Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

Profil absolventa základnej školy v oblasti výtvarnej edukácie

  Anotace: Z pohľadu potrieb dnešnej spoločnosti je potrebné pripraviť absolventa základnej školy k získaniu a rozvíjaniu skúseností dôležitých pre existenciu človeka. Počiatkom 20. storočia človek, ktorý ovládal čítanie, písanie a počítanie, bol považovaný za gramotného. No pre úspech v 21. storočí, vo vede, výrobe či kultúre, ovládať základnú gramotnosť nestačí. Môžeme hovoriť o digitálnom veku, ktorý zahrňuje omnoho viac, než len základnú gramotnosť. Z hľadiska výtvarnej výchovy, jej cieľov a obsahu, hovoríme o rozvíjaní vizuálnej gramotnosti, ako schopnosti rozumieť základným prvkom vizuálnych schém, metód i médií. Rozumieť zobrazeniam, abstraktom i symbolickým obrazom, tak dôležitých pre komunikáciu, ale predovšetkým pre existenciu v dnešnej dobe.

PAVLIKÁNOVÁ, M. Profil absolventa základnej školy v oblasti výtvarnej edukácie. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 179-186. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku