doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/ 549 49 6257
email: 110056@mail.muni.cz

Konzultační hodiny:
ÚT 14:45 – 15:45

Specializace:
pedagogická: Nový zákon, biblická teologie
vědecká: výklad kanonických evangelií

Hlavní směry vědeckého výzkumu:
okolnosti vzniku kanonických evangelií, jejich literární a teologický charakter, jejich interpretace

Charakteristika:
1993 dokončeno magisterské studium teologie – Lateránská univerzita v Římě (Pontificia Universita Lateranense a Roma)
1993-1996 postgraduální odborné studium biblických věd na Papežském biblickém institutu (Pontificio Istituto Biblico) v Římě a na Hebrejské univerzitě (Hebrew University: zimní semestr v akademickém roce 1994–1995) v Jeruzalémě s dosažením akademického titulu – Licentiatus in re biblica (S.S.L); nostrifikace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a udělení akademicko-vědeckého titulu doktor "Dr."
1997-2000 doktorandské studium v oboru biblické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana (Pontificia Universita Gregoriana) v Římě. Dosažení doktorátu teologie a získání akademického titulu "Th.D."; nostrifikace na UP v Olomouci (25. 1. 2001)
2006 habilitace na CMTF UP v Olomouci; obor teologie; habilitační práce: Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu: Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1-35
Publikační činnost:
Monografie:
1. La preghiera di Gesu nel vangelo di Matteo: Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 2000, počet stran 241; ISBN 88-7652-864-4.
2. Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu: Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, počet stran 152; ISBN 80-244-0771-X.
3. Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu: Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1–35, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, počet stran 292; ISBN 80-244-1248-9.
4. Kristus a účast židů i pohanů na „smlouvách“ Božího zaslíbení: Christologické a ekleziologické poselství Ef 2,11-22, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, počet stran 200; ISBN 978-80-244-2461-3
5. Ježíšovo vzkříšení v evangeliích: Výklad závěrečných kapitol kanonických evangelií, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, počet stran 336; ISBN: 978-80-244-2942-7

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách:
1. „The Crux Interpretum: John 14,2“, in TWN LOGWN ASFALEIA. Sborník katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, editor Jaroslav Brož, Praha: Karolinum, 2000, s. 178-199; ISBN 80-7184-939-1.
2. „Some Aspects of Christology in the First Epistle of Peter“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. E. Krumpolc – L. Zajícová, volumen 3, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 109-117; ISBN 80-244-0429-X.
3. „Le reazioni alla morte di Gesu nei vangeli sinottici (Mc 15,38-41; Mt 27,51-56; Lc 23,47-49)“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. E. Krumpolc – L. Zajícová, volumen 4, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 75-91; ISBN 80-244-0583-0
4. „Maria u synoptiků a v pavlovských listech“, in Maria z Nazareta. Plnost člověka a jádro církve, kolektiv autorů, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 62-74; ISBN 80-86036-91-X
5. „Prohlášení o Ježíšově přítomnosti v křesťanském společenství (Mt 18,20)“, in Mlékem a medem oplývající. Sborník českých katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám, ed. J. E. Sýkora a kol., Praha: SGS, 2004, s. 47-58; ISBN 80-239-3521-6
6. „L’euloghia (1 Pt 1,3-12)“, in On His Way, Fs. K. Stock, ed. A. Malina, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004, s. 322-342; ISBN 83-7030-349-8.
7. „Rodokmen Ježíše Krista v Matoušově evangeliu (1,1-17)“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VI, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2004, s. 100-119; ISBN 80-246-0757-3.
8. „Cud na weselu w Kanie Galilejskiej: Począntek znaków Jezusa (J 2,1-11)“, in Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, ed. A. Kucz – A. Malina, Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum, 2005, s. 47-57; ISBN 83-919505-3-0
9. „Událost Ježíšova proměnění v Matoušově evangeliu (Mt 17,1-9): Její důležitost a význam“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VIII, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2006, s. 64-78; ISBN 80-246-1121-X.
10. „Pošetilost a prozíravost: Výklad podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-13)“, in Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám O. Mádra, ed. E. Krumpolc – J. Poláková – C. V. Pospíšil, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 92-113; ISBN 978-80-7195-138-4.
11. „Večeře Páně v Lukášově evangeliu (Lk 24,14-20)“, in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 99-126; ISBN 978-80-244-1845-2.
12. „Písmo svaté v životě církve: Zpráva z konference“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. IX, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2007, s. 138-146; ISBN 978-80-246-1331-4.
13. „Svoboda spravedlivého Boha a jeho dobrota: Výklad podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)“, in „Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry“ (1 Tim 1,5). Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám, ed. P. Chalupa – L. Zajícová, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 75-100; ISBN 978-80-244-1915-2.
14. „Zjevení v Galileji: Výklad a poselství Mt 28,16-20“, in Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, ed. V. Novotný, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2008, s. 150-172; ISBN 978-80-246-1505-9.
15. „Exegeze a kázání: Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova“, in Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008, s. 37-52; ISBN 978-80-7412-002-2.
16. „Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 im Kontext“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. L. Zajícová, volumen 9, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 43-52; ISBN: 80-244-0583-0.
17. „Povolání Natanaela“, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Brno: CDK, 2009, s. 79-88. ISBN 978-80-7325-177-2.
18. „Liberta di Dio: giusto e buono: Spiegazione della parabola degli operai nella vigna (Mt 20,1-16)”, in „Perché stessero con Lui“. Scritti in onore di Klement Stock SJ, nel suo 75° compleanno, ed. L. De Santos e S. Grasso, AnBib 180, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2010, s. 123-150. ISBN 978-88-7653-180-4.

Články v odborných časopisech:
1. „O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)“, Studia theologica, ročník III, číslo 2 [4], léto 2001, s. 45-52.
2. „Struktura Matoušova evangelia“, Studia theologica, ročník III, číslo 4 [6], zima 2001, s. 1-7.
3. „Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií“, Communio, ročník 6, číslo 1, rok 2002, s. 34-41.
4. „Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8)“, Studia theologica, ročník IV, číslo 2 [8], léto 2002, s. 11-15.
5. „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa“, Studia theologica, ročník IV, číslo 3 [9], podzim 2002, s. 24-30.
6. „Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu: Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění“, Studia theologica, ročník IV, číslo 4 [10], zima 2002, s. 31-44.
7. „Láska jako požadavek spásy: Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37)“, Studia theologica, ročník VI, číslo 3, [17] podzim 2004, s. 14-28.
8. „Společenství s Otcem: Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“, Studia theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18.
9. „Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20): Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech“, Studia theologica, ročník VII, číslo 4 [22], zima 2005, s. 38-44.
10. „Zázrak na svatbě v Káně: Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11)“, Communio, ročník 10, číslo 1, rok 2006, s. 86-100.
11. „Projev úcty mudrců: Výklad a poselství Mt 2,1-12“, Studia theologica, ročník IX, číslo 2 [28], léto 2007, s. 18-38.
12. „Das Gebet bei Paulus ‘Ich danke meinem Gott…’“, Bibel heute, Heft 1, 45 Jahrgang, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, 2009, s. 11-13. ISSN 0006-0593; ISBN 978-3-940743-24-4
13. „L’inizio dei segni di Gesu (Gv 2,1-11)“, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41 (2008) 371-383.
14. „Svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 Kor 15,1-11“, Studia theologica, ročník XI, číslo 3 [37], léto 2009, s. 10-36.
15. „Ježíšovo vzkříšení v Sk 2,14-41“, Studia theologica, ročník XIII, číslo 1 [43], jaro 2011, s. 18-41.
16. „The Image of Jesus Christ in Luke 2:41-52“, Acta Univer¬sitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 12 (2011), s. 51-62, ISSN: 1212-9038.
17. „The Author of the Third Gospel“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 13 (2012), s. 27-39, ISSN: 1212-9038.
18. „Šimon Petr v Lk 5,1-11“, Studia theologica, ročník XIV, číslo 4 [50], zima 2012, s. 1-18, ISSN: 1212-8570.
19. „Žalm 130 v Knize žalmů a v Matoušově evangeliu“, Studia Biblica Slovaca, ročník V, číslo 1 (2013), s. 1-24, ISSN 1338-0141.
20. „Simeonova slova v Lk 2,35a“, Studia theologica, ročník XIV, číslo 4 [54], zima 2013, s. 1-13, ISSN: 1212-8570.
21. „Simeonovo kantikum v Lukášově evangeliu 2,29-32“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 2, s. 230-240, ISSN 1211-6068.
22. „Šimon Petr v Lukášově evangeliu“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 2, s. 182-193, ISSN 1211-6068.
23. „Doba a místo vzniku Lukášova dvojdíla“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 1, s. 122-130, ISSN 1211-6068.

Články popularizační:
1. „V Matoušově evangeliu je vyjádřena perspektiva historie spásy“, Katolický týdeník, číslo 35, ročník 16, 2005, s. 7; ISSN 0862-5557.
2. „Ježíš přichází jako zaslíbený král – na oslátku“, Katolický týdeník, číslo 14, ročník 17, 2006, s. 7; ISSN 0862-5557.
3. „O egyptské pouti píše jen evangelista Matouš“, Katolický týdeník, číslo 51-52, ročník 17, 2006, s. 8; ISSN 0862-5557.
4. „Abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží“, Katolický týdeník, číslo 14, ročník 18, 2007, s. 7; ISSN 0862-5557. v5. „Kdy opravdu nastane druhý příchod Páně?“, Katolický týdeník, číslo 48, ročník 18, 2007, s. 7; ISSN 0862-5557.
6. „Apoštol Pavel známý – neznámý aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 4, ročník 18, 2008, s. 30-31. ISSN 1214-0856
7. „Apoštol Pavel známý – neznámý (2.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 5, ročník 18, 2008, s. 30-31. ISSN 1214-0856
8. „Apoštol Pavel známý – neznámý (3.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 1, ročník 19, 2009, s. 33-35. ISSN 1214-0856
9. „Apoštol Pavel známý – neznámý (4.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 2, ročník 19, 2009, s. 32-34. ISSN 1214-0856
10. „Apoštol Pavel známý – neznámý (5.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 3, ročník 19, 2009, s. 32-34. ISSN 1214-0856

Skripta:
1. Úvod do studia Nového zákona, Olomouc: MCM 2002, 151stran. ISBN: 80-7266-101-9.

Aktivní účast na konferenci:
1. Maria u synoptiků a v pavlovských listech. Teologická konference o Marii – Matce Ježíšově v Hradci Králové: Nové Adalbertinum (17. - 19. 2. 2003) dne 18. 2. 2003.
2. Událost Ježíšova proměnění v Matoušově evangeliu. Její důležitost a význam (Mt 17,1-9). Konference ke 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella na KTF UK v Praze dne 11. 5. 2004.
3. Il miracolo alle nozze di Cana. L’inizio dei segni di Gesu (Gv 2,1-11). Mezinárodní konference „Etos i Egzegeza“, (Universytet Slaski w Katowicach) Slezská Univerzita v Katowicích (19. - 20. 11. 2004) dne 19. 11. 2004.
4. Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20). Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech. Konference o dr. Pavlu Škrabalovi, O.P. na CMTF UP v Olomouci dne 27. 4. 2005.
5. The Activities of the Czech Catholic Biblical Institute and the Ways of Proclaming the Word of God in Czech Republic. Mezinárodní kongres „Sacred Scripture in the Life of the Church (Písmo svaté v životě církve)“ uspořádaný u příležitosti 40. výročí schválení koncilové konstituce o zjevení „Dei Verbum“ Katolickou biblickou federací a Papežskou radou pro jednotu křesťanů v Římě (14. - 18. 9. 2005) dne 15. 9. 2005.
6. Text und Vorlage von Hebr. 5,7. Mezinárodní konference Colloquium Biblicum Vindobonense 2005 – „Der Hebräerbrief und seine alttestamentlichen Prätexte“ (24.-25. 10. 2005) ve Vídni (Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz) dne 25. 10. 2005.
7. Bible v životě církve. Zpráva o mezinárodním kongresu k 40. výročí Dei Verbum v Římě. Konference k 40. výročí vydání věroučné konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum na KTF UK v Praze dne 15. 11. 2005.
8. Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 in seinem Kontext. Mezinárodní konference Colloquium Biblicum Vindobonense 2007 – „Die Offenbarung des Johannes. Aktualisierung der Christusbotschaft in Zeiten der Bedrängnis“ (26. - 27. 10. 2007) ve Vídni (Pallottihaus; A – 1130 Wien, Aufhofstraße 10) dne 27. 10. 2007.
9. Exegeze a kázání. Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova. Odborný seminář pro vyučující pastorální teologie z ČR a Slovenska – „Fórum pastorálních teologů VII – Olomouc 2008“ (11. - 13. 5. 2008) na CMTF UP v Olomouci dne 12. 5. 2008.
10. Dio Padre nel discorso sulla comunita (Mt 18,1-35). Mezinárodní konference s názvem „La figura del Padre nel vangelo di Matteo“ (Gruppo internazionale di studio esegetico sui Vangeli – GISEV) – Řím (24. - 26. 10. 2008) dne 25. 10. 2008.
11. The Appearance of Jesus on the Road to Emmaus (Lk 24:13-35). Its Historicity and Significance. The 3rd Session of the Prague-Princeton Biennale for Jesus Research, Praha, Akademie věd, Národní 3 (22. - 24. 4. 2009) dne 23. 4. 2009.
12. Nejstarší svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 K 15,1-11. Konference „Apoštol Pavel a Písmo (4. - 5. června 2009) na CMTF UP v Olomouci dne 5. 6. 2009.
13. The Authorship of Luke’s Gospel. East-West Pre-Conference, Leuven, 31. 7. 2012.
14. Žalm 130 v Žaltáři a v Matoušově evangeliu. Konference „Psalms – through the eyes of their authors and later reception, Badín, Slovensko, 13. - 14. 9. 2012 (vystoupení 14. 9. 2012).
15. The Disciples in John 21. Konference Studiorum Novi Testamenti Societas, Perth, Western Australia, 23. – 27. 7. 2013 (vystoupení 25. 7. 2013).
16. Lukanische Theologie. Sympozium „The Gospel and its Literary Reflections, Praha, ETF UK, 11. – 12. 10. 2013 (vystoupení 12. 10. 2013).
17. Die Bedeutung von Lk 2,35a in seinem Mikro- und Makro-Kontext. Mezinárodní konference Colloquium Biblicum Vindobonense 2013, Pallottihaus; A – 1130 Wien, Auhofstraße 10, 25. – 26. 10. 2013 (vystoupení 25. 10. 2013).

Granty:
1. Řešitel postdoktorského grantového projektu Grantové agentury České republiky (401/02/D004) s názvem: Hlavní rysy Ježíšovy osoby a základní charakteristiky křesťanského společenství podle Matoušova evangelia (v letech: 2002–2005).
2. Účast na řešení výzkumného projektu GAČR (401/07/0307) s názvem Obnova smlouvy a nová smlouva - studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu (v letech: 2007–2009).
3. Řešitel standardního badatelského grantového projektu GA AV České republiky (IAA908350903) s názvem Ježíšovo vzkříšení – studium a výklad stěžejních novozákonních textů (v letech: 2009–2011).
4. V současnosti účast na řešení projektu na podporu excelence v základním výzkumu Grantové agentury České Republiky s názvem Historie a interpretace Bible, který je rozvržen do let 2012-2018.