Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků
z konference

Kurikulum
v proměnách školy

20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu
Úvod k publikaci
Absolvent základní školy

    Sborník příspěvků z konference, která se konala ve dnech 20. a 21. 6. 2007, navazuje na dřívější sborníky ke kurikulární problematice (Orientace české základní školy, 2005, Problémy kurikula základní školy, 2006). Tímto sborníkem se uzavírá řešení výzkumného projektu GAČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy, který probíhal v letech 2005-2007 na Pedagogické fakultě MU. Cílem výzkumného záměru bylo prohloubit znalosti o kurikulu a přispět k ujasnění a realizaci RVP ZV, a to zejména analýzou problémů vztahujících se k obsahu vzdělávání na tomto stupni našeho školského systému.
    Do řešení výzkumného projektu se zapojili nejen řešitelé z PdF MU (pedagogové, psychologové a oboroví didaktici), ale též kolegyně a kolegové z jiných vysokých škol a také ředitelé, učitelé a metodičtí pracovníci z pedagogického terénu. Spolupráce početného, teoreticky i prakticky zaměřeného týmu byla velkým přínosem pro dosažené výsledky, protože dané otázky bylo možno sledovat na různých úrovních a využít odborného zaměření a zkušeností početné skupiny vysoce kvalifikovaných odborníků. Kurikulum představuje složitý a dynamický jev, který se stále vyvíjí a proměňuje v souladu se stadii a formami, kterými prochází. Nebylo proto možné, abychom postihli všechny působící faktory a peripetie změn tak složitého fenoménu, proto jsme se soustředili jen na některé, z našeho pohledu nejzávažnější.
    V závěrečném dílu naší "kurikulární trilogie" se autoři snaží zjistit, jak se mnohaletá práce základní školy, zejména působením zprostředkovávaného učiva, promítá do rozhledu a postojů jejích absolventů. Některé studie zkoumají tuto problematiku v obecné rovině, jiné zjišťují názory žákyň a žáků opouštějících základní školu nebo jejich celkovou úroveň, kterou získali v jednotlivých vzdělávacích oborech a vyučovacích předmětech. Z množství získaných údajů lze vytvořit poměrně výstižný obraz současného absolventa základní školy, který končí jedno důležité životní období a vstupuje do nových společenských rolí. Některé údaje signalizují, že základní škola by měla posílit svůj vliv na žáky v oblasti estetické a morální, poskytovat jim víc příležitostí k aktivním a samostatným projevům a důsledněji je uvádět do praktického života. To jsou však nejen náměty pro další výzkumy, ale především výzvy ke konkrétní edukační činnosti.
    Tříletý výzkum skončil, ale práce na řešení naznačených problémů pokračují v jiných formách. Je třeba poděkovat všem spolupracovníkům a všem, kdo naše výzkumné aktivity podporovali. Zvláštní dík patří též recenzentům, kteří upozornili na některé nedostatky příspěvků, které sborník zahrnuje. Doufáme, že intenzivní pracovní nasazení početného týmu řešitelů přispěje ke zkvalitnění naší pedagogické práce.

Josef Maňák a Tomáš Janík