Křesťanská výchova

Příprava odborníka v oboru křesťanská výchova se zaměřením na pedagogické asistentství a učitelství pro ZŠ. Bakalářské studium, založené na rozvíjení znalostí z teologie, filozofie, psychologie a dějin kultury, je přednostně zaměřeno na vytváření odborných, pedagogických i komunikačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství křesťanské výchovy na základní škole, případně na přípravu pastoračního asistenta v duchovní nebo charitativní službě.

Od roku 2008 lze na PdF MU studovat prezenčně obor Křesťanská výchova v těchto kombinacích:
KV - dějepis
KV - český jazyk
KV - francouzský jazyk
KV - ruský jazyk
KV - fyzika
KV - hudební výchova

Bakalářské práce:
I. Vlastní téma dle dohody s vedoucím práce
II. Navržená témata bakalářských prací:
1. Fenomén proroctví a starozákonní prorocké knihy
2. Literární a teologický charakter Žaltáře
3. Židovské náboženské skupiny v novozákonní době
4. Obraz Ježíšovy matky v Novém zákoně
5. Boží slovo v liturgii
6. Lidová zbožnost a liturgie
7. Křesťanství (?) Václava Havla
8. Konverze, katechumenát a křest: česká zkušenost
9. Ježíš učitel, kněz a pastýř: učitelské, kněžské a pastýřské poslání církve
10. Pojem a historie ekumenismu
11. Bůh v (řecké) filozofii a v křesťanství
12. Vědecké a filozofické poznání ve vztahu k víře a teologii v dějinném průřezu
13. Duchovní odkaz nějakého světce/významné osobnosti
14. Výuka náboženství na církevních školách (specifikum, evangelizační rozměr, sociologický průzkum reflexe žáků…)
15. Trinitární nauka prvních ekumenických koncilů
16. Trinitární a ekleziální rozměr svátostí
17. Morální ctnosti v nauce sv. Tomáše Akvinského a jejich aktuálnost
18. Křesťanská láska v postmoderní realitě
19. Nová náboženská společenství a hnutí, jejich klady a zápory v dnešním světě
20. Požadavek nové evangelizace, její uvádění do života ve farnostech a malých společenstvích
21. Přínos apoštolských otců na příkladu jednoho z nich (např. Klement Římský, Ignác z Antiochie, Polykarp ze Smyrny, Papiáš z Hierapole)
22. Místní církev v 2. polovině 20. století (na příkladu konkrétní farnosti)
23. Úcta konkrétního světce v naší vlasti (diecézi…)
24. Židovské náboženské skupiny v novozákonní době
25. Duch svatý v Janově evangeliu
26. Místa Pavlova působení během tzv. druhé misijní cesty.
27. Šimon Petr v Matoušově evangeliu
28. Spolupracovníci apoštola Pavla v jeho nesporných listech. Jejich charakteristiky a význam.

Bakalářská státní závěrečná zkouška
Struktura (části) bakalářské státní závěrečné zkoušky z křesťanské výchovy:
1. Obhajoba bakalářské práce (je-li zadána)
2. Ústní zkouška z křesťanské výchovy

Okruhy ke SZZ křesťanské výchovy bakalářského studia
1. Pět knih Mojžíšových: vysvětlení výrazů „Pentateuch“ a „Tora“; rozličné pohledy na teologické uspořádání Pentateuchu; základní modely hypotéz vzniku Pentateuchu; obsah jednotlivých knih Pentateuchu; teologické poselství Pentateuchu.

2. Prorocké knihy Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel: okolnosti (doba a místo) vzniku; významné texty a témata; zařazení knih v židovském a křesťanském kánonu Bible.

3. Osoba Ježíše Krista ve čtyřech evangeliích: christologické tituly v jednotlivých evangeliích; specifické rysy líčení Ježíše Krista v jednotlivých evangeliích.

4. Život a působení apoštola Pavla: chronologie Pavlova života; misijní cesty; dopisní korespondence – rozdělení listů a jejich obsah.

5. Pojem, předmět, prameny, struktura a úkol morální teologie. Morálka v dějinách církve (období pozitivní, spekulativní, kazuistické, renovační). Rozdíl mezi ontologickým a morálním dobrem. Svoboda (indiference, kvalit). Dobro a zlo (fyzické, mravní, metafyzické). Morálnost lidského jednání (předmět, okolnosti, cíl) - princip dvojího účinku. Struktura lidského skutku (rozum, vůle, cit).

6. Svědomí a jeho rozdělení (předcházející, doprovázející, následné, správné, mylné - zaviněně, nezaviněně). Zákon a jeho rozdělení (věčný, přirozený, pozitivní). Nemožnosti dostát zákonu (fyzická, morální). Hřích - jeho definice a rozdělení (formální, materiální, vnější, vnitřní, podle příčiny, podle způsobu). Ctnost a neřest. Dělení ctností (kardinální, božské).

7. Dogmatická terminologie a charakteristika jednotlivých traktátů (dogma, neomylnost a vývoj dogmatu, víra a Boží zjevení, magisterium, trinitární teologie, christologie, mariologie, svátosti, ekleziologie, eschatologie).

8. Výklad dogmatické konstituce Lumen gentium v kontextu konciliární nauky.

9. Pojem a metoda fundamentální teologie, cesty poznání Boha (sv. Tomáš, cesta psychologická a sociální, Boží zjevení).

10. Historický Ježíš z Nazareta a Kristus víry, kritéria zázraku (mnohonásobné svědectví, kontinuita, diskontinuita, vnitřní srozumitelnost, apologetický a teologický význam), význam zmrtvýchvstání Krista (potvrzení pravdivosti Kristova božství, naplnění Písma, naděje na univerzální vzkříšení).

11. Pastorální teologie (okolnosti vzniku, biblické obrazy pastýřské péče, pojem pastorace, základní pastorační zásady a činnosti v dějinách církve, místní církev, diecéze a farnost, hlavní adresáti pastoračního snažení: děti, mládež, rodiny, staří a nemocní).

12. Druhý vatikánský koncil z hlediska pastorální teologie (cesty k novému sebepochopení církve, pastorální konstituce Gaudium et spes, její struktura a poselství, dekret Apostolicam actuositatem, cíle apoštolátu laiků, inkulturace, nová evangelizace).

13. Pojem katecheze a katechetiky a jejich historický vývoj (dějiny katecheze v prvotní církvi,antickém a středověkém křesťanství, historický vznik a vývoj katechismu, pojetí a použití katechismu dnes).

14. Aktuální církevní dokumenty týkající se katecheze v katolické církvi, jejich smysl, význam a stručný obsah (Všeobecné direktorium pro katechezi, Osnovy k výuce náboženské výchovy, Etický kodex křesťanského učitele apod.).

15. Duchovní proudy, které utvářely spiritualitu středověku: rytířské řády (maltézští rytíři), řeholní kanovníci (premonstráti), žebravé řády (dominikáni, františkáni), devotio moderna.

16. Benediktýni, karmelitáni, jezuité a salesiáni a jejich duchovní odkaz (charakteristika společenství a jejich přínos, významné osobnosti, stopa v českém prostředí).

17. Počátky křesťanství a příčiny jeho rozšíření ve světě (příprava negativní i pozitivní u Židů i pohanů, monoteismus s nárokem na výlučnost, horlivost prvních křesťanů spolu s charitou, pronásledování spolu s vytrvalostí a hrdinstvím mučedníků).

18. Počátky křesťanství v naší vlasti (křest českých knížat 13. 1. 845 v Řezně, cyrilometodějská misie na Moravě, počátky christianizace Čech, sv. Václav).

19. Dějiny liturgie (liturgie ve spisech Nového zákona, dokumenty 2. a 3. století, liturgie ve 4. - 6. století, středověk, období po Tridentském koncilu) a liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu (liturgická konstituce Sacrosanctum concilium, její struktura a poselství).

20. Teologie liturgie (dialogický a trinitární charakter liturgie, soteriologická, doxologická a koinonická dimenze liturgie) a liturgický rok (temporál a sanktorál, liturgické doby, neděle jako prvotní sváteční den, kategorie liturgických dnů, vigilie, oktáv).

21. Křesťanská filozofie patristiky a scholastiky: Vztah filozofie a teologie, bytí a Bůh, důkazy Boží existence, filozofické pojetí zla. Základní rysy filozofie patristiky a scholastiky: recepce Platona a novoplatoniků (např. Augustinus Aurelius), recepce Aristotela (např. Tomáš Akvinský). Spor o univerzálie - podstata problému a řešení.

22. Křesťanství ve filozofii od konce 18. století do současnosti: Vztah křesťanství k filozofii německého idealizmu (např. Kant), křesťanská filozofie v proudu fenomenologie (např. Steinová, Scheler) a existenciální filozofie (např. Kierkegaard). Křesťanská filozofie u nás (novotomizmus, filozofie dialogu, filozofická antropologie).

23. Pojem a dějiny ekumenismu, Ekumenická rada církví, rozbor Unitatis redintegratio - ekumenické motivace a obtíže, katolické principy mezináboženského dialogu dle dokumentu Mezinárodní teologické komise Křesťanství a ostatní náboženství z r. 1996.

24. Encyklika Rerum novarum: základní body nauky, okolnosti vydání, význam pro budoucnost, aktuálnost dnes.

25. Dokument Papežské biblické komise „Bible a morálka: Biblické kořeny křesťanského jednání“: struktura dokumentu a obsah jednotlivých částí.

Magisterské práce:
I. Vlastní téma dle dohody s vedoucím práce
II. Navržená témata magisterských prací:
1. Významné ženy Starého zákona a jejich role v dějinách spásy
2. Událost exodu a její význam
3. Ježíšova modlitba v Lukášově evangeliu
4. Zázraky uzdravení v Markově evangeliu
5. Liturgické slavení neděle bez kněze
6. Obřady křesťanské iniciace
7. F. Nietsche: křesťan, ateista nebo prorok?
8. Pojetí církve u S. M. Braita
9. Problém lidské svobody a Božího předurčení
10. Ontologické založení „slova“ v moderní filozofii a teologii
11. Současné spirituality nějakého stavu (manželství, kněžství, řeholní život)
12. Diecézní centra života mládeže a jejich vliv na rozvoj osobní víry (přínos v rovině praktické víry účastníků nabízených programů – animátor atd.)
13. Mariino tajemství v Kristu a církvi
14. Židovská a křesťanská eschatologie
15. Důstojnost lidského života a problém eutanázie
16. Válka a násilí z pohledu křesťanské morálky
17. Vztah vědy a křesťanské morálky v 21. století
18. Jednotlivé formy služeb v církvi, jejich význam a důležitost pro oživení náboženského povědomí církevní obce
19. Přínos církevních otců na příkladu jednoho z nich (např. Ambrož, Jeroným, Augustin, Řehoř Veliký, Atanáš, Řehoř Naziánský, Basil Veliký, Jan Zlatoústý)
20. Proměny života katolické církve v Československu
21. Život a dílo kněze – historika (na konkrétním příkladu)
22. Podobenství v 15. kapitole Lukášova evangelia.
23. Pavlovo povolání. Svědectví Skutků apoštolů a jeho listů
24. Dějinné a geografické lokality Ježíšova působení v Galileji
25. Zázraky uzdravení v Markově evangeliu
26. Christologické tituly v Lukášových spisech

Okruhy ke SZZ křesťanské výchovy magisterského studia
1. Zpráva o stvoření v Genezi (1,1-2,4a): stavba textu; vztah mezi Gn 1 a staroorientálními mýty o stvoření; výklad textu a jeho poselství.

2. Prorocké knihy Starého zákona: fenomén proroctví; vymezení prorockých knih a jejich rozdělení v rámci židovského a křesťanského kánonu; obsah jednotlivých knih; hlavní teologická témata.

3. Evangelium o Ježíšově původu a dětství v Matoušově a Lukášově evangeliu (Mt 1-2 a Lk 1-2): synoptické srovnání (vzájemné odlišnosti; vzájemné shody), výklad jednotlivých perikop a jejich poselství.

4. Listy apoštola Pavla: okolnosti vzniku; rozdělení; obsah; hlavní teologická témata.

5. Starozákonní základy morálky (smlouva, zákon, obsah a smysl Dekalogu) a novozákonní specifika morálky (život podle Ducha, primát lásky). Desatero 1. část - povinnost vůči Bohu (1.-3. přikázání + způsoby provinění proti nim).

6. Obsah a smysl Dekalogu. Desatero 2. část - povinnost vůči člověku (4.-10. přikázání + způsoby provinění proti nim). 4. přikázání (sociální témata - rodina, církev, stát). 5. přikázání (právo člověka na život od početí do smrti). 6. přikázání (lidská sexualita). 7. přikázání (spravedlivé vlastnictví). 8. přikázání (lidská hodnota a čest).

7. Zrod a vývoj trinitární teologie (první ekumenické koncily a novodobý výklad).

8. Ekumenizmus ve svátostné teologii a ekleziologie (novodobý dialog s pravoslavnou církví a evangelickými církvemi).

9. Víra a ateismus (antropologický a teologický charakter víry, víra a rozum dle encykliky Fides et ratio, pojem a kořeny ateismu dle pastorální konstituce Gaudium et spes, čl. 20-21).

10. Církev (ekleziální prvky Kristova poslání, církev a Izrael, známky církve, církev v nauce 1. a 2. vatikánského koncilu).

11. Pastorální teologie (okolnosti vzniku, biblické obrazy pastýřské péče, pojem pastorace, základní pastorační zásady a činnosti v dějinách církve, místní církev, diecéze a farnost, hlavní adresáti pastoračního snažení: děti, mládež, rodiny, staří a nemocní).

12. Druhý vatikánský koncil z hlediska pastorální teologie (cesty k novému sebepochopení církve, pastorální konstituce Gaudium et spes, její struktura a poselství, dekret Apostolicam actuositatem, cíle apoštolátu laiků, inkulturace, nová evangelizace).

13. Benediktini, karmelitáni, dominikáni, františkáni, jezuité, salesiáni (co inspirovalo jejich vznik; jejich poslání v minulosti a v dnešní době; významná osobnost řádu; stopa v českém prostředí).

14. Proměny katolické církve v naší vlasti ve 20. století: austrokatolicismus, odpadové hnutí po 1. světové válce, prohlubování spirituálního rozměru, svědectví církve za 2. světové války a za komunismu.

15. Katolická církev ve světě od konce 18. Století:Velká francouzská revoluce, obroda církevního života v 19. století, Pius X., Pius XI., II. vatikánský koncil.

16. Liturgický rok (temporál a sanktorál, liturgické doby, neděle jako prvotní sváteční den, kategorie liturgických dnů, vigilie, oktáv). Liturgická konstituce Sacrosanctum concilium Druhého vatikánského koncilu (struktura a poselství).

Otázky ke SZZ pro magisterské studium křesťanské výchovy z didaktiky a katechetiky
1. Katechetická metodologie (Katechetické metody, typy katecheze a jejich historický vývoj).

2. Katecheze jako výchova víry (Vývojová stádia víry podle Fowlera, jejich dynamika a rozvoj, falešné představy o Bohu a jejich nebezpečí).

3. Katecheze jako služba slova (Didaktické a katechetické metody práce s Biblí).

4. Katecheze a společenství (Rozlišení výuky náboženství a katecheze, formy katecheze ve farních společenstvích, diecézní katechetická centra a jejich role v katechezi).

5. Náboženský rozměr výchovy v církevní škole (výuka náboženství v církevních školách a její specifikum, evangelizační rozměr).

6. Katecheze a liturgie (Liturgický rok v praktické katechezi, didaktická práce se symboly).

7. Katecheze a diakonie (Obsah pojmu diakonie, Metoda katecheze zaměřené n diakonii, výchova k toleranci, mezináboženskému dialogu a pomoci sociálně nejslabším).

8. Profil katechety (Odborné a lidské kvality, formace katechetů, Etický kodex křesťanského učitele).