doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/ 549 49 4988
e-mail: klima@ped.muni.cz

Konzultační hodiny:
ČT 9:30 – 11:30 - případně tel. číslo: 739 677 307

Specializace:
slovanská archeologie
národní dějiny středověku

Charakteristika:
1968-1973 studium na katedře prehistorie FF MU
1976 PhDr. (FF MU v Brně, katedra prehistorie) doktorská disertace: "Stavební kování velkomoravské architektury"
1986 CSc. (AÚ AV ČR Brno) kandidátská disertace: "Kovářské řemeslo velkomoravských Mikulčic"
1996 Doc. (PdF MU Brno) habilitační práce: "Znojemská rotunda ve světle nových výzkumů"
Odborná praxe:
1972-1973 archeolog historik - Oblastní muzeum JV Moravy ve Zlíně
1973-1979 asistent a odborný asistent katedry historie PdF MU v Brně
1979-1993 vědecký a samostatný vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Brně (archeologické výzkumy v Mikulčicích a Znojmě - Hradiště sv. Hypolita a znojemský hrad s rotundou sv. Kateřiny)
1993-dosud odborný asistent a docent katedry historie PdF MU v Brně (archeologický výzkum ve Znojmě - Hradišti sv. Hypolita)
Publikační činnost:
Monografie
1. Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. Brno: MU, 1996.

Podíl na monografiích
1. Mládež a dějiny. Editor a spoluautor kol. publikace grantového projektu MŠMT. Brno: CERM, 2001. 199 s.
2. Příběhy Znojma (hrad, Hradiště, město). In: Janků, V. a kol.: Historie Znojma v obrazech. Příběhy z historie a současnosti. Znojmo, 2005.

Učební texty, skripta a učebnice
1. Archeologie a její nové objevy na jižní Moravě. Brno: CDVU, 1995.
2. Obrazy českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ. Praha: Alter, 1996 (s F. Čapkou).
3. Nástin českých dějin. Brno: MU, 2001. 116 s. (s F. Čapkou)
4. K historii Velké Moravy. Klapetek, M. a kol.: Vybrané kapitoly z dějin. Fak. elektrotechniky a informatiky VUT v Brně. Brno 2000.

Studie a články ve vědeckých časopisech, sbornících, edicích
1. Nová etapa archeologických výzkumů Znojma-Hradiště. In: Jižní Morava 25, sv. 28/1989, s. 125-144. Brno, 1990.
2. Nový výzkum na Hradišti ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 53-54, tab. 4, 5. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
3. Laténský hrob u Pouzdřean, okr. Břeclav. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 43, obr. 18. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
4. Průzkum u jižního břehu věstonického jezera, okr. Břeclav. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 93-94. Brno, 1990.
5. Kovářská produkce velkomoravských Mikulčic. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 121 – 127. Brno, 1990.
6. Výsledky druhé výzkumné sezóny na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1987, s. 49 – 52. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
7. Nový archeologický výzkum u rotundy ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1987, s. 52 – 54, obr. 39, 40. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
8. Výsledky třetí výzkumné sezóny na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1988, s. 39 – 41. Brno: AÚ ČSAV, 1991.
9. Dosavadní výsledky archeologického výzkumu u rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1988, s. 41 – 43, obr. 11. Brno: AÚ ČSAV, 1991.
10. Znojmo – Hradiště, průvodce po lokalitě ( kongresový sborník). Brno – Nitra 1991.
11. Rotunda sv. Kateřiny na Znojemském hradě. In: Mikulovská sympozia XX, s. 219 – 224. Brno, 1991.
12. Znojmo – development of a medieval settlement. In: Institute of archaeology. Research projects, s. 22 – 24. Brno, 1991.
13. Archeologický výzkum u znojemské rotundy. In: Památky a příroda 1/1991, s. 14-21, 32. Praha.
14. Die Anfänge und Entwicklung des grossmährischen Burgwalles Pöltenberg. In: Chronologische Fragen des 7. – 10. Jahrhunderts, s. 106 – 110. Treismauer (Niederösterreich), 1991.
15. Die Burg von Znojmo (Znaim) und ihre unterirdischen Gänge. In: Der Erdstall 18, s. 43-59. Roding, 1992.
16. Archeologický výzkum znojemského hradu. In: VVM XLV, s. 137 – 156. Brno 1993.
17. Nová etapa výzkumu rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 80 – 83. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
18. Čtvrtá sezóna předstihových a zachraňovacích výzkumů velkomoravského výšinného hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 61 – 63. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
19. Pokračování výzkumu u rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě v roce 1989. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 83 – 85. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
20. The grandmoravian´s stronghold in Znojmo. Actes der XIIe congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, s. 91 – 96. Bratislava 1994.
21. Zásadní přínos archeologie k diskusi o znojemské rotundě. In: Sborník Technického muzea v Brně, s. 1 – 31. Brno, 1994.
22. Výzkum na Hradišti sv. Hypolita v roce 1990. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1990, s. 90 – 92. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
23. Výzkum ve Znojmě – Hradišti v roce 1991. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR Brno za rok 1991, s. 74 – 76. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
24. Ukončení etapy výzkumů na Znojemském hradě. In: Přehled výzkumů AQÚ AV ČR Brno za rok 1990, s. 140 – 142. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
25. Znojmo – Hradiště. Archeologický výzkum v r. 1993. Nálezová zpráva (70 stran). Brno: PdF MU, 1994.
26. K otázce výstavby znojemské rotundy a vzhledu jejího interiéru. In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd, č. 13, s. 5 – 24. Brno: MU, 1996.
27. Znojemská rotunda a výsledky nejnovějšího archeologického výzkumu. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. /sborník z mezinárodní konference/. Znojmo: JMM, 1997.
28. Výzkumný projekt “Mládež a dějiny” na katedře historie PdF MU. In: Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno: MU, 1997.
29. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In: Anqvik, M. -von Borries, B. : Youth and Hoistory. A comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents, s. 284 - 286. Vol. A, B. Hamburg – Bergen: Körber Stiftung, 1997.
30. Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra (1986-1995). In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd, č. 17, s. 3 – 65. Brno: MU, 1999.
31. Tři malá zamyšlení nad otázkou výchovy k národnímu vědomí. In: Výchova k národnímu vědomí. Sborník příspěvků, s. 122 – 127. Brno: MU, 1999.
32. V dávném pravěku; Velká Morava a cyrilometodějská misie; Kultura Velké Moravy; Národní kulturní památky Velké Moravy; T. G. Masaryk. In: Vencálek, J. a kol.: Moravské Slovácko, s. 38-41 a s. 91-103. Český Těšín, 1999.
33. Slovanské výšinné hradiště sv. Hypolita ve Znojmě – velkomoravské mocenské centrum jz. Moravy. In: Staroslovanská Morava, s. 55-70. Brno: PdF MU, 2000.
34. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Morava v 10.- 13. století, s. 17 – 24. Brno: PdF MU, 2000.
35. Z dějin Velké Moravy. In: Vybrané kapitoly z dějin, s. 66 – 81. Brno: FEI VUT, 2000.
36. Slovo úvodem. In: Květ, R.: Základy nauky o starých stezkách, 3. Brno: Nadační fond sv. Hypolita a MZM v Brně, 2000.
37. Znojmo – Hradiště sv. Hypolita. Záchranný i systematický archeologický výzkum v roce 2000. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR v Brně 42, s. 263-268. Brno: AÚ AV ČR, 2001.
38. Od počátků archeologických výzkumů MU na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě k posledním objevům. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, s. 37 – 55. Brno: MU, 2001.
39. Velkomoravská církevní architektura na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Velká Morava mezi východem a západem, s. 229 – 240. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 17. Brno: AÚ AV ČR, 2001.
40. Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18, s. 3 – 24. Brno: MU, 2001.
41. Historie osídlení Zlínska. In: Mackovčin, P. a kol.: Zlínsko. Chráněná území ČR II, s. 54-60. Praha: 2002.
42. Historie osídlení Jihlavska. In: Mackovčin, P. a kol.: Jihlavsko. Chráněná území ČR IV. Praha: 2002.
43. Archeologický výzkum katedry a jeho místo ve výuce budoucích učitelů dějepisu. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti, s. 296-302. Brno: MU, 2003.
44. Výsledky archeologického bádání ve velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996-1997. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. č. 19, s. 3-34. Brno: MU, 2003.
45. Archeologický výzkum a jednání velké mezinárodní komise na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: PV 2002, s. 143-149. Brno: AÚ AV ČR, 2003.
46. Jednání mezinárodní archeologické komise na výzkumu mocenského centra ve Znojmě-Hradišti. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 123-131. Brno: MU, 2003.
47. Nový velmistr Křižovníků s červenou hvězdou v Praze a spolupráce řádu s katedrou historie PdF MU. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 131-135. Brno: MU, 2003.
48. Znojmo-Hradiště. In: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 791-795. Praha: Libri, 2005.
49. Excavatious at Pavlov I. In: Svoboda, J. (ed.): Pavlov I. – southeast. A Windows Into the Gravethan Lifestyles, Chapter I. 1, s. 17-24. The Dolní Věstonice Studies, vol. 14. Brno, 2005.
50. Využití metod NDE v archeologii. Sborník 35. mezinárodní konference Defektoskopie 2005, Znojmo. (spolu s L. Ptáčkem)
51. Josefov I. – „Záhumenica“ -velkomoravské a mladohradištní kostrové pohřebiště. Obrazový a textový katalog / 117 stran textu + 38 obrazových tabulek/. AÚ AV ČR Brno 2006. Součást grantového úkolu GAČR.
52. Přínos nových výzkumů velkomoravských center pro poznání nejstarších národních dějin. In: Podborský, V. /ed./: Sborník z konference o pravěké a raně středověké stibologii, 93 –96. Brno 2006.
53. Jednání mezinárodní archeologické komise na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 21, 125-134. Brno 2006.
54. K problematice raně středověkých srpů a opravám jejich čepelí. Early medieval Sickles and reparation of their Blades“. In: Nekuda, R.-Hašek,V.-Ruttkay, M. /ed./: Ve službách archeologie VII., 403-413. Brno, MZM 2006.
55. Příspěvek k poznání velkomoravského nožířství v Mikulčicích. A Contribution on the Cutlery of Great Moravia in Mikulčice. In: Nekuda,R.-Hašek,V.-Ruttkay,M.: Ve službách archeologie 2/07, 159 – 170. Brno 2007.
56. Archeologický výzkum ve Znojmě – Hradišti v r. 2006. In: Přehled výzkumů 48/2006, 528-530. AÚ AV ČR Brno, 2007.
57. Prvky pohřebního ritu na velkomoravské nekropoli v Josefově I. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 22, 3 – 25. Brno: MU, 2007
58. Archeologická výzkumná sezóna roku 2006 ve Znojmě. Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 22, 220 – 226. Brno: MU, 2007.
59. Za prof. Ing. Luďkem Ptáčkem, CSc. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 22, 219. Brno: MU, 2007.
60. Klanica, Z.: Nechvalín. Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I., II. Spisy AÚ AV ČR Brno 28. Brno. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 22, 248 – 251. MÚ Brno, 2007.
61. Zdroje pitné vody na Hradišti. In: Zásobování královského města Znojma vodou. Znojmo 2008, s. 23-34.
62. Znojmo – Hradiště, výzkumy r. 2007. In: Přehled výzkumů č. 49. Brno: AÚ AV ČR 2008, s. 461-463.
63. Srpy velkomoravského hradiště v Mikulčicích a jejich kovářské zpracování I. In: Nekuda, R.-Hašek, V.-Ruttkay,M.: Ve službách archeologie 1/2008. Brno 2008, s. 255-270 (společně s K. Stránským).
64. Historie osídlení Brněnska. In: Mackovčin,P.-Demek,J. a kol.: Brněnsko. Chráněná území ČR, sv. IX. Praha 2008.
65. Komunikační spojení Znojma – Hradiště. In: Staré stezky v geografii a archeologii. Brno 2008 (společně s R. Květem).
66. Záchranný výzkum při budování kanalizační sítě na Hradišti ve Znojmě. Nálezová zpráva (materiálová a dokumentační) s. 137. Brno 2008. (spoluautoři: Škopová,T.-Kratochvíl,L.-Šašinka,Z.)
67. Klanica, Z.: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I., II. Spisy AÚ AV ČR Brno 28. AÚ AV ČR Brno 2006. In: Nekuda,R.- Hašek,V.- Ruttkay,M.: Ve službách archeologie 1/2008, s. 292-294.
68. Hradiště sv. Hypolita a jeho archeologický výzkum. In: MUNI.cz. Brno 2008, č. 9.
69. Znojmo – Hradiště, výzkumy r. 2008. In: Přehled výzkumů č. 50. Brno: AÚ AV ČR 2009, s. 450-455.
70. Jedinečný archeologický objev na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 23. Brno MU 2009, s. 3-14.
71. Srpy velkomoravského hradiště v Mikulčicích a jejich kovářské zpracování II. In: Nekuda, R.-Hašek, V.: Ve službách archeologie 1/2009. Brno 2009, s. 76 - 100. (společně s K. Stránským).
72. Záchranný výzkum na Hradišti, parc. 792/3. Nálezová zpráva. Brno 2009. /spoluautor: Kratochvíl, L./.
73. Záchranný výzkum na sondě Katolický. Nálezová zpráva. Brno 2009. /spoluautor: Kováčik, J./.
74. Fakultní projekty vědeckého výzkumu a ochrany památek na katedře historie v r. 2008. In: Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 23. Brno MU, 2009, s. 151-160.
75. Zhodnocení práce archeologického týmu na výzkumu r. 2009 ve Znojmě – Hradišti. In: Sborník prací PdF. MU, řada spol. věd č. 24/1. Brno MU 2010, s. 175 – 186.
76. Zdroje pitné vody ve vývoji osídlení hradiště sv . Hypolita. In: Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 24/1. MU Brno, s. 3-18.
77. Znojmo. Přehled výzkumů AÚ AV ČR v Brně. Archeologický ústav AV ČR 51, s. 484 – 488.
78. Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma - Hradiště. In: Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. Sborník k narozeninám B.F. Klímy. Brno MU, s. 63-70. (společně s K. Pížovou a E. Drozdovou).
79. Hroby v sídlištním prostředí velkomoravského výšinného hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. In: Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. Živá archeologie - Supplementum 3. Hradec Králové: Katedra archeologie FF UHK, 2011, s. 211-222.
80. Mimořádný význam velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě podtrhují výsledky posledních archeologických výzkumů. In: Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 2006-2010. Brno - Olomouc: Moravský národní kongres 2011, s. 290-303.
81. Prezentace výsledků archeologického výzkumu na mezinárodní archeologické komisi ve Znojmě.
82. Using the results of the archaeological excavations of the department in Znojmo-Hrtadiště to the knowledge of early christianity in Moravia. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24/2. Masarykova univerzita Brno 2011, s. 3 – 12.

Ostatní články časopisecké, novinové
1. O Velké Moravě I, II. In: Melbourne´s Kvart, roč. XIII/10; 11, Melbourne.
2. Rozhodovat mohou pouze fakta. In: Rovnost 25. 1. 1990. Brno, 1990.
3. Znojemský hrad a rotunda sv. Kateřiny. Co prozradily archeologické výzkumy. In: Znojemsko /článek na pokračování – březen, duben/. 1990.
4. Učitelé archeology. In: Rovnost, 9. 8. 1990.
5. Závěr archeologických výzkumů na znojemském hradě. In: Rovnost, 3. 10. 1990.
6. Verdikt odborné komise. In: Lidová demokracie, 4. 10. 1990.
7. Výsledky letošního archeologického výzkumu na Hradišti sv. Hypolita. In: Znojemsko, 28. 8. 1991.
8. Významný archeologický objev ve Znojmě. In: Rovnost – magazín, 9. 12. 1994.
9. Hrob sv. Metoděje pod znojemskou rotundou nemůže být. In: Morava expres 17. 11. 1994.
10. Archeologie znovu na Pedagogické fakultě. In: Univerzitní noviny 1/11, 6. 1994.
11. Česko – moravská nadace svatého Hypolita. In: Univerzitní noviny 1/12, 12 – 13. 1994.
12. Archeologický výzkum katedry historie Pedagogické fakulty MU. In: Univerzitní noviny II, 7-8/95, 5. 1995.
13. Co prozradily archeologické výzkumy o znojemské rotundě sv. Kateřiny. In: Universitas 3/99, s. 8 -13. 1999.
14. Malby ve znojemské rotundě. In: Univerzitní noviny, roč. 6, 4/99, s. 38 – 41, 1999.
15. Znojemské hradiště sv. Hypolita vydalo jedinečné nálezy z doby Velkomoravské říše. In: Znojemsko, roč. VIII, 26. 8. 1999, 3.
16. Malby ve znojemské rotundě přitahují pozornost badatelů. In: Rovnost, 26. 3. 1999, 3.
17. Objev bohatého velkomoravského hrobu dítěte ve Znojmě Hradišti. In: Jihomoravský den 21. 7. 1999.
18. Úspěšná archeologická sezóna na staroslovanském výšinném hradišti ve Znojmě. In: Jihomoravský den, 30. 7. 1999.
19. Archeologové odkryli u Znojma církevní stavby. In: Katolický týdeník 8. 10. 2000.
20. Nejkrásnějším velkomoravským šperkem z posledních výzkumů na Hradišti je zlacená náušnice. In: Znojemsko 22. 8. 2000.
21. Hradiště u Znojma vydalo nové poklady z doby předmetodějské. In: Rovnost 30. 8. 2000.
22. Nové významné objevy archeologické expedice PdF MU ve Znojmě – Hradišti. In: Univerzitní noviny, roč. 8, 1/2001, 27 – 31. Brno: MU, 2001.
23. Archeologové v centru Hradiště. In: Den, 4. 8. 2002.
24. Archeologům začala šestnáctá sezóna výzkumů na Hradišti. In: Rovnost, 17. 7. 2002.
25. Historii bude připomínat stálá expozice. In: Rovnost, 22. 7. 2002.
26. Studna z Velké Moravy. In: MF dnes, 8. 8. 2002.
27. Archeologové chtějí na Hradišti vyčistit starobylou studnu. In: Znojemský týden, 22. 7. 2002.
28. Co nového přinesl archeologický výzkum na Hradišti. In: Znojemsko, 8.2. 2003, s. 8-9.
29. Vzpomínka na doc. RNDr. Bohuslava Klímu, DrSc. In: Universitas 1/2005, s. 21-24.
30. Archeologický výzkum ve Znojmě přináší překvapivé poznatky. MUNI.cz 07/2005, s. 5. Brno: MU, 2005.
31. Historie se vrací. Znojemský týden, 17. 12. 2007, s. 3. Znojmo.
32. Srpy velkomoravského hradiště v Mikulčicích a jejich kovářské zpracování I. In: Hašek, V. - Nekuda, R. - Ruttkay, M.: Ve službách archeologie 1/2008, s. 255-270. Brno 2008.
33. Znojmo – Hradiště, výzkumy r. 2007. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR v Brně sv. 48, s. 461-463. Brno 2008.
34. Zdroje pitné vody na Hradišti. In: JAROŠ, P.: Zásobování královského města Znojma vodou. Znojmo 2008, s. 23 – 34.
35. Brněnsko /archeologicko-historické pasáže k jednotlivým kapitolám/. In: MACKOVČIN, P. – DEMEK, J. a kol. Brněnsko. Chráněná území ČR, sv. IX. Praha 2008, 29s.
36. Komunikační spojení Znojma – Hradiště. Staré stezky v geografii a archeologii. Brno 2008, s. 28 - 36. Společně s R. Květem.
37. Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I., II. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M: Ve službách archeologie 1/2008, s. 292-294. Brno 2008.

Zprávy
1. Nadace sv. Hypolita a ochrana památek. In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd č. 13, s. 114 – 116. Brno: MU, 1996.
2. Zdeněk Klanica šedesátiletý. In: Pravěk NŘ /nová řada/ 1998/8, s. 422 - 424. Brno, 1999.
3. Slavnostní zasedání archeologů PdF MU na znojemské radnici. In: UN roč. 8, 1/2001, s. 13-14, 2001.

Výstavy a scénáře větších výstav
1. Znojemská rotunda. Znojmo – JMM 1990.
2. Znojemská hradní rotunda - Muzeum Šumperk, reinstalace v Mohelnici a Jeseníku, r. 1992 -1993.
3. Koncepce historicko – archeologické a popularizační práce na Hradišti sv. Hypolita, r. 1994.
4. Výstava u příležitosti archeologické komise na Hradišti (20. 10. 2005).

Katalogy výstav
1. Znojemská hradní rotunda. Šumperk 1992.
2. Slovanská historie Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Hradiště – proboštství, duben 1999.

Redakce
1. Morava v pravěku. Brno: PdF MU, 1998. 57 s.
2. Morava v pravěku. 2 vydání. Brno: PdF MU, 1999. 57 s.
3. Staroslovanská Morava. Brno: PdF MU, 2000. 91 s.
4. Morava v 10. – 13. století. Brno: PdF MU, 2000. 45 s.
5. Mládež a dějiny. Brno: PdF MU, 2000. 119 s.

Granty
1. Znojemská rotunda sv. Kateřiny. GAČR 1991- 1992. Řešitel.
2. Rotunda sv. Kateřiny ve světle archeologických výzkumů. MŠMT ČR v r. Řešitel.
3. Mládež a dějiny. MŠ MT ČR 1997 – 1998. Řešitel.
4. Archeologický výzkum ve Znojmě – Hradišti a jeho prezentace. PdF MU 1999. Řešitel.
5. Model ztvárnění Hradiště sv. Hypolita. PdF MU. Řešitel.
6. KEGA. Súčasné historické vedomie. Odbonrý spolupracovník. 2003-2005.
7. GA ČR. Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích - vývoj a sociálně- ekonomická struktura. Spoluřešitel. 2004-2006.
8. GA ČR. Kovářské řemeslo na velkomoravských hradištích. 2005-2007. Řešitel.

Udělené ceny
1. Cena rektora MU za vědeckovýzkumnou práci v r. 1998 (publikace Znojemská rotunda).