Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 Brno, ČR
tel.: + 420/549 49 7266
email: 135695@mail.muni.cz

Konzultační hodiny:
Středa 9:00–11:00
dále dle domluvy

Specializace:
Didaktika dějepisu, didaktika vlastivědy, regionální dějiny, dějiny školství a pedagogiky

Charakteristika:
2007 Bc. PdF MU, obor Pedagogické asistentství dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ
2009 Mgr. PdF MU, obor Učitelství dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ
2014 Ph.D. PdF MU, obor Pedagogika, disertační práce: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918-2013
Odborná praxe:
2013 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Brno (záskok)
2014-dosud Muzeum Brněnska, p. o. - kastelán a vedoucí pobočky Památník Mohyla míru
Publikační činnost:
Monografie
1. Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: MU, 2014. 337 s. + 131 s. příloh

Kapitoly v monografiích
1. Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In: Janík, T., Knecht. P., Najvar, P. a kol.: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido, 2010, s. 111–124.
2. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. In: Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol.: Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno: MU, 2011, s. 23–43.
3. K vývoji učebních plánů a osnov dějepisu v českých zemích v letech 1918–2012. In: Janík, T., Pešková, K. a kol.: Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: MU, 2012, s. 77–98.

Studie a články
1. Vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti ve světle kurikulárních dokumentů (Nástin projektu disertační práce). In: Doleželová. J. (Ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU, 2010, s. 60–69.
2. Příspěvek k historii piaristického řádu v Mikulově ve 20. století. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 131–138.
3. Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918–1939 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 3–20.
4. K problematice výzkumu vývoje vyučovacího předmětu (Nástin teoretických východisek disertačního projektu). In: Doleželová, J. (Ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU, 2011, s. 69–75.
5. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: výzkumné uchopení problematiky. In: Janík, T., Knecht, P., Šebestová, S. (Eds.): Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: MU, 2011, s. 243–249. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/jirecek.pdf.
6. Zeměpis a dějepis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In: Kaščák, O., Pupala, B. (Eds.): Škola – statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 87–93. (s P. Knechtem)
7. Možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisného kurikula. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 25/2011/2, s. 35–44. (s J. Stejskalíkovou)
8. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 26/2012/1, s. 123–138.
9. K výzkumu vývoje vyučovacích předmětů v českém prostředí (přehledová studie). In: Doleželová, J. (Ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU, 2012, s. 6–28.
10. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 26/2012,2, s. 290–316.
11. K výuce dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu v letech 1948–1989. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 176–195.
12. Nálezy výzkumu kurikula. In: Janík, T., Najvar, P., Jireček, M. a kol.: Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. Brno: MU, 2013, s. 40–48. (s P. Vystrčil Markovou a M. Švrčkovou Nedevovou)
13. K výuce dějepisu na základních školách v České (Československé) republice v letech 1989–2013. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 28/2014/1, s. 127–148.
14. Památník Mohyla míru v roce 210. výročí bitvy u Slavkova. In: Muzeum Brněnska, Sborník 2015, s. 134–138.
15. Bitva u Slavkova – verze 1945. Situace před osvobozením obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 31/2017/1, s. 69–84.

Editorská činnost
1. Janík, T., Najvar, P., Jireček, M. a kol.: Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. Brno: MU 2013.

Konferenční abstrakta
1. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: PdF MU, 2011, s. 91.
2. Dějepis a zeměpis: Proměny cílů a obsahů na pozadí kurikurálních reforem. In: Škola – statický element v sociálnej dynamike. Zborník abstraktov. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2011, s. 8. (s P. Knechtem).
3. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: některé výsledky výzkumu. In: Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha, 10.–12. září 2012. Sborník anotací. Praha: PdF UK, 2012, s. 99–100.

Recenze
1. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. (2009), 23(1). In Muni.cz, 2010/6(červen), s. 12. Dostupné z http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1902&Itemid=100).
2. Skřivánek, M.: Litomyšl 1259–2009, město kultury a vzdělávání. Litomyšl: Městský úřad, 2009. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 204–205.
3. Hudecová, D.: Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky. Praha: UK, 2006. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 209–210.
4. Labischová, D., Gracová, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: FF UO, 2008. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 146–147.
5. Goňcová, M. (Ed.).: Evropská integrace: Budování nové Evropy? Brno: MU, 2009. In: Universitas, revue Masarykovy univerzity, 4/2011/2, s. 66–67.
6. Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. In: Slovanský přehled, 97/2011/3–4, s. 378–381.
7. Mihola, J. (Ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. In: Vlastivědný věstník moravský, 64/2012/1, s. 107–109.
8. Šmejkalová, M.: Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách. 1918–1989. Praha: UK, 2010. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 26/2012/1, s. 201–202.
9. Bade, K. J., Emmer, P. C., Lucassen, L., & Oltmer, J. (Eds.): The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. Camridge: University Press, 2011. In: Slovanský přehled, 98/2012/3–4, s. 351–354.
10. Jakoubek, M. (2011): Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel, Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. In: Slovanský přehled, 98/2012/(3–4), s. 359–363.
11. Vaculík, J.: Nástin českých a slovenských přeshraničních migrací v meziválečném období. Brno: MU, 2010. In: Universitas, revue Masarykovy univerzity, 5/2012/4, s. 76–77.
12. Jakoubek, M.: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: CDK, 2012. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 28/20141, s. 160–162.
13. Kucík, Š., Vaculík, J. a kol.: Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov: Universum, 2014. In: Slovanský přehled, 100/2014/2, s. 419–421.
14. Tupý, J.: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 28/2014/2, s. 223–224.
15. Jakoubek, M.: Vojvodovo: identity, tradice a výzkum. Brno: CDK, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. In: Slovanský přehled, 101/2015/1, s. 185–189.
16. Muchina L., Vaculík, J., a kol.: Dějiny Čechů na Ukrajině / ??????? ????? ? ???????. Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny, 2013. In: Slovanský přehled, 101/2015/2, s. 423–427.
17. Baron, R., Madecki, R., a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie–historie–politologie–právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 29/2015/2, s. 154–156.
18. Vaculík, J.: Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. In: Universitas, 49/2016/1, s. 57–58.
19. Břečka, J.: Před sedmdesáti lety skončila válka… Průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu–květnu 1945 / Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… Verlauf der Befreiungskämpfe in Richtung Brünn im April–Mai 1945. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 30/2016/1, s. 179–180.
20. Krajčirovič, J. – Kratochvíl, L.: Vilda & Jožka Jakš. „...Když tento dopis dostanete, tak už mě doma nečekejte.“ Brno: Obec Bratčice, 2016. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 31/2017/1, s. 171–172.
21. Kyncl, V., Padevět, J. (Eds.), Chvojková, K., Šmejkal, P., Vondrka, A.: Ležáky a odboj ve východních Čechách. Praha: Nakladatelství Academia – Památník Lidice, 2016. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 31/2017/1, s. 173–174.
22. Boštík, M.: Monstrproces „Stříteský a spol.“. Litomyšl 1950. Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2016. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 31/2017/1, s. 180–181.

Zprávy
1. Škola – statický element v sociálnej dynamike: zpráva z konference. In: Pedagogická orientace, 21/2011/4, s. 500–504.
2. Památník Mohyla míru a bitva tří císařů očima žáků a studentů. Výtvarná soutěž a výstava. Sborník Muzea Brněnska 2017, s. 171.
3. Památník Mohyla míru zve k návštěvě. Pratecký zpravodaj, říjen 2017, s. 12–14.

Příspěvky na vědeckých konferencích
1. K rozkvětu a úpadku piaristické koleje ve Strážnici v 19. století. Příspěvek prezentovaný na konferenci Proměny řeholního života a místo řeholních institucí ve společnosti na Moravě v „dlouhém“ 19. století (1790–1918), Brno, 11. září 2007.
2. Vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu na základních školách od roku 1918 do současnosti ve světle kurikulárních dokumentů a učebnic. Příspěvek prezentovaný na Vědeckém semináři doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika se zaměřením na didaktiku dějepisu III., Brno, 24. listopadu 2009.
3. Vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti ve světle kurikulárních dokumentů. Příspěvek prezentovaný na setkání skupiny pro výzkum učebnic a kurikula při Centru pedagogického výzkumu PdF MU, Brno, 15. února 2010.
4. Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Příspěvek prezentovaný na konferenci k projektu NAME 2010 – Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání, Brno, 11. listopadu 2010.
5. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. K vývoji výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti. Poster prezentovaný na 19. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Brno, 5.–7. září 2011.
6. Dějepis a zeměpis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. Příspěvek prezentovaný na konferenci Škola – statický element v sociálnej dynamike, Jasná (Slovensko), 10.–12. října 2011. (s P. Knechtem)
7. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. Příspěvek prezentovaný na konferenci Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky 2011.
8. Konference studentů participujících v projektu NAME 2011 pořádaná v rámci projektu CYKO 2011, Brno, 27. října 2011.
9. Možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisného kurikula. Příspěvek prezentovaný na konferenci Mediální aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice, Brno, 1. prosince 2011. (s J. Stejskalíkovou)
10. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: některé výsledky výzkumu. Poster prezentovaný na konferenci Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.–11. září 2012.
11. K vývoji učebních plánů a osnov dějepisu v českých zemích v letech 1918–2012. Příspěvek prezentovaný na konferenci Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012), Brno, 25. října 2012.
12. Výzkum školního vzdělávání. Příspěvek prezentovaný na konferenci studentů DSP Pedagogika – Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2013), Výzkum školního vzdělávání: vývoj–stav–výhledy (VYŠKOV 2013), Brno, 19. listopadu 2013. (s T. Janíkem).
13. Školství piaristického řádu v 19. století na jižní Moravě (Szkolnictwo zakonu pijarskiego na południowych Morawach w XIX w.). Příspěvek prezentovaný na konferenci Międzynarodowa Konferencja Naukowa. XVIII Polsko–Czeskie Historyczne i Pedagogiczne Dni. Działalność edukacyjna Kościołów, związków i stowarzyszeń wyznaniowych na przestrzeni XVIII-XXI wieku, Wrocław (Polsko), 7. listopadu 2017.

Ceny
1. ocenění za nejzdařilejší poster prezentovaný na 19. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu konané 5.–7. září 2011 na PdF MU (uděleno Českou asociací pedagogického výzkumu)
2. cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin - disertační práci „Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013“ (29. června 2015)
3. cena za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v juniorské kategorii (období 2014–2015) – za monografii Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita 2014. Udělena Českou asociací pedagogického výzkumu při příležitosti XXIV. výroční konference konané 15.–16. září 2016 na PdF JčU v Českých Budějovicích