Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Umenie a kurikulum: nové paradigmy v umeleckej edukácii

  Anotace: Autorka interpretuje výsledky výskumu postojov žiakov k výtvarnému umeniu a výtvarnej výchove na slovenských základných školách. Získané poznatky zasadzuje do širšieho rámca učebných osnov. V ďalšej časti príspevku naznačuje moderné smerovanie umeleckej edukácie. Dnes je moderným trendom integrácia poznatkovej bázy a synergické výchovné pôsobenie na jedinca, kolektív či komunitu. Umelecká edukácia už na základnej škole je formálne, obsahovo i významovo oveľa širší pojem ako je naša výtvarná výchova (samotný pojem výtvarná výchova v našich učebných osnovách iba zúžene a čiastkovo odráža ciele, obsah, stratégie umeleckej a kultúrnej edukácie), prípadne hudobná či dramatická. Umelecká edukácia v súčasnom ponímaní zahŕňa také disciplíny, ako je vizuálne umenie (kresba, maľba, priestorová tvorba, dizajn), prezentačné umenia (tanec, hudba, divadlo), kreatívne písanie, nové média (v dôsledku informatizácie, internetizácie a multimédií objavuje sa digitálne umenie, počítačové umenie, virtuálne umenie, video umenie), história, kritika (avšak vo význame analýza, interpretácia, pozorovanie, hodnotový úsudok), estetika. Príspevok naznačuje jednu z možných ciest, ako pomôcť učiteľovi vytvoriť zmysluplný a obsahovo bohatý kontext na pozadí výtvarného umenia a tém, ktoré sú obsiahnuté v kurikule, a v neposlednom rade "silou" výtvarného umenia podnecovať deti k mysleniu, uvažovaniu. Autorka kladie dôraz na invenčné myslenie a rozvíjanie osobnostných dispozícií žiaka aj učiteľa. Na modelovom príklade naznačuje možnosti rozvoja mysle novými formami.

ŠUPŠÁKOVÁ, B. Umenie a kurikulum: nové paradigmy v umeleckej edukácii. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 101-110. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku