cz
de
fr
en

Jan Hus (* asi 1371 - 1415)

Jan Hus Jan Hus studoval od roku 1390 v Praze na Karlově univerzitě na fakultě svobodných umění, kde získal v roce 1396 hodnost mistra. Později se nechal vysvětit na kněze a zapsal se ke studiu na teologickou fakultu. V letech 1409-1410 byl jmenován rektorem celé univerzity.

Od roku 1402 kázal mistr Jan Hus v kapli Betlémské a brzy zaujal široké vrstvy pražské společnosti. Na vzdory nevolvzrůstající nevoli církevních hodnostářů kritizoval Hus hromadění majetku církve, její rostoucí vliv na světskou politiku a obchodování s odpustky. Jeho názory byly ovlivněny myšlenkami Milíče z Kroměříže, a především pak anglického reformátora Jana Viklefa univerzity v Oxfordu, jehož učení začalo do Čech pronikat koncem 14. století.

Roku 1410 nechal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc spálit Viklefovy spisy a dal Husa do klatby. Hus dál kázal v Betlémské kapli a na Karlově univerzitě bránil Viklefova učení. Papežská kurie prohlásila Husa za kacíře a uvrhla ho do klatby. Roku 1412 vystoupil Hus proti papežovým nařízením o prodávání odpustků. To popudilo proti Husovi i krále Václava IV. V Praze vypukly odpustkové bouře a papežova klatba byla rozšířena na všechny, kteří se s Husem stýkali. Na podzim 1412 napadli Husovi odpůrci Betlémskou kapli. Hus se rozhodl opustit Prahu a odešel nejprve do jižních Čech na Kozí Hrádek a roku 1414 na Krakovec. Na venkově kázal, třídil a formuloval své myšlenky. Zde také psal svá nejvýznamnější díla. Husovi se rovněž připisuje reforma českého pravopisu, kdy nahradil spřežky (například dodnes používané polské sz, cz, rz, dz) diakritickými znaménky tzv. nabodeníčky.

V roce 1414 byl mistr Jan Hus pozván do Kostnice, aby obhájil své učení. Jak se však obávali Husovi stoupenci, byl zde zatčen a v soudním procesu odsouzen za kacířství k trestu smrti. Jan Hus byl 6. 7. 1415 upálen a jeho tělo bylo rozprášeno do řeky. V Českém království vzápjetí vypukla husitská reformní revoluce.


Část amerického filmu o Janu Husovi z roku 1977.

Zdroje: