Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Stojí estetická a citová výchova na okraji zájmu?

  Anotace: Príspevok prezentuje výsledky prieskumu názorov učitežov a študentov učitežstva 1. stupňa ZŠ. Respondenti sa vyjadrovali k pojmom zdravie a pohyb a ako vnímajú ich vzájomnú súvislos. V projektovaných kurikulárnych dokumentoch pre základnú školu na Slovensku sa uvažuje o vzdelávacej oblasti "Zdravie a pohyb". Kžúčovými výchovami by v nej mali by telesná a zdravotná a kžúčovými pojmami pohyb a zdravie. Vnímanie a názory realizátorov projektovaných zmien, t.j. učitežov, patria k vstupným informáciám k spracovaniu danej problematiky.

RYBÁŘ, R. Stojí estetická a citová výchova na okraji zájmu? In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 225-233. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku