti Francisci de Paula provinciae Germano Boemo Hungaricae. Komentovaná edice, doplněná tabulkami a mapkami. In: Bolletino officiale dell´Ordine dei Minimi, Roma 2002, č. 2, s. 401- 431.
8) Pauláni v Brtnici. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd č. 19. Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 41-52.
9) K problematice dějepisných exkurzí a historických seminářů pro učitele na katedře historie Pedagogické fakulty MU. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 287-295.
10) Ad plenitudinem. Portrét P. Stanislava Krátkého, XXV. mikulovského probošta, k jeho 80. narozeninám. In: Synesis. Sborník Mikulovského centra pro evropskou kulturu. Svazek I., Brno 2003, s. 23-34.
11) Církevní řády v českých zemích barokní doby. Obnova, rozkvět, specifika a podíl na rekatolizaci. In: České země v 17. a 18. století. Barokní doba, společnost a kultura. Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele ZŠ a SŠ. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 57-64.
12) K podílu paulánského řádu na rekatolizaci českých zemí. In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník ze semináře konaného 4.-5.6.2003 na Vranově u Brna. (Ed. I. Čornejová). Praha, Scriptorium 2003, s. 76-87.
13) Ksztaltowanie swiadomości wielokulturowej w trakcie wycieczek historycznych. In: Wielokulturowość w nauczaniu historii. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski 2004, s. 321-324.
14) Paulánský řád a prostor pro jeho působení v českých zemích v 16.-18. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 20, Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 3-11.
15) Dotazník studentů katedry historie 2003 aneb několik nahlédnutí do vztahu posluchačů a jejich předmětu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 20, Brno, Masarykova univerzita 200, s. 126-133.
16) Dějepisné exkurze a jejich místo v odborné a metodické přípravě budoucích učitelů. In: Oborové didaktiky v pregraduálním studiu. PdF MU, 14,-15.9.2004, CD ROOM, 7 s.
17) Reformator Kościola i most miedzy konfesjami. Przeobrazienia obrazu Mistrza Jana Husa i jego recepcji u progu nowego milenium. In: Bohaterrowie w historii i pamieci spoleczenstw europejskij. Poznan, 24.-27.6.2004, CD ROOM. (společně s J. Vaculíkem)
18) Poutní tradice na Moravě a ve Slezsku. In: Odehnal, F.: Poutní místa na Moravě a ve Slezsku. Rosice, Gloria 2004, s. 11-16 (2. vydání); Brno, Kartuziánské nakladatelství 2008, s. 13-19. (3. vydání)
Poutní tradice na Moravě a ve Slezsku. In: Odehnal, F.: Poutní místa na Moravě a ve Slezsku. Brno, Kartuziánské nakladatelství 2008, s. 13-19.
19) Brtnice. In: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha, Libri 2005, s. 241-243.
20) Vranov u Brna. In: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha, Libri 2005, s. 751-755.
21) Ke stavu řeholních institucí v českých zemích po josefínských reformách. In: České země v „dlouhém „ 19. století (1790-1918). Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 70-75.
22) Díla paulánských řeholníků německo-česko-uherské provincie – prameny k hlubšímu poznání intelektuální činnosti řádu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 21. Brno. Masarykova univerzita 2006, s. 116-124.
23) Atlas Marianus Marchionatus Moraviae – eine Quelle zur Problematik der barocken marianischen Wallfahrtstraditionen in Mähren. Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture. (Eds.: Daniel Doležal – Hartmut Kühne). Berlin, Peter Lang Verlag 2006, s.453-467.
24) Divotvůrkyně tuřanská a její místo v barokní poutní tradici na podkladě mariánských atlasů. In: Matka Boží tuřanská v poutní tradici. K 200. výročí přenesení milostné sošky (1806-2006). Tuřany, ŘKFÚ 2006, 9 s.
25) Per materialia ad immaterialia. Nástin vývoje poutní tradice na Moravě se zřetelem k regionu brněnské diecéze. In: O křesťanské výtvarné kultuře. (Eds.: A. Filip –H. Hradská) Brno, Biskupství brněnské 2006, s. 61-77.
26) Stručný přehled vývoje církevní správy a řeholního života na Moravě. In: O křesťanské výtvarné kultuře. (Eds. A. Filip – H. Hradská). Brno, Biskupství brněnské 2006, s. 29-34.
27) Poutní místa a lidová zbožnost na Moravě. Rozrazil, 7/2006. Brno, Větrné mlýny, s. 36-39.
28) Reformator Kościola i most miedzy konfesjami. Przeobrazienia obrazu Mistrza Jana Husa i jego recepcji u progu nowego milenium. In: Maria Kujawska – Bogumil Jewsiewicki (eds.): Historia – Pamieć – Tozsamość. Postaci upamietniane przez wspólczesnych mieszkańców róznych czesści Europy. Poznań 2006, s. 215-223.
29) Matka Boží v trní a její místo v poutní tradici Moravy. In: Městská část Brno – Tuřany. Z dějin Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan. Brno, Městská část Brno – Tuřany 2006, s. 21-28.
30) „Řeholníci ve svatých a zbožných skutcích zvláště pevní.“ K dějinám paulánského konventu sv. Matouše v Brtnici. In: Mezi Jihlavou a Vídní 1700 – 1900. Jihlava, Muzeum Vysočiny 2006, s. 127-138.
31) K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky. In: Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Editoři: J. Vaculík – J. Němec. Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 163-166.
32) Zánik německo-česko-uherské provincie řádu paulánů v letech 1784-1803. Příspěvek k dějinám josefinismu. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 26-36.
33) Archivní materiály k dějinám německo-česko-uherské provincie paulánského řádu v 16.-18. století. In: Církevní archivy a fondy v České republice. Edd.: T. Černušák – J. Mihola. Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 46-50.
34) „Nutzlose und gefährliche Untertanen“ Zur Aufhebung der Paulanerkonvente der deutsch-tschechisch-ungarischen Provinz in den Jahren 1784-1803. In: Heidemarie Specht – Ralph Andraschek-Holzer (Hgg.): Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität. St. Pölten 2008, s. 350-367
35) K vnitřnímu životu paulánských konventů německo-české provincie v barokní době. In: Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová (edd.): Locus pietatis et vitae. Praha, Univerzita Karlova 2008, s. 67-105.
36) K obnově německo-české provincie a situaci paulánských konventů v době třicetileté války. In: Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Ústí nad Orlicí, Oftis 2008, s. 127-151.
37) Regional History, Walks and Exkursions as an Area for the Implementation of a Multicultural Education. Czech-polish historici and pedagogice journal, 1/2009, s. 49-54.
38) K problematice barokní poutní tradice a jejímu místu v působení mendikantského řádu (na příkladě řádu paulánů). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 49-62.
39) Rezidence v Mořicích a další nemovité majetky paulánského konventu na Vranově u Brna. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 144-147.
40) Kilka uwag na temat dzialalnosci pedagogicznej instytucji zákonných i ich miejsca w szkolnictwie kościelnym na ziemiach czeskich w XX wieku. In: Szkola-Panstwo-Spoleczenstwo. Abstrakty wystapień. Gdaňsk 2009, s. 94-95.
41) Edukacyjna i kulturalna dzialalnosć pijarów na Morawach w XIX wieku. In: K. Wróbel-Lipowa – M. Ausz (eds.): Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a wspolczesne problémy edukacji historycznej. Tom II. Kraków – Lublin 2010, s. 223-233.
42) Činnost ženských řeholních kongregací v městském prostředí (na příkladu vybraných kongregací v Brně). In: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (eds.): Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918). Ústí nad Labem: Albis international, 2010, s. 212-231. ISBN 978-80-86971-87-2
43) Ozyciu wewnetrznym i situacji klasztorów mendykanckich w epoce józefinskiej (ze szcególnym uwzglednieniem zakonu sw. Franciszka z Paoli). On the inner life and the situation of the mendicant monasteries in the Josephian period (with special consideration of the Minim´s order). In: Pruskie kasaty klasztorne na Ślasku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Ksiega streszczeń – Book of Summaries. Wroclaw 2010, s. 110-111.
44) Ke kazatelské, literární a vědecké činnosti řeholníků německo-české provincie řádu paulánů v 17. a 18. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 19-30.
45) Balbín´s Work Diva Wartensis. Contribution to the Marian Pilgrimage Tradition of Silesia. Czech -polish historical and pedagogical journal, č. 3/2011/2, s. 75 -84.
46) Kilka słów na temat działalności wychowawczo -kształcącej prowadzonej przez żeńskie instytucje zakonne w krajach czeskich w drugiej połowie XIX i w XX wieku (na przykładzie kongregacji w Brnie). In: W kregu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej. Kraków: Uniwersytet Gdańsk, 2011, s. 335 -341.
47) Rodzina w epoce nowoźytnej i jej miejsce w nauczaniu oraz podrecznikach historii (w kwestii wykorzystania tematów związanych z życiem codziennym). Wychowanie w rodzinie, č. 2/2011/1, s. 167 -171.
48) Wycieczki do muzeów na wolnym powietrzu (skansenów) jako przestrzeń poznawania historii regionalnej, kultury i codziennego życia naszych przodków i element kształtowania pozytywnego stosunku do dziedzictwa kulturowo -historycznego. In: Muzea skansenowskie we wspólczesnej edukacji historycznej. Lublin: UMCS w Lubline, 2011, s. 85 -96.
49) Zur Prediger -, Literatur - und Wissenschaftstätigkeit des Paulanerordens in Mitteleuropa im 17. und 18. Jahrhundert. In: Leben und Alltag in böhmisch -mährischen udn niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. Brno: Diözesanarchiv St. Pölten, 2011, s. 36 -48.
50) An End to Myths and Stereotypes? Concerning Problems, new Works and Interpretations in Czech Ecclesiastical History after 1989. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24/2010/ 2, s. 48 -55.
51) Fonti storiche della provincia Tedesco -Ceca dell´Ordine dei Paolotti (XVI -XVIII SECOLO). Bollettino ufficiale dell Ordine dei Minimi, roč. LVI, č.. 4, s. 395 -402.
52) Zur nationalen Herkunft und Anzahl der Ordensleute der deutsch -tschechisch -ungarischen Provincz des Paulanerordens im 17. und 18. Jahrhundert. In: Przemiany demograficzne europy środkowej w czasach nowozytnych. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 313 -320.

Populárně naučné publikace a články
1) Byzantská říše. Tematické jednotka ITEM - dějepis pro ZŠ a SŠ. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2000, 27 s.
2) Světlo a sloup Moravy. 850 let od smrti Jindřich Zdíka. In: Noviny Rovnost, příloha Víkend, 1.7.2000.
3) Odborná exkurze - důležitá součást přípravy na učitelské povolání. In: Univerzitní noviny, ročník 8, číslo 9/2001, s. 19,20.
4) Sv. Bruno kartuzián. K 900. výročí od smrti zakladatele kartuziánů. Dialog - Evropa XXI. Revue křesť. orientace pro vědu a kulturu, 1- 4, 2001, s. 88-91.
5) Rájec nad Svitavou. Brno, Gloriet 2003, 16 s.
6) Pálavské kostely. Klentnice, ŘKFÚ 2006, s. 8-20 (s A. Filipem a J. Ungerem)
7) Kirchen in den Pollauer Bergen. Klentnice, ŘKFÚ 2006, , ISBN 80-239-8123-4, s. 8-20.
8) Mapa brněnských kostelů.(text) Brno, Petrov IKC 2006, 1 list.
9) Map of Churches in Brno. Brno, IKC Petrov 2006, 1 list.
10) Karte der brünner Kirchen. Brno, IKC Petrov 2006, 1 list.
11) Carte des eglises de Brno. Brno, IKC Petrov 2006, 1 list.
12) Mapa brněnské diecéze (text). Brno, Petrov IKC 2006, 1 list.
13) Map of the Brno diocese. Brno, IKC Petrov 2006, 1 list.
14) Karte der brünner Diözese. Brno, IKC Petrov 2006, 1 list.
15) Carte du diocese de Brno. Brno, IKC Petrov 2006, 1 list.
16) Vranov u Brna – mariánský, liechtesteinský, paulánský. In: Česká + Slovenská Vídeň dnes, č. 8/2008, s. 32,33.
17) Kardinál František z Ditrichštejna a „jeho“ Mikulov. In: Česká + Slovenská Vídeň dnes, č. 10/2008, s. 40,41.
18) Národní kulturní památky a kláštery v Čechách a na Moravě. Vídeňské svobodné listy, červen 2008, s. 4-5.
19) Poutník. In: Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku 11/2009, s. 91-92.
20) Vranov u Brna. Mariánské poutní místo, paulánský klášter, hrobka Lichtenštejnů. Vranov u Brna 2010, 30 s.
21) Vranov u Brna. F.R.Z. agency 2010, s. 13-17, 111-123.
22) Vranov u Brna slaví 770 let. Katolický týdeník, roč. XXI, č. 37/2010, s. 2.
23) Arnoldova vila – architektonický klenot a sídlo nejstarší mateřské školky. Severník. Informační bulletin MČ Brno-sever, leden 2011, s. 3.

Zprávy
1) Nabídka ”kalendária” Katedry historie oslovila nejen studenty historie. Mistr Jan Hus - most mezi konfesemi. In: Univerzitní noviny, ročník 7, č. 1/2000, s. 12-14.
2) V předvečer životního jubilea Stanislava Julínka. In: Sborník, č. 18, Brno 2001, s. 119 - 121. (společně s J. Vaculíkem)
3) IV. odborný historický seminář pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ: České země ve 14. a 15. století. In: Univerzitní noviny, ročník 8, číslo 9/2001, s. 30-32.
4) Jubileum Františka Čapky. In: Univerzitní noviny 5/2002, s. 30-32.
5) Odborné historické semináře pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ pořádané katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v letech 1998-2002. In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada společenských věd, č. 19, s. 117-121.
6) Významní hosté katedry historie PdF MU v období 2000 – 2002. In: UN, č. 9/2002, s.17-19.
7) V. odborný dějepisný seminář pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě MU. In: Univerzitní noviny 10/2002, s.10-12.
8) Verbo et exemplo. K životnímu jubileu P. Stanislava Krátkého, XXV. mikulovského probošta. In: Dialog Evropa XXI., č. 1-4, 2002, s. 111-115.
9) Mikulovské centrum pro evropskou kulturu zahájilo svoji činnost. In: Dialog Evropa XXI., č. 1-4, 2002, s. 119-120.
10) Významní hosté katedry historie PdF MU v období 2000 - 2002. In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada společenských věd, č. 19, s. 121-123.
11) Mezinárodní didaktická konference o místu historie a úloze učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. In: UN č. 2/2003, s. 21-23.
12) VI. Odborný historický seminář pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ. UN 10/2003, roč. 10, s. 33-36 (vyšlo III. 2004)
13) Církevní řády a jejich kláštery v českých zemích ve středověku a novověku. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 20. Brno 2004, s. 187-188.
14) Odborné (tuzemské) dějepisné exkurze katedry historie v letech 2000-2004. In: SP PedF MU v Brně, řada společenských věd, č. 20, Brno 2004, s. 189-192.
15) Malé nahlédnutí do středoškolské odborné činnosti – obor historie. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 21. Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 144.
16) Jaroslav Vaculík šedesátiletý. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 195-218.
17) Ke spolupráci katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s Moravským zemským muzeem v Brně v období 2002-2007. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 228-229.
18) Významní hosté katedry a jejich přednášky v letech 2003-2007, Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 230-232.
19) Odborné historické semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol pořádané katedrou historie PdF MU v letech 2003-2006, Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 233-237.
20) Sympozium Proměny řeholního života a místo řeholních institucí v dlouhém 19. století, Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 239-241.
21) Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost, Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 22. (ed. J. Mihola). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 243-247.
22) Církevní dějiny v zrcadle staletí. In: Zpravodaj Radia Proglas č. 38 /2007, s. 8.
23) Odborné exkurze katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity realizované v letech 2005-2008. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 164-169.
24) Sympozium Život a všední den v česko-moravských a dolnorakouských klášterech v pozdním středověku a novověku. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 170-171.
25) Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 186-187.
26) Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), obor historie 2006-2010. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 188-190.

Recenze
1) Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd, č. 16. Brno 1997. In: Universitas Revue Masarykovy univerzity v Brně, č. 2/1998.
2) Jiří Kejř: Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem 1999. In: Sborník, č.18, Brno 2001, s. 157 - 159.
3) Jaroslav Vaculík: Dějiny Volyňských Čechů III. In: Univerzitní noviny, roč. 8, č. 11/2001, s.59.
4) František Čapka: Dějiny Moravy v datech. Cerm, akademické nakladatelství Brno, 2001. In: UN č. 10/2002, s.52-53.
5) Jaroslav Vaculík: Češi v cizině – emigrace a návrat do vlasti. Brno, Masarykova univerzita 2002. In: UN č. 4/2003, s. 64-65.
6) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, F 44, 2000. In: Universitas Revue č.2/2003, s.74-76.
7) Jaroslav Vaculík: Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945 - 1950. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2/2001. In: Universitas revue č.3/2003, s. 71-72.
8) Základní dílo k historii české minority na Volyni. In: HG 32 (2003), s.322-326.
9) Zeschick, Johannes. Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě. Praha: Benediktinské opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 172-173.
10) Balcárek, Pavel. Kardinál František Ditrichštejn 1570-1636. Gubernátor Moravy. České Budějovice: Veduta, 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 174-175.
11) Macková, Marie. Voršilky v Čechách do roku 1918. Pardubice: Univerzita Pardubice 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 175-177.
12) Pehr Michal a kol. Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha: Akropolis, 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 194-195.
13) Vaculík, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. Muni.cz, říjen 2010, s. 12.
14) Vaculík, Jaroslav. Češi v cizině. Brno, Masarykova univerzita 2009. Muni.cz, prosinec 2010, s. 12.
15) Chlíbec, Jan – Černušák, Tomáš. Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory. Praha: Artefactum, 2008. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 192.

Redakce
1) České země ve 14. a 15. století (Lucemburkové, husitská revoluce). Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Brno, Masarykova univerzita 2001, 63 stran.
2) České země 1434-1620. (od Lipan k Bílé hoře) Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu na ZŠ a SŠ. Brno, Masarykova univerzita 2002, 62 stran.
3) Místo historie a úloha učitele při formování multikulturní společnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Masarykova univerzita 2003, 327 stran (společně s J. Vaculíkem).
4) Synesis. Sborník Mikulovského centra pro evropskou kulturu, svazek I., Brno 2003, 115 s. (společně s A. Filipem)
5) České země v 17. a 18. století. (Barokní doba, společnost a kultura.) Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Brno, Masarykova univerzita 2003, 82 s.
6) Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 19. Brno, Masarykova univerzita 2003, 160 s.
7) Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd, č. 20 , 2004, 204 s.
8) České země v "dlouhém" 19. století. Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele ZŠ a SŠ. Brno, Masarykova univerzita 2005, 79 s.
9) Velká francouzská revoluce ve vztahu k vědě, pedagogice, náboženství a kultuře. Sborník příspěvků z odborného historického semináře pro učitele ZŠ a SŠ a pro studenty PdF MU. Brno, Masarykova univerzita 2005,
10) Československo 1918-1945. Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele ZŠ a SŠ. Brno, Masarykova univerzita 2005, 61 s.
11) Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 21. Brno, Masarykova univerzita 2006, 160 s.
12) Církevní archivy a fondy v České republice. Sborník z odborného semináře. Brno, Masarykova univerzita 2007, 51 s. (s T. Černušákem)
13) Československo 1945 – 1992. Sborník příspěvků odborného učitelského semináře pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ. Brno, Masarykova univerzita 2007, 84 s. (s J. Vaculíkem)
14) Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd, č. 22. Brno, Masarykova univerzita 2008. 274 s.
15) Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, 205 s.
16) Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, 217 s.

Granty
1. GA ČR. Stav a činnost církevních řádů a kongregací na Moravě v „dlouhém“ 19. století. Řešitel (2005-2007).