Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Dana Hübelová, PhDr. Tomáš Janík, M.Ed., Ph.D., Mgr. Petr Najvar

Formy a fáze ve výuce zeměpisu:
metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu

  Anotace: V příspěvku představujeme metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu. Předmětem analýz byly videozáznamy 50 vyučovacích hodin zeměpisu k tématu "přírodní podmínky České republiky". Prezentujeme výsledky vztahující se k organizačním formám a fázím výuky a jejich časovému zastoupení. V návaznosti na to seznamujeme s výsledky vztahové analýzy, jež ukázala, které organizační formy se uplatňují v jednotlivých fázích výuky.

HÜBELOVÁ, D.; JANÍK, T.; NAJVAR, P. Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 141-156. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku


doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PhDr. Tomáš Janík, M.Ed., Ph.D.

Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy

  Anotace: Cílem příspěvku je porovnat kurikulární záměry tělesné výchovy s praktickou realizací tělesné výchovy na školách z pohledu absolventů základních škol. Výzkumnou metodou je dotazníkové šetření provedené na výběrovém souboru studentů 1. ročníku středních škol, tj. čerstvých absolventů základní školy. Výsledky naznačují, že existuje nesoulad mezi kurikulárními požadavky a pedagogickou praxí. Získané poznatky mohou být východiskem jak pro případnou úpravu kurikula, tak pro praxi či přípravu učitelů tělesné výchovy.

MUŽÍK, V.; JANÍK, T. Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 197-214. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku