prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: 549 49 6257
e-mail: pavel.krafl@seznam.cz

Konzultační hodiny:
PO 9:00 – 11:00

Specializace:
dějiny českého středověku, zejména vrcholného a pozdního
historická kanonistika
dějiny církevní správy v českých zemích ve středověku
diecézní a provinciální synody a statuta v českých zemích a v Polsku
řeholní kanovníci sv. Augustina v Čechách a na Moravě
edice středověkých pramenů diplomatické povahy

Publikační činnost:
Monografie a knižní edice pramenů:
1. Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Práce Historického ústavu AV ČR / Opera Instituti historici Pragae, řada / series B Editiones, svazek / volumen 2, Praha: Historický ústav AV ČR 2003, 274+XXIV s.
2. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.), tomus VII Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae, Pragae: Institutum historicum Academiae scientiarum Rei publicae Bohemicae 2010, 496 s.
3. Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery, Práce Historického ústavu AV ČR / Opera Instituti historici Pragae, řada / series B Editiones, svazek / volumen 7, Praha / Prague: Historický ústav / Institute of history 2010, 400+XXXII s. (spoluautorky Petra Mutlová a Dana Stehlíková).
4. Přehled publikací k dějinám a kultuře Líšně, Historie a kultura Líšně, svazek 4, Brno-Líšeň: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň 2013, 142+XVI s.
5. Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc, Práce Historického ústavu AV ČR / Opera Instituti historici Pragae, řada / series B Editiones, svazek / volumen 10, Praha: Historický ústav 2014, 440 s.

Kolektivní monografie:
1. Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Kolektivní monografie / Collective Treatise, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. / Opera Instituti historici Pragae, řada / series C Miscellanea, svazek / volumen 19, Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, 686+XL s. (editor a spoluautor)
2. Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Historie a kultura Líšně, svazek 1, Brno-Líšeň: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, Kulturní centrum Líšeň 2009, 272+LXVIII s.; druhé vydání, Historie a kultura Líšně, svazek 1a, Brno-Líšeň: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, Kulturní centrum Líšeň 2011, 268+XLVIII s. (editor a spoluautor).
3. Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, svazek 2, Brno-Líšeň: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň 2012, 208+XL s. (editor a spoluautor).

Studie a články
1. K údajné synodě olomoucké diecéze z roku 1400, Vlastivědný věstník moravský, 47, 1995, s. 277-283.
2. K datování vyškovské synody v literatuře, Revue církevního práva, 2, 1995, s. 117-121.
3. Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, C 43, 1996, s. 61-72.
4. Předhusitské synody olomoucké diecéze, Český časopis historický, 94, 1996, s. 739-760.
5. K svatovojtěšské úctě v lucemburském období, Dialog Evropa XXI, 8, 1997, 1, s. 5-6.
6. Vyškovská synoda (1413) o šíření viklefismu, Dialog Evropa XXI, 8, 1997, 2-3, s. 22-23.
7. Synodální statuta olomoucké a pražské diecéze (Stav a možnosti historické práce), Časopis Matice moravské, 116, 1997, s. 99-106.
8. Tzv. sjezdy biskupů v Polsku vrcholného středověku, in: Církev a stát (Sborník příspěvků z 4. ročníku konference), red. Michal Lamparter, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada teoretická, sv. 228, Brno 1999, s. 19-30.
9. Notářský instrument Petra, kdysi Jakubova z Kroměříže, z 21. ledna 1387, Listy filologické, 122, 1999, s. 201-206.
10. Přehled provinciálních synod Hnězdna z let 1206-1503, Slovanské historické studie, 25, 1999, s. 5-34.
11. Wybrane aspekty życia synodalnego w diecezjach: praskiej, ołomunieckiej, wrocławskiej i litomyskiej do końca XV wieku. Porównanie, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka, 54, 1999, s. 467-482.
12. Církevní právo ve středověké olomoucké diecézi, in: Średniowiecze polskie i powszechne, I., red. Idzi Panic, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1799, Katowice 1999, s. 118-133.
13. Provinciální synody hnězdenské církevní provincie do začátku 16. století, Prawo kanoniczne, 43, 2000, s. 37-78.
14. Vyškovská synodální statuta (1413), Právněhistorické studie, 35, 2000, s. 67-83.
15. Diecézní zákonodárství na Moravě v prvním půlstoletí po vzniku české církevní provincie, Mediaevalia historica Bohemica, 7, 2000, s. 109-132.
16. Klášter augustiniánů kanovníků v Lanškrouně 1371-[1421?], Časopis Matice moravské, 119, 2000, s. 177-216.
17. Středověké diecézní synody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Časopis Národního muzea, řada historická, 169, 2000, 1-2, s. 1-20.
18. Akta katedrálních kapitul hnězdenské církevní provincie jako pramen k provinciálním synodám 15. století, Revue církevního práva, 15, 2000, 1, s. 35-45.
19. Opatření proti šíření husitství v provinciálním zákonodárství hnězdenských arcibiskupů z let 1420-1435, Teologická reflexe, 6, 2000, s. 58-62.
20. Glosa k Jenštejnovým statutům z 18. října 1385, Vlastivědný věstník moravský, 52, 2000, s. 290-293.
21. K dochování statut pražských arcibiskupů v Moravském zemském archivu, Archivní časopis, 50, 2000, s. 213-222.
22. České studium dějin zemí středovýchodní Evropy v letech 1990-2000 (Polsko, Lužice, Maďarsko, Pobaltí), B. Polské dějiny a dějiny českopolských vztahů do konce 15. století, in: Východoevropská studia v České republice 1990-2000: historie, red. Miroslav Šesták – Radomír Vlček, Slovanské historické studie, 27, 2000, s. 34-50.
23. Studium des mittelalterlichen kanonischen Rechts und der Kirchenverwaltung in der Tschechischen Republik für die Jahre 1990-2000, Folia canonica. Review of Eastern and Western Canon Law, 4, 2001, s. 155-166.
24. Milenium Świętego Wojciecha w czeskiej literaturze naukowej, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, 21, 2001, s. 365-374.
25. Legátská statuta pro Polsko a provinciální statuta Hnězdna do konce 15. století, Sborník archivních prací, 51, 2001, s. 395-438.
26. Poměr papežské a biskupské iurisdikce ve středověku s přihlédnutím k české a polské církvi, in: První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870, red. Jiří Hanuš, Historia ecclesiastica, sv. 8, Brno 2001, s. 75-81.
27. Kostel v Hustopečích na přelomu 14. a 15. století, Vyškovský sborník, 2, 2001, s. 209-212. Czeska polonistyka historyczna w latach 1990-2000, Kwartalnik historyczny, 109, 2002, 4, s. 71-98 (spoluautoři Miloš Řezník, Jaroslav Valenta).
28. Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. Z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 48, 2003, s. 9-29.
29. Provincial and Legatine Statutes of the Archbishops of Prague, Quaestiones Medii Aevi Novae, 8, 2003, s. 289-300.
30. Statut “De hiis autem” w rękopisie Archiwum Ziemi Morawskiej w Brnie, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, 23, 2003, s. 277-282.
31. Legátské a provinciální zákonodárství pro olomouckou diecézi od poloviny 13. století, Sborník archivních prací, 53, 2003, s. 551-581.
32. Přehled česko-polských vztahů v 10.-15. století, Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 147-180.
33. Moravská synodální statuta doby husitské, in: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, red. Ivan Hlaváček – Jan Hrdina, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15, 1999, Praha 2003, s. 203-211.
34. Neznámá synodální statuta olomoucké diecéze z roku 1282, in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, red. Tomáš Borovský – Libor Jan – Martin Wihoda, Brno 2003, s. 101-104.
35. Moravské diecézní zákonodárství v druhé polovině 15. století, in: XXVII. mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravě, 9.-10. října 2002, red. Emil Kordiovský – Libor Jan, Brno 2003, s. 329-335.
36. Pozdněstředověké konfraternity kazimierzských augustiniánů kanovníků s českými a moravskými konventy v praxi. Z nekrologia kláštera Božího těla v Kazimierzi pod Krakovem, Vyškovský sborník, 4, 2004, s. 37-46.
37. Vztah církve a světské moci v českých zemích ve středověku, Dialog Evropa XXI, 14, 2004, 1-4, s. 9-18.
38. Ubodzy w morawskim ustawodawstwie synodalnym. Drobna uwaga, in: Curatores pauperorum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. Antoni Barciak, Katowice 2004, s. 39-42.
39. Dokument konfraterni klasztoru kartuzów Lapis Refugii na Spiszu dla kanoników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 49, 2004, s. 9-13.
40. Zum Studium des mittelalterlichen kanonischen Rechts und der Kirchenverwaltung in der Tschechischen Republik in den Jahren 1990 bis 2000, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 121, Kanonistische Abteilung 90, 2004, s. 342-354.
41. Zur handschriftlichen Überlieferung und zum Gebrauch der mittelalterlichen mährischen Diözesanstatuten, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122, Kanonistische Abteilung 91, 2005, s. 408-420.
42. Konfraternita lanškrounského kláštera s kladským z roku 1382, Kladský sborník, 6, 2005, s. 201-206.
43. Arnoštova provinciální statuta z roku 1349 – významná česká právní památka, in: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost – okruh – dědictví. Postać – środowisko – dziedzictwo, red. Lenka Bobková – Ryszard Gładkiewicz – Petr Vorel, Wrocław – Praha – Pardubice 2005, s. 59-64.
44. Medieval synods and statutes of the Diocese of Olomouc, in: Partikularsynoden im späten Mittelalter, Hrsg. von Nathalie Kruppa und Leszek Zygner, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 219, Studien zur Germania Sacra, Bd. 29, Göttingen 2006, s. 351-361.
45. Spory klasztorów na Morawach w okresie panowania Wacława IV - wybrane konflikty w świetle dokumentów przechowywanych w Archivum Ziemi Morawskiej w Brnie, in: Kultura prawna w Europie Środkowej, red. Antoni Barciak, Katowice 2006, s. 124-131.
46. Entwicklung und derzeitiger Stand der Edition Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., Quaestiones Medii Aevi Novae, 11, 2006, s. 349-361.
47. Vizitační interrogatorium z olomouckého kodexu M II 130. Edice pramene, in: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, red. Helena Krmíčková – Anna Pumprová – Dana Růžičková – Libor Švanda, Brno 2006, s. 497-505.
48. Odpustkové listiny Zbyňka Zajíce z Házmburka pro kladský klášter. Edice pramene, Kladský sborník, 7, 2006, s. 201-206.
49. "Inter ipsum et aliquos fratres fuit discordia magna..." Spor kladského probošta Augustina Liebsteina, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, red. Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou a Alešem Pořízkou, Praha 2007, s. 273-275.
50. Ves klášteru zaslíbená. Kostomlaty pod Řípem a řeholní kanovníci v Kladsku v období předhusitském, in: Per saecula ad tempora nostra. Sborník k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, red. Jiří Mikulec – Miloslav Polívka, Práce Historického ústavu AV ČR, řada C Miscellanea, sv. 18/1, Praha 2007, s. 79-81.
51. Jižní Morava a církevní právo. Vrcholně a pozdněstředověká tradice regionu jako stavební kámen pro samostatnou brněnskou diecézi, in: Brněnská diecéze 1777-2007: Historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnáziu v Brně 10. 11. 2007, red. Petr Nešpor – Jaroslava Doleželová, Brno 2007, s. 33-40.
52. Badania nad dziejami Polski, Śląska i stosunkami czesko-polskimi do końca XVII wieku w Republice Czeskiej w latach 1990-2000, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 52, 2007, s. 449-476.
53. "Obiit frater..." Sonda do personálního složení východočeských konventů řeholních kanovníků sv. Augustina do husitské revoluce, in: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., II., red. Eva Semotanová, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada C Miscellanea, sv. 16/2, Praha 2007, s. 199-225.
54. K postavení církevněprávní tematiky v syntézách a učebnicích českých právních dějin, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 22, 2007, s. 176-182.
55. Do vínku české historické kanonistice, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, red. Pavel Krafl, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada C Miscellanea, sv. 19, Praha 2008, s. 21-26.
56. Církevní právo v Čechách a na Moravě ve 13.-15. století, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, red. Pavel Krafl, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada C Miscellanea, sv. 19, Praha 2008, s. 81-123.
57. Konfliktní soužití, symbióza a partnerství. Církev a stát v Čechách a na Moravě v 10.-15. století, in: Kościół i państwo. W dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. Marek Stawski, Warszawa 2008, s. 107-124.
58. Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně, Lanškrounsko, 7, 2008, s. 5-10 (spoluautor František Musil).
59. Výzkumy středověkých dějin středoevropských klášterů řeholních kanovníků sv. Augustina, Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas Paedagogica – Humanistica 1, 2008, s. 171-182.
60. "Debemus caritatis operibus ferventer intendere." Výzkumy dějin řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách a na Moravě období středověku za uplynulá desetiletí, Časopis Matice moravské, 128, 2009, s. 147-169.
61. Česká studia dějin Polska a česko-polských vztahů, in: Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století. Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci, red. Mečislav Borák – Ryszard Gładkiewicz, Praha 2009, s. 49-79.
62. Crescente cottidie malicia perversorum. Notka o wpływie statutów Jakuba Świnki na czeskie prawodawstwo kościelne, in: Świat, Europa, mała ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. Marian Małecki, Bielsko-Biała 2009, s. 111-117.
63. Inkorporacja kościołów do czeskich kanoników regularnych św. Augustyna w czasach przedhusyckich. Przykład Rudnicy, Lanckorony i Kłodzka, in: Klasztor w kościele średniowiecznym i nowożytnym, red. Marek Derwich – Anna Pobóg-Lenartowicz, Warszawa – Wrocław – Opole 2010, s. 311-319.
64. Czesi i Polacy w średniowieczu. Rywalizacja i współpraca, Wiadomości Historyczne, 54, 2010, 4, s. 5-9.
65. Klášter cisterciaček na Starém Brně v letech 1378-1419 ve světle listinného materiálu fondu E 9 Moravského zemského archivu v Brně, in: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. Andrzej Radzimiński – Dariusz Karczewski – Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz – Toruń 2010, s. 459-468.
66. Prawo kościelne w Czechach i na Morawach w średniowieczu, Echa Przeszłości, 11, 2010, s. 19-36.
67. "Pro nostrorum ac parentum nostrorum redemptione". Založení kladského kláštera řeholních kanovníků, in: Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 601-607.
68. Several Notes on the Position of Canon Law in Czech Legal Historiography, in: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, I., red. Stanisław Grodziski – Dorota Malec – Anna Karabowicz – Marek Stus, Kraków 2010, s. 447-458.
69. On Volume VII of the Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.), in: Almanach medievisty-editora, red. Pavel Krafl, Praha 2011, s. 59-67.
70. Privilegium Ferdinanda I. z roku 1558 – mezník v dějinách Líšně, in: Pavel Krafl a kolektiv, Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Historie a kultura Líšně, sv. 1, Brno-Líšeň 2009, s. 15-21; druhé vydání: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Privilegium Ferdinanda I. z roku 1558 – mezník v dějinách Líšně, in: Pavel Krafl a kol., Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Historie a kultura Líšně, sv. 1a, Brno-Líšeň 2011, s. 15-21.
71. On Volume VII of the Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.), in: Almanach medievisty-editora, red. Pavel Krafl, Praha 2011, s. 59-67.
72. Knižní monografické práce o Líšni, in: Pavel Krafl a kol., Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, sv. 2, Brno-Líšeň 2012, s. 17-20.
73. Líšňané v Brně na úsvitu pozdního středověku. Sonda do brněnských městských knih, in: Pavel Krafl a kol., Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, sv. 2, Brno-Líšeň 2012, s. 113-115.
74. Konfraternita kartuziánů ze spišského Lapis Refugii s řeholními kanovníky z Kazimierze u Krakova z roku 1495, Studia Historica Tyrnaviensia, 14-15, 2012, s. 96-100.
75. Olomoucké panoptikum. Obraz moravských biskupů v Granum catalogi praesulum Moraviae, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 26, 2012, s. 45-50.
76. Synody a synodální zákonodárství ve středovýchodní Evropě. Přehled bádání za posledních patnáct let, Český časopis historický 111, 2013, 1, s. 117-143.
77. Písemnosti týkající se voleb a rezignací proboštů kladského kláštera řeholních kanovníků v období předhusitském, in: Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. Stanisław Bułajewski – Jan Gancewski – Andrzej Wałkowski, Jozefów 2012, s. 251-257.
78. Kapitoly z hospodářských dějin třeboňské kanonie, in: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. Marek Derwich, Wrocław 2013, s. 379-384.
79. Kostomlaty pod Řípem a klášter řeholních kanovníků v Kladsku. Edice listin z kladského archivu, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 27, 2013, 1, s. 13-23
80. Czechs and Poles in the Middle Ages. Rivalry, Cooperation and Alliances, Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 5, 2013, 2, s. 73-80.
81. Přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických pramenů české provenience za poslední dvě desetiletí, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 27, 2013, 2, s. 142-149.

Encyklopedická hesla
1. Biografický slovník českých zemí, Č-Čerma, Praha 2008; heslo Čáda František, s. 507-508.
2. Akademická encyklopedie českých dějin, A-C, red. Jaroslav Pánek, Práce Historického ústavu AV ČR, řada E Encyclopaedica, sv. 2, Praha 2009; hesla Abatyše, s. 13; Administrátor, s. 19; Arcibiskup, s. 73-74; Arcibiskupství, s. 74; Biskup, s. 201-202; Biskupství, s. 202-203; Církevní právo, s. 337-338; Církevní provincie, s. 338-339; Církevní řády, s. 342-345 (spoluautoři Dalibor Janiš a Jaroslav Šebek); Církevní správa, s. 349-355 (spoluautoři Martin Holý, Jiří Mikulec a Jaroslav Šebek); Corpus iuris canonici, s. 370-371.
3. Encyclopedia of the Medieval Chronicle, red. R. G. Dunphy, Leiden – Boston 2010; hesla Augustine of Olomouc, s. 127; Granum catalogi praesulum Moraviae, s. 729-730.

Bibliografie
1. Bibliografie, 3. České studium dějin zemí středovýchodní Evropy v letech 1990-2000 (Polsko, Lužice, Maďarsko, Pobaltí), Polonistika, in: Východoevropská studia v České republice 1990-2000: historie, red. Miroslav Šesták – Radomír Vlček, Slovanské historické studie, 27, 2000, s. 155-177 (spoluautor Jaroslav Valenta).
2. Bibliografický rejstřík k časopisu za léta 1990-1998, Dialog Evropa XXI, 10, 2000, 1-2, s. 77-84 (ve spolupráci s Marií Jakeschovou).
3. Synodalita ve zkratce, Dialog Evropa XXI, 11, 2001, 1-4, s. 2-7.
4. Orientamenti bibliografici, Rivista Internazionale di Diritto Comune, 20, 2009, s. 279-328 (spoluautor).
5. Výběrová bibliografie knižních publikací k dějinám Líšně, in: Pavel Krafl a kol., Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, sv. 2, Brno-Líšeň 2012, s. 21-24.

Recenze
1. Jiří Kejř, Dějiny pražské právnické univerzity, Praha 1995. In: Časopis Matice moravské, 115, 1996, s. 153-155.
2. Wilhelm Baum, Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996. In: Časopis Matice moravské, 115, 1996, s. 390-393.
3. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.-26. září 1993 v Bayreuthu, SRN, red. Jan Blahoslav Lášek a spolupracovníci, Praha 1995. In: Vlastivědný věstník moravský, 49, 1997, s. 219-220.
4. Libor Jan - Rudolf Procházka - Bohumil Samek, Sedm set let brněnské kapituly, Brno 1996. In: Vlastivědný věstník moravský, 49, 1997, s. 411-412.
5. Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu, red. Jaroslav V. Polc, Praha 1997. In: Religio. Revue pro religionistiku, 6, 1998, s. 96-97.
6. Dušan Třeštík, Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 9, 1998, 1, s. 12-13.
7. James A. Brundage, Medieval Canon Law, London - New York 1995. In: Vlastivědný věstník moravský, 51, 1999, s. 318-319.
8. Petr Mrkývka - Renata Veselá, Vybrané otázky z dějin kanonického práva, Brno 1992. In: Mediaevalia Historica Bohemica, 6, 1999, s. 233-234.
9. Hans Hattenhauer, Evropské dějiny práva, Praha 1998. In: Vlastivědný věstník moravský, 51, 1999, s. 421-422.
10. Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. Bronisław Geremek, Warszawa 1997. In: Časopis Matice moravské, 118, 1999, s. 522-526.
11. Mediaevalia historica Bohemica, 6, 1999. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 10, 1999, 2, s. 25-26.
12. Kazimierz Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999. In: Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 260-262.
13. Stanisław Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002. In: Kwartalnik historyczny, 111, 2004, 1, s. 133-136.
14. Antonín Ignác Hrdina, Náboženská svoboda v právu České republiky, Praha 2004. In: Teologie a společnost, 2 (10), 2004, 4, s. 46.
15. Ludvík Štěpán, Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza), Spisy Masarykovy univerzity v Brně - Filosofická fakulta, č. 349, Brno 2003. In: Slovanský přehled, 90, 2004, s. 480.
16. Isabela Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003. In: Český časopis historický, 102, 2004, s. 832-836.
17. Vincent Múcska, Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia, Acta Historica Posoniensia 4, Monographiae 1, Bratislava 2004. In: Český časopis historický, 103, 2005, s. 920-923.
18. Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83. Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83. Na podstawie materiałów przysposobionych przez ks. biskupa Wincentego Urbana wydal ks. Kazimierz Dola. Przelożył z języka łacińskiego ks. Norbert Widok, Wrocław – Opole 2004. In: Mediaevalia historica Bohemica, 10, 2005, s. 387-388.
19. František Šmahel, Die Hussitische Revolution. Aus dem Tschechischen übersetzt von Thomas Krzenck. Redaktion: Alexander Patschovsky, Monumenta Germaniae Historica, Schriften, Bd. 43, I.-III., Hannover 2002. In: Revue d´histoire ecclésiastique, 100, 2005, 3-4, s. 974-976.
20. Ivan Hlaváček, Knihy a knihovny v českém středověku (Studie k jejich dějinám do husitství), Praha 2005. In: Časopis Matice moravské, 124, 2005, s. 550-552.
21. Krzysztof Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Ogólnego zbioru tom 105, Kraków 2004. In: Český časopis historický, 104, 2006, s. 133-135.
22. Ondřej Felcman – Eva Semotanová, Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, Hradec Králové – Praha 2005. In: Slovanský přehled, 92, 2006, s. 276-278. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 191, řada společenských věd č. 21, Brno 2006. In: Slovanský přehled, 92, 2006, s. 604-605.
23. Ondřej Felcman – Eva Semotanová, Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, Hradec Králové – Praha 2005. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 13, 2008, s. 398-400.
24. Izabela Skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008. In: Mediaevalia historica Bohemica, 13, 2010, 1, s. 156-158.
25. Antonín Kalous, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526), Knižnice Matice moravské, sv. 30, Brno 2010. In: Mediaevalia Historica Bohemica, 14, 2011, 1, s. 167-169.
26. Stanisław Bylina, Rewolucja husycka. Przedświt i pierwsze lata, Warszawa 2011. In: Český časopis historický 111, 2013, 1, s. 159-161.

Zprávy o literatuře
1. Karel Malý, České právo v minulosti, Praha 1995. In: Český časopis historický, 94, 1996, s. 411.
2. Kodifikace - mezníky právních dějin, Prameny a nové proudy právní vědy, 14, red. Karel V. Malý, Praha 1994. In: Český časopis historický, 94, 1996, s. 411.
3. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.-26. září 1993 v Bayreuthu, SRN, red. Jan Blahoslav Lášek a spolupracovníci, Praha 1995. In: Český časopis historický, 94, 1996, s. 646-647.
4. Libor Jan - Rudolf Procházka - Bohumil Samek, Sedm set let brněnské kapituly, Brno 1996. In: Český časopis historický, 95, 1997, s. 223.
5. Francis Rapp, Církev a náboženský život západu na sklonku středověku, Brno 1996. In: Religio. Revue pro religionistiku, 5, 1997, s. 177.
6. Wojciech Mrozowicz, Die Chronik der Augustiner-Chorherren von Glatz. Aspekte zur Gestaltung eines Geschichtswerkes im Rahmen einer Klosterreform am Ausgang des Mittelalters, in: De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationformen und Schriftgebrauch im mittelalterichen Ordenswesen, Hrsg. von Melville Gert, Münster 1996, s. 361-379. In: Mediaevalia Historica Bohemica, 5, 1998, s. 192-193.
7. Wojciech Mrozowicz, Iam miserrime mortuus. O samobójczej śmierci brata Ernesta w klasztorze kanoników regularnych (augustinianów) w Kłodzku (1456), in: Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1863, Historia 129, Wrocław 1997, s. 149-160. In: Český časopis historický, 96, 1998, s. 436.
8. Kazimierz Dola, Dzieje kościoła na Śląsku, I Średniowiecze, Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku 9, wydanie drugie uzupełnione, Opole 1996. In: Český časopis historický, 96, 1998, s. 440.
9. Milan Krajča, Středověké manství v Bystřici pod Lopeníkem, in: Slovácko, 38, 1996, s. 203-208. In: Český časopis historický, 96, 1998, s. 660-661.
10. Jaroslav Boubín - Jana Zachová, Žaloby katolíků na Mistra Jana z Rokycan, Rokycany 1997. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 9, 1998, 1, s. 15-16.
11. Péter Erdő, Polnische Quellen des großen Synodalbuch von Estergom (1382), in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 114, 1997, Kanonistische Abteilung 83, s. 377-391. In: Český časopis historický, 96, 1998, s. 872.
12. Miroslav Černý, Český středověký právník Kuneš z Třebovle, in: Revue církevního práva, 4, 1998, s. 29-35. In: Český časopis historický, 96, 1998, s. 875.
13. Břevnov v českých dějinách, red. Marie Bláhová - Ivan Hlaváček, Praha 1997. In: Religio. Revue pro religionistiku, 6, 1998, s. 249-250.
14. Jiří Kejř, Dějiny pražské právnické university, Praha 1995. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, series nova, 3-4, 1998, s. 179-180.
15. Jan Blahoslav Lášek, Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, series nova, 5-6, 1998-1999, s. 225-226.
16. Josef Macek, Česká středověká šlechta, Praha 1997. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, series nova, 5-6, 1998-1999, s. 227-228.
17. Juliusz Bardach - Bogusław Leśnodorski - Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wydanie czwarte poprawione (dodruk), Warszawa 1997. In: Český časopis historický, 97, 1999, s. 144.
18. Jiří Rajmund Tretera, Církevní právo v českých zemích a jeho výuka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, in: Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348-1998. Jubilejní sborník, Praha 1998, s. 249-261. In: Český časopis historický, 97, 1999, s. 158.
19. Wojciech Mrozowicz, Ze studiów nad tradycją rękopiśmeną żiwota arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardubic, in: Śląski kwartalnik historyczny Sobótka, 53, 1998, s. 19-32. In: Mediaevalia historica Bohemica, 7, 2000, s. 249-250.
20. Jiří Kejř, Pronikání kanonického práva do českého státu ve středověku, in: Revue církevního práva, 8, 1997, 3, s. 137-155. In: Právněhistorické studie, 35, 2000, s. 280-281.
21. Hana Pospěchová, Akademická scéna v zrcadle novinových ohlasů a archivního materiálu, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Q 3, 2000, s. 93-114, 194-200. In: Český časopis historický, 99, 2001, s. 379-380.
22. Mediaevalia historica Bohemica, 8, 2001. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 12, 2001, 2, s. 12.
23. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, V/3, ed. Jana Zachová, Praha 2000. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 12, 2001, 2, s. 12-13.
24. Marek Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa 2000. In: Časopis Matice moravské, 121, 2002, s. 205.
25. Katalog rękopisów Biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 4887–5587, opracowali Ewa Danowska – Bożena Sieraczyńska – Zbigniew Solak – Jan Staszel – Krystyna Szymurowa, Kraków 2001. In: Český časopis historický, 100, 2002, s. 940.
26. Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi gneźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2002. In: Český časopis historický, 100, 2002, s. 940-941.
27. Stanisław Szczur, Praski zjazd Kazimierza Wielkiego z cesarzem w 1356 roku, in: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. Krzysztof Ożóg – Stanisław Szczur, Kraków 2000, s. 81-122. In: Český časopis historický, 100, 2002, s. 944.
28. Krzysztof Ożóg, Maffiolus Lampugnani nominat na biskupstwo krakowskie, biskup płocki. Meandry kariery kurialisty rzymskiego w okresie schizmy zachodniej, in: Roczniki humanistyczne, 48, 2000, 2, s. 345-367. In: Český časopis historický, 100, 2002, s. 950.
29. Krzysztof Ożóg, Udział Andrzeja Łaskarzyca w sprawach i sporach polsko-krzyżackich do soboru w Konstancji, in: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, Kraków 2000, s. 159-186. In: Český časopis historický, 100, 2002, s. 950.
30. Člověk českého středověku, red. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2002. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR, 13, 2002, 2, s. 41-42.
31. Jiří Kejř, Husův proces, Praha 2000. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, series nova, 9, 2002, s. 229-230.
32. Stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XIV-XVII wieku, red. Marian Dygo – Sławomir Gawlas – Hieronim Grala, Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – Colloquia II, Warszawa 2002. In: Český časopis historický, 101, 2003, s. 163.
33. Paweł Kras, Katalog husitów i osób podejrzejwanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce, in: Archiwa, biblioteki i muzea kościelne, 74, 2000, s. 177-234. In: Český časopis historický, 101, 2003, s. 958.
34. Ludvík Štěpán a kolektiv, Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století), b. m. [Brno] 2003. In: Český časopis historický, 101, 2003, s. 981.
35. Milan M. Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II/1 Řeholní kanovníci, Praha 2003. In: Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 550-551.
36. Jana Nechutová, Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 8, 2003, s. 396.
37. Pražské synody a koncily předhusitské doby, red. Jaroslav V. Polc - Zdeňka Hledíková, Praha 2002. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 8, 2003, s. 401-402; Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, series nova, 10, 2003, s. 295-296; Historia Europae Centralis 2, 2003, s. 295-296.
38. Dvě studie Wacława Uruszczaka z dějin polského církevního práva. In: Mediaevalia Historica Bohemica, 9, 2003, s. 328-329.
39. Ivan Hlaváček, Česká církev, její organizace a správa ve vztahu ke státu do husitství (Několik úvah), in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15, 1999, Praha 2003, s. 9-26. In: Český časopis historický, 102, 2004, s. 408.
40. Roman Baron, Z problematyki polskiej oświaty na pograniczu Śląska i Moraw. Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej na Kresach Ostrawskich na początku XX wieku, in: Edukacja – państwo – naród w Europie Środkowiej i Wschodniej XIX i XX w., red. Aleksandra Bilewicz – Ryszard Gładkiewicz – Stefania Walasek, Wrocław 2002, s. 177-185. In: Český časopis historický, 102, 2004, s. 425.
41. Vyškovský sborník. Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu ve Vyškově, III., red. Karel Mlateček, Slavkov u Brna 2002. In: Dialog Evropa XXI, 14, 2004, 1-4, s. 130.
42. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sv. 47, Kraków 2002. In: Dialog Evropa XXI, 14, 2004, 1-4, s. 131.
43. Dušan Kos, Listinska praksa v provinci. Primer Kranjske v letih 1150-1300, Zgodovinski časopis, 57, 2003, 3-4, s. 291-307. In: Český časopis historický, 103, 2005, s. 188.
44. Les statuts synodaux Français du XIIIe siecle, V. Les statuts synodaux des anciennes provinces de Bordeaux, Auch, Sens et Rouen (fin XIII siecle). Introduits et publiés par Joseph Avril, Collection de documents inédits sur l´historie de France. Section d historie médiévale et de philologie, série in-8o, vol. 28, Paris 2001. In: Český časopis historický, 103, 2005, s. 188-189.
45. Leszek Zygner, Stellung und Rolle der Bischöfe im spätmittelalterichen Płock (14.-15. Jahrhundert), in: Bischof und Bürger. Herrschaftbeziehungen in den Kathedralstädten des Hoch- und Spätmittelalters, Hrsg. von Uwe Grieme – Nathalie Kruppa – Stefan Pätzold, 2004, s. 259-298. In: Český časopis historický, 103, 2005, s. 189.
46. Thomas Wünsch, Ius commune in Schlesien – das Beispiel des kanonischen Rechts (13.-15. Jahrhunderts), in: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. Antoni Barciak, Katowice 2001, s. 109-127. In: Český časopis historický, 103, 2005, s. 189-190.
47. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia. O rodném jazyce. Překlad, úvodní studie a poznámky Richard Psík, Knihovna středověké tradice XIV, Praha 2004. In: Český časopis historický, 103, 2005, s. 705-706.
48. Božena Kopičková, Eliška Přemyslovna. Královna česká (1292-1330), Praha 2003. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 10, 2005, s. 395-396.
49. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars V (1346-1355), fasciculus 3 (1350-1352), ed. Jana Zachová, Praha 2000, s. 401-632; fasciculus 4 (1352-1355), ed. Jana Zachová, Praha 2004, s. 633-895. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 10, 2005, s. 417-418.
50. Dariusz Karczewski, Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku, Inowrocław 2001. In: Český časopis historický, 104, 2006, s. 961-962.
51. Ivan Hlaváček, Knihy a knihovny v českém středověku (Studie k jejich dějinám do husitství), Praha 2005. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 11, 2006, s. 394.
52. Andrzej Radzimiński, Udział zakonu krzyżackiego w procesie ewangelizacji Prus. Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego, Zapiski historyczne 70, 2005, 1, s. 7-26. In: Český časopis historický, 105, 2007, s. 471.
53. Libuše Hrabová, Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006. In: Český časopis historický, 105, 2007, s. 730-731. Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. Jan Gancewski – Andrzej Wałkówski, Olsztyn 2006. In: Český časopis historický, 106, 2008, s. 919-920.
54. Studia archaelogica Slovaca mediaevalia, 6, Levoča 2007. In: Český časopis historický, 106, 2008, s. 932-933.
55. Niederösterreichisches Urkundenbuch, Vorausband Die Urkunden des Niederösterreichischen Landesarchivs 1109-1314 (Urkunde und Geschichte. Niederösterreichisches Landesgeschichte im Spiegel der Urkunden seines Landesarchivs), Bearbeitet von Maximilian Weltin unter Mitarbeit von Dagmar Weltin, Günter Marian und Christina Mochty-Weltin, St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchivs 2004. In: Český časopis historický, 106, 2008, s. 935-936.
56. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, VI/1 Inde ab a. MCCLXXVIII usque ad a. MCCLXXXIII, ediderunt Zbyněk Sviták, Helena Krmíčková, Jarmila Krejčíková, cooperante Jana Nechutová, Pragae: Academia 2006. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 13, 2008, s. 384-385.
57. Dvory a rezidence ve středověku, red. Dana Dvořáčková-Malá, Mediaevalia historica Bohemica, Supplementum 1, Praha 2006. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 13, 2008, s. 395-396.
58. Niederösterreichisches Urkundenbuch, Vorausband Die Urkunden des Niederösterreichischen Landesarchivs 1109-1314 (Urkunde und Geschichte. Niederösterreichisches Landesgeschichte im Spiegel der Urkunden seines Landesarchivs), Bearbeitet von Maximilian Weltin unter Mitarbeit von Dagmar Weltin, Günter Marian und Christina Mochty-Weltin, St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchivs 2004. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 13, 2008, s. 429.
59. Studia archaelogica Slovaca mediaevalia, 6, Levoča 2007. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 13, 2008, s. 456-457.
60. The Cartulary of the Cathedral of Holy Wisdom of Nicosia, ed. Nicholas Coureas – Christopher Schabel, Texts and Studies in the History of Cyprus XXV, Nicosia 1997. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 13, 2008, s. 464-465.
61. Martin Šandera – František Musil – Zdeněk Beran, Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku, Hradec Králové - Ústí nad Orlicí 2006. In: Vyškovský sborník, 6, 2008, s. 372-374.
62. Jan Zajíc z Házmburka. Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata. Vydal, poznámkami a úvodní studií opatřil Jaroslav Pánek, Manu propria, sv. 4, Praha 2007. In: Časopis Matice moravské, 128, 2009, s. 196-197.
63. Thomas Wünsch (Hg.), Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa, Bd. 8, Berlin 2006. In: Mediaevalia historica Bohemica, 12, 2009, s. 173-175.
64. Jiří Šmeral, Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době, Verbum, sv. 19, Olomouc 2008. In: Český časopis historický, 108, 2010, s. 152-153.
65. The Cartulary of the Cathedral of Holy Wisdom of Nicosia, ed. Nicholas Coureas – Christopher Schabel, Texts and Studies in the History of Cyprus XXV, Nicosia 1997. In: Mediaevalia historica Bohemica, 12, 2009, 2, s. 175-176.
66. Krzysztof Ożóg, The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe in the Middle Ages, Krakow Historical Monographs 1, Krakow 2009. In: Český časopis historický 110, 2012, s. 150.
67. Martin Šandera, Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce, Velké postavy českých dějin 14, Praha 2011. In: Český časopis historický 110, 2012, s. 153-154.
68. Jiří Kejř, Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin, ed. Stanislav Petr, Studie o rukopisech, Monographia 18, Praha 2012. In: Mediaevalia historica Bohemica 15, 2012, 2, s. 172-173.
69. Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, red. Joachim Bahlcke – Ulrich Schmilewski – Thomas Wünsch, Würzburg 2010. In: Český časopis historický 111, 2013, 1, s. 212.
70. Dariusz Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna, Kraków 2012. In: Český časopis historický 111, 2013, 4, s. 898-899.
71. Stanisław Bylina, Podróż husytów do Bazylei, Warszawa 2013. In: Český časopis historický 112, 2014, 1, s. 161-162.
72. Vladimír Bystrický, Západní Čechy v husitských válkách, České Budějovice 2013. In: Český časopis historický 112, 2014, 2, s. 335-336.

Zprávy z vědeckého života
1. K životnímu výročí doc. JUDr. Jiřího Kejře (75 let), Revue církevního práva, 4, 1996, 2, s. 148-149.
2. Studentská vědecká konference - Historie 96, Univerzitní noviny, 3, 1996, 12, s. 31-32.
3. Studentská vědecká konference - Historie 96 na Pedagogické fakultě VŠP v Hradci Králové, Český časopis historický, 95, 1997, s. 274-275.
4. XXVII. mikulovské sympozium na téma Církevní správa na Moravě, Český časopis historický, 101, 2003, s. 221-222.
5. "Sacri canones servandi sunt". Završení christianizačních procesů právními prostředky ve středovýchodní Evropě v 13.-15. století. Mezinárodní konference, Praha 22.-24. listopadu 2006, Dialog Evropa XXI, 16, 2006, 1-2, s. 120.
6. Sympozium „Sacri canones servandi sunt“ o církevním právu a církevní správě ve středovýchodní Evropě v 13.-15. století konané v Praze ve dnech 22.-24. 11. 2006, Dialog Evropa XXI, 16, 2006, 3-4, s. 106-109.
7. Profesorka Jana Nechutová jubilující, Mediaevalia historica Bohemica, 11, 2007, s. 277-278 Zasedání Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy, Bulletin Historického ústavu AV ČR, 20, 2008, 1, s. 42-43.
8. Sacri canones servandi sunt – Slavnostní prezentace sborníku v pražském arcibiskupském paláci, Dialog Evropa XXI, 18, 2008, 3-4, s. 66-69.

Novinové články, publicistika
1. Osud českého diplomatáře, Lidové noviny, roč. 6, č. 91, 20. dubna 1993, Moravské listy, č. 16, s. 3 (spoluautor Petr Cais).
2. Rozhovor s vyučujícím církevního práva na pražské právnické fakultě doc. JUDr. Jiřím Treterou, Dialog Evropa XXI, 8, 1997, 2-3, s. 24-25.
3. Dialog Evropa XXI, Revue církevního práva, 7, 1997, s. 121-122 (spoluautorka Jiřina Štouračová).
4. Brněnská synoda z roku 1431, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 4, s. XX-XXI.
5. První tiskárna v Brně, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 5, s. XXII.
6. Brněnská kapitula, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 6, s. XXII-XXIII.
7. Brněnská středověká mincovna, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 7-8, s. XXII.
8. Výtvarní umělci v Brně mezi závěrem 14. a 15. století, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 9, s. XXI.
9. Moravští Lucemburkové, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 10, s. XX.
10. Řeholní kanovníci sv. Augustina v českých zemích ve středověku, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 11, s. XIX-XX.
11. Přemyslovská údělná knížata brněnská, KAM v Brně…, 46, KAM Příloha, 8, 2002, 12, s. XX.
12. Z galérie brněnských historiků: Prof. JUDr. Bohumil Baxa, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 1, s. XVIII –XIX.
13. Z galérie brněnských historiků: Profesor František Čáda, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 2, s. XX-XXI.
14. Eliška Rejčka, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 3, s. XX.
15. Česko-polské vztahy ve středověku, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 4, s. XX-XXI.
16. Středověcí polští kronikáři o Češích, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 5, s. XIX-XX.
17. Středověcí čeští kronikáři o Polácích, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 6, s. XX.
18. Profesor František Weyr, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 7-8, s. XX-XXI.
19. Církevní správa v Čechách a na Moravě ve středověku, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 9, s. XIX-XX.
20. Hrad Veveří, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 10, s. XX.
21. Olomoucké biskupství v prvních stoletích existence, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 11, s. XVIII-XIX.
22. Olomoucké biskupství v pozdním středověku, KAM v Brně…, 47, KAM Příloha, 9, 2003, 12, s. XIX-XX.
23. Premonstrátský klášter v Zábrdovicích, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 1, s. XX-XXI.
24. Česko-polské vztahy v 16. století, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 2, s. XXI-XXII.
25. Česko-polské vztahy v první polovině 17. století, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 3, s. XXII.
26. Pobělohorská bratrská emigrace v česko-polských vztazích, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 4, s. XX.
27. Poláci na Špilberku, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 5, s. XXI-XXII.
28. Český dukát, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 6, s. XIX.
29. Zapomenuté litomyšlské biskupství, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 7-8, s. XX.
30. Jan Hus a právo, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 9, s. XXI-XXII.
31. Arcibiskup-metropolita v českém středověkém státě, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 10, s. XXI-XXII.
32. Den otevřených dveří v nové budově Historického ústavu, Haló Brno, 11, 2004, 10, s. 15.
33. Den otevřených dveří v Historickém ústavu Akademie věd ČR, KAM v Brně…, 48, 2004, 11, s. 3-4.
34. Obsazování českých biskupských stolců ve středověku, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 11, s. XX-XXI.
35. Svatý Václav – ochránce středověkého českého státu, KAM v Brně…, 48, KAM Příloha, 10, 2004, 12, s. XXII.
36. Místo pro člověka – úvahy nad současným stavem občanské společnosti. Mezinárodní kongres, Dialog Evropa XXI, 14, 2004, 1-4, s. 124-126.
37. Výročí povýšení Líšně na městečko a jeho datování ve světle pramenů, KAM v Brně..., 52, 2008, 11, s. 11-12.
38. Povýšení Líšně na městečko: Po stopách čtyři a půl století staré historie pátrání takřka detektivní, Líšeňské noviny, 18, 2008, 11, s. 9-11.
39. Privilegium pro Líšeň z roku 1558, Líšeňské noviny, 18, 2008, 11, s. 16.
40. Zemřel profesor Jan Janák, KAM v Brně..., 52, KAM Příloha, 14, 2008, 11, s. 23-24.
41. Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko, Líšeňské noviny, 18, 2008, 11, s. 1.
42. Zahájen přednáškový cyklus "Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme", Líšeňské noviny, 19, 2009, 1, s. 14.
43. Ukončen přednáškový cyklus "Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme", Líšeňské noviny, 19, 2009, 3, s. 14.
44. Připravujeme novou knihu k dějinám Líšně: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme (I.-IV.), Líšeňské noviny, 19, 2009, 9, s. 15; 19, 2009, 10, s. 14; 19, 2009, 11, s. 14; 19, 2009, 12, s. 16.
45. Nová kniha k dějinám Líšně: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme (V.), Líšeňské noviny, 20, 2010, 1, s. 12.
46. Připravujeme druhé vydání knihy "Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme", Líšeňské noviny, 21, 2011, 9, s. 7.
47. Historické traktory Zetor ve středu zájmu. Nová kniha o modelech z let 1946-1968, Líšeňské noviny, 21, 2011, 11, s. 16.
48. Připravujeme novou knihu "Moravy nebylo a Líšeň už tu byla" I., Líšeňské noviny, 22, 2012, 9, s. 1

Učební texty
1. Přehled česko-polských vztahů do konce 18. století. Příručka pro posluchače slavistiky, Brno: Středoevropské centrum slovanských studií 2013, 50 s.

Redakce
1. Almanach medievisty-editora / The Medievalist Editor´s Almanac, Praha / Prague: Historický ústav / Institute of History 2011, 238 s.

Granty
1. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VII. Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae, fasciculus 1. (1378-1390). Grantová agentura ČR, reg. č. 404/05/2104, doba řešení 2005-2007.
2. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VII. Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae. Dokončení a vydání svazku. Grantová agentura ČR, reg. č. 404/09/0558. doba řešení 2009-2010.

Udělené ceny
1. Cena rektora Masarykovy univerzity r. 1995